Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX6348

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-08-2012
Datum publicatie
03-09-2012
Zaaknummer
847803 BM VERZ 12-1227
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Beschermingsbewindvoerder disfunctioneert door ziekte. Kantonrechter schorst bewindvoerder en benoemd tijdelijk bewindvoerder. Daarnaast wordt een voorlopige voorziening getroffen inhoudende dat de bewindvoerder onmiddellijk al haar dossiers en de gegevensdragers waarop de administratie staat moet afgeven aan de kantonrechter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

IN NAAM DER KONINGIN

RECHTBANK ‘S-HERTOGENBOSCH

Sector kanton, locaties ’s-Hertogenbosch, Boxmeer, Eindhoven en Helmond

847803 BM VERZ 12-1227

Uitspraak : 27 augustus 2012

in de zaak van:

[De bewindvoerder],

wonende te [adres en woonplaats].

1. Het verloop van het geding

Op 27 augustus 2012 om 15.00 uur heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. [De bewindvoerder] is hiervoor opgeroepen en is ter zitting verschenen.

2. Inleiding

2.1. [De bewindvoerder], hierna te noemen de bewindvoerder, is in een aantal zaken benoemd tot beschermingsbewindvoerder, curator en mentor onder de bepalingen van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

2.2. Reeds vóór april 2012 heeft de bewindvoerder aan de kantonrechter laten weten dat zij kampte met gezondheidsproblemen. In een gesprek d.d. 20 april 2012 heeft de bewindvoerder medegedeeld dat na langdurig onderzoek is gebleken dat zij een bepaalde stof in de hersenen niet aanmaakt, hetgeen onder andere leidt tot concentratie- en geheugenproblemen. Dit kon echter goed verholpen worden met medicijnen en volgens de bewindvoerder was het positieve effect van deze medicijnen goed merkbaar.

2.3. Bij brief van 21 juli 2012 heeft de bewindvoerder laten weten dat twee weken daarvoor de behandelend psychiater de conclusie heeft getrokken dat doorwerken niet langer verantwoord zou zijn. De bewindvoerder stelt voor aan haar cliënten de keuze voor te leggen om ofwel bij haar organisatie te blijven, maar dan bij mevrouw [X] als bewindvoerder, of over te stappen naar een andere bewindvoerder naar keuze.

2.4. De kantonrechter heeft met dit voorstel ingestemd, waarbij het de bewindvoerder vrij staat een andere bewindvoerder te benaderen, na voorafgaand overleg met de kantonrechter. De kantonrechter wenst te voorkomen dat een potentieel opvolgend bewindvoerder wordt benaderd waarmee de kantonrechter niet kan instemmen.

2.5.1. De kantonrechter heeft mevrouw [X] uitgenodigd voor een gesprek op 7 september 2012 en heeft verzocht om tevoren de volgende informatie te verstrekken:

- curriculum Vitae;

- ondernemingsplan;

- bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

- bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel;

- kopie identiteitsbewijs;

- een verklaring omtrent het gedrag.

Tot op heden heeft de kantonrechter geen van deze documenten ontvangen. Ondanks de betreffende toezegging van de bewindvoerder heeft de kantonrechter ook van de bewindvoerder geen bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontvangen.

2.5.2. De kantonrechter heeft geen voorstel ontvangen van de bewindvoerder ten aanzien van een opvolgend bewindvoerder.

2.5.3. De kantonrechter heeft in geen enkele zaak een verzoek tot ontslag van de bewindvoerder ontvangen, behoudens verzoeken van rechthebbenden die niet tevreden waren over de wijze waarop de bewindvoerder de belangen van rechthebbende behartigde.

2.6. In week 34 van 2012 bereikten de kantonrechter diverse berichten in verband met het functioneren van de bewindvoerder.

In de dossiers 9906, 10470, 10471 en 9767 hebben de rechthebbenden al enige weken geen leefgeld ontvangen. Eén van de rechthebbende is opgenomen in een instelling opdat zij te eten heeft. Een andere rechthebbende heeft zich tot de voedselbank moeten wenden om eten te ontvangen.

In dossier 9280 is in mei 2012 de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) met de ‘schone lei’ beëindigd. Inmiddels is gebleken dat rechthebbend weer € 3.500,00 schuld heeft omdat de vaste lasten niet zijn betaald. De verhuurder heeft rechthebbende gedagvaard, waarbij de vordering onder andere betreft ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

In dossier 8443 heeft zich op 23 juli 2012 een advocaat voor rechthebbende tot de bewindvoerder gewend met de mededeling dat hij haar aansprakelijk stelt voor de door zijn cliënt geleden schade en waarin hij afgifte van het dossier vordert.

Op 13 augustus 2012 is in het dossier 7473 een verzoek tot opheffing van het bewind ontvangen waarin rechthebbende klaagt over het gebrek aan communicatie en over het niet betalen van rekeningen.

2.7. In dossier 9970 heeft de kantonrechter een deskundige benoemd om de administratie van de bewindvoerder in dit dossier te onderzoeken.

De deskundige heeft zich, samen met een collega, op vrijdag 24 augustus 2012 naar de woning van de bewindvoerder, waar zij kantoor houdt, begeven. De deskundige heeft vervolgens aan de kantonrechter gerapporteerd dat zij niet werden binnengelaten, omdat de partner van de bewindvoerder aanwezig was en zij niet in het bijzijn van de partner met de deskundige wilde spreken. Ook wilde de bewindvoerder het betreffende dossier niet afgeven. De bewindvoerder gaf in het gesprek aan dat zij haar werkzaamheden, nog steeds, naar behoren verricht en dat zij met een andere bewindvoerder heeft afgesproken dat deze – een deel van – haar zaken per 1 september 2012 overneemt. Tevens stelde de bewindvoerder dat haar administratie bij mevrouw [X], [adres en woonplaats], is.

2.8. De kantonrechter heeft telefonisch contact opgenomen met de door de bewindvoerder genoemde opvolgend bewindvoerder die, volgens haar zeggen, per 1 september 2012 – een deel van – haar zaken overneemt. Deze bewindvoerder heeft aangegeven dat hij, toen hij hoorde dat de bewindvoerder ziek was, met haar contact heeft opgenomen. Hij heeft aangeboden haar te helpen en dossiers van haar over te nemen, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt en zeker niet over een overdracht per 1 september 2012. Tijdens het gesprek dat hij had met de bewindvoerder, gaf zij aan dat zij op dat moment de zaken aan het waarnemen was voor haar nichtje (mevrouw [X]).

2.9. De kantonrechter en de medewerkers van het bewindsbureau van de afdeling kanton hebben in de afgelopen weken veelvuldig geprobeerd telefonisch contact te krijgen met de bewindvoerder. Dat is niet gelukt. De bewindvoerder is bovendien verschillende malen niet ter zitting verschenen, hoewel zij daartoe behoorlijk was opgeroepen. Zij is in ieder geval noch op de zittingen van 28 juni 2012 en 8 augustus 2012, noch op de zittingen van 21 en 23 augustus 2012 verschenen.

2.10 Ter zitting heeft de bewindvoerder aangegeven dat zij voor haar vakantie haar nichtje er nog op had gewezen dat een rechthebbende al enige tijd geen leefgeld had ontvangen. In een ander dossier is het niet juist dat er geen communicatie is en dat rekeningen niet betaald worden. Het kan soms zo zijn dat geen leefgeld kan worden betaald als rechthebbende schulden heeft, aldus de bewindvoerder. De bewindvoerder heeft tevens aangegeven dat zij er met haar nichtje heel hard aan werkt om een en ander op orde te krijgen en dat er ook dossiers zijn waarin alles goed loopt. De bewindvoerder had de deskundige niet binnengelaten omdat zij midden in een verbouwing zit en ze heeft het dossier niet afgegeven omdat het dossier zich in [woonplaats van X] bevindt.

De bewindvoerder heeft toegezegd de dossiers onmiddellijk af te geven. Een –papieren- deel daarvan bevindt zich inderdaad op haar woonadres het andere deel bevindt zich in [woonplaats van X].

3. De beoordeling

3.1. De kantonrechter stelt vast dat de bewindvoerder zelf aangeeft dat zij haar werkzaamheden door een hersenaandoening niet voldoende deugdelijk kan uitvoeren. De kantonrechter stelt tevens vast dat uit de berichten die hem van rechthebbenden en hulpverleners hebben bereikt, blijkt dat de bewindvoerder haar taak inderdaad niet naar behoren uitvoert. Voor zover de bewindvoerder in haar werkzaamheden wordt bijgestaan door mevrouw [X], leidt dat er niet toe dat de werkzaamheden wel deugdelijk worden uitgevoerd.

Het gegeven dat diverse rechthebbenden al enige weken geen leefgeld hebben ontvangen en dat een andere rechthebbende mogelijk uit haar woning gezet wordt omdat haar huur niet betaald wordt, maakt dat er met spoed maatregelen genomen moeten worden.

3.2. Ingevolge het bepaalde in artikel 1: 448 lid 2 BW kan de kantonrechter een onderzoek instellen en gedurende dat onderzoek de bewindvoerder schorsen en een voorlopige voorziening treffen.

Gelet op al het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de bewindvoerder moet worden geschorst in alle zaken waarin zij tot bewindvoerder, mentor of curator is benoemd.

Er zullen gedurende de schorsing één of meer tijdelijke bewindvoerders, mentoren en curatoren worden benoemd.

Teneinde onderzoek te kunnen doen en vooral om rechthebbende leefgeld te kunnen geven en om de vaste lasten te kunnen betalen, zal de bewindvoerder worden gelast de dossiers die zij onder zich heeft, alsmede de gegevensdragers waarop zij de dossiers bijhoudt onmiddellijk af te geven, dan wel te doen afgeven door [X], aan de met de executie van deze beschikking belaste deurwaarder, met het oog op afgifte aan de kantonrechter.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- schorst [de bewindvoerder] met onmiddellijke ingang in alle zaken waarin zij is benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor als bedoeld in boek 1 Burgerlijk Wetboek;

- benoemt Mr. [Y], [adres en woonplaats] tot tijdelijk bewindvoerder, curator dan wel mentor in deze dossiers;

- beveelt [de bewindvoerder] de dossiers die zij onder zich heeft, alsmede de gegevensdragers waarop zij de dossiers bijhoudt dan wel doet bijhouden, onmiddellijk af te geven, dan wel te doen afgeven door [X], aan de met de executie van deze beschikking belaste deurwaarder met het oog op afgifte aan de kantonrechter.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.M. Penders, kantonrechter en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2012.

847803 BM VERZ 12-1227 blad 4

beschikking