Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX4580

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-08-2012
Datum publicatie
15-08-2012
Zaaknummer
01/035055-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege.

Plaatsing van betrokkene in een FPA of soortgelijke instelling is een noodzakelijke tussenstap alvorens de mogelijkheden van zelfstandig wonen en/of werken kunnen worden bezien.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/035055-01

Uitspraakdatum: 15 augustus 2012

Beslissing voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1972],

verblijvende te [naam kliniek].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 28 maart 2002 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 20 maart 2012 met één jaar verlengd.

In haar beslissing van 20 maart 2012 heeft de rechtbank bovendien, gelet op hetgeen tijdens de openbare terechtzitting naar voren is gekomen, een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging overwogen. De rechtbank achtte het noodzakelijk voor de vorming van haar eindoordeel zich nader te doen voorlichten omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de terugkeer van terbeschikkinggestelde in het maatschappelijk verkeer zou kunnen geschieden. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 509t vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering heeft de rechtbank de beslissing omtrent voorwaardelijke beëindiging van de verpleging voor ten hoogste drie maanden aangehouden.

De rechtbank heeft de beslissing omtrent de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging ter openbare terechtzitting op 14 juni 2012 overeenkomstig het bepaalde in artikel 509t vijfde lid van het Wetboek van Strafvordering aangehouden aangezien het maatregelrapport van de reclassering omtrent de mogelijkheden van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging op die datum niet gereed was.

Ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 01 augustus 2012 is, in aanwezigheid van de officier van justitie, de terbeschikkinggestelde, diens raadsman mr. J. Knoester, de getuige-deskundige R.H.M. Liekens-Willems (reclasseringswerker) en de getuige-deskundige Y.M. van den Berg-Lotz (klinisch psycholoog) de vraag behandeld of de verpleging al dan niet voorwaardelijk dient te worden beëindigd.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- voornoemde uitspraak tot verlenging van de terbeschikkingstelling d.d. 20 maart 2012;

- het maatregelrapport van de Reclassering Nederland, regio Noord Nederland, d.d. 19 juli 2012, opgesteld door reclasseringswerker R.H.M. Liekens-Willems, betreffende terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

In voornoemd rapport van de reclassering is onder meer het navolgende gesteld:

"Door het NIFP/IFZ is er een forensische indicatiestelling opgesteld. Aanvankelijk was de gedachte van zowel het IFZ, de [naam], als de reclassering om betrokkene niet versnelt het traject van een voorwaardelijke beëindiging in te laten gaan, maar de resocialisatie middels de zogenoemde Koninklijke route te laten verlopen: transmuraal verlof, proefverlof en dan voorwaardelijke beëindiging. De reden hiervoor was dat betrokkene nog steeds kwetsbaar is, zichzelf behoorlijk overschat en zich bij de vorige onttrekking te goed heeft gedaan aan drugs en alcohol en dat ondanks een zeer lange abstinentie.

Hierbij wilde de reclassering wel inzetten op transmuraal verlof in Forensisch Psychiatrische Afdeling en bij een volgende verlengingszitting bekijken hoe de stand van zaken was. Betrokkene stond hier open voor omdat het in zou houden dat hij uit de [naam] weg mocht. Het probleem waar de betrokken partijen tegenaan liepen was dat hij volgens het huidige TBS systeem niet eerder dan oktober 2013 in aanmerking kan komen voor transmuraal verlof. Dit duurt voor betrokkene te lang.

Hij is behandelmoe en heeft een doel nodig in zijn leven. Nog langer wachten zou zeer demotiverend kunnen werken. Wij gunnen met zijn allen betrokkene de wens om verder te kunnen met zijn leven. En daarom is er in goed overleg met alle partijen besloten dat er ingezet gaat worden op een voorwaardelijke beëindiging van de TBS, maar dan middels een plaatsing in een FPA en aansluitend forensisch beschermd wonen.

De keus hierbij is gevallen op FPA Heiloo. Er is door het IFZ een indicatiestelling afgegeven voor FPA Heiloo. De aanmelding bij deze kliniek heeft reeds plaatsgevonden.

Op FPA Heiloo zal er vooral aandacht moeten zijn voor terugvalpreventie in middelengebruik, Cognitieve Vaardigheidstraining en delictpreventie/delictanalyse waarbij er voldoende aandacht is voor het omgaan met seksualiteit en het aangaan van relaties met vrouwen.(...)

Dat de voorwaardelijke beëindiging van de TBS tegenwoordig negen jaar kan duren was een domper voor betrokkene, evenals de frequentie en de eisen van de reclassering aangaande de begeleiding. Ook het gegeven dat hij het land niet mag verlaten gedurende de looptijd van de maatregel vond betrokkene zwaar. Hier staat tegenover dat hij bereid was te luisteren en zich openstelde voor het geboden alternatief (FPA Heiloo). Betrokkene leek in te zien dat zijn eigen plan misschien een stap te ver was en dat hij middels iets kleinere stappen hetzelfde doel kan bereiken, maar moeilijk vindt hij het wel.

Betrokkene vindt zichzelf eigenlijk voldoende capabel om het zelfstandig te kunnen redden.

Met de opgestelde voorwaarden gaat hij desalniettemin akkoord, maar hij vindt het wel streng.(...)

Bij ernstige overtreding van de voorwaarden, die echter niet van indien aard zijn dat een terugmelding naar Justitie een onmiddellijke vereiste is, is het uiteraard zo dat betrokkene tijdelijk teruggeplaatst kan worden naar [naam] voor een time-out van tweemaal 7 weken, in het kader van Forensisch Psychiatrisch Toezicht.(...)

Betrokkene maakte een goede indruk ten aanzien van inzet en motivatie om een voorwaardelijke beëindiging tot een succes te maken. De reclassering is iets behoudender in haar enthousiasme.

Betrokkene overschat zichzelf, hij ziet zich als een capabele cliënt die tot meer in staat is dan de gemiddelde TBS gestelde. Met deze zelfoverschatting zal betrokkene het in de toekomst nog moeilijk kunnen krijgen. Het is derhalve van het grootste belang dat betrokkene de klinische periode in FPA Heiloo gebruikt om meer pas op de plaats te maken en te leren dat 'al het goede in beetjes' komt. De reclassering zal blijvend rekening houden met de onderwerpen delict, agressie, drugs, alcohol, relaties, vrijetijdsbesteding en deze regelmatig terug laten keren in de gesprekken met betrokkene.

Met betrokkene is dit rapport en de voorwaarden besproken. Betrokkene is akkoord met de inhoud.

Betrokkene zal zich gedurende de periode dat de eventuele voorwaardelijke beëindiging zal gaan duren, moeten houden aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden voorwaardelijke beëindiging TBS-Maatregel

-Betrokkene verblijft in de FPA te Heiloo en zal zich houden aan de daar geldende huis- en leefregels c.q. voorwaarden die daar aan hem gesteld worden;

-Betrokkene neemt deel aan de behandeling die hem door de FPA geboden wordt en stelt zich hierin actief en coöperatief op. Dit houdt ook in dat betrokkene gesprekken aangaat betreffende het omgaan met zijn seksualiteit.

-Betrokkene neemt zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de gestelde afdelingsregels van FPA Heiloo, ook als dit inhoudt dat hij zich niet cynisch opstelt, geen negatieve sfeer neerzet, en openstaat voor feedback;

-Betrokkene dient mee te werken aan een eventuele overplaatsing naar een (F)RIBW of soortgelijke setting;

-Betrokkene dient te beschikken over een aantoonbare, zinvolle en gestructureerde dagbesteding. Tevens houdt hij zich aan de afspraken die hierover worden gemaakt met de behandelaar en de reclassering;

-Betrokkene geeft inzicht in zijn financiën indien dit nodig wordt geacht door de reclassering;

-Betrokkene zal, indien hij zelf onvoldoende zorg kan dragen voor zijn financiën, meewerken aan een passende interventie op dit gebied;

-Betrokkene zal niet van verblijfplaats veranderen dan na overleg met zijn behandelaren en de reclassering;

-Betrokkene werkt mee aan een time-out plaatsing ,in het kader van forensisch psychiatrisch toezicht, indien dit nodig wordt geacht door een van de betrokkene partijen;

-Betrokkene dient zijn voorgeschreven medicatie in te nemen;

-Betrokkene zal geen omgang hebben met personen die zijn resocialisatie in gevaar (kunnen) brengen en stelt zich open op aangaande het aangaan van nieuwe relaties of bestaande relaties en heeft geen bezwaar dat deze op 'gepaste en discrete' wijze door de reclassering worden gescreend;

-Betrokkene is open over de contacten die hij heeft met zijn dochter en met de moeder van zijn dochter;

-Betrokkene zal zich onthouden van alcohol- en drugsgebruik en zich niet onttrekken aan controles hierop;

-Betrokkene zorgt ervoor dat hij altijd bereikbaar is voor zijn begeleiders en behandelaren

-Betrokkene geeft toestemming aan de reclassering voor het opvragen en uitwisselen van informatie aan alle instellingen die zij relevant achten en die van belang zijn voor een goede behandeling c.q. begeleiding in het kader van de voorwaardelijke beëindiging;

-Betrokkene geeft toestemming aan de reclassering en aan zijn begeleiders dat, in geval van ongeoorloofde afwezigheid of calamiteiten en het niet nakomen van bovengenoemde voorwaarden, deze informatie aan alle betrokkene partijen gemeld wordt;

-Tijdens de gehele tbs maatregel is het voor betrokkene niet toegestaan om zich buiten het Nederlands grondgebied te begeven;

-Betrokkene zal geen enkel strafbaar feit plegen;(...)

Ondergetekende adviseert de Rechtbank om de maatregel TBS met dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen en deze in te laten gaan op de dag dat betrokkene geplaatst kan worden op FPA Heiloo."

De raadsman heeft een schriftelijke verklaring van [persoon 1] d.d. 26 juli 2012 overgelegd.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Het maatregelrapport is met mij besproken. Ik wil weliswaar aan de gestelde voorwaarden meewerken, echter alleen indien uw rechtbank dat noodzakelijk acht. Ik wil liever zelfstandig wonen en werken met ondersteuning van de reclassering en een werkgever die begaan is met mij.

De getuige-deskundige [getuige-deskundige 1], optredend namens [kliniek], heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij een voorwaardelijke beëindiging van de TBS met inachtneming van de voorwaarden zoals gesteld in het maatregelrapport. Zij meent dat zelfstandig wonen en werken, mede gelet op de indicatiestelling van het NIFP, thans geen optie is.

De getuige-deskundige [getuige-deskundige 2], optredend namens de reclassering, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij een voorwaardelijke beëindiging van de TBS met inachtneming van de voorwaarden zoals gesteld in het maatregelrapport. Zij heeft daartoe aangevoerd dat plaatsing op een FPA een noodzakelijke tussenstap is, alvorens de mogelijkheden van zelfstandig wonen en werken kunnen worden bezien. Voorts heeft zij gesteld dat hetgeen slager [persoon 1] in zijn door de raadsman overgelegde brief heeft vermeld niet in overeenstemming is met hetgeen zij met de slager voornoemd besproken heeft.

De officier van justitie heeft ingestemd met een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging. De officier van justitie heeft voorts aangevoerd dat er te weinig informatie bekend is over de eventuele huisvesting en werkplek zoals de heer [persoon 1] in zijn brief heeft gesteld, zodat het verzoek van de terbeschikkinggestelde om zelfstandig te wonen en werken in den Haag dient te worden afgewezen.

De raadsman heeft primair verzocht om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen, teneinde de reclassering nogmaals in de gelegenheid te stellen onderzoek te doen naar de mogelijkheden omtrent huisvesting en werk bij de slagerij van [persoon 1] voornoemd.

De raadsman heeft voorts bepleit dat hij op zich in kan stemmen met de voorwaarden zoals gesteld in het maatregelrapport, echter zouden deze naar mening van de raadsman dienen te worden vereenvoudigd.

De rechtbank is met de deskundigen van oordeel dat plaatsing van de terbeschikkinggestelde in een FPA of soortgelijke instelling een noodzakelijke tussenstap is alvorens de mogelijkheden van zelfstandig wonen en/of werken kunnen worden bezien.

De rechtbank is van oordeel dat er derhalve, mede gelet op het verhandelde ter terechtzitting, in dit stadium geen ruimte is voor een zelfstandige huisvesting alsmede een zelfstandige werkplek voor de terbeschikkinggestelde. De rechtbank wijst het verzoek van de raadsman om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen, teneinde de mogelijkheden hieromtrent nader te onderzoeken, mitsdien af. Dat geldt eveneens voor het - subsidiair gedane - verzoek van de raadsman om de beslissing aan te houden totdat zekerheid is verkregen dat de terbeschikkinggestelde ook daadwerkelijk geplaatst zal kunnen worden bij FPA Heiloo, nu de rechtbank bij haar beslissing een voorziening zal opnemen voor het geval terbeschikkinggestelde - om wat voor reden dan ook - niet terecht kan bij die instelling.

Gelet op al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk dient te worden beëindigd.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van na te melden voorwaarden.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d, 38e en 38g van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING.

Beëindigt de verpleging van overheidswege voorwaardelijk voor de duur van het bij beslissing van 20 maart 2012 gegeven bevel tot verlenging van de terbeschikkingstelling met ingang van de dag waarop de terbeschikkinggestelde kan worden geplaatst op de FPA Heiloo of een andere door het NIFP geïndiceerde instelling.

Stelt daarbij als algemene voorwaarden:

-de heer [terbeschikkinggestelde] zal geen enkel strafbaar feit plegen.

- de heer [terbeschikkinggestelde] verleent ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan.

Stelt daarbij tevens als bijzondere voorwaarden:

-de heer [terbeschikkinggestelde] verblijft in de FPA te Heiloo of een andere door het NIFP geïndiceerde instelling en zal zich houden aan de daar geldende huis- en leefregels c.q. voorwaarden die daar aan hem gesteld worden;

-de heer [terbeschikkinggestelde] neemt deel aan de behandeling die hem door de instelling waar hij zal verblijven geboden wordt en stelt zich hierin actief en coöperatief op. Dit houdt ook in dat betrokkene gesprekken aangaat betreffende het omgaan met zijn seksualiteit.

- de heer [terbeschikkinggestelde] dient mee te werken aan een eventuele overplaatsing naar een (F)RIBW of soortgelijke setting;

- de heer [terbeschikkinggestelde] dient te beschikken over een aantoonbare, zinvolle en gestructureerde dagbesteding. Tevens houdt hij zich aan de afspraken die hierover worden gemaakt met de behandelaar en de reclassering;

- de heer [terbeschikkinggestelde] geeft inzicht in zijn financiën indien dit nodig wordt geacht door de reclassering;

- de heer [terbeschikkinggestelde] zal, indien hij zelf onvoldoende zorg kan dragen voor zijn financiën, meewerken aan een passende interventie op dit gebied;

- de heer [terbeschikkinggestelde] zal niet van verblijfplaats veranderen dan na overleg met zijn behandelaren en de reclassering;

- de heer [terbeschikkinggestelde] werkt mee aan een time-out plaatsing, in het kader van forensisch psychiatrisch toezicht, indien dit nodig wordt geacht door een van de betrokkene partijen;

-de heer [terbeschikkinggestelde] dient zijn voorgeschreven medicatie in te nemen;

-de heer [terbeschikkinggestelde] zal geen omgang hebben met personen die zijn resocialisatie in gevaar (kunnen) brengen en stelt zich open op aangaande het aangaan van nieuwe relaties of bestaande relaties en heeft geen bezwaar dat deze op 'gepaste en discrete' wijze door de reclassering worden gescreend;

-de heer [terbeschikkinggestelde] is open over de contacten die hij heeft met zijn dochter en met de moeder van zijn dochter;

- de heer [terbeschikkinggestelde] zal zich onthouden van alcohol- en drugsgebruik en zich niet onttrekken aan controles hierop;

- de heer [terbeschikkinggestelde] zorgt ervoor dat hij altijd bereikbaar is voor zijn begeleiders en behandelaren;

-de heer [terbeschikkinggestelde] geeft toestemming aan de reclassering voor het opvragen en uitwisselen van informatie aan alle instellingen die zij relevant achten en die van belang zijn voor een goede behandeling c.q. begeleiding in het kader van de voorwaardelijke beëindiging;

- de heer [terbeschikkinggestelde] geeft toestemming aan de reclassering en aan zijn begeleiders dat, in geval van ongeoorloofde afwezigheid of calamiteiten en het niet nakomen van bovengenoemde voorwaarden, deze informatie aan alle betrokkene partijen gemeld wordt;

-Tijdens de gehele tbs maatregel is het voor de heer [terbeschikkinggestelde] niet toegestaan om zich buiten het Nederlands grondgebied te begeven;

Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze beslissing is genomen door:

mr. W. Schoorlemmer, voorzitter,

mr. S.J.W. Hermans en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van mr. A.J.H.L. Coppens, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 15 augustus 2012.

Mr. Verheggen is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.