Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX4180

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
26-07-2012
Datum publicatie
09-08-2012
Zaaknummer
826057
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Incassoprocedure. Ter comparitiezitting erkent Ziggo ten onrechte een bijdrage voor de aanleg van de kabel van [X] te hebben gevorderd. De vorderingen van Ziggo in conventie worden afgewezen nu duidelijk is geworden dat Ziggo uitsluitend wegens de niet betaling daarvan de aansluiting van [X] in de maand juli 2011 heeft beëindigd.

In reconventie wordt een vordering tot terugbetaling van de ten onrechte geincasseerde abonnementsgelden toegewezen, evenals een geschat bedrag van € 100,00 ter zake kosten van contacten met Ziggo, de kosten van door [X] geschreven brieven, de kosten van telefoongesprekken met Bos Incasso en de kosten verband houdende met deze procedure die niet onder de proceskosten te brengen zijn, nu deze kosten het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Ziggo (nl. een ongegronde afsluiting van de dienstverlening). De vordering tot vergoeding van immateriële schade is niet toewijsbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 826057

Rolnummer : 12 – 4154

Uitspraak : 26 juli 2012

239

in de zaak van

Ziggo BV

gevestigd te Utrecht

eiseres in conventie, verweerster in reconventie

gemachtigde Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders

tegen

[X]

wonende te [woonplaats]

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie

gemachtigde [Y].

Partijen zullen “Ziggo” en “[X]” worden genoemd.

Procedure

Ziggo heeft dit geding aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 18 april 2012.

[X] heeft schriftelijk verweer gevoerd en een tegenvordering ingesteld.

Bij rolbeslissing heeft de kantonrechter een comparitie van partijen bevolen. Deze heeft plaatsgevonden op 16 juli 2012.

Op deze zitting heeft Ziggo een akte genomen houdende doorhaling in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie.

Op deze zitting heeft [X] een akte genomen en daarbij haar in reconventie gevorderde kosten gespecificeerd.

De uitspraak is bepaald op vandaag.

Vaststaande feiten

Met ingang van 3 februari 2011 is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen. Ingevolge deze overeenkomst heeft Ziggo aan [X] een verbinding voor radio –, televisie – telefoon – en internetsignalen ter beschikking gesteld tegen betaling van een abonnementsbedrag.

De bevestiging van deze overeenkomst door Ziggo vermeldt, dat [X] geen aansluitkosten voor radio en televisie verschuldigd was.

Bij brief van 30 maart 2011 heeft Ziggo aan [X] een bedrag van € 149,95 in rekening gebracht voor technische voorzieningen voor aansluiting op haar kabelnetwerk.

Bij brief van 5 april 2011 heeft [X] Ziggo naar de reden hiervan gevraagd en haar er onder meer op gewezen dat zij een huurwoning bewoont. Zij heeft Ziggo naar haar verhuurster verwezen.

Ziggo heeft hierop gereageerd bij brief van 9 april 2011 waarin zij onder meer schrijft:

"U geeft aan dat de aanlegbijdrage door uw verhuurder moet worden betaald. Meestal gebeurt dit ook. Wij willen u verzoeken contact op te nemen met Zayaz, met de vraag waarom dat in dit geval anders zou zijn".

Bij brief van de gemachtigde van Ziggo, Bos Incasso, van 3 juni 2011 is [X] gesommeerd een niet nader gespecificeerd bedrag van € 180,45 te betalen. Bij brief van 6 juli 2011 heeft Ziggo [X] meegedeeld, dat wegens de niet betaling van dit bedrag alle diensten van Ziggo werden afgesloten.

Bij aangetekende brief van 13 juli 2011 heeft [X] tegen deze afsluiting geprotesteerd en nog een keer aangegeven dat de aanlegbijdrage niet door haar verschuldigd was.

De periodiek verschuldigde abonnementsgelden zijn door [X] steeds op tijd voldaan.

Vordering en verweer

In dit geding vordert Ziggo de veroordeling van [X] tot betaling van:

- € 110,07, aanlegbijdrage kabel,

- € 40,00, modem,

- € 68,00, afsluitkosten en abonnementsgelden september 2011

en

- € 58,10, abonnementsgelden augustus 2011.

Zij vordert ook de veroordeling van [X] tot betaling van € 75,00 buitengerechtelijke incassokosten, van € 7,59 rente tot 14 maart 2012, van de verdere rente en proceskosten.

[X] bestrijdt de vordering van Ziggo en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen.

Zakelijk weergegeven bestrijdt zij onder meer aanlegbijdrage verschuldigd te zijn. Zij had daar niet om gevraagd en zij heeft voor deze kosten geen opdracht gegeven.

Zij stelt, dat Ziggo op onjuiste gronden tot afsluiting van alle diensten is overgegaan.

[X] stelt ook, dat Ziggo op het punt van de telefoonaansluiting aan de overeenkomst een andere invulling heeft gegeven dan zij op grond van informatie op de website van Ziggo mocht verwachten, waardoor zij zich misleid voelde.

Zij beklaagt zich ook over de wijze van communiceren door Ziggo.

In reconventie vordert [X] de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum te beëindigen en Ziggo te veroordelen alle door haar betaalde abonnementsgelden terug te betalen.

Zij vordert voorts de veroordeling van Ziggo tot betaling van de door haar gemaakte kosten tot een bedrag van € 500,00, tot betaling van een vergoeding van € 1000,00 ter zake van immateriële schade en tot betaling van de proceskosten.

Ziggo heeft hierop gereageerd door zich bereid te verklaren de abonnementsgelden over de periode 1 juli 2011 tot 1 augustus 2011 tot een bedrag van € 58,12 te restitueren. Zij concludeert voor het overige tot afwijzing van de vordering in reconventie.

Op hetgeen partijen verder ter onderbouwing van hun vordering en hun verweer hebben gesteld zal de kantonrechter voor zoveel nodig onder de beoordeling ingaan.

Beoordeling

Conventie

Bij haar op de comparitie genomen akte heeft Ziggo erkend, dat zij "abusievelijk" een bijdrage voor de aanleg van een kabel bij [X] in rekening heeft gebracht. Om deze reden heeft zij royement verzocht van het geding in conventie.

Nu voldoende duidelijk is geworden, dat Ziggo ten onrechte een bijdrage voor de aanleg van de kabel van [X] heeft gevorderd en uitsluitend wegens de niet betaling daarvan de aansluiting van [X] in de maand juli 2011 heeft beëindigd, dienen de vorderingen van Ziggo te worden afgewezen en dient Ziggo te worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie.

Reconventie

De vordering tot terugbetaling van de ten onrechte geïncasseerde abonnementsgelden over de maand juli 2011 is door Ziggo als juist erkend. Een bedrag van € 58,12 zal worden toegewezen.

De ongegronde afsluiting van de dienstverlening levert een toerekenbare tekortkoming van Ziggo op. Dientengevolge is zij gehouden de door [X] geleden schade te vergoeden.

[X] heeft blijkens de bij de comparitie overgelegde specificatie van de door haar gevorderde kosten met name het oog op de kosten van contacten met Ziggo, de kosten van de door haar geschreven brieven, de kosten van telefoongesprekken met Bos Incasso en de kosten verband houdende met deze procedure.

De kantonrechter zal de kosten, die het gevolg zijn van de tekortkoming van Ziggo en die niet onder de proceskosten te brengen zijn schatten op een bedrag van € 100,00, tot welk bedrag de kantonrechter de vordering van Ziggo toewijsbaar acht.

De vordering tot vergoeding van immateriële schade is niet toewijsbaar. De ergernis van [X] over de gang van zaken moge begrijpelijk zijn, van een oogmerk van Ziggo om immateriële schade toe te brengen is niet gebleken. Evenmin is gebleken van lichamelijk letsel aan de zijde van [X], of van aantasting van haar eer, haar goede naam of haar persoon.

Voor vernietiging van de overeenkomst en terugbetaling van hetgeen [X] aan Ziggo heeft betaald ziet de kantonrechter onvoldoende grond. Bij strijdigheid tussen de overeenkomst en informatie op de website van Ziggo gaat de overeenkomst voor. In dat geval kan niet zonder meer worden gezegd dat de overeenkomst door misleiding tot stand is gekomen.

De kantonrechter ziet wel aanleiding Ziggo te veroordelen in de proceskosten in reconventie.

Conventie en reconventie, begroting proceskosten.

Het is de kantonrechter gebleken, dat de vader van [X] als gemachtigde uitstel heeft gevraagd voor het nemen van de schriftelijke conclusie van antwoord. Dat deze conclusie van antwoord door een gemachtigde is opgesteld is niet gebleken. De conclusie is door [X] zelf getekend.

Wel is de vader van [X] als haar gemachtigde op de comparitie verschenen. De kantonrechter zal het gemachtigdensalaris derhalve begroten op € 60,00, het gebruikelijke tarief voor één procespunt.

Beslissing

De kantonrechter:

Conventie

wijst de vordering van Ziggo af;

Reconventie

veroordeelt Ziggo om tegen kwijting aan [X] een bedrag te betalen van € 158,00;

wijst het meer of anders gevorderde af;

Conventie en reconventie

veroordeelt Ziggo in de kosten van deze procedure, tot vandaag aan de kant van [X] begroot op € 60,00, salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door Mr. J.P.M. van der Ham en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juli 2012 in aanwezigheid van de griffier.