Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX4176

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-08-2012
Datum publicatie
13-08-2012
Zaaknummer
840672
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verstekzaak. IPR procesrecht. Bevoegdheid op grond van forumkeuze in Algemene Voorwaarden? Conflict tussen artikel 23 EEX-Vo. en artikel 108, lid 2 Rv.? Verwijzing na onbevoegdverklaring op voet van artikel 26 EEX-Vo.?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Kantonrechter te 's-Hertogenbosch*

Zaaknummer : 840672/141

Rolnummer : 6547/12

Uitspraak : 9 augustus 2012

In de zaak van:

de besloten vennootschap Mauriks Group B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: mr. A.M.L. Hopmans,

Postbus 3445, 5203 DK 's-Hertogenbosch,

t e g e n :

X.,

gevestigd te Neerpelt,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure.

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is niet in rechte verschenen, waarna verstek tegen hem is verleend en vonnis is bepaald.

Partijen zullen verder worden aangeduid als “Mauriks” en “X.”.

2. Het geschil.

1. Mauriks vordert betaling van € 1.334,23 wegens hoofdsom en buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Mauriks legt daaraan ten grondslag dat zij in opdracht en voor rekening van X. goederen heeft geleverd aan X.. Op de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) zijn de Algemene Voorwaarden (verder: AV) van Mauriks van toepassing. Van het hiervoor verschuldigd geworden bedrag heeft X. € 977,23 onbetaald gelaten. Mauriks heeft haar vordering ter incasso uit handen gegeven, hetgeen kosten tot gevolg heeft gehad. X. is, naar de kantonrechter begrijpt: op grond van het bepaalde in artikel 6:96 BW, gehouden de redelijke kosten tot verkrijging van betaling buiten rechte, door Mauriks gesteld op € 357,=, te voldoen.

De kantonrechter te 's-Hertogenbosch is bevoegd op grond van een in artikel 20.3 van de AV opgenomen forumkeuzebeding.

3. De beoordeling: ten aanzien van de bevoegdheid.

2. In de onderhavige zaak, waarin een gedaagde partij met een vestigingsplaats in het buitenland in rechte wordt betrokken, dient allereerst te worden beoordeeld of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt.

3. Nu zowel eiseres als gedaagde hun vestigingsplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie, moet de bevoegdheidsvraag primair worden beantwoord aan de hand van de Verordening (EG) nr. 44/2001, verder te noemen “de EEX-Vo”. Hoofdregel van die verordening is dat zij die woonplaats hebben in een lidstaat moeten worden opgeroepen voor de rechter van die lidstaat. Uitzonderingen op die regel zijn echter toegelaten.

4. Mauriks verwijst voor wat betreft de bevoegdheid van de kantonrechter naar een in de toepasselijke AV opgenomen forumkeuzebeding. Dit beding luidt als volgt:

“20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheids-regels hanteren.”

5. De onderhavige zaak betreft een geschil dat niet valt onder één van de categorieën geschillen waar de afdelingen 3, 4, 5 of 6 van de EEX-Vo op van toepassing zijn. Bij een beroep op een forumkeuzebeding wordt de bevoegdheid dan in de eerste plaats bepaald door artikel 23 EEX-Vo. Op grond van artikel 23 EEX-Vo komt in geval van een forumkeuze de in het beding aangewezen rechter exclusieve bevoegdheid toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Nu in het forumkeuzebeding is opgenomen dat dit toepassing mist voor zover het in strijd is met dwingend recht en het beding bovendien de opdrachtnemer de mogelijkheid laat om er van af te wijken, moet worden geoordeeld dat in dit beding geen sprake is van een exclusief aangewezen rechter, omdat de aanwijzing van een bevoegde rechter via artikel 23 EEX-Vo geen gevolg heeft voor zover dwingendrechtelijke bepalingen van Nederlands recht zich daartegen verzetten.

6. Artikel 108, lid 2 Rv., welke bepaling van dwingend recht is, bepaalt dat een forumkeuze voor kantonzaken geen gevolg heeft, tenzij deze is overeengekomen nadat het geschil tussen par-tijen is ontstaan. Dat is in deze zaak niet gesteld, noch gebleken, zodat moet worden aangenomen dat het bepaalde in artikel 108 Rv. aan een beroep op het forumkeuzebeding in de weg staat. De bevoegdheid van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch kan dan ook niet worden ontleend aan artikel 20, lid 3 van de toepasselijke AV.

7. Desondanks hoeft dat aan de bevoegdheid van de Nederlandse (kanton)rechter niet in de weg te staan. Aan de onderhavige vordering wordt ten grondslag gelegd dat de gedaagde verplich-tingen dient na te komen uit een koopovereenkomst. Het betreft een zakelijke koopovereenkomst, waar de bepalingen van afdeling 4 EEX-Vo niet op van toepassing zijn.

8. Artikel 5 EEX-Vo laat in het geval van een overeenkomst tot verkoop en levering van goe-deren een afwijking van de hoofdregel toe. Ter zake dergelijke geschillen is tevens bevoegd de rechter van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd. Voor verbintenissen uit een koopovereen-komst bepaalt artikel 5 EEX-Vo dat de plaats van aflevering van de gekochte goederen heeft te gelden als de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd. Uit de bij dagvaarding overgelegde kopie van de factuur die aan de vordering ten grondslag is gelegd (nummer VFA1003447 ad € 5.627,54) blijkt dat de bestelde goederen in Nederland zijn afgeleverd aan de “……weg 8 te 57.. CL Huisen”. De genoemde postcode betreft niet een adres in een plaats “Huisen”, maar een adres aan ………….. te Helmond, het zelfde adres dat ook op andere facturen als afleveradres staat vermeld. De kantonrechter neemt daarom aan dat de factuur de levering van goederen betreft die in Helmond op een adres met postcode 57.. CL zijn afgeleverd. Op grond van het bepaalde in artikel 5 EEX-Vo en de Nederlandse bevoegdheidsregels is in dat geval de kantonrechter te Helmond bevoegd tot oordelen.

9. Dit betekent dat de rechter die door Mauriks is benaderd, de kantonrechter te ’s-Hertogen-bosch, geen bevoegdheid kan ontlenen aan de EEX-Vo. Voorts moet worden vastgesteld dat X. niet in rechte is verschenen. In dat geval schrijft artikel 26, lid 1 EEX-Vo. voor dat de rechter zich ambtshalve onbevoegd verklaart. Die onbevoegdheid raakt elke verdere beoordeling en beslissing, dus ook een beoordeling van en beslissing op de vraag of de zaak kan worden verwezen naar een wel bevoegde rechter. Daarom dient in deze zaak te worden beslist als na te melden.

10. Nu de te nemen beslissing een eindbeslissing is, moet Mauriks als de in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd. Om die reden zal zij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing.

De kantonrechter:

Verklaart zich niet bevoegd tot beoordeling van het onderhavige geschil;

Veroordeelt de besloten vennootschap Mauriks Group B.V. in de kosten van het geding, aan de zijde van X. tot aan deze uitspraak begroot op nihil.

Aldus gewezen te 's-Hertogenbosch door mr. R.J.M. Cremers, kantonrechter, en aldaar uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 augustus 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.

typ: RC/Coll.:

* De kantonrechter maakt sedert 1 januari 2002 onderdeel uit van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

840672 CV EXPL 6547/12 blad 3

vonnis