Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX3684

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-07-2012
Datum publicatie
06-08-2012
Zaaknummer
782712
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Vordering verkoper tot betaling restant aankoopbedrag van keuken. Non-conformiteitsverweer slaagt. Met de aangeboden herstelmogelijkheid zou de keuken nog steeds niet aan de overeenkomst beantwoorden, terwijl in de gegeven omstandigheden van de verkoper wel herstel gevergd kan worden. Beroep van koper op verrekening slaagt en vordering van verkoper wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, lokatie Boxmeer

Zaaknummer : 782712 / 221

Rolnummer : 11-1122

Uitspraak : 17 juli 2012

in de zaak van:

de besloten vennootschap Siematic Total Concept B.V.

gevestigd te Zaltbommel,

eiseres,

gemachtigde: mr. J.J. Lauwen, advocaat te Oss,

t e g e n :

1) [Koper 1];

2) [Koper 2];

beiden wonende te [woonplaats] aan hetzelfde adres,

gedaagde,

gemachtigde: mr. A. aan het Rot, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp, kantoorhoudende te Assen.

Partijen zullen verder worden aangeduid als ‘Siematic’ en ‘[koper]’.

Als vervolg op het door de kantonrechter tussen partijen gewezen vonnis de dato 17 januari 2012 en het daaropvolgende herstelvonnis van 21 februari 2012.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. de dagvaarding de dato 13 september 2011;

b. de incidentele conclusie strekkende tot exceptie van onbevoegdheid de dato

1 november 2011;

c. het antwoord in het incident de dato 6 december 2011;

d. het vonnis de dato 17 januari 2012 met de daarin genoemde processtukken;

e. het herstelvonnis de dato 21 februari 2012;

f. de conclusie van antwoord in de hoofdzaak;

g. de comparitie na antwoord de dato 7 mei 2012 en het naar aanleiding daarvan opgemaakte proces-verbaal van inlichtingen de dato 28 mei 2012;

h. de brieven van partijen de dato 31 mei 2012, waarin wordt medegedeeld dat partijen er niet in zijn geslaagd om een minnelijke regeling te treffen.

2. Het geschil in de hoofdzaak

2.1. Siematic vordert betaling van € 5.818,51, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Siematic legt aan haar vordering, kort weergegeven, het volgende ten grondslag.

[koper] heeft bij Siematic een keuken gekocht, inclusief montage. De keuken is door Siematic geleverd en geplaatst, waarbij zij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen. [koper] heeft ten onrechte de betaling van een deel van de koopprijs opgeschort, te weten € 5.000,00.

Verder is [koper] aan Siematic buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die worden begroot op € 600,00, alsmede wettelijk rente vanaf 13 augustus 2011.

2.2. [koper] voert het volgende verweer.

[koper] is van mening dat de geleverde keuken niet aan de overeenkomst beantwoordt (dus non-conform is). De gaskookplaat voldoet in de huidige opstelling niet aan de geldende installatievoorschriften, met gebruiksongemak en kans op brandgevaar of kortsluiting tot gevolg.

Ondanks het feit dat Siematic door [koper] meerdere keren in de gelegenheid is gesteld om de klacht met betrekking tot de gaskookplaat te verhelpen, is Siematic hiermee in gebreke gebleven.

Het resterende bedrag van € 5.000,00 dat Siematic nog op [koper] stelt te vorderen te hebben, wenst [koper] te verrekenen met de kosten die [koper] zal moeten maken om alsnog te kunnen beschikken over een veilige en functionele keuken.

De vorderingen van Siematic dienen dan ook te worden afgewezen.

3. De beoordeling in de hoofdzaak

3.1 Volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis van

17 januari 2012. Verder staat tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en/of op grond van de onbestreden inhoud van overgelegde producties het volgende vast:

a. [koper] heeft op 20 juni 2009 bij Siematic een keuken gekocht voor een bedrag van € 25.000,00, inclusief btw en inclusief € 1.700,00 montagekosten;

b. de overeenkomst tussen partijen is op 4 november 2010 gewijzigd. Partijen hebben met elkaar overeenstemming bereikt over een prijs van € 24.706,00 inclusief montagekosten ad € 1.514,00 en inclusief btw. Uiteindelijk is door Siematic een bedrag van € 24.540,62 inclusief btw aan [koper] gefactureerd vanwege het tijdelijke verlaagde btw tarief op arbeid;

c. levering en montage van de keuken heeft plaatsgevonden op 31 januari 2011 en

1 februari 2011;

d. kort na levering en montage heeft [koper] bij Siematic melding gemaakt van een aantal onvolkomenheden. Eén klacht is onopgelost gebleven: de plaatsing van de gaskookplaat;

e. de gaskookplaat is uiterst rechts geplaatst, waarbij de afstand tot de zijwand - waarin ook een wandcontactdoos is bevestigd - 4 mm bedraagt.

3.2. Onderhavige koopovereenkomst door [koper] van een keuken inclusief montage valt binnen de omschrijving van consumentenkoop in artikel 7:5 lid 1 BW.

3.3. Nu [koper] zich op non-conformiteit beroept zijn de artikelen 7:17 e.v. BW van toepassing.

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst (dus is non-conform) indien hij, mede gelet op de aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De verwachtingen van de koper vormen het uitgangspunt bij de beoordeling of een geleverde zaak wel of niet aan de overeenkomst beantwoordt.

In zijn algemeenheid kan aan een koper, ook een onvoorzichtige koper, niet worden tegengeworpen dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de eigenschappen van het gekochte, wanneer de verkoper dienaangaande naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht had, maar heeft nagelaten de koper op de hoogte te stellen van bij de verkoper bekende feitelijke gegevens die relevant zijn voor de beantwoording van de vraag welke eigenschappen de koper met het oog op de beoogde bestemming van het gekochte mocht verwachten.

3.3.1. [koper] stelt dat in het kader van de symmetrie/opstelling van de keuken is gesproken over plaatsing van de gaskookplaat op rechts. Aangezien [koper 2] linkshandig is, vond zij het geen bezwaar dat de gaskookplaat vanwege de symmetrie iets meer naar rechts zou worden geplaatst. Tijdens het koken bleek echter dat de (grotere) pannen niet op de gasbranders aan de rechterzijde pasten. Omdat aan de rechterkant van de gaskookplaat de grotere branders zijn geplaatst, is er nu een keuken gekocht met een beperking en dat is nooit de bedoeling van [koper] geweest.

Verder is de gaskookplaat, merk ATAG, in strijd met de installatievoorschriften geplaatst. De ATAG normering is plaatsing van 100mm vanaf de wand, terwijl de gaskookplaat door Siematic is geplaatst op 4mm vanaf de wand. Naast het gebruiksongemak is hierbij het ontbreken van enige veiligheidsgarantie van belang, te meer nu een wandcontactdoos direct aan de rechterzijde van de gaskookplaat in de wand is bevestigd, waardoor de kans op brandgevaar of kortsluiting door overkokend water zeer reëel is. Hierbij wordt wederom verwezen naar de ATAG normering die vermeldt dat de afstand tussen een pan en een niet hittebestendige knop (zoals een wandcontactdoos) altijd groter dient te zijn dan twee centimeter.

3.3.2. Siematic stelt op haar beurt dat [koper] de gaskookplaat zoveel mogelijk aan de rechterkant geplaatst wilde hebben. Hierbij is door de heer [X], werkzaam bij Siematic, bij het opmaken van de installatietekening gewaarschuwd c.q. gewezen op het gebruiks(on)gemak van de plaatsing van de gaskookplaat aan de rechterzijde. Desondanks heeft [koper] volhard in deze opstelling van de gaskookplaat.

Verder betwist Siematic dat de gaskookplaat in strijd met de installatievoorschriften is geplaatst. De normering van ATAG waar [koper] naar verwijst, gaat uit van de meest kwetsbare (achter)wand van de keuken (kunststof), terwijl de wanden van [koper] van steen zijn. Bij steen speelt enkel het gebruiksgemak een rol. De ATAG normering dient dan ook gezien te worden als een advies, niet als een voorschrift. Voorts is de wandcontactdoos, geplaatst op de zijwand boven de gaskookplaat, niet door Siematic geplaatst.

3.3.3. De kantonrechter oordeelt in dit verband als volgt. Siematic heeft, voordat de koop werd gesloten, een installatietekening gemaakt. Verder zijn de tussen partijen gemaakte afspraken opgenomen in een zogenoemde ‘policy map’. Over beperkingen en/of gebruiksongemak vanwege de beoogde plaatsing van de gaskookplaat op rechts staat niets vermeld in de policy map, dit terwijl tussen partijen niet in geschil is dat er sprake is van een beperking, nu op de grotere gasbranders die zich rechts op de gaskookplaat bevinden, slechts kleinere pannen (tot een diameter van 28 cm) geplaatst kunnen worden. Een grotere pan komt tegen de stenen muur aan.

Siematic wist, of had als erkend installateur moeten weten, dat plaatsing van deze gaskookplaat (met de grotere branders aan de rechterkant), in de gegeven omstandigheden (direct tegen een muur) en op deze wijze geplaatst (in strijd met de ATAG normering) een zodanige beperking met koken zou opleveren, dat de gekochte keuken niet beantwoordt aan de eigenschappen die [koper] op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

3.3.4. Het is vervolgens aan Siematic om het vermoeden te ontzenuwen dat de keuken bij aflevering niet afweek van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Door Siematic is niet aangeboden om een dergelijk tegenbewijs te leveren.

Voor zover Siematic ter comparitiezitting heeft verklaard dat de heer [X], bij haar werkzaam, [koper] heeft gewezen op het gebruiks(on)gemak van de plaatsing van de gaskookplaat aan de rechterzijde en dat [koper] desondanks heeft volhardt in deze plaatsing, wordt door [koper] onweersproken gesteld dat het gebruiksgemak slechts aan de orde is geweest in het kader van de symmetrie van de keuken en het feit dat [koper 2] linkshandig is dus geen hinder heeft van de zijwand tijdens het koken.

Siematic heeft dus niet, althans onvoldoende gesteld dat zij [koper] heeft gewaarschuwd voor de beperkende gevolgen van plaatsing van de gaskookplaat op 4 mm van de zijwand, zoals in overweging 3.3.3. omschreven, waardoor slechts kleinere pannen (tot een diameter van 28 cm) geplaatst kunnen worden, noch dat [koper] ondanks deze waarschuwing toch heeft volhard in deze plaatsing.

3.3.5. Kortom, Siematic heeft een keuken geïnstalleerd die niet aan de overeenkomst beantwoordt (dus non conform is).

3.4. Bij non-conformiteit mag een koper vervolgens pas een beroep doen op prijsvermindering of - zoals in casu een beroep op verrekening – wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden, dan wel de verkoper aan een verzoek tot herstel of vervanging geen gevolg geeft.

3.4.1. Siematic heeft dienaangaande ter zitting verklaard dat zij heeft voorgesteld om de gaskookplaat 18 mm van de wand te plaatsen, hetwelk de maximale speling is op het geplaatste aanrechtblad. Hierdoor kunnen dan grotere pannen op de rechtergasbranders geplaatst worden. Met betrekking tot de ATAG normering stelt Siematic dat dit gezien moet worden als een advies en niet als een voorschrift.

3.4.2. [koper] heeft ter zitting erkend dat Siematic voornoemd voorstel heeft gedaan. [koper] is hiermee niet akkoord gegaan omdat met dit voorstel nog steeds niet voldaan wordt aan de ATAG veiligheidsvoorschriften en Siematic [koper] dienaangaande ook geen veiligheidsgarantie wenste te geven. De plaatsing van de wandcontactdoos is dan wel niet door Siematic gedaan, maar is wel met Siematic besproken. Deze kon overal geplaatst worden, is aan [koper] verteld. Indien de gaskookplaat, conform de veiligheidsvoorschriften, verder van de wand was geplaatst, was er ook geen discussie over de plaatsing van de wandcontactdoos geweest.

3.4.3. De kantonrechter oordeelt als volgt. Het voorstel van Siematic om de gaskookplaat verder van de wand te plaatsen, zou een goede herstelmogelijk zijn, indien hiermee voldaan zou worden aan alle ATAG normeringen, maar dat is niet het geval. Vast staat dat de gaskookplaat maximaal 18mm van de zijwand kan worden geplaatst, waarbij dan nog niet voldaan wordt aan de ATAG veiligheidsnormering van 100mm. De enkele stelling van Siematic dat deze normering slechts een advies betreft en geen veiligheidsvoorschrift, wordt door [koper] betwist en door de kantonrechter terzijde geschoven als zijnde onvoldoende onderbouwd. Ook aan de ATAG normering die bepaalt dat de afstand tussen een pan en een niet hittebestendige knop (zoals een wandcontactdoos) altijd groter dient te zijn dan twee centimeter, wordt dan nog niet voldaan.

Weliswaar heeft Siematic deze wandcontactdoos niet zelf geplaatst, Siematic heeft echter in haar installatietekening evenmin opgenomen dat deze niet op de rechterzijwand mocht worden geplaatst, hetgeen in de gekozen opstelling van de gaskookplaat wel in de rede had gelegen. De kantonrechter is dan ook met [koper] van oordeel dat met de door Siematic aangeboden herstelmogelijkheid de keuken nog steeds niet in overeenstemming met de overeenkomst wordt gebracht.

Resteert de vraag of in de gegeven omstandigheden van Siematic herstel gevergd kan worden. Door Siematic is onweersproken gesteld dat er geen andere gaskookplaten voorhanden zijn die aan de eisen van [koper] voldoen, zodat als hersteloptie enkel resteert het plaatsen van een nieuw aanrechtblad. Gezien de aankoopprijs en de gemiddelde levensduur van een keuken, is de kantonrechter van oordeel dat plaatsing van een nieuw aanrechtblad en de daarvoor benodigde aanpassingen in bedrijfseconomisch opzicht wel degelijk van Siematic kan worden gevergd.

3.5. Nu Siematic aan een verzoek tot herstel geen gevolg heeft gegeven, ligt thans het beroep van [koper] op verrekening voor. [koper] mag op grond van artikel 7:22 lid 1 sub b BW een beroep doen op prijsvermindering. Verder biedt artikel 7:21 lid 6 BW [koper] de mogelijkheid de keuken eigenmachtig hersteld te krijgen.

Nu Siematic het door [koper] opgevoerde bedrag ter zake herstel- en aanpassingswerkzaamheden van de keuken ad € 5.000,00 inclusief btw als zodanig niet weersproken heeft, kan [koper] zich op verrekening beroepen.

3.6. Gelet op het vorenoverwogene dient de vordering van Siematic tot betaling van het restant aankoopbedrag van de keuken ad € 5.000,00 te worden afgewezen. Nu de hoofdsom niet toewijsbaar is, liggen ook de nevenvorderingen ter zake rente en buitengerechtelijke incassokosten voor afwijzing gereed.

3.7. Siematic dient, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de proceskosten als na te melden.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van Siematic af;

veroordeelt Siematic in de kosten van de procedure tot op heden begroot op € 500,00 ter zake salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. P.A.M. Penders, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 juli 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 782712 blad 4

vonnis