Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX2824

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-07-2012
Datum publicatie
27-07-2012
Zaaknummer
01/035201-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS met één jaar.

Index-delict bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/035201-01

Uitspraakdatum: 27 juli 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1969],

verblijvende [kliniek]

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 27 december 2001 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 23 juli 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 15 juni 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 13 juli 2012.

Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouwe gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

-het advies van drs. M.A. Polak, voorzitter van de Raad van Bestuur, dr. J. Lucieer,

psychiater en W.M. van der Vlist, klinisch psycholoog, ketenmanager Risicomanagement

& behandeling a.i./hoofd risicomanagement & behandeling, van de inrichting waar

betrokkene verblijft, d.d. 21 mei 2012;

-de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

-het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

De heer [terbeschikkinggestelde] is gediagnosticeerd met ernstige afhankelijkheid van verschillende middelen, waaronder benzodiazepinen. Daarnaast is er sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken. Tevens zijn er aanwijzingen voor kenmerken van psychopathie.

In navolging van de conclusies van eerder uitgebrachte verlengingsadviezen, bestaat binnen deze kliniek nog immer de mening dat het behandeltraject van de heer [terbeschikkinggestelde] vorderingen kent en dat er tevens geen grote stappen genomen kunnen worden in het resocialisatietraject.

De heer [terbeschikkinggestelde] laat keer op keer zien gebaat te zijn bij een externe vorm van (verplichte) structuur, controle en toezicht, waarbij hij als het ware door de omgeving wordt ondersteund om te kunnen functioneren. Het behandelteam is van mening dat een verdere invulling van het huidige onbegeleide verlofkader met verplicht toezicht en controle een voorwaarde is voor de heer [terbeschikkinggestelde] om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen het resocialisatietraject. Dit verlofkader stelt de heer [terbeschikkinggestelde] in staat om vooralsnog vanuit de beschermde omgeving van de kliniek zijn vaardigheden verder te vergroten en te laten zien dat hij gedurende een langere periode stabiel kan blijven functioneren. Uitbreiding van vrijheden verloopt in een rustig tempo, herhaaldelijk is gebleken dat wanneer het tempo van de resocialisatie omhoog gaat, dat er dan tevens een toename in risicovol gedrag is ontstaan.

De heer [terbeschikkinggestelde] kan zich wisselend begeleidbaar opstellen. De heer [terbeschikkinggestelde] kan meer toelaten dat voor hem gevoelige zaken (zoals het hebben bereikt van een plafond in zijn mogelijkheden, het ervaren van krenking en het hebben van een beperkt sociaal netwerk) kunnen worden besproken. In een onlangs gehouden bespreking met het resocialisatiecentrum de Blink heeft het behandelteam moeten concluderen dat een

overgang naar de Blink nu niet mogelijk is. De heer [terbeschikkinggestelde] vertoont nog te oninschatbaar gedrag en laat zien meer begeleiding nodig te hebben bij het resocialisatietraject. Er is nog veel begeleiding nodig bij het kunnen volhouden van werken buiten de kliniek, het sociale netwerk is nog te weinig helder en biedt nog weinig mogelijkheden om van nut te kunnen zijn bij een verblijf van de heer [terbeschikkinggestelde] buiten de kliniek. De komende tijd dient meer helder te worden of een verblijf binnen de Blink überhaupt nog mogelijk zal blijken te zijn. De beperkte copingvaardigheden en mogelijkheden van de heer [terbeschikkinggestelde] maken dat het

resocialisatietraject op een voorzichtige en rustige wijze plaats dient te vinden en dat er veel aandacht is voor risico's en het managen daarvan. De heer [terbeschikkinggestelde] is iemand die weinig zicht heeft op zijn eigen beleving, wel probeert meer te delen met zijn omgeving, maar feitelijk te zwak gestructureerd is om zaken zelfstandig aan te kunnen. Gunstig is dat de heer [terbeschikkinggestelde] zich laat begeleiden en dat de eerder aangebrachte structuur en afspraken in de kliniek, waarbinnen hij zijn eigen autonomie kan ervaren, nog immer een goede combinatie is gebleken. Zucht naar middelen is frequent onderwerp van gesprek en controle, net zoals het bespreken van medicatie en medicatietrouw gespreksonderwerpen zijn.

Advies verlenging TBS maatregel

Gelet op al het bovenstaande en de tijd die gemoeid zal gaan met het vormgeven van dit traject, mede gelet op zijn huidige verlofstatus, adviseert de staf van [kliniek] de maatregel van terbeschikkingstelling van de heer [terbeschikkinggestelde] met twee jaar te verlengen.

De terbeschikkinggestelde heeft verklaard, kort en zakelijk weergegeven:

Het gaat op zich wel goed met mij.

Ik vind een verlenging van de terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar te lang. Ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging.

In de maand november van het jaar 2011 heb ik een keer alcohol genuttigd. Daarna niet meer. Op mijn werk heeft zich een keer een incident voorgedaan. Ik had namelijk op de pc een porno-internetsite bezocht.

Wat werk betreft kan ik heel veel. In de toekomst zou ik bijvoorbeeld baliemedewerker willen worden.

Een aantal weken geleden heb ik het vertrouwen in het behandelteam opgezegd. Mijn verlof is aangehouden. Vervolgens ben ik in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.

Ik zie nog wel mogelijkheden om te worden overgeplaatst naar De Blink, maar dan wel in het kader van een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging.

Het recidivegevaar is te verwaarlozen. Ik ben niet bang dat het mij niet zal lukken als ik zelfstandig woon. Ik heb een sociaal netwerk. Ik kan wel begeleiding gebruiken.

Ik hoor nu voor het eerst dat een aantal van mijn urinecontroles positief waren op cannabis, maar ik heb geen drugs gebruikt.

Ik ben gestopt met werken omdat het niet meer boterde met de begeleiders. Ik vind dat vanwege een ongeldige reden mijn verlof is aangehouden.

Ik heb destijds zelf een psychiatrische rapportage gevraagd. Ik vind dat het verlengingsadvies van de inrichting teveel is ingekleurd met citaten uit oude rapportages.

De deskundige W. Van der Vlist, optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft voorts het navolgende verklaard, verkort en zakelijk weergegeven:

Het ligt in de planning van de inrichting dat betrokkene naar de resocialisatieafdeling De Blink gaat, maar daar is het nog te vroeg voor. Betrokkene is instabiel. Het is betrokkene nog niet gelukt om werk voor langere tijd vol te houden. Resocialisatie is belangrijk voor hem. Betrokkene heeft veel toezicht en begeleiding nodig. Betrokkene heeft een structureel probleem. Hij heeft de neiging zichzelf te overschatten. Daardoor is het contact met zijn werkgever een probleem geworden. Betrokkene is slecht begeleidbaar. Betrokkene zal een langere periode aan het werk moeten zijn om te zien of het voorgenomen traject wel haalbaar is.

Gelet op hetgeen ik zojuist heb gezegd kan de verlofmachtiging voor 6 nachten in De Blink nog niet worden ingezet. Alternatieven zijn dat betrokkene verblijft op een afdeling van een GGZ-instelling dan wel een afdeling zoals De Blink maar dan wel strenger.

Betrokkene zal eerst moeten laten zien dat hij zich begeleidbaar opstelt en zich houdt aan de verlofvoorwaarden. Betrokkene mag ook geen verdovende middelen gebruiken. Betrokkene zal zich eerst een paar maanden moeten laten aansturen voordat de kliniek een beslissing neemt omtrent de plaatsing van betrokkene. Een en ander is van belang voor een veilige terugkeer in de maatschappij.

Een aantal keren heeft betrokkene het vertrouwen in de inrichting opgezegd, niettemin is er nog steeds een stijgende lijn te zien in de ontwikkeling van betrokkene. Inmiddels is wel het plafond van behandeling bereikt.

Betrokkene is niet goed in staat om om te gaan met de impact die het contact met zijn familie op hem heeft.

Ik verzoek de rechtbank de tbs te verlengen met twee jaar.

Ik acht het thans te vroeg om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Betrokkene zal eerst moeten laten zien dat hij zich staande kan houden in bepaalde trajecten.

Op 6, 10 en 11 juli van dit jaar is betrokkene positief bevonden tijdens urinecontroles.

Zes weken geleden zijn de verloven van betrokkene aangehouden in verband met de problemen op het werk. Betrokkene was eerder een keer positief bevonden op alcohol, maar hij ontkende eerst het gebruik van alcohol. Het heeft een lange tijd geduurd voordat het hele verhaal boven water kwam. Het komt er op neer dat de verloven van betrokkene zijn aangehouden omdat hij zich slecht begeleidbaar opstelt.

Betrokkene heeft als vrijwilliger gewerkt. Hij heeft daar problemen gekregen, waarbij hij zich niet liet aanspreken door de werkgeefster. Hij heeft de werkgeefster gedevalueerd. Toen was het afgelopen met dat werk.

De officier van justitie heeft aangevoerd, verkort en zakelijk weergegeven:

Ik persisteer bij mijn vordering. Ik vorder dat de tbs met twee jaar wordt verlengd.

De raadsvrouwe van de terbeschikkinggestelde pleit conform een door haar ter terechtzitting overgelegde pleitnota, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd en welke aan deze beschikking zal worden gehecht.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundige.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist.

De rechtbank zal de terbeschikkingstelling met één jaar verlengen en niet met twee jaar, omdat de rechtbank het van belang acht dat zij over een jaar op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken ten aanzien van het gevolgde resocialisatietraject van betrokkene. Hiermee laat de rechtbank zich op geen enkele wijze uit omtrent een mogelijk voorwaardelijk einde van de verpleging over een jaar. Een onderzoek naar een eventueel voorwaardelijk einde van de verpleging is nu niet aan de orde. Daarvoor is het te vroeg. De rechtbank verwijst daarbij naar de inhoud van het rapport van [kliniek] en de daarop gegeven toelichting door de deskundige ter terechtzitting.

DE BESLISSING

De rechtbank:

verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met één jaar.

Deze beslissing is gegeven door

mr. Y.N.M. Rijlaarsdam, voorzitter,

mr. C.B.M. Bruens en mr. S.J.W. Hermans, leden,

in tegenwoordigheid van L.D. Wittenberg, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 juli 2012.