Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BX0497

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-07-2012
Datum publicatie
06-07-2012
Zaaknummer
01/845450-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een gevangenisstraf van drie jaar voor een gewapende overval op een woning waarbij hennepplanten buit zijn gemaakt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845450-11

Parketnummer vordering: 01/825380-09

Datum uitspraak: 06 juli 2012

Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1979],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 22 juni 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte/veroordeelde naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 8 maart 2012. Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 22 juni 2012 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 21 december 2011 te Maren-Kessel, gemeente Oss, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [straat] Roesweg) heeft weggenomen een laptop en/of een of meer hennepplant(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming, te weten het vernielen van een ruit van de voordeur van

voornoemde woning, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

- zich gezamenlijk en/of gehuld in donkere kleding en/of met gezichtsbedekking dreigend voor de woning van die [slachtoffer] heeft/hebben opgehouden en/of

- een dreigende beweging met de hand heeft/hebben gemaakt en/of

- die [slachtoffer] een vuurwapen heeft/hebben getoond en/of

- met dat vuurwapen een schietende beweging heeft/hebben gemaakt;

[artikel 312 en 311 jo 47 Wetboek van Strafrecht];

2.

hij op of omstreeks 21 december 2011 te Maren-Kessel, gemeente Oss, in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een (vuur)wapen van categorie II, te weten een dubbelloops jachtgeweer waarvan de loop en/of de kolf zijn ingekort, en/of (bijbehorende) munitie van categorie III voorhanden heeft gehad;

[artikel 26 Wet wapens en munitie]

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De vordering na voorwaardelijke veroordeling.

De zaak met parketnummer 01/825380-09 is aangebracht bij vordering van 9 maart 2012. Deze vordering heeft betrekking op het vonnis van de politierechter te 's-Hertogenbosch d.d. 25 juni 2010. Een kopie van de vordering is aan dit vonnis gehecht.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

Ten aanzien van feit 1:

op 21 december 2011 te Maren-Kessel, gemeente Oss, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [straatnaam] heeft weggenomen een laptop en hennepplanten, toebehorende aan [slachtoffer], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak, te weten het vernielen van een ruit van de voordeur van voornoemde woning, welke diefstal werd voorafgegaan van bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, en zijn mededaders

- zich gezamenlijk en gehuld in donkere kleding en met gezichtsbedekking dreigend voor de woning van die [slachtoffer] hebben opgehouden en

- een dreigende beweging met de hand hebben gemaakt en

- die [slachtoffer] een vuurwapen hebben getoond;

Ten aanzien van feit 2:

op 21 december 2011 te Maren-Kessel, gemeente Oss, in vereniging met anderen een vuurwapen van categorie II, te weten een dubbelloops jachtgeweer waarvan de loop en de kolf zijn ingekort, en (bijbehorende) munitie van categorie III voorhanden heeft gehad.

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

De bewijsverweren zullen worden weerlegd door de aan te halen bewijsmiddelen in een aanvulling op het verkort vonnis in het geval de verdachte in hoger beroep komt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De strafbaarheid van het feit.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De strafbaarheid van verdachte.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De eis van de officier van justitie.

De officier van justitie vordert een gevangenisstraf van 3 jaren met aftrek van het voorarrest en toewijzing van de vordering tenuitvoerlegging.

Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht.

Het oordeel van de rechtbank.

Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienen te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden in het nadeel van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- verdachte werd eerder voor geweldsmisdrijven veroordeeld tot (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen, te weten op 25 juni 2010 voor openlijk geweld, op 27 april 2006 voor poging tot doodslag en op 6 juli 2004 voor afpersing. Deze veroordelingen hebben hem er kennelijk niet van kunnen weerhouden zich schuldig te maken aan een gewapende overval;

- verdachte heeft de onderhavige strafbare feiten gepleegd tijdens de proeftijd van een eerdere veroordeling;

- de door verdachte gepleegde strafbare feiten hebben grote onrust veroorzaakt in de plaatselijke gemeenschap;

- het gewelddadig karakter van de door verdachte gepleegde strafbare feiten, dat verdachte er niet voor is teruggeschrokken om samen met anderen met gebruikmaking van een vuurwapen tegen zijn medemens 's nachts in zijn eingen woning te overvallen;

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten gehandeld uit puur winstbejag en heeft zich niets aangetrokken van de belangen van de benadeelde.

Uit het de verdachte betreffende reclasseringsrapport volgt dat het opleggen van een voorwaardelijke straf met voorwaarden geen zin heeft omdat verdachte bij eerdere hulpverleningstrajecten telkens is afgehaakt.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

Beslag.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen in beslag genomen voorwerpen aan verdachte nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de in beslag genomen goederen.

Motivering van de beslissing na voorwaardelijke veroordeling 01/825380-09.

De vordering voldoet aan alle wettelijke eisen. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd tot behandeling van deze vordering. Uit onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bijzondere omstandigheden die aan de tenuitvoerlegging in de weg staan zijn niet aanwezig. De rechtbank zal dan ook de gevorderde tenuitvoerlegging gelasten.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 27, 47, 57, 310, 312

Wet wapens en munitie art. 26, 55.

DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven;

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

Ten aanzien van feit 1:

diefstal voorafgegaan van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

Ten aanzien van feit 2:

medeplegen van:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II

en

medeplegen van:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

De rechtbank verklaart verdachte hiervoor strafbaar en legt op de volgende straffen.

Ten aanzien van feit 1, feit 2:

Gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het

Wetboek van Strafrecht;

Teruggave inbeslaggenomen goederen, te weten:

een mobiele telefoon (Blackberry 8900) en 2 schoenen Nike Air van verdachte;

Afwijzing van het verzoek opheffing van de voorlopige hechtenis.

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling:

Last tot tenuitvoerlegging van de straf, voorzover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter te 's-Hertogenbosch d.d. 25 juni 2010 , gewezen onder parketnummer 01/825380-09, te weten:

Gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het

Wetboek van Strafrecht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. C.B.M. Bruens, voorzitter,

mr. A.F. van Hoorn en mr. J.G. Vos, leden,

in tegenwoordigheid van M.J.H. Rijnbeek, griffier,

en is uitgesproken op 6 juli 2012.