Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2012:BW4319

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-04-2012
Datum publicatie
01-05-2012
Zaaknummer
01/045250-98
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging terbeschikkingstelling met één jaar en voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege.

Gronddelict: poging tot doodslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/045250-98

Uitspraakdatum: 17 april 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling en voorwaardelijk einde verpleging van overheidswege

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

verblijvende [adres], [woonplaats].

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 5 april 2000 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 29 maart 2011, met één jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank d.d. 7 maart 2012, strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar, alsmede tot een voorwaardelijk einde van de verpleging van overheidswege.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 april 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, de deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van (naam psychiater 1), psychiater/behandelcoördinator en (naam psychiater 2), psychiater/divisiedirecteur behandelzaken en hoofd van de GGZ Drenthe/FPK Assen, d.d. 2 februari 2012;

- het psychologisch rapport door (naam psycholoog), gz-psycholoog, d.d. 6 april 2012;

- het psychiatrisch rapport door (naam psychiater 3)), psychiater/psychoanalyticus, d.d. 6 april 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde;

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast terzake poging tot doodslag, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste. Het hiervoor genoemde misdrijf betreft een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Het gaat hier om een 37-jarige man bekend met schizofrenie van het paranoïde type en misbruik van cannabis en alcohol in langdurige remissie. Tevens is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek met narcistische en antisociale kenmerken. Patiënt is een man die in het interpersoonlijke verkeer, zich meegaand en afhankelijk opstelt, inactief is en weinig contact maakt met anderen. Binnen de nieuwe context van de FPA in Vught en het RIBW in Rosmalen lijkt patiënt zich op deze punten steeds verder gunstig te hebben ontwikkeld. Gedurende de afgelopen jaren is er geen sprake geweest van alcohol of drugsgebruik en houdt patiënt zich steeds beter aan de gemaakte afspraken, inclusief het gebruik van noodzakelijke medicatie. In het kader van de geleidelijke uitstroom is er nu consensus met zowel de reclassering als het FPA te Vught over een verdere verruiming van het verlof (proefverlof is aangevraagd maar machtiging is nog niet afgegeven) en het advies de TBS voorwaardelijk te beëindigen nu patiënt terug is in zijn regio van herkomst en hij zich daar definitief wil vestigen. Gezien het gunstige verloop van het transmurale verlof in de afgelopen jaren is een dergelijke stap in onze ogen verantwoord en is de veiligheid van de maatschappij afdoende geborgd door de geleidelijke uitstroom en het flankerende beleid van uit de forensische psychiatrie in de regio en het toezicht door de reclassering.

Geadviseerd wordt derhalve om de TBS-maatregel voorwaardelijk te beëindigen en met 2 jaar te verlengen.

In voornoemd psychologisch rapport is onder meer het navolgende gesteld:

Alles afwegend kom ik, mede na samenspraak met de mederapporterend psychiater, tot de conclusie dat een voorwaardelijke beëindiging van de tbs een verantwoorde stap is. Bij deze afweging heeft meegespeeld dat betrokkene al elf jaar tbs-behandeling achter de rug heeft, dat het risico op herhaling van het delict aanzienlijk afgenomen is en dat de risicofactoren onder controle zijn, c.q. binnen het risicomanagement de aandacht krijgen die zij verdienen.

Ik adviseer daarbij de volgende voorwaarden in te bouwen:

* controle op inname medicatie, abstinentie van softdrugs en abstinentie van alcohol.

* Voortzetting van psycho-educatieve gesprekken op het gebied van de effecten van alcohol op psychotische kwetsbaarheid.

* Toezicht van de reclassering.

* Inbouwen dat betrokkene ook op termijn in noodgevallen kan terugvallen op de voorzieningen van het Psychiatrisch Centrum Reinier van Arkel (mogelijk door de reclassering te regelen).

Voorts stel ik voor dat de voortgang van de voorwaardelijke beëindiging na een jaar wordt geëvalueerd.

In voornoemd psychiatrisch rapport is onder meer het navolgende gesteld:

Onderzoeker komt tot het advies om de TBS voorwaardelijk te beëindigen. Ondanks de verbetering van de ziektesymptomen, de aanvaarding van de chronische psychiatrische ziekte en de aanvaarding van de daarbij passende preventieve levensstijl, zoals onthouding van alcohol en cannabis als ook zijn trouwe medicatiegebruik, ondanks de uitslag van de risicotaxatie met een laag risico acht onderzoeker het van belang dat onderzochte ingebed blijft vanwege zijn psychiatrische ziekte (schizofrenie) in de ondersteunende begeleiding van een psychiatrische instelling zodat in de toekomst de medicatietrouw beoordeeld kan worden en zo nodig ingegrepen kan worden wanneer deze medicatietrouw of onthouding van middelen te wensen over laat en daarmee de kans op een recidive groter wordt. Advies is dan ook om een dergelijk Forensisch Psychiatrisch Toezicht als voorwaarde op te nemen. Indien een plaatsing in het kader van een time-out dient plaats te vinden dan kan dat in de FPK Assen maar het lijkt meer opportuun om dat te organiseren met de FPP in Vught.

De terbeschikkinggestelde verklaart:

De adviezen met betrekking tot voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging zijn een vooruitgang. Ik zit in de laatste fase van het tbs-traject. Ik moet daar gewoon doorheen. Misschien kan de TBS verlengd worden met één jaar in plaats van twee jaar. Ik zit goed in mijn vel, dingen lopen goed en ik heb voldoende hulp om me heen. Ik gebruik mijn medicatie consequent. Ik heb geen probleem om geen cannabis en alcohol te gebruiken. Ik houd me al aan de voorwaarden die de reclassering heeft geadviseerd. Ik heb geen problemen om me aan die voorwaarden te houden.

De deskundige (naam deskundige), optredend namens voormelde inrichting, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Hij heeft voorts het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:

De terbeschikkinggestelde is op dit moment goed bezig en is vooruit gegaan. Ik ben wel bezorgd over het eventuele cannabisgebruik op langere termijn. Als hij dan ook geen medicatie gebruikt kunnen er mogelijk problemen ontstaan. Het is van belang dat de weg van de geleidelijkheid wordt gekozen. Hoe geleidelijker, hoe beter. De begeleiding hoeft niet meer zo intensief als in het verleden en er wordt steeds meer verantwoordelijkheid aan de terbeschikkinggestelde gegeven. Een vorm van begeleiding zal nodig blijven. Verlenging van de TBS met één jaar is ook een mogelijkheid. Dan kan de TBS over één jaar opnieuw beoordeeld worden. Ik kan niet zeggen of de TBS dan beëindigd kan worden.

De deskundige (naam deskundige 2), optredend namens de reclassering, heeft bij de behandeling ter terechtzitting gepersisteerd bij voornoemd advies. Zij heeft voorts het navolgende, zakelijk weergegeven, verklaard:

Over verlenging van de TBS met één jaar is niets aan mij gevraagd en er staat niets over in het reclasseringsrapport. Ik ben het met deskundige Van Marle eens dat de weg van de geleidelijkheid moet worden gekozen. De terbeschikkinggestelde woont pas relatief kort in de beschermde woonvorm en is net aangemeld bij FPK Reinier van Arkel. Dat moet nog opgestart worden. Ik kan niet goed inschatten of dat over één jaar al goed ingebed is en dat hij zonder reclasseringstoezicht kan. Misschien is meer tijd nodig dan één jaar. De terbeschikkinggestelde kan blijven wonen waar hij nu woont. De FPK in Assen heeft geen mogelijkheden voor terugplaatsing in het kader van een time out. We zijn nog bezig met de vraag of dat bij Reinier van Arkel wel kan.

De officier van justitie voert het woord:

Ik ben het met deskundigen eens dat de dwangverpleging voorwaardelijk beëindigd kan worden. De TBS dient verlengd te worden met twee jaar, gelet op de verklaringen van de deskundigenrapporten over het recidiverisico op langere termijn. Dat past het beste bij de weg van de geleidelijkheid. De begeleiding bij Reinier van Arkel moet nog opgestart worden. Er is weinig te zeggen over hoe het over één jaar gaat.

De raadsman van de terbeschikkinggestelde heeft onder meer aangevoerd:

Ik pleit voor voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging, gelet op de rapportages van de deskundigen. Cliënt is het daarmee eens. Hij heeft veel vooruitgang geboekt.

Ik ben het niet eens met verlenging van de TBS met twee jaar. Het recidiverisico is inmiddels laag. Cliënt dient een perspectief te hebben. Hij gebruikt geen drugs en alcohol meer. De behandeling bij Reinier van Arkel dient nog opgestart te worden, maar cliënt houdt zich al langer aan alle voorwaarden van de reclassering.

Gelet op het vorenstaande, gezien artikel 38d van het Wetboek van Strafrecht is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemenen veiligheid van personen of goederen de verlenging van de ter beschikkingstelling eist.

De rechtbank verenigt zich met het advies van voornoemde inrichting en met de daarop ter terechtzitting gegeven toelichting door de deskundigen, met uitzondering van het advies om de TBS te verlengen met twee jaar. De rechtbank zal, gelet op de grote vooruitgang die de terbeschikkinggestelde het afgelopen jaar heeft gemaakt en het thans lage recidiverisico, de TBS verlengen met één jaar. De rechtbank zal dan opnieuw beoordelen of de TBS wel of niet verlengd dient te worden.

Gelet op al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verpleging van overheidswege voorwaardelijk dient te worden beëindigd.

De terbeschikkinggestelde heeft zich bereid verklaard tot naleving van na te melden voorwaarden.

Gezien de artikelen: 38, 38a, 38d, 38g van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING

Verlengt de termijn gedurende welke [terbeschikkinggestelde] ter beschikking is gesteld met één jaar.

Beëindigt voorwaardelijk de verpleging van overheidswege.

Stelt als algemene voorwaarden dat de terbeschikkinggestelde

- zich gedurende de terbeschikkingstelling niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan

het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt daarbij tevens de volgende bijzondere voorwaarden:

- de terbeschikkinggestelde zal zich gedurende de terbeschikkingstelling gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht;

- de terbeschikkinggestelde dient zich gedurende een door de reclassering bepaalde periode te blijven melden zo frequent als de reclassering gedurende deze periode nodig acht;

- de terbeschikkinggestelde dient onder behandeling en controle te staan van een Forensisch Psychiatrische Polikliniek, zoals bijvoorbeeld Kairos in 's-Hertogenbosch of de FPP van de Reinier van Arkelgroep;

- de terbeschikkinggestelde woont in een beschermde dan wel begeleide woonvorm van de Reinier van Arkelgroep te 's-Hertogenbosch. De terbeschikkinggestelde dient zo lang in deze woonvorm te verblijven als de reclassering dit, in overleg met de Reinier van Arkelgroep, nodig acht;

- de terbeschikkinggestelde dient zijn medewerking te verlenen indien een plaatsing in het kader van een time-out plaats dient te vinden in een FPK;

- de terbeschikkinggestelde heeft in de ogen van de reclassering een zinvolle dagbesteding;

- de terbeschikkinggestelde dient zich te houden aan de richtlijnen van de reclassering ten aanzien van drugs- en alcoholgebruik, ook als dit inhoudt volledige abstinentie en het ondergaan van urinecontroles en blaastesten;

- de terbeschikkinggestelde staat onder bewindvoering zolang de reclassering en de bewindvoerder dit nodig achten;

- de terbeschikkinggestelde neemt de voorgeschreven medicatie in;

- de terbeschikkinggestelde werkt zo nodig mee aan bloedspiegelcontroles.

Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 38

van het Wetboek van Strafrecht.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M.L.W.M. Viering, voorzitter,

mr. E.C.M. de Klerk en mr. W.T.A.M. Verheggen, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E. De Dooij, griffier,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 april 2012.