Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2011:BP7681

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-03-2011
Datum publicatie
15-03-2011
Zaaknummer
719619
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De woorden “APK” en “Autoservice” zowel afzonderlijk, als in combinatie met elkaar dan wel verbonden door het woordje “en” of het teken “&” hebben onvoldoende onderscheidend vermogen om in aanmerking te komen voor bescherming. De kantonrechter oordeelt het gevaar voor verwarring nauwelijks aanwezig. Het onderscheidend vermogen is immers met name gelegen in de toevoeging “Brabant”, “Hedel”, of “Hobo” aan de woordencombinatie “APK Autoservice”.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 719619

EJ verz. : 10-4670

Uitspraak : 15 maart 2011

in de zaak van:

A.P.K. Autoservice Brabant BV,

gevestigd te 's Hertogenbosch ,

verzoekster,

gemachtigde: mr. drs. S.A. Sheoraj Panday (De Raadgevers Bedrijfsjuristen),

t e g e n :

A.J. Hobo, h.o.d.n. APK & Autoservice Hobo,

wonende te Brakel, gemeente Zaltbommel en zaakdoende te 's Hertogenbosch,

verweerder,

gemachtigde: mr R. Stekelenburg, advocaat.

Het verloop van de procedure

1.1. Verzoekster heeft bij verzoekschrift dat op 20 oktober 2010 bij dit kantongerecht is binnengekomen, verzocht dat de kantonrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschkking, verweerder zal veroordelen:

a. om zijn handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomen het woord /de woorden APK Autoservice noch APK & Autoservice, noch de woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zodat de onrechtmatigheid wordt geheven;

b. deze wijziging door te voeren binnen een week nadat de griffier hem een afschrift van de beschikking heeft gezonden dan wel de beschikking aan hem is betekend;

c. tot de betaling van een dwangsom van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, althans een door de kantonrechter bepaalde dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat verweerder niet voldoen aan het gevorderde onder b na de te wijzen beschikking;

d. tot betaling van de kosten van het geding ten bedrage van € 2717,26 (na wijziging van eis) overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te vermeerderen met de nakosten groot € 131.- zonder betekening, dan wel

€ 199,- in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking, en, voor het geval voldoening van de (na) kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening;

1.2. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

1.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 18 januari 2011. Daarna is de beschikking bepaald.

Het geschil en de beoordeling ervan

2. In rechte kan van de navolgende feiten worden uitgegaan:

Verzoekster voert als handelsnamen onder meer "A.P.K. Autoservice Haaren" en "A.P.K. Autoservice Hedel". Haar werkzaamheden voert zij sinds 1983 uit onder de handelsnaam A.P.K. Autoservice Brabant B.V. en sinds 2005 onder de naam A.P.K. Autoservice Hedel.

Verweerder heeft een soortgelijk bedrijf als dat van verzoekster gevestigd aan de Zilverenberg 46 A te 's-Hertogenbosch. Hij voert als handelsnaam "APK & Autoservice Hobo".

Verweerder is van 1 november 2006 1 augustus 2010 in dienst geweest van verzoekster. Dit dienstverband is door verweerder opgezegd.

3. Verzoekster legt aan haar verzoek voormelde feiten ten grondslag, alsmede het volgende:

De handelsnaam van de onderneming van verweerder is identiek aan die van verzoekster. Verzoekster heeft deze handelsnaam al veel langer in gebruik. Gelet op de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, is er bij het publiek verwarring te duchten. Dit geldt des te meer omdat verweerder op een van de vestigingen van verzoekster heeft gewerkt.

Verzoekster heeft bij brief van 28 september 2010 verweerder gesommeerd om de inbreuk op de handelsnaam te staken. Verweerder heeft dit geweigerd.

Volgens verzoekster is de verweerder te kwader trouw. Zij voert daarvoor de volgende redenen aan:

- De handelsnamen zijn identiek , c.q. zijn voor een groot deel identiek en verweerder gebruikt hetzelfde lettertype als APK Autoservice Brabant.

- Verweerder had voordat hij in dienst kwam bij verzoekster al een autobedrijf onder de naam: André Hobo Auto's. Deze naam heeft hij nog steeds als een domeinnaam. Er is dan ook geen andere reden denkbaar voor wijziging van de handelsnaam in die van de ex-werkgever dan verwarring te zaaien bij de klanten van de ex-werkgever en daardoor mee te liften op het succes van APK Autoservice Brabant.

- Verweerder heeft geweigerd om aan het einde van zijn dienstverband een concurrentiebeding te ondertekenen, hoewel hij eerder had gezegd geen moeite te hebben met ondertekening van een dergelijk beding.

Verzoekster legt een viertal verklaringen over waaruit volgens haar verwarring bij het publiek blijkt.

4. Verweerder brengt hiertegen het volgende in:

Hij betwist dat hij enige toezegging heeft gedaan om geen werkzaamheden voor klanten van verzoekster te zullen verrichten. Verzoekster heeft alle tijd gehad om haar klanten te informeren dat verweerder niet meer bij haar werkzaam is. Verweerder heeft aan zijn handelsnaam "André Hobo Auto's' de handelsnaam toegevoegd van "APK & Autoservice Hobo".

Verweerder betwist dat er sprake is van een identieke handelsnaam. Hij wijst erop dat verzoekster A.P.K. met puntjes schrijft en een regio (Brabant) aanduidt, bovendien geen '&'-teken in haar naam heeft en B.V. in haar naam voert. Verweerder werkt in Maaspoort. Er is dus geen gelijk werkterrein. Voorts stelt verweerder dat hij geen identieke werkzaamheden uitvoert. Verweerder heeft een autobedrijf waarin hij inkoop en verkoop doet van voornamelijk Mercedes Benz. Hij verricht reparaties en onderhoud aan dergelijke auto's. Voorts verricht hij hoofdzakelijk APK keuringen. A.P.K. Autoservice Brabant BV daarentegen exploiteert een autobedrijf, tevens auto wascentrum, een APK-station, een handel in auto-onderdelen en (gebruikte) auto's. Verzoekster biedt dan ook aanzienlijk meer diensten aan dan verweerder.

De stellingen van verzoekster komen neer op het monopoliseren van de woorden APK en Autoservice. Dit zijn echter algemeen gangbare woorden die in het normale taalgebruik min of meer beschrijvend zijn. De handelsnaam van verzoekster heeft daarom weinig tot geen onderscheidend vermogen, zodat de daaraan toe te kennen bescherming niet groot is en niet snel kan worden geoordeeld dat van gevaar voor verwarring sprake is wanneer andere ondernemingen ook de woorden APK en Autoservice met een toevoeging in hun handelsnaam opnemen. Ook de combinatie APK Autoservice is zeer gangbaar. Ter staving hiervan legt hij een lijst over van veertien autobedrijven in Nederland die in hun handelsnaam de combinatie van de woorden APK Autoservice voeren.

5. De kantonrechter oordeelt als volgt:

De kantonrechter is van oordeel dat de woorden "APK" en "Autoservice" zowel afzonderlijk, als in combinatie met elkaar dan wel verbonden door het woordje "en" of het teken "&" onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om in aanmerking te komen voor bescherming. De kantonrechter oordeelt het gevaar voor verwarring nauwelijks aanwezig. Het onderscheidend vermogen is immers met name gelegen in de toevoeging "Brabant", "Hedel", of "Hobo" aan de woordencombinatie "APK Autoservice". Het feit dat verweerder in dienst is geweest van verzoekster maakt dit niet anders. Verzoekster heeft inmiddels ruimschoots de tijd gehad om haar klanten erop te wijzen dat dit dienstverband is verbroken. Eventuele verwijten aangaande (andere) concurrerende activiteiten, die verzoekster aan verweerder als ex-werknemer maakt, gaan de aard van dit geschil te buiten, en oordeelt de kantonrechter van onvoldoende belang voor de te nemen beslissing aangaande de handelsnaam.

De kantonrechter oordeelt evenmin de plaats van vestiging van de bedrijven een voldoende grond voor verwarring. Weliswaar heeft verzoekster een filiaal in Den Bosch aan de Parallelweg, maar dat heet nu juist A.P.K. Autoservice Brabant. Niet valt in te zien dat een gemiddeld publiek "APK & Autoservice Hobo" te Maaspoort in Den Bosch als een filiaal zou aanmerken. Dat Hobo gevestigd is ergens tussen Hedel en de Parallelweg in 's Hertogenbosch, en op niet al te lange afstand van de bedrijven van verzoekster, oordeelt de kantonrechter een al even ongegrond argument voor verwarring. Het viertal verklaringen dat verzoekster heeft overgelegd doet aan het bovenstaande niet af en overtuigt de kantonrechter overigens niet.

De kantonrechter wijst er ten overvloede op, dat verzoekster zich weliswaar in haar facturen of reclame uitingen bedient van de namen "APK Autoservice" en "APK & (of "en") Autoservice", maar dat in het handelsnaamregister vermeld staat: "A.P.K. Autoservice Brabant" en "A.P.K. Autoservice Hedel"; met puntjes dus, en zonder de combinatie met "en" of "&". Hieruit blijkt op zichzelf al hoe weinig onderscheidend de woordencombinatie is.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat het verzoek wordt afgewezen. Verzoekster zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten aan de zijde van verweerder.

De beslissing

De kantonrechter:

Wijst het verzoek af;

Veroordeelt verzoekster in de proceskosten aan de zijde van verweerder, welke kosten tot op heden worden vastgesteld op

€ 1.500,- ter zake salaris gemachtigde.

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2011 door mr. E.J. Spoor, kantonrechter te 's-Hertogenbosch.

Zaaknummer: 719619