Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BN4532

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
18-08-2010
Datum publicatie
20-08-2010
Zaaknummer
192664 - HA ZA 09-1053
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

consument onredelijk beding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 192664 / HA ZA 09-1053

Vonnis van 18 augustus 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGIEDIRECT B.V.,

gevestigd te Waalre,

eiseres,

advocaat mr. R.R.F. van der Mark te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te Helmond,

gedaagde,

advocaat mr. B.W.P.M. van Orsouw te ‘s-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Energiedirect B.V. en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 juli 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 25 september 2009

- de akte van [gedaagde]

- de akte van Energiedirect B.V..

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op basis van een tussen partijen gesloten overeenkomst heeft Energiedirect B.V. in de periode 6 januari 2006 tot 12 juli 2006 gas en elektriciteit geleverd op het [adres] tegen betaling van de op het moment van levering geldende tarieven. De woning gelegen aan voornoemd adres was eigendom van [gedaagde], die de woning in voornoemde periode verhuurde aan drie van zijn werknemers.

2.2. Tussen partijen is overeengekomen dat [gedaagde] maandelijks een voorschotnota diende te voldoen en tevens is overeengekomen dat eenmaal per jaar en/of bij de beëindiging van de overeenkomst tot levering het werkelijk verbruik van gas en/of elektriciteit zou worden vastgesteld aan de hand van de meterstanden. Betaalde voorschotten zouden bij de vaststelling van de eindnota door Energiedirect B.V. worden herrekend.

2.3. [gedaagde] heeft de overeenkomst met Energiedirect B.V. per 12 juli 2006 beëindigd in verband met de verkoop van de woning [adres].

2.4. Energiedirect B.V. heeft op 25 augustus 2006 een eindafrekening opgemaakt die resulteerde in een nog te betalen bedrag van EUR 7.742,83. Aan deze eindafrekening ligt een gasverbruik ten grondslag in de periode 6 januari 2006 tot 12 juli 2006 van 15.364 m3.

2.5. [gedaagde] heeft voornoemd bedrag tot op heden onbetaald gelaten.

3. Het geschil

3.1. Energiedirect B.V. vordert samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 12.222,20, vermeerderd met rente over de hoofdsom van EUR 7.742,83 vanaf 26 maart 2009 en proceskosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat Energiedirect B.V. bij haar eindafrekening is uitgegaan van onjuiste gegevens omtrent het gasverbruik in de periode 6 januari 2006 tot 12 juli 2006 in het pand [adres]. [gedaagde] is van mening dat het op de weg van Energiedirect B.V. ligt om de juistheid van haar eindafrekening aannemelijk te maken en nu zij dat niet heeft gedaan is er sprake van schuldeisersverzuim. Er ligt volgens hem dan ook geen opeisbare vordering voor.

4.2. Energiedirect B.V. heeft ter comparitie verklaard dat zij bij het opstellen van haar facturen uitgaat van de meterstandgegevens die zij krijgt van de netbeheerder (in dit geval Obragas Net NV, thans genaamd Endinet NRE Holding BV). De bij de opstelling van de betwiste eindafrekening in aanmerking genomen hoeveelheid gas is gebaseerd op een door Obragas opgegeven meterstand per 1 januari 2006 van 39.868 m3 en een meterstand per 12 juli 2006 van 55.163 m3. Blijkens de gegevens van Obragas is de meterstand per 12 juli 2006 door de klant aan Obragas doorgegeven. De meterstand per 6 januari 2006 is gebaseerd op een schatting met als uitgangspunt de door de klant opgegeven meterstand per 23 november 2005.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat de betwisting van de factuur waarvan betaling is gevorderd, is gebaseerd op de gestelde onjuistheid van de opgegeven meterstand per 12 juli 2006. De overige bij de eindafrekening in aanmerking genomen meterstanden staan tussen partijen niet ter discussie.

4.4. Als niet weersproken staat vast dat Energiedirect B.V. bij haar facturering afhankelijk is van gegevens van de netbeheerder omtrent het gas- en elektriciteitsverbruik en ook staat vast dat zij de door de netbeheerder verstrekte gegevens in casu heeft benut. Ter comparitie heeft [gedaagde] verklaard dat hij de bij de eindafrekening in aanmerking genomen (gas)meterstand per 12 juli 2006 zelf aan de netbeheerder heeft opgegeven.

4.5. Nu Energiedirect B.V. de haar aangereikte gegevens correct in de eindafrekening heeft verwerkt, [gedaagde] zelf de meterstand heeft opgegeven waarvan hij thans de juistheid betwist en dìe meterstand cruciaal is voor de beoordeling van de gevorderde betaling, ligt het naar het oordeel van de rechtbank op zijn weg om de gestelde onjuistheid aannemelijk te maken. Van schuldeisersverzuim is naar het oordeel van de rechtbank onder de hiervoor vermelde omstandigheden – ook als de gestelde onjuistheid aannemelijk blijkt te zijn - geen sprake en evenmin kan staande worden gehouden dat de factuur waarvan betaling wordt gevorderd thans niet opeisbaar is. In discussie is slechts de hoogte van die factuur, waarbij het uiteindelijk gaat om de vraag of Energiedirect B.V. het gevorderde bedrag – gegeven de nader in te vullen betwisting – van een voldoende deugdelijke onderbouwing heeft voorzien.

4.6. Ter nadere invulling heeft [gedaagde] zich na de comparitie gewend tot de netbeheerder die op basis van verricht onderzoek heeft geconcludeerd dat de opgegeven meterstand per 12 juli 2006 (55.163 m3) niet juist kan zijn geweest nu op 15 november 2006 door de opvolgende afnemer een meterstand van 53.278 m3 is doorgegeven. De correcte meterstand op 12 juli 2006 is door de netbeheerder niet meer te achterhalen en een deugdelijke schatting is – naar de rechtbank uit de brief van de netbeheerder opmaakt – niet goed te maken. Afhankelijk van de bij schatting in aanmerking te nemen periode (voor of na 12 juli 2006) komt de netbeheerder op een geschatte stand per 12 juli 2006 van respectievelijk 41.025 m3 en 52.972 m3.

4.7. Energiedirect B.V. heeft bij akte gesteld in de bevindingen van de netbeheerder geen aanleiding te zien om haar vordering te wijzigen nu de netbeheerder de in Energie Data Services Nederland (EDSN) geregistreerde meterstanden (die gebruikt zijn in de eindafrekening) niet heeft gecorrigeerd. De in EDSN opgenomen registratie is volgens Energiedirect B.V. binnen de geldende verhoudingen tussen netbeheerder, leverancier en klant leidend voor zowel leverancier als klant en heeft als rechtens juist te gelden.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de als productie 6 door [gedaagde] overgelegde brief van de netbeheerder moet worden geconcludeerd dat de door [gedaagde] doorgegeven (gas)meterstand per 12 juli 2006 niet juist is en dat bij de eindafrekening een – naar thans blijkt - onjuist (gas)verbruik in aanmerking is genomen. De op die eindafrekening gebaseerde factuur is dus eveneens onjuist. [gedaagde] heeft zijn verweer tegen de vordering met de overgelegde brief van de netbeheerder naar het oordeel van de rechtbank voldoende onderbouwd, waarna het op de weg van Energiedirect B.V. had gelegen om – in het licht van dat nader ingevulde verweer - haar vordering te herzien althans nader te onderbouwen. Dit geldt temeer nu Energiedirect B.V. ter comparitie zelf ook al haar vraagtekens had geplaatst bij het in aanmerking genomen gasverbruik.

4.9. Energiedirect B.V. heeft haar vordering echter ongewijzigd gelaten en nadere onderbouwing achterwege gelaten. Nu de rechtbank onvoldoende gegevens heeft om tot een correcte vaststelling van het nog door [gedaagde] verschuldigde bedrag te komen, zal zij het gevorderde in zijn geheel als ontoereikend onderbouwd afwijzen.

4.10. Uit het vorenstaande volgt dat de rechtbank de stelling van Energiedirect B.V. verwerpt dat niet van haar kan worden verwacht dat zij tot aanpassing van haar factuur overgaat nu er geen correctie heeft plaatsgevonden van de in EDSN geregistreerde meterstanden. Nog daargelaten dat Energiedirect B.V. volstrekt in het midden laat waarop zij haar standpunt baseert dat de in EDSN geregistreerde meterstanden – ook in een geval als het onderhavige - als rechtens juist hebben te gelden, ziet zij eraan voorbij dat een mogelijk beding van die strekking voor een consument als [gedaagde] zou hebben te gelden als onredelijk en om die reden niet aan hem zou mogen worden tegengeworpen.

4.11. Energiedirect B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde] tot op heden begroot op

- dagvaarding EUR 0,00

- overige explootkosten 0,00

- vast recht 316,00

- getuigenkosten 0,00

- deskundigen 0,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 1.130,00 (2,5 punten × factor 1,0 × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.446,00

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af

5.2. veroordeelt Energiedirect B.V. in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.446,00

5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden en in het openbaar uitgesproken op 18 augustus 2010.