Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BM1168

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-04-2010
Datum publicatie
14-04-2010
Zaaknummer
664067
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na conclusie van antwoord heeft Oxxio, eiseres in conventie, de vordering in conventie ingetrokken.

In de onderhavige zaak is in reconventie, zakelijk weergegeven, als volgt overwogen en beslist.

Vaststaat dat gedaagde in conventie/eiser in reconventie, X, de overeenkomst met Oxxio op 17 februari 2007 rechtsgeldig heeft ontbonden. Ondanks het feit dat Oxxio dat meermalen heeft erkend, is zij stelselmatig, zelfs tot jaren na het einde van de overeenkomst, rekeningen en sommaties blijven sturen en heeft Oxxio niet geautoriseerd automatisch bedragen doen afschrijven van de rekening van X. Deze handelwijze, en met name het niet geautoriseerd automatisch doen afschrijven van bedragen, moet als onrechtmatig jegens X worden aangemerkt, aangezien deze als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet worden beschouwd.

Gelet op de handelwijze van Oxxio is toewijsbaar het verbod aan Oxxio om X nog langer schriftelijk dan wel mondeling op onrechtmatige wijze te benaderen in verband met de (ontbonden) overeenkomst van 15 februari 2007, op straffe van een dwangsom.

De vorderingen tot (im)materiële schadevergoeding worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 664067

Rolnummer : 09-12199

Uitspraak : 8 april 2010

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OXXIO Nederland B.V.,

gevestigd te Hilversum,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

gemachtigde: mr. P.L.J.M. Guinee,

t e g e n :

[X],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procederend met toevoeging d.d. 21-12-09 met nummer 1EX0091,

gemachtigde: mr. J.R. Ali.

1. De procedure

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen, waarbij een eis in reconventie is ingesteld. Vervolgens is een comparitie van partijen bepaald. Deze heeft plaatsgevonden op 24 maart 2010. Ten slotte is vonnis bepaald.

Partijen zullen verder worden aangeduid als 'Oxxio' en '[X]'.

2. Het geschil in conventie en in reconventie

2.1. Oxxio vorderde aanvankelijk in conventie betaling van € 541,54, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Oxxio legde daaraan ten grondslag dat zij uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen nog een hoofdsom van € 466,54 te vorderen heeft. Voorts vorderde zij buitengerechtelijke kosten en rente.

Oxxio heeft de vordering ter comparitie echter ingetrokken.

2.2. In reconventie vordert [X]:

- veroordeling van Oxxio tot betaling van € 525,-, vermeerderd met rente als vermeld in de conclusie van eis in reconventie;

- Oxxio te verbieden om hem nog langer schriftelijk dan wel mondeling onrechtmatig te benaderen op straffe van een dwangsom.

Hij legt daaraan het volgende ten grondslag.

Nadat op 15 februari 2007 telefonisch een overeenkomst tussen partijen was tot stand gekomen heeft [X] deze bij e-mailbericht van 17 februari 2007 ontbonden, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de overeenkomst gedurende zeven werkdagen te ontbinden.

Bij email van 7 maart 2007 heeft Oxxio de ontvangst van het bericht bevestigd.

Niettemin heeft Oxxio op 12 april 2007 een bedrag van zijn girorekening afgeschreven.

Nadat [X] daarover een aangetekende brief had gestuurd, heeft Oxxio bij brief van 3 mei 2007 bevestigd dat de overeenkomst kosteloos is geëindigd en dat het betaalde bedrag wordt teruggestort.

Niettemin heeft Oxxio [X] daarna nog rekeningen gestuurd, waaronder een eindafrekening van € 315,01, en hem gesommeerd te betalen, en heeft zij nog automatisch bedragen van zijn rekening geïncasseerd. [X] heeft deze afschrijvingen teruggehaald en heeft wederom een email aan Oxxio gezonden. Dat heeft geen effect gehad. Oxxio heeft [X] stelselmatig belaagd met incassobrieven en gedreigd met het afsluiten van energieleveringen. Ook zijn er regelmatig gelden van zijn rekening afgeboekt, welke bedragen [X] dan weer moest terugboeken.

[X] is als gevolg van deze handelwijze van Oxxio zwaar overspannen en getraumatiseerd geraakt. Het kost hem veel moeite om zijn post door te nemen omdat hij bang is geconfronteerd te worden met brieven van Oxxio dan wel haar incasso-intermediair.

Om de terugboekingen te kunnen verrichten is [X] genoodzaakt een internetverbinding in stand te houden. Hij moet dagelijks zijn rekening controleren op onrechtmatige automatische afschrijvingen. Dat geeft enorm veel stress.

[X] kan absoluut niet tegen stress. Hij heeft in zijn leven een traumatische periode doorgemaakt, als gevolg waarvan hij 10 jaar lang als kluizenaar heeft gewoond. Blijkens een rapport Sociaal Medische Advisering dat op verzoek van de gemeente [woonplaats] is gemaakt, reageert [X] op stress met lichamelijke en psychische klachten.

Oxxio handelt onrechtmatig door hem steeds te sommeren te betalen en dreigbrieven te sturen en automatisch bedragen van zijn rekening af te schrijven. [X] heeft derhalve belang bij een verbod inhoudende dat Oxxio deze handelingen staakt.

[X] heeft als gevolg van het onrechtmatig handelen van Oxxio schade geleden. Hij vordert € 500,- aan immateriële schadevergoeding. Hij heeft voorts materiële schade geleden, onder andere omdat hij wordt gedwongen een internetverbinding in stand te houden, en omdat hij een harddisk en een inktcartridge heeft moeten aanschaffen. Hij beperkt zijn vordering op dit punt tot € 25,-.

2.3. Oxxio heeft verweer in reconventie gevoerd. Zij betwist dat [X] schade heeft geleden door het handelen van Oxxio. Zij is bereid toe te zeggen dat zij hem niet meer zal lastig vallen met brieven en automatische afschrijvingen, maar acht het niet nodig om daaraan een dwangsom te verbinden.

3. De beoordeling

In conventie

3.1. Aangezien Oxxio de vordering in conventie ter comparitie heeft ingetrokken, behoeft daarop niet te worden beslist.

3.2. Oxxio zal, als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

In reconventie

3.3. Als niet betwist staat vast dat Oxxio [X] ten onrechte rekeningen en sommaties is blijven sturen, en ten onrechte bedragen automatisch heeft afgeschreven van zijn rekening, zoals door [X] in zijn conclusie van eis in reconventie is aangevoerd.

3.4. Het stelselmatig, zelfs tot 25 januari 2010, blijven sturen van rekeningen en sommaties, hoewel de overeenkomst reeds op 17 februari 2007 rechtsgeldig is ontbonden en Oxxio dat ook meermalen heeft erkend, en met name het niet geautoriseerd automatisch doen afschrijven van bedragen van de rekening van [X], moet als onrechtmatig jegens [X] worden aangemerkt, aangezien een dergelijke handelwijze als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet worden beschouwd.

3.5. De gemachtigde van Oxxio heeft ter comparitie wel toegezegd dat Oxxio [X] ter zake van de overeenkomst van 15 februari 2007 niet meer zal lastig vallen, doch gelet op de handelwijze van Oxxio is het niet zeker dat zij zich daaraan ook zal houden. Om die reden is een verbod als gevorderd, met een daaraan verbonden dwangsom (als na te melden) toewijsbaar.

3.6. Dat [X] materiële schade heeft geleden als gevolg van het handelen van Oxxio is onvoldoende onderbouwd. Zo is niet aannemelijk en ook onvoldoende onderbouwd dat [X] alleen voor het controleren van zijn rekening op eventuele automatische afschrijvingen door Oxxio een internetverbinding aanhoudt. Hij had deze verbinding immers al toen hij de overeenkomst met Oxxio sloot.

Ook is onvoldoende onderbouwd dat hij de inktcartridge heeft moeten aanschaffen in verband met het handelen van Oxxio.

Eveneens is onvoldoende onderbouwd dat hij een harddisk heeft gekocht louter teneinde een backup te maken van elektronische bestanden die betrekking hebben op de onderhavige zaak.

De vordering ter zake van materiële schade wordt daarom afgewezen.

3.7. [X] heeft, ter onderbouwing van zijn vordering ter zake van een immateriële schadevergoeding, aangevoerd dat hij ernstig overspannen en getraumatiseerd is geraakt als gevolg van het handelen van Oxxio. Hij heeft een rapport Sociaal Medische Advisering d.d. 3 maart 2004 overgelegd, waarin is geconcludeerd dat [X] geen reële duurzame arbeidsmogelijkheden heeft in verband met minimaal functioneren op sociaal en persoonlijk gebied, en in welk rapport is vermeld dat hij absoluut niet tegen stress kan en daarop met psychische en lichamelijke klachten reageert.

Aannemelijk is dat het handelen van Oxxio stress bij [X] heeft veroorzaakt. Mogelijk heeft hij als gevolg daarvan psychische en lichamelijke klachten gehad. Onvoldoende onderbouwd is echter dat deze klachten zo ernstig waren dat ze als ernstige overspannenheid dan wel als een trauma moeten worden aangemerkt, dan wel dat ze (anderszins) grond opleveren voor toekenning van een immateriële schadevergoeding.

3.8. Oxxio zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie.

4. De beslissing

De kantonrechter:

in conventie:

verstaat dat op de vordering niet behoeft te worden beslist, nu Oxxio deze heeft ingetrokken;

in reconventie:

verbiedt Oxxio om [X] nog langer schriftelijk dan wel mondeling op onrechtmatige wijze te benaderen in verband met de (ontbonden) overeenkomst van 15 februari 2007, onder meer door het toezenden van herinneringsbrieven, incassobrieven en afsluitingsbrieven, en om nog langer ten onrechte automatisch bedragen te doen afschrijven van zijn rekening, op straffe van een dwangsom van € 250,- per gebeurtenis;

bepaalt dat ten titel van deze dwangsom geen hoger bedrag verbeurd zal kunnen worden dan de somma van € 10.000,-, en dat de dwangsom vatbaar is voor matiging voor zover handhaving ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in conventie en in reconventie:

veroordeelt Oxxio in de kosten van de procedure, aan de zijde van [X] tot aan deze uitspraak begroot op € 450,- wegens salaris gemachtigde (niet met btw belast), te voldoen aan

de griffier, door overschrijving op rekeningnummer 56.99.90.572 t.n.v. Arrondissement 's-Hertogenbosch onder vermelding van het zaaknummer en rolnummer van deze zaak.

Aldus gewezen door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 april 2010.