Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2010:BL1097

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-01-2010
Datum publicatie
29-01-2010
Zaaknummer
654567
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verzet
Inhoudsindicatie

1. Verzetprocedure. Twee van drie niet verschenen gedaagden, een vennootschap onder firma en haar twee vennoten, zijn in verzet gekomen. Het vonnis in de verzetzaak waarbij de oorspronkelijke vordering wordt afgewezen, wordt ook gewezen ten aanzien van de vennoot die in het geheel niet in de procedure is verschenen.

2. De vraag is of er tussen partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd of een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Er is een aanbod gedaan tot het aangaan van een overeenkomst en aanvaarding van dat aanbod vindt plaats door betaling van een factuur die betrekking heeft op een bepaalde periode. Overeenkomst wordt daarom geacht te zijn aangegaan voor die periode.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 654567

Rolnummer : 09-10335

Uitspraak : 28 januari 2010

in de zaak van:

1. de vennootschap onder firma V.O.F. Restaurant Tigi,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

hierna te noemen Restaurant Tigi,

en

2. Rami Lotf Alla,

wonende te Nijkerk,

beherend vennoot van Restaurant Tigi,

hierna te noemen Lotf Alla,

opposanten bij exploot van dagvaarding d.d. 7 oktober 2009,

gemachtigde: mr. E. El-Sharkawi,

3. K. Zagkotsis,

wonende te Drunen

beherend vennoot van Restaurant Tigi,

hierna te noemen Zagkotsis,

niet verschenen,

t e g e n :

de vereniging Vereniging Buma,

gevestigd te Amstelveen,

hierna te noemen BUMA,

geopposeerde bij voormeld exploot,

gemachtigde: GGN Brabant B.V. te Tilburg,

op het bij voornoemd exploot van dagvaarding ingeleide verzet tegen het vonnis van de kantonrechter op 18 juni 2009 onder nummer 630787 CV EXPL 09-5732 tussen BUMA als eiseres en Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis als niet verschenen gedaagden bij verstek gewezen.

1. De procedure

Deze blijkt uit de stukken van het geding, te weten, in de verstekzaak, de inleidende dagvaarding en voornoemd verstekvonnis, en, in de verzetzaak, de ten verzoek van Restaurant Tigi en Lotf Alla uitgebrachte verzetdagvaarding, de conclusie van antwoord in oppositie van BUMA en de conclusie van repliek van Restaurant Tigi en Lotf Alla. Tenslotte is vonnis bepaald. Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

2. Het geschil

2.1. Bij inleidende dagvaarding heeft BUMA gevorderd betaling van € 438,78, met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

BUMA heeft daaraan onder meer het volgende ten grondslag gelegd. BUMA heeft met Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis met stilzwijgende verlenging, een overeenkomst voor muziekgebruik gesloten, waarbij BUMA aan Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis toestemming heeft verleend om op contractueel overeengekomen wijze en voorwaarden gebruik te maken van in de dagvaarding genoemd repertoire. BUMA heeft Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis voor de aan haar verschuldigde jaarlijkse bijdrage 2008 een rekening verzonden van € 365,35. Ondanks aanmaning heeft BUMA geen betaling kunnen verkrijgen. Zij heeft haar vordering ter incasso gesteld van haar gemachtigde. BUMA is daarvoor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd geworden van € 73,07 die op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst voor rekening van Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis komen. De wettelijke rente die aan Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis is aangezegd bedraagt tot 3 februari 2009 € 0,36. Lotf Alla en Zagkotsis zijn vennoten van Restaurant Tigi en mitsdien hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van Restaurant Tigi.

2.2. Bij het verstekvonnis waarvan verzet is de vordering van BUMA toegewezen.

2.3. Restaurant Tigi en Lotf Alla hebben bij verzetdagvaarding het volgende verweer gevoerd.

De overeenkomst voor muziekgebruik is door Restaurant Tigi en Lotf Alla nooit verlengd. Er is geen sprake van stilzwijgend verlengen van de overeenkomst voor muziekgebruik. De zaak Restaurant Tigi is in juli 2008 teniet gegaan door een brand. Als er sprake is van stilzwijgend verlengen van de overeenkomst voor muziekgebruik dan zou deze per juli 2008 eindigen wegens tenietgaan van de onderneming. Het zou onredelijk en onbillijk zijn om de overeenkomst in stand te houden en een vordering te doen op de tegenprestatie nu gebruik van muziek onmogelijk is doordat de onderneming teniet is gegaan. Restaurant Tigi en Lotf Alla hebben geen wanprestatie gepleegd omdat zij geen beroep kunnen doen op de tegenprestatie van BUMA.

3. De beoordeling

3.1. Restaurant Tigi en Lotf Alla zijn tijdig in verzet gekomen.

3.2. BUMA heeft als productie 1 een brief van 1 februari 2007, gericht aan Restaurant Tigi, met het opschrift 'bewijs van licentie' in het geding gebracht. Deze brief houdt onder meer een aanbod in tot het sluiten van een overeenkomst met BUMA onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BUMA. Blijkens de inhoud van die brief wordt het aanbod aanvaard door betaling van de prijs binnen 30 dagen na datum van de bij de brief behorende factuur en treedt de overeenkomst met ingang van 1 februari 2007 in werking door die betaling. Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis hebben de ontvangst van deze brief niet betwist evenmin als de door hen ter zake gedane betaling zodat er van kan worden uitgegaan dat die brief door hen is ontvangen en dat de betaling heeft plaatsgevonden. Gegeven de inhoud van die brief en de door Restaurant Tigi gedane betaling is er tussen BUMA en Restaurant Tigi een overeenkomst tot stand gekomen onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BUMA.

3.3.1. BUMA heeft zich er bij dagvaarding op beroepen dat er sprake is van een overeenkomst met stilzwijgende verlenging. Bij conclusie van antwoord in oppositie heeft BUMA gesteld dat er sprake is van een jaarlijks doorlopende overeenkomst en dat ingevolge artikel 2 van de algemene voorwaarden de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd.

3.3.2. In artikel 2 van de algemene bepalingen wordt een onderscheid gemaakt tussen een overeenkomst voor onbepaalde tijd en een overeenkomst voor bepaalde tijd. Blijkens de inhoud van artikel 2 wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd tot de opzegging daarvan voortgezet en eindigt de overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege na het verstrijken van die tijd.

3.3.3. De stellingen van BUMA komen er op neer dat zij met Restaurant Tigi een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Dit blijkt echt niet uit de brief van 1 februari 2007 of de algemene voorwaarden en evenmin uit andere door BUMA gestelde omstandigheden. BUMA heeft de factuur die bij de brief van 1 februari 2007 was gevoegd niet in het geding gebracht. Wel heeft zij in het geding gebracht de factuur van 2 oktober 2008 waarvan thans betaling wordt gevorderd. Die factuur heeft betrekking op de periode van 1 januari 2008 tot en met december 2008. Gelet op de inhoud van de factuur van 2 oktober 2008, waarin de tijd waarop deze betrekking heeft is aangegeven, wordt er van uit gegaan dat ook in de factuur die bij de brief van 1 februari 2007 was gevoegd, de tijd was aangegeven waarop deze betrekking had, meer in het bijzonder de periode tot en met december 2007. Bij gebreke van aanwijzingen voor het tegendeel moet er daarom van worden uitgegaan dat partijen een overeenkomst hebben gesloten voor bepaalde tijd, te weten tot en met december 2007. Die overeenkomst is ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de algemene voorwaarden van rechtswege per 1 januari 2008 geëindigd. Dit brengt mee dat BUMA geen aanspraak kan maken op betaling van een bijdrage over het jaar 2008 door Restaurant Tigi. Lotf Alla en Zagkotsis zijn derhalve evenmin als vennoten van Restaurant Tigi tot betaling gehouden.

3.4. Gelet op het voorgaande zal het vonnis waarvan verzet worden vernietigd en zal de vordering zoals die was ingesteld tegen Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis alsnog worden afgewezen. Daarbij wordt ten aanzien van Zagkotsis in aanmerking genomen dat de rechtsbetrekking tussen Restaurant Tigi als vennootschap onder firma en de in de verstek- en verzetprocedure niet verschenen partij Zagkotsis, die als beherend vennoot van Restaurant Tigi door BUMA in rechte is betrokken, meebrengt dat de beslissing voor hem gelijkluidend dient te zijn aan de beslissing voor Restaurant Tigi.

3.5. BUMA dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de verstekprocedure en de verzetprocedure. De kosten van betekening van het verstekvonnis en van de verzetdagvaarding zullen echter voor rekening van Restaurant Tigi en Lotf Alla komen, nu deze kosten nodeloos zijn veroorzaakt door het in eerste instantie niet verschijnen van Restaurant Tigi en Lotf Alla.

4. De beslissing

De kantonrechter:

vernietigt het verstekvonnis van 18 juni 2009, 630787 CV EXPL 09-5732, waarvan verzet, en, opnieuw rechtdoende:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt BUMA in de kosten van de verstekprocedure, aan de zijde van Restaurant Tigi, Lotf Alla en Zagkotsis tot aan deze uitspraak begroot op nihil, en in de kosten van de verzetprocedure, aan de zijde van Restaurant Tigi en Lotf Alla behoudens na te melden kosten tot op heden begroot op € 120,- salaris gemachtigde;

veroordeelt Restaurant Tigi en Lotf Alla in de kosten die nodeloos zijn veroorzaakt door het in eerste instantie niet verschijnen, aan de zijde van BUMA tot op heden begroot op € 76,24 explootkosten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 654567 CV EXPL 09-10335 blad 4

vonnis