Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3465

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
22-10-2009
Datum publicatie
17-11-2009
Zaaknummer
639137
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In het licht van haar eigen onzorgvuldig handelen is KPN te snel tot afsluiting van het telefooncontract overgegaan. De gevorderde afsluitkosten worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 639137

Rolnummer : 7263/09

Uitspraak : 22 oktober 2009

in de zaak van:

de vennootschap naar Zweeds recht Hoist Kredit AB,

gevestigd te Stockholm, Zweden,

eiseres,

gemachtigde: GGN Brabant BV,

t e g e n :

[mevrouw W],

wonende te Berlicum,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als “Hoist Kredit” en “[mevrouw W]”.

1. De procedure

Hoist Kredit heeft gesteld en gevorderd zoals hieronder in het kort staat aangegeven. [mevrouw W] is in rechte verschenen en heeft mondeling verweer gevoerd. Daarbij heeft zij tevens producties in het geding gebracht. Hoist Kredit heeft daarop een conclusie van repliek tevens akte vermindering van eis ingediend, waarna [mevrouw W] een conclusie van dupliek heeft genomen.

Tenslotte is vonnis bepaald op heden.

2. Het geschil

Hoist Kredit vordert na vermindering van eis betaling van € 388,37 aan hoofdsom, € 178,50 ter zake buitengerechtelijke kosten en € 3,24 aan overige kosten vermeerderd met de wettelijke rente zoals vermeld in de dagvaarding alsmede veroordeling van [mevrouw W] in de kosten van de procedure.

Zij heeft hieraan het volgende ten grondslag gelegd.

[mevrouw W] heeft met KPN BV (hierna te noemen”KPN”) een overeenkomst gesloten terzake het gebruik van mobiele telecommunicatiediensten. Het betrof een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Uit hoofde van deze overeenkomst heeft KPN [mevrouw W] een mobiel telefoonnummer ter beschikking gesteld en een abonnement met SIM-kaart verschaft waarmee [mevrouw W] telefoongesprekken heeft kunnen accepteren en voeren. De uit hoofde van deze overeenkomst door [mevrouw W] verschuldigde bedragen heeft KPN middels diverse facturen in rekening gebracht bij [mevrouw W]. De facturen met de nummers 2, 4, en 6 zijn door [mevrouw W], ondanks sommatie daartoe, echter niet betaald. Ingevolge de toepasselijke Algemene Voorwaarden komt bij niet tijdige betaling de wettelijke rente over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur voor rekening van [mevrouw W]. Ook komen alle gemaakte incasso kosten vanwege niet-tijdige of niet volledige betaling van de openstaande facturen voor rekening van [mevrouw W].

Op 9 december 2008 heeft KPN de onderhavige vordering gecedeerd aan Hoist Kredit. [mevrouw W] is hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

[mevrouw W] heeft het volgende verweer gevoerd.

[mevrouw W] erkent dat zij rekening 2 en rekening 4 nog moet betalen minus een bedrag van

€ 19,20 aan teveel in rekening gebrachte sms-kosten en een bedrag van € 187,00 wat zij al voldaan heeft. Zij heeft rekening 2 niet betaald vanwege de door KPN teveel in rekening gebrachte sms-kosten in de factuur van 17 december 2007 (rekening 1) en de factuur van 22 januari 2008 (rekening 2). Alvorens over te gaan tot de betaling van rekening 2 wilde [mevrouw W] eerst nagaan of KPN haar het juiste bedrag terug zou betalen. Ook leek het haar verstandig om rekening 2 tezamen met rekening 4 te betalen, die zij binnen enkele dagen zou ontvangen. Na ontvangst van rekening 4 bleek ook het bedrag op die nota niet te kloppen vanwege de ten onrechte in rekening gebrachte sms-bundel ad € 19,20. [mevrouw W] heeft getracht KPN hierover telefonisch te informeren. Vanwege het teveel in rekening gebrachte bedrag in nota 4 is betaling van de nota’s 2 en 4 uitgebleven. [mevrouw W] is niet ingegaan op het schriftelijke aanbod van KPN van 19 mei 2008 omdat KPN haar vroeg om rekening 2 en rekening 4 te betalen, maar het bedrag van laatstgenoemde rekening nog steeds niet juist was. Tot op de dag van vandaag heeft zij nog steeds geen verbeterde nota 4 ontvangen. Niet gesteld kan worden dat KPN alles gedaan heeft wat van haar verwacht mocht worden. [mevrouw W] weigert de door KPN in rekening gebrachte kosten terzake de vroegtijdige beëindiging van het contract, service en verzekering en alle bijkomende kosten van het incassobureau te voldoen.

3. De beoordeling

Tussen partijen staat het volgende vast.

[mevrouw W] heeft met KPN terzake het gebruik van mobiele telecommunicatiediensten een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten op grond waarvan KPN [mevrouw W] een abonnement met SIM-kaart heeft verschaft en een mobiel telefoonnummer ter beschikking heeft gesteld.

KPN heeft onderhavige vorderingen op rechtsgeldige wijze overgedragen aan Hoist Kredit.

KPN heeft aan [mevrouw W] uit hoofde van voormelde overeenkomst diverse facturen verzonden, waarvan er een drietal onbetaald zijn gebleven. De eerste onbetaald gebleven factuur betreft de factuur van 22 januari 2008 ad € 182,73. Middels deze factuur heeft KPN abusievelijk een bedrag van € 53,20 met betrekking tot SMS-kosten in rekening gebracht bij [mevrouw W]. Deze kosten heeft KPN middels een creditfactuur eind januari 2008 terugbetaald aan [mevrouw W].

De tweede factuur betreft de factuur van 21 februari 2008 (telefoonrekening 4) ter hoogte van € 151,87. Middels deze factuur heeft KPN wederom ten onrechte SMS kosten in rekening gebracht bij [mevrouw W]. De door KPN in rekening gebrachte SMS kosten bedroegen € 19,20. Dit was voor [mevrouw W] aanleiding om telefoonrekening 2 en telefoonrekening 4 niet te betalen. Zoals hiervoor reeds is overwogen was de fout in telefoonrekening 2 door KPN inmiddels echter hersteld door de creditering van een deel van deze rekening. Gelet hierop

was [mevrouw W] de factuur van 22 januari 2008 (telefoonrekening 2) gewoon verschuldigd en heeft zij de betaling hiervan ten onrechte achterwege gelaten.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of [mevrouw W] geageerd heeft tegen de in telefoonrekening

4 in rekening gebrachte SMS-bundel. Volgens KPN heeft zij dit niet gedaan, terwijl [mevrouw W] in haar brief van 12 april 2008 schrijft dat zij KPN na ontvangst van de rekening nogmaals gebeld heeft en zij ook die keer werd afgescheept met het verhaal dat men ging nakijken wat het probleem was. Wat hiervan ook zij, Hoist Kredit stelt bij conclusie van repliek dat KPN er van op de hoogte was dat er bij telefoonrekening 4 sprake was van een vergissing met betrekking tot de in rekening gebrachte SMS-bundel. Zij heeft in de daaropvolgende telefoonrekening 5 deze fout ook niet meer gemaakt. Volgens KPN kon creditering van de SMS bundel (en derhalve creditering van telefoonrekening 4) echter pas plaatsvinden na het überhaupt opvoeren van de bundel. Wat hiervan ook zij, naar het oordeel van de kantonrechter blijft KPN verantwoordelijk voor het versturen van juiste nota’s en valt niet in te zien waarom zij [mevrouw W] geen verbeterde nota of creditnota over de periode februari 2008 had kunnen sturen. Op dit punt kan KPN onzorgvuldig handelen verweten worden. Dit geldt ook ten aanzien van het voorstel van KPN van 19 mei 2008 met betrekking tot de herindienststelling van de mobiele aansluiting. In dit voorstel maakt KPN nog steeds ten onrechte aanspraak op voormelde SMS-kosten van € 19,20 nu zij immers betaling van de gehele openstaande nota 4 vordert. In dit voorstel benadrukt KPN dat het door haar op 7 februari 2008 uitbetaalde (gecrediteerde) bedrag aan [mevrouw W] precies het bedrag is dat zij teveel in rekening heeft gebracht, maar dit is onjuist. KPN gaat er aan voorbij dat [mevrouw W] ook nog een bedrag van € 19,20 teveel in rekening gebracht heeft gekregen. Gelet hierop is aan [mevrouw W] geen juist voorstel gedaan. Daarbij komt dat ook de zinsnede in het voorstel dat de afkoopsom van € 209,84 exclusief btw tussentijds wordt gecrediteerd en wordt verrekend met de openstaande nota 6, bij [mevrouw W] kennelijk de nodige vragen heeft opgeroepen. Uit het voorstel blijkt niet of de gehele openstaande nota 6 zou worden gecrediteerd of niet.

Op grond van voorgaande overwegingen is de kantonrechter van oordeel dat KPN in het licht van haar eigen onzorgvuldig handelen, te snel tot afsluiting van het onderhavige contract is overgegaan. De gevorderde (afsluit)kosten die KPN middels de factuur van 27 maart 2008 in rekening heeft gebracht bij [mevrouw W], worden dan ook afgewezen.

De kantonrechter onderschrijft het standpunt van [mevrouw W] dat zij KPN nog een bedrag verschuldigd is van € 315,40, zijnde de factuur van 22 januari 2008 ad € 182,73 en de factuur van 21 februari 2008 ad € 151,87, minus € 19,20 voor teveel in rekening gebrachte sms kosten. Op dit bedrag dient nog een betaling van [mevrouw W] ad € 187,00 in mindering te worden gebracht, zodat een bedrag van € 128,40 resteert. Dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 maart 2008 tot aan de dag der voldoening, is voor toewijzing vatbaar.

De medegevorderde buitengerechtelijke incassokosten en overige kosten worden afgewezen, nu Hoist Kredit haar vorderingen dienaangaande onvoldoende heeft onderbouwd of toegelicht.

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

4. De beslissing

De kantonrechter:

Veroordeelt [mevrouw W] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Hoist Kredit te betalen de somma van € 128,40, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 27 maart 2008 tot de dag der voldoening;

Compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Aldus gewezen door mr. J. van Meel, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 oktober 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 639137