Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3459

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-10-2009
Datum publicatie
17-11-2009
Zaaknummer
620459
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De op de dagvaarding verschenen partij heeft gehandeld onder de naam van eisende partij en heeft aangeboden de hoofdsom te voldoen. Over haar identiteit als partij bij het contract en als partij bij deze procedure bestaat geen twijfel.

De vriendelijke brief met het verzoek om binnen 8 dagen tot betaling over te gaan kan als ingebrekestelling worden aangemerkt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 620459

Rolnummer : 09-3882

Uitspraak : 15 oktober 2009

in de zaak van

[de heer S]

wonende te Dinxperlo, gemeente Aalten

eiser

gemachtigde mr. Th.G. van Scheppingen

tegen

LaSer Nederland BV, voorheen handelend onder de namen LaSer-Lafayette Services Nederland BV en PrimeLine services BV

gevestigd te ‘s-Hertogenbosch

gedaagde

gemachtigde mr. A.H.G. van Delft.

Partijen zullen “[de heer S]” en “LaSer Nederland” worden genoemd.

De procedure

[de heer S] heeft dit geding aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 14 april 2009.

LaSer Nederland heeft schriftelijk verweer gevoerd.

Daarna hebben partijen conclusies van repliek en dupliek genomen. [de heer S] heeft bij akte nog gereageerd op de door LaSer Nederland bij dupliek overgelegde productie.

De uitspraak is bepaald op vandaag.

Vaststaande feiten

Tussen partijen is in de periode van 5 mei 2004 tot en met 17 juli 2007 een tweetal kredietovereenkomsten tot stand gekomen. Bij brief van 28 februari 2009 heeft LaSer Nederland bevestigd dat deze kredieten volledig zijn afgelost.

[de heer S] heeft aan LaSer Nederland een machtiging verstrekt om de door hem verschuldigde termijnbedragen van zijn bankrekening te incasseren. Gebleken is, dat LaSer Nederland ook bedragen heeft geïncasseerd ten titel van “Beschermingsbijdrage” en “Bijdrage juridische helpdesk”.

[de heer S] en zijn gemachtigden hebben enige malen om opheldering hierover gevraagd, maar niet gekregen.

De vordering en het verweer

[de heer S] vordert, na vermindering van eis, een bedrag van € 941,13 als onverschuldigd aan “Beschermingsbijdrage” en “Bijdrage juridische helpdesk” aan LaSer Nederland voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente met ingang van 22 maart 2009 en de proceskosten.

LaSer Nederland voert tegen de gevorderde hoofdsom geen verweer. Zij stelt weliswaar op 21 oktober 2004 en 18 november 2005 met [de heer S] met betrekking tot de genoemde producten telefonisch nadere overeenkomsten te hebben gesloten. Bewijs daarvan heeft LaSer Nederland niet geleverd en zij heeft zich bereid verklaard het na vermindering van eis gevorderde bedrag te betalen.

LaSer Nederland voert het wel verweer tegen de gevorderde wettelijke rente en de kosten van de procedure. Zij betwist in gebreke te zijn gesteld en zij stelt rauwelijks te zijn gedagvaard.

Eerst bij conclusie van dupliek stelt LaSer Nederland dat de besloten vennootschap PrimeLine Services BV niet bestaat en dat om die reden de dagvaarding nietig is.

De beoordeling

[de heer S] stelt terecht, dat LaSer Nederland te laat is met haar beroep op de nietigheid van de dagvaarding. Dit had zij uiterlijk bij conclusie van antwoord moeten doen.

De overeenkomst, waar het in dit geding over gaat vermeldt als contractspartij van [de heer S]:

“PrimeLine services b.v.”. In de dagvaarding is de gedaagde partij met deze naam aangeduid.

LaSer Nederland is op de dagvaarding verschenen en heeft onvoorwaardelijk aangeboden de hoofdsom te voldoen. Zij heeft bovendien in de kop van haar conclusie van antwoord met even zoveel woorden gezegd dat zij voorheen heeft gehandeld onder, onder meer, de naam PrimeLine Services BV.

Er kan dus geen twijfel bestaan over de identiteit van LaSer Nederland als partij bij het contract waar het in dit geschil over gaat en als partij bij deze procedure.

Bij brief van 13 maart 2009 heeft de gemachtigde van [de heer S] aanspraak gemaakt op terugbetaling van een onverschuldigd betaald bedrag van € 948,74. De brief eindigt met de volgende zin:

“Ik verzoek u te bevorderen dat dit totaalbedrag uiterlijk binnen acht dagen na heden is overgemaakt op mijn onderstaande derdenrekening 3002.04.396”.

LaSer Nederland zegt hiervan dat dit schrijven niet anders kan worden uitgelegd dan als een verzoek om over te gaan tot betaling van een geldsom en dat de brief onmogelijk als een ingebrekestelling kan worden uitgelegd.

De kantonrechter is van oordeel dat de hiervoor geciteerde zin wel degelijk een deugdelijke ingebrekestelling inhoudt. Aan LaSer Nederland is een redelijke termijn gegeven voor de nakoming van haar betalingsverplichting. De formulering van de zin is voldoende duidelijk. Dat de formulering vriendelijk is doet aan een en ander niet af. Een ingebrekestelling behoeft niet in een aangetekende brief te geschieden noch persoonlijk aan de directie van de aangeschreven vennootschap te zijn gericht. Evenzeer onjuist is de stelling van LaSer Nederland dat uit de formulering niet zou blijken, dat het de advocaat van [de heer S] ernst is.

Omdat LaSer Nederland binnen de gestelde termijn niet heeft betaald was zij met ingang van 22 maart 2009 in verzuim en gehouden de wettelijke rente te vergoeden.

Om de zelfde reden kan niet gezegd worden, dat LaSer Nederland rauwelijks is gedagvaard. Ook de vordering haar in de proceskosten te veroordelen is toewijsbaar.

De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt LaSer Nederland om tegen kwijting aan [de heer S] een bedrag te betalen van € 941,13 te vermeerderen met de wettelijke rente hierover met ingang van 22 maart 2009 tot aan de betaling;

veroordeelt LaSer Nederland in de kosten van deze procedure, tot vandaag aan de kant van [de heer S] begroot op € 543,98, waarvan te voldoen aan:

1. de griffier, door overschrijving op rekeningnummer [rekeningnummer] t.n.v. DS 536 Arrondissement ’s-Hertogenbosch onder vermelding van het zaaknummer en het rolnummer van deze zaak

- € 85,98 wegens dagvaardingskosten,

- € 118,50 wegens in debet gesteld vast recht

- € 300,00 wegens bijdrage in het salaris gemachtigde (niet met BTW belast);

2. [de heer S]

- € 39,50 wegens door [de heer S] betaald vast recht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door Mr. J.P.M. van der Ham en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 oktober 2009 in aanwezigheid van de griffier.

Zaaknummer: 620459 blad 3