Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK3454

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
12-11-2009
Datum publicatie
17-11-2009
Zaaknummer
652737
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van factuur uitvaartonderneming. Gedaagde was contactpersoon namens haar familie. Zij is gehouden het gehele factuurbedrag aan eiseres te voldoen. De afspraak met haar overige familieleden dat zij 2/3 van de kosten zouden voldoen, staat hier niet aan in de weg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 652737

Rolnummer : 9909-09

Uitspraak : 12 november 2009

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klopper & Kramer R.K. Begrafenisonderneming B.V.,

gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: Kuik & Partners Gerechtsdeurwaarders (Postbus 888, 5600 AW Eindhoven),

t e g e n :

[mevrouw V],

wonende te ([postcode] ’s-Hertogenbosch, aan de [adres],

gedaagde,

procederend in persoon.

1. De procedure

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft mondeling geantwoord. Daarna is vonnis bepaald. Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als ‘Klopper & Kramer’ en ‘[mevrouw V]’.

2. Het geschil

Klopper & Kramer vordert betaling van € 2.538,17, zijnde € 4.280,50 aan (restant) hoofdsom, € 266,17 terzake wettelijke rente, € 714,00 terzake buitengerechtelijke kosten, waarop een bedrag van € 2.722,50 in mindering strekt. De totale vordering bedraagt dan € 2.538,17. Tenslotte vordert Klopper & Kramer rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Klopper & Kramer legt daaraan het volgende ten grondslag.

Klopper & Kramer heeft destijds aan [mevrouw V] diensten geleverd, bestaande uit het verzorgen van een uitvaart- en crematieplechtigheid alsmede het opgraven en het doen cremeren van de stoffelijke resten, zoals nader is omschreven op de destijds aan [mevrouw V] toegezonden rekeningen. [mevrouw V] heeft een gedeelte van deze rekeningen voldaan en is [mevrouw V] slechts nog een restantbedrag aan Klopper & Kramer verschuldigd. Vanwege niet tijdige betaling van de facturen is [mevrouw V] wettelijke rente verschuldigd welke tot en met 30 augustus 2009 € 266,17 bedraagt. Omdat [mevrouw V], nadat Klopper & Kramer diverse malen tot betaling heeft gemaand, niet tot volledige betaling is overgegaan heeft

Klopper & Kramer de vordering vervolgens uit handen gegeven aan haar gemachtigde die terzake buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt ad € 714,00.

[mevrouw V] heeft, kort weergegeven, het volgende aangevoerd.

Ik betwist de vordering niet. Vorig jaar is mijn vader overleden. Omdat ik mijn vader langdurig heb verzorgd was ik de eerste contactpersoon. Van de ontvangen facturen heb ik destijds eenderde aan Klopper & Kramer voldaan en mijn andere twee broers zijn het restantbedrag (tweederde deel) verschuldigd. Zij, met name mijn oudste broer, weigeren hieraan mee te werken. Ik had gehoopt dat het bij de verkoop van de woning wel goed zou komen maar mijn jongste broer woont nog in deze woning. Zelf lig ik momenteel in scheiding en heb ik ook nog de zorg voor mijn drie kinderen. Ik zou het graag op willen lossen. Destijds heb ik van Dela wel een bedrag terugontvangen maar dit bedrag heb ik moeten gebruiken om andere rekening mee te betalen.

3. De beoordeling

Vast staat dat [mevrouw V] destijds contactpersoon is geweest tussen de familie van haar overleden vader en de begrafenisondernemer (Klopper & Kramer). [mevrouw V] heeft de gevorderde facturen met nummer 8051198 en 8051198.1 niet betwist. Wel heeft [mevrouw V] bij antwoord aangegeven dat zij haar (eenderde) deel heeft betaald en dat het restantbedrag door haar twee broers moet worden voldaan. Deze stelling doet echter aan de verschuldigdheid van de facturen niet af. [mevrouw V] dient zelf zorg te dragen voor betaling en dat verder met haar twee broers te regelen. Klopper & Kramer staat hier verder buiten. Daarmee is de grondslag van de vordering in rechte komen vast te staan, welke grondslag de vordering kan dragen, zodat deze voor toewijzing vatbaar is.

Mocht [mevrouw V] met Klopper & Kramer een mogelijke afbetalingsregeling willen treffen dan dient [mevrouw V] zich echter te wenden tot Klopper & Kramer, dan wel diens gemachtigde, daar de kantonrechter slechts de gegrondheid van de vordering dient vast te stellen en daarbij niet eenzijdig aan partijen een afbetalingsregeling kan opleggen.

Ten aanzien van de gevorderde buitengerechtelijke kosten heeft Klopper & Kramer onvoldoende gesteld, waaruit zou kunnen blijken, dat haar gemachtigde zodanig buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht, dat een afzonderlijke vergoeding daarvoor gerechtvaardigd is. Dit onderdeel van de vordering dient derhalve reeds om deze reden te worden afgewezen.

[mevrouw V] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding als na te melden.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [mevrouw V] om tegen kwijting aan Klopper & Kramer te betalen de somma van € 1.824,17, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.558,00 vanaf 31 augustus 2009 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [mevrouw V] in de kosten van het geding, aan de zijde van Klopper & Kramer, tot aan deze uitspraak begroot op € 437,25, waaronder € 150,00 als bijdrage in het salaris gemachtigde (niet met btw belast), € 79,25 explootkosten en € 208,00 griffierecht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 12 november 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 652737 CV EXPL 9909-09

blad 3