Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BK2058

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-10-2009
Datum publicatie
04-11-2009
Zaaknummer
636757
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Homesafety abonnement. ontbinding wegens wanprestatie. Algemene voorwaarden van toepassing.

Nu Essential Domestiq Services ter comparitie genoegzaam heeft toegelicht dat in de eindafrekening, waarin zij de nog resterende 42 maandtermijnen heeft doorberekend, de apparatuur- en installatiekosten zijn begrepen, alsmede dat ten behoeve van [gedaagde] een coulanceregeling is toegepast voor niet afgenomen meldkamerdiensten, is de eindafrekening toewijsbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010, 1
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, lokatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 636757

Rolnummer : 09-6848

Uitspraak : 15 oktober 2009

HK

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essential Domestiq Services B.V., voorheen genaamd Essent Domestiq Services B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

gemachtigde: Intrum Justitia Nederland B.V., kantoorhoudende te ’s-Gravenhage,

rolgemachtigde: Kuik & Partners gerechtsdeurwaarders, kantoorhoudende te Eindhoven,

t e g e n :

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde,

procederend in persoon.

1. De procedure

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft mondeling verweer gevoerd. Bij rolbeslissing de dato 23 juli 2009 heeft de kantonrechter een zitting (“comparitie van partijen”) bepaald. De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 15 september 2009. Ter comparitie is namens eiseres verschenen de heer [M], werkzaam bij eiseres in de functie van medewerker debiteurenbeheer, bijgestaan door mevrouw Heines, werkzaam bij de rolgemachtigde van eiseres. Gedaagde is niet ter comparitie verschenen. Van het verhandelde ter zitting heeft de griffier aantekeningen gemaakt. Daarna is vonnis bepaald.

Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als ‘Essential Domestiq Services’ en ‘[gedaagde]’.

2. Het geschil

2.1. Essential Domestiq Services vordert betaling van € 1.908,12, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Essential Domestiq Services legt daaraan het volgende ten grondslag.

Partijen hebben op 29 november 2006 een “contract Homesafety” opgemaakt, waarbij Essential Domestiq Services zich heeft verplicht tot het installeren van een beveiligingssysteem in de woning van [gedaagde]. Bovendien heeft [gedaagde] daarbij voor het onderhoud en/of de alarmopvolging een Safety abonnement afgesloten waarvoor [gedaagde] aan Essential Domestiq Services maandelijks abonnementskosten verschuldigd is. Essential Domestiq Services heeft uit dien hoofde van [gedaagde] te vorderen gekregen een bedrag ad € 1.460,62. Op grond van de geldende algemene voorwaarden van Essential Domestiq Services die deel uitmaken van de overeenkomst, maakt Essential Domestiq Services tevens aanspraak op rente ten bedrage van € 147,50, berekend tot en met 15 juni 2009 en op buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 300,--, rente en kosten rechtens.

2.2. [gedaagde] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

[gedaagde] betwist de vordering. In 2007 heeft hij het abonnement opgezegd.

Op 13 december 2006 heeft [gedaagde] een voorschotbetaling gedaan van € 219,--. Het is hem niet duidelijk hoe Essential Domestiq Services aan de vijfde factuur met factuurnummer 50449093 van in totaal € 1.340,82 komt. Daarop worden 52 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Voorts staat op de facturen een onjuist bankrekeningnummer van [gedaagde] vermeld.

3. De beoordeling

3.1. Nu [gedaagde], ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet ter comparitiezitting is verschenen, dient bij gebreke van voldoende verweer te worden uitgegaan van de juistheid van de navolgende stellingen van Essential Domestiq Services gedaan ter comparitie.

Bij Essential Domestiq Services is geen opzegging binnengekomen. [gedaagde] is een overeenkomst met Essential Domestiq Services aangegaan voor 60 maanden, waarbij de installatiekosten zijn inbegrepen in de maandtermijnen ad € 29,95 per maand. Door [gedaagde] zijn een viertal maandtermijnen (maart, juni, juli, augustus 2007) onbetaald gelaten, zoals vermeld bij dagvaarding, waarop door Essential Domestiq Services de overeenkomst is ontbonden. Op 6 september 2007 belde [gedaagde] dat hij in het ziekenhuis had gelegen en dat hij graag opnieuw aangesloten wilde worden. Aan dit verzoek is door Essential Domestiq Services meegewerkt waardoor de eindfactuur is gecrediteerd. Nadat [gedaagde] verschillende malen tevergeefs is aangemaand om voornoemde achterstallige betalingstermijnen te voldoen is op 19 oktober 2007 opnieuw besloten om de overeenkomst met [gedaagde] te ontbinden en is de eindfactuur van 19 oktober 2007 opgemaakt. Hierin zijn aan [gedaagde] de nog resterende 42 maandtermijnen in rekening gebracht, waarbij een bedrag ad € 216,58 in mindering is gebracht vanwege niet afgenomen meldkamerdiensten (coulance regeling). Desgevraagd heeft Essential Domestiq Services medegedeeld dat, ook al had [gedaagde] opgezegd, dan had hij – conform de geldende algemene voorwaarden – uiteindelijk dezelfde eindfactuur zou hebben ontvangen.

3.2. Vast staat dat [gedaagde] de verschuldigdheid van de gevorderde vier maandfacturen (maart, juni, juli en augustus 2007) niet heeft weersproken. Dat betekent dat hij voornoemde factuurbedragen in ieder geval is verschuldigd aan Essential Domestiq Services.

3.3. Verder staat tussen partijen, als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel niet voldoende gemotiveerd weersproken, vast dat op de overeenkomst de algemene voorwaarden van Essential Domestiq Services van toepassing zijn. Zodoende was Essential Domestiq Services gerechtigd om de overeenkomst met [gedaagde] te ontbinden vanwege de betalingsachterstand van [gedaagde]. Essential Domestiq Services legt aan het gedeelte van haar vordering ter zake de eindafrekening, meer in het bijzonder het doorberekenen van de 42 nog resterende maandtermijnen, eveneens haar algemene voorwaarden ten grondslag. Nu Essential Domestiq Services ter comparitie genoegzaam heeft toegelicht dat in deze maandtermijnen de apparatuur- en installatiekosten zijn begrepen, alsmede dat ten behoeve van [gedaagde] een coulance regeling is toegepast voor niet afgenomen meldkamerdiensten, is deze eindafrekening ad € 1.340,82 (inclusief BTW), eveneens toewijsbaar als gevorderd.

3.4. Gezien het vorenstaande is ook toewijsbaar de door Essential Domestiq Services gevorderde wettelijke vertragingsrente ad € 147,50, berekend tot en met 15 juni 2009.

3.5. Essential Domestiq Services heeft haar vordering met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten toegelicht door een opsomming te geven van de door haar verrichte werkzaamheden en door te verwijzen naar aanmaningen die zij heeft gestuurd. Er is echter niet gebleken van relevante buitengerechtelijke kosten. Deze werkzaamheden moeten daarom worden beschouwd als werkzaamheden ter instructie van de zaak, waarvoor de proceskostenveroordeling mede een vergoeding beoogt te verschaffen. Gelet op navolgende overweging met betrekking tot de proceskosten is er daarom geen grond voor toewijzing van de vordering ter zake buitengerechtelijke kosten.

3.6. In totaal is dus toewijsbaar een bedrag ad € 1.608,12 ter zake hoofdsom en reeds berekende vertragingsrente.

3.7. [gedaagde] zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Essential Domestiq Services te betalen de somma van

€ 1.608,12, vermeerderd met de wettelijke rente over € 1.460,62 vanaf 16 juni 2009 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, aan de zijde van Essential Domestiq Services begroot op € 79,25 aan explootkosten, € 208,-- aan griffierecht en € 300,- als bijdrage in het salaris van de gemachtigde (niet met BTW belast);

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P.C.G. Derksen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 636757 blad 3

vonnis