Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ5342

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-08-2009
Datum publicatie
14-08-2009
Zaaknummer
195757 - KG ZA 09-463
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Werkelijke proceskosten in i.e. zaak sterk gematigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 447
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 195757 / KG ZA 09-463

Vonnis in kort geding van 11 augustus 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

GÜFA GESELLSCHAFT ZUR ÜBERNAHME UND WAHRNEHMUNG VON FILMAUFFÜHRUNGSRECHTEN MBH,

gevestigd te Düsseldorf,

eiseres,

advocaten mr. R.C.K. van Oerle en mr. G.F. van Rappard te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

SAUNA TIBET B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

gedaagde,

verschenen in persoon bij haar bestuurder H.J.G. van Lierop.

Partijen zullen hierna Güfa en Sauna Tibet genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardinG

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Güfa

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Güfa is een internationale auteursrechten-bemiddelingsorganisatie die zich onder meer richt op de incasso van verhuur- en vertoningsrechten voor de bij haar aangesloten filmproducenten/auteursrechthebbenden van erotische films. De betreffende filmproducenten hebben daartoe hun auteurs- en exploitatierechten overgedragen aan Güfa.

2.2. Sauna Tibet exploiteert een saunacomplex te Eindhoven onder de naam Sauna Tibet, dat zich richt op het homoseksueel georiënteerde, mannelijke publiek. In Sauna Tibet worden naast het aanbieden van saunadiensten, erotische films vertoond in een daarvoor bestemde zaal.

2.3. Güfa heeft Sauna Tibet voor het eerst op 5 september 2007 aangeschreven ten aanzien van vertonen van films behorend tot het Güfa repertoire. Op 28 oktober 2008 heeft een medewerker van Güfa geconstateerd dat er bij Sauna Tibet tot het Güfa repertoire behorende films werden vertoond. Vervolgens heeft er in de periode vanaf oktober 2008 regelmatig telefonisch contact plaatsgevonden tussen medewerkers van Güfa en Sauna Tibet teneinde tot het sluiten van contracten te komen met betrekking tot het tegen vergoeding vertonen van tot het Güfa repertoire behorende films.

2.4. Op 19 maart 2009 heeft een medewerker van Güfa, in het bijzijn van een deurwaarder Sauna Tibet bezocht, waarbij wederom is geconstateerd dat in Sauna Tibet films werden vertoond, behorend tot het repertoire van Güfa. Ondanks herhaalde pogingen van de zijde van Güfa om tot het sluiten van een overeenkomst met Sauna Tibet te komen, is dit tot op heden zonder resultaat gebleven.

3. Het geschil

3.1. Güfa vordert samengevat - Sauna Tibet te verbieden inbreuk te maken op de aan haar toekomende auteursrechten, met bevel aan Sauna Tibet om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis aan één van de advocaten van Güfa een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde en door alle relevante bescheiden gestaafde opgave te verstrekken van de totale hoeveelheid tot het Güfa repertoire behorende in Sauna Tibet sinds haar opening vertoonde films, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Sauna Tibet in de werkelijke kosten van deze procedure.

3.2. Güfa legt hieraan ten grondslag dat Sauna Tibet met het vertonen van tot het Güfa repertoire behorende films inbreuk maakt op de aan Güfa toekomende auteursrechten. Voor het vertonen van de films heeft Sauna Tibet geen toestemming van Güfa verkregen. De betreffende films zijn derhalve in strijd met artikel 1 juncto artikel 12 Auteurswet openbaar gemaakt.

3.3. Sauna Tibet voert verweer.

4. De beoordeling

4.1. Sauna Tibet heeft niet betwist dat zij tot het Güfa repertoire behorende films vertoont, terwijl zij daarvoor geen toestemming heeft gekregen van Güfa. De vorderingen kunnen daarom worden toegewezen als na te melden. Dat Sauna Tibet al een bedrag van € 1.200,00 per jaar aan stichting Buma Stemra betaalt maakt dit niet anders, nu Buma Stemra niet (ook) de auteursrechten bezit van de door Sauna Tibet vertoonde films en voor het openbaar maken daarvan dan ook geen toestemming kan verlenen aan Sauna Tibet.

4.2. Dat Sauna Tibet reeds bij de aanschaf voor de betreffende films heeft betaald laat onverlet dat sprake is van een inbreuk op de auteursrechten van Güfa. Het staat Sauna Tibet vrij de aangeschafte films binnen de besloten familie-, vrienden of daaraan gelijk te stellen kring te vertonen (artikel 12, lid 4, Auteurswet), maar daar buiten is sprake van “openbaarmaking” waarvoor Sauna Tibet de toestemming van de auteursrechthebbende (Güfa) behoeft. Sauna Tibet heeft niet weersproken dat zij de films vertoont in een aparte ruimte voor de (betalende) bezoekers van de sauna. Zonder toestemming van Güfa is deze openbaarmaking in strijd met artikel 1 Auteurswet.

4.3. Gezien het voorgaande komen de vorderingen voor toewijzing in aanmerking, zij het dat de voorzieningenrechter niet vermag in te zien waarom de gevorderde opgave door een registeraccountant moet worden gecertificeerd, zodat de vordering zal worden toegewezen als na te melden.

4.4. De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, zij het dat de hoogte zal worden beperkt en dat aan de dwangsom een maximum en een matigingsbevoegdheid van de hierna te melden inhoud zal worden verbonden.

4.5. Güfa heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 15.570,25 zijn evenwel buitensporig. Het gaat in casu om een zeer eenvoudig te beoordelen auteursrechtinbreuk, waarvan alle kennis bij de raadslieden van Güfa in ruime mate paraat aanwezig verondersteld mag worden. Zo valt, zonder verdere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom in een dergelijke routine zaak 27,5 uur aan voorbereiding van de zaak moet worden besteed, (ook niet als op voorhand geen verweer van de gedaagde partij bekend is) en twee advocaten de zaak dienden te bepleiten. De voorzieningenrechter zal met inachtneming van het voorgaande, op basis van algemene ervaringsregels de volledige kostenveroordeling van dit kort geding nader begroten, als volgt:

-voorbereiding zaak, incl. overleg,

opstellen dagvaarding en pleitnota 6 uur a € 245 € 1.470

-supervisie 2 uur a € 435 € 870

-bijwonen zitting 7 uur a € 245 € 1.715

totaal € 4.055

Dit bedrag nog te vermeerden met:

-verschotten (dagvaarding en vast recht) € 347,98

-reis- en overige kosten € 97,02

totaal € 445

Totaal begroot € 4.500

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Sauna Tibet om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de aan Güfa toekomende auteursrechten te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor ieder keer dat Sauna Tibet zich hieraan niet houdt,

5.2. veroordeelt Sauna Tibet om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan één van de advocaten van Güfa een schriftelijke en door alle relevante bescheiden gestaafde opgave te verstrekken van de totale hoeveelheid in Sauna Tibet sinds haar opening vertoonde films, die deel uitmaken van het Güfa repertoire, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag dat Sauna Tibet hieraan niet voldoet, tot een maximum van € 10.000,00,

5.3. bepaalt dat voormelde dwangsommen niet zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht (mede) gelet op de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na betekening van dit vonnis,

5.5. veroordeelt Sauna Tibet in de proceskosten, aan de zijde van Güfa tot op heden begroot op € 4.500,00, waarvan € 347,98 verschotten,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 11 augustus 2009.