Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2009:BI6876

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
04-06-2009
Datum publicatie
08-06-2009
Zaaknummer
612015
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het bepaalde bij artikel 5:121 BW is niet van toepassing als het verrichten van de handeling waarvoor toestemming of medewerking nodig is, ten gevolge zou hebben dat er strijd met de akte van splitsing zou ontstaan. In een dergelijk geval moet de akte van splitsing worden gewijzigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 435
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, lokatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 612015

EJ verz. : 09/1120

Uitspraak : 4 juni 2009

in de zaak van:

[verzoekers],

beiden wonende te Oss,

verzoekers,

gemachtigde: mr. A.Th.L. van Zandvoort,

advocaat te Oss,

t e g e n :

[verweerder],

ten deze vertegenwoordigd door:

[A],

wonende te Oss,

verweerder,

gemachtigde: mr. L.M. Dressel,

advocaat te Eindhoven.

Partijen worden hierna aangeduid als “[verzoekers]” en “[A]” en de “[verweerder]”..

1. DE PROCEDURE

[verzoekers] heeft bij verzoekschrift de kantonrechter verzocht een vervangende machtiging te verlenen voor het wijzigen van artikel 17 lid 4 van het reglement van de [verweerder] van Eigenaars Singel 1940-1945, nr. 337.

[A] heeft namens de [verweerder] tegen het verlenen van een dergelijke machtiging verweer gevoerd, waartoe hij een verweerschrift heeft ingediend.

Hierop is een mondelinge behandeling bepaald, welke op 7 mei 2009 is gehouden.

Ter gelegenheid van die behandeling hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht.

Daarop is de beschikking bepaald op heden.

2. DE BEOORDELING

2.1 [verzoekers] zijn beiden eigenaar van het appartementsrecht rustende op het onroerend goed, gelegen aan de Singel 1940-1945 nr.337 in de gemeente Oss. Het appartementsrecht heeft betrekking op een gedeelte van het complex, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Oss, sectie G, nummer 805, groot 2 are en 50 ca. Het appartementsrecht geeft mede recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfs-/winkelruimte met plat dak gelegen op de begane grond van gemeld onroerend goed.

[A] is eigenaar van het appartement op de eerste verdieping van het gebouw, terwijl [verzoekers] gezamenlijk eigenaar zijn van de onderverdieping.

2.2 Gemelde onroerende zaak is in appartementen gesplitst door inschrijving in de openbare registers gehouden door de dienst voor het Kadaster van een afschrift van een akte van splitsing in appartementsrechten op 10 september 2007, verleden voor mr. M.M.G. van Santvoort, notaris te Kerkdriel.

Bij de akte van splitsing is het reglement van splitsing vastgesteld en is tevens de [verweerder] van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 lid 1 sub e BW opgericht.

Bij artikel 17 lid 4 van het Reglement van de [verweerder] is ondermeer bepaald: “Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privé-gedeelte te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Deze is voor het op de begane grond gelegen privégedeelte: bedrijfs-/winkelruimte en voor elk der overige privé-gedeelten: woning met berging voor privé-doeleinden”, en verder: “Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering”.

[verzoekers] wensen de bestemming van de begane grond te wijzigen van bedrijfs-/winkelruimte in een gedeelte bestemd voor bewoning en een gedeelte bestemd voor bedrijfsruimte.

Conform artikel 33 e.v. van meergemeld reglement is een vergadering gehouden, waarin het voorstel om over te gaan tot een wijziging van de bestemming is verworpen, nu er sprake was van een staking van stemmen.

2.3 Op grond van het bepaalde bij artikel 5:121 BW verzoeken [verzoekers] thans machtiging van de kantonrechter om het bepaalde bij artikel 17, lid 4 van het reglement van de [verweerder] te mogen wijzigen.

[verzoekers] verzoeken aldus vervangende toestemming voor de wijziging van de bestemming van het privé-gedeelte van [verzoekers] en derhalve een wijziging van de bepalingen van de splitsingsakte.

[A] voert als primair verweer dat hierin artikel 5:121 BW niet voorziet.

Laatstgemeld artikel heeft betrekking op bepaalde handelingen, waarvoor een appartementseigenaar de medewerking of toestemming nodig heeft van de [verweerder]. De noodzaak van toestemming of medewerking kan zijn basis vinden in de wet, het reglement van splitsing of in een besluit als bedoeld in artikel 5:128 BW. Het artikel is naar het oordeel van de kantonrechter niet van toepassing als het verrichten van de handeling waarvoor toestemming of medewerking nodig is, ten gevolge zou hebben dat er strijd met de akte van splitsing zou ontstaan.

In een dergelijk geval moet de akte van splitsing worden gewijzigd.

Zulks is in het onderhavige geval van toepassing, nu in de betreffende akte van splitsing uitdrukkelijk is bepaald dat de bestemming van de onderverdieping is bedrijfs-/winkelruimte.

De verzochte vervangende toestemming op grond van het bepaalde bij artikel 5:121 BW dient mitsdien te worden geweigerd, met een verwijzing van [verzoekers] in de kosten van de onderhavige procedure.

3. DE BESLISSING

De kantonrechter:

Weigert de vervangende toestemming.

Verwijst [verzoekers] in de kosten van de procedure aan de zijde van [A] tot aan deze uitspraak begroot op € 250,-- als bijdrage in het salaris (niet met b.t.w. belast) van de gemachtigde van [A].

Aldus gegeven door mr. M.H.Kobussen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 juni 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 612015 blad 3

beschikking