Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD6903

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
23-06-2008
Datum publicatie
10-07-2008
Zaaknummer
557931
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Besluit parkeerschijf (waarin het model van een in Nederland te gebruiken parkeerschijf wordt vastgesteld) niet in overeenstemming met Europees recht en daarom onverbindend.

Wetsverwijzingen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2009, 1
JWR 2008/72 met annotatie van TvdP
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie Eindhoven

Zaaknummer : 557931.

MU nummer : 219/08.

CJIB nummer : 109347663.

WET ADMINISTRATIEF RECHTELIJKE HANDHAVING VERKEERSVOORSCHRIFTEN (WAHV).

Op 20 november 2007 is een beroepschrift ingekomen van [appellant], gevestigd te Lelystad.

Het beroepschrift is gericht tegen de beschikking van de officier van justitie dd. 23 oktober 2007.

De vertegenwoordiger van de officier van justitie en de gemachtigde van appellant Mr. A. J.M. Manders, zijn gehoord ter openbare terechtzitting van de kantonrechter te Eindhoven dd. 9 juni 2008.

Gelet op de op de zaak betrekking hebbende stukken.

OVERWEGENDE:

Appellant is in beroep gekomen tegen een beslissing van de officier van justitie.

Voor de betaling van de sanctie is zekerheid gesteld.

Het beroep is ontvankelijk.

Aan appellant is een administratieve sanctie opgelegd terzake een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een blauwe streep zonder parkeerschijf waarop de juiste aanvangstijd is aangegeven. Appellant voert aan dat in het voertuig zichtbaar een parkeerschijf met daarop aangegeven de juiste aanvangstijd van parkeren aanwezig was.

De kantonrechter overweegt als volgt:

Appellant maakte gebruik van een parkeerkaart waarop de juiste aanvangstijd stond aangegeven.

De reden waarom de verbalisant toch een sanctie heeft opgelegd is dat de maten van de parkeerschijf niet overeenstemmen met die van het door de Minister van Verkeer en Waterstaat vastgestelde model parkeerschijf.

Volgens het Besluit parkeerschijf (regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat dd. 15 december 1997, Stcrt. 1997 nr. 245) moet een parkeerschijf een afmeting hebben van 100 X 125 millimeter en aan de voorzijde de kleur blauw hebben.

Artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 luidt voor zover van belang:

Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan, indien het motorvoertuig overeenkomstig het door Onze Minister bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken.

De verbalisant heeft vastgesteld dat de gebezigde parkeerschijf van een formaat van ongeveer 50 x 80 mm. was. Omdat dit formaat anders is dan in het Besluit parkeerschijf is voorgeschreven staat vast dat appellant de wet heeft overtreden.

Parkeerschijven van het formaat als door appellant gebruikt worden ook in Italië vervaardigd en gebruikt zodat de formaateisen in het Besluit parkeerschijf in strijd zijn met artikel 28 van het Verdrag van oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) dat immers kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen die dezelfde werking hebben verbiedt, zo stelt appellant.

Ingevolge het Europese recht mag een product dat in een van de Europese landen is vervaardigd en goedgekeurd in alle andere Europese landen worden verkocht en verhandeld. In het onderhavige geval is de gebezigde parkeerkaart geproduceerd in Italië en wordt die daar ook als zodanig gebezigd. Dit houdt in dat op grond van artikel 28 van het EG-Verdrag het Besluit moet worden beschouwd als een verboden maatregel, omdat die werkt als een kwantitatieve invoerbeperking. Nu niet is gesteld noch is gebleken dat het bewuste voorschrift in het Besluit parkeerschijf gerechtvaardigd is uit hoofde van de in artikel 30 van het EG-Verdrag genoemde doelen dient de conclusie te zijn dat de parkeerkaart waar het om gaat ook in Nederland mag worden gebezigd. (Zie het arrest van het Hof van Justitie dd. 20 februari 1979 zaak 120/78, Cassis de Dijon arrest en het arrest van 10 april 2008 zaak C-265/06 Commissie EG/Portugal inzake het aanbrengen van gekleurde folie op autoruiten).

Het vorenstaande houdt in dat het desbetreffende Besluit niet (meer) in overeenstemming is met hetgeen in Europa rechtens is, reden waarom de conclusie behoort te zijn dat het Besluit Parkeerschijf niet bindend is.

Het beroep wordt gegrond verklaard en de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Op grond van het vorenstaande behoort ook de beschikking waarbij de sanctie werd opgelegd te worden vernietigd.

BESLISSING:

De kantonrechter,

verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing, alsmede die waarbij de sanctie werd opgelegd.

Gegeven door Mr. P.M. Knaapen, kantonrechter te Eindhoven en op 23 juni 2008 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

VERZONDEN D.D.:

Tegen deze beslissing is geen hoger beroep mogelijk.

De rechtbank, sector kanton is gevestigd aan Stadhuisplein 4 te Eindhoven, telefoon 040 2359500.

Postadres: Postbus 840, 5600 AV Eindhoven.