Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD2513

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-06-2008
Datum publicatie
02-06-2008
Zaaknummer
01/825165-06 (22g)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift omzetting werkstraf.

De niet verrichte werkstraf ziet op een -kortgezegd- minderjarige-vonnis en een meerderjarige-vonnis.

De officier van justitie heeft de tenuitvoerlegging bevolen van vervangende hechtenis en heeft niet de tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie voor een deel bevolen.

Nieuwe wetgeving van 1 februari 2008 (Stb. 2007, 575) nog niet van toepassing.

Bezwaar deels gegrond, deels ongegrond.

Veroordeelde dient nog 40 dagen vervangende hechtenis te ondergaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/825165-06

Kenmerk: 08/193

Beslissing bezwaarschrift kennisgeving ex artikel 22g Wetboek van Strafrecht

Deze beslissing betreft een, blijkens een daarvan opgemaakte akte, op 29 januari 2008 ter griffie van deze rechtbank ingediend bezwaarschrift als bedoeld in artikel 22g van het Wetboek van Strafrecht.

Het bezwaarschrift is ingediend door:

[verdachte]

geboren te [geboorteland] op [geboortedatum] 1986,

wonende te [woonplaats], [adres],

en gericht tegen de hem in de zaak met voormeld parketnummer vanwege de officier van justitie op 27 juni 2007 betekende kennisgeving tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis.

Inleiding.

Bij vonnis van de rechtbank van 10 juli 2006 onder bovengenoemd parketnummer is betrokkene veroordeeld tot het verrichten van 80 uren werkstraf te vervangen door 40 dagen hechtenis. Daarnaast is bij voornoemd vonnis de tenuitvoerlegging bevolen van een voorwaardelijk opgelegde straf, inhoudende 200 uur werkstraf te vervangen door 100 dagen jeugddetentie.

Het vonnis van 10 juli 2006 is onherroepelijk geworden op 25 juli 2006.

Uit de rapportage van de reclassering van 12 juni 2007 aan de officier van justitie blijkt dat de opgelegde werkstraf niet naar behoren is verricht. Immers, gebleken is dat de veroordeelde slechts in totaal 124 uur van de werkstraf heeft verricht. De rechtbank gaat er op grond van de stukken van uit dat dat gedeelte ziet op de ten uitvoer gelegde werkstraf van 200 uren.

De officier van justitie heeft de tenuitvoerlegging bevolen van 78 dagen vervangende hechtenis als restant na verrekening van de door de veroordeelde gewerkte uren.

De veroordeelde is behoorlijk opgeroepen, maar niet verschenen.

Ter openbare terechtzitting van 19 mei 2008 heeft de rechtbank de officier van justitie gehoord.

Beoordeling.

De kennisgeving van 27 juni 2007 is op 17 juli 2007 niet in persoon aan veroordeelde betekend. Veroordeelde heeft naar eigen zeggen pas op 23 januari 2008 vernomen van de beslissing tot tenuitvoerlegging. Het bezwaarschrift is binnen 14 dagen nadien ingediend. Evenals de officier van justitie acht de rechtbank het bezwaar tijdig ingediend.

Hoewel het vonnis van deze rechtbank van 10 juli 2006 anders vermeldt, diende op grond van artikel 22c, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht de werkstraf te zijn verricht binnen een termijn van één jaar na onherroepelijk worden van het vonnis, derhalve voor 25 juli 2007.

In artikel 22i van het Wetboek van Strafrecht is bepaald dat, wanneer de werkstraf niet tijdig wordt verricht, het openbaar ministerie een bevel tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis kan geven binnen genoemde termijn of binnen drie maanden na afloop daarvan.

Artikel 77q van het Wetboek van Strafrecht regelt voor het minderjarigenstrafrecht dat de beslissing tot tenuitvoerlegging moet zijn genomen binnen drie maanden na afloop van de termijn waarbinnen de arbeid moet zijn verricht.

De officier van justitie heeft in de kennisgeving tenuitvoerlegging vermeld (kort gezegd) dat alle niet gewerkte uren van de beide werkstraffen zijn omgezet in vervangende hechtenis.

De rechtbank constateert echter dat een deel van de niet gewerkte uren betrekking heeft op de eerder aan de veroordeelde als minderjarige opgelegde werkstraf van 200 uren. Voor die werkstraf is in het vonnis geen vervangende hechtenis opgelegd, maar vervangende jeugddetentie, een vrijheidsstraf die speciaal op jeugdigen is afgestemd. Het resterende deel daarvan betreft (200 – 124 =) 76 uren werkstraf, ofwel 38 dagen vervangende hechtenis.

Op grond van artikel 77p, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals dat toen gold, kon voor dat gedeelte van de niet gewerkte uren wel de tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie worden bevolen, maar geen vervangende hechtenis.

De rechtbank wijst erop dat in dit geval geen sprake is van een automatische omzetting van vervangende jeugddetentie in vervangende hechtenis in geval van meerderjarigheid van de veroordeelde bij de tenuitvoerlegging.

Het daartoe strekkende nieuwe vierde lid van artikel 77p van het Wetboek van Strafrecht is krachtens het overgangsrecht niet van toepassing op veroordelingen, uitgesproken voor inwerkingtreding van de wetswijziging op 1 februari 2008 (Staatsblad 2007, 575, artikel V, onder c).

Ten aanzien van dat gedeelte van 38 dagen vervangende hechtenis wordt het bezwaar gegrond verklaard.

Ten aanzien van het gedeelte van 40 dagen vervangende hechtenis overweegt de rechtbank als volgt.

Uit de stukken blijkt dat de veroordeelde de 80 uren werkstraf, waarvoor 40 dagen vervangende hechtenis is opgelegd, niet heeft verricht, hoewel hij daartoe ruimschoots in de gelegenheid is gesteld. Nu er geen bijzondere omstandigheden naar voren zijn gekomen die aan de tenuitvoerlegging in de weg staan, wordt het bezwaar in zoverre ongegrond verklaard.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank daarom beslissen als volgt:

Gelet op de artikelen 14h, 14i, 14j, 22g, 22h, 22i, 77p, 77q van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

Verklaart het bezwaarschrift gegrond met betrekking tot de niet verrichte 76 uren werkstraf, subsidiair 38 dagen vervangende hechtenis.

Verklaart het bezwaarschrift ongegrond met betrekking tot de niet verrichte 80 uren werkstraf, subsidiair 40 dagen vervangende hechtenis.

Deze beslissing is gegeven ter terechtzitting van 2 juni 2008 door

mr. M. Lammers, voorzitter,

mr. W.A.F. Damen en mr. R. Verbunt, leden,

in tegenwoordigheid van mr. H.J.G. de Bruijn-van der Sluijs, griffier.

3

Parketnummer: 01/825165-06, kenmerk: 08/193

[verdachte]