Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD0616

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
22-04-2008
Datum publicatie
25-04-2008
Zaaknummer
549032
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden afgewezen. Indien als enige grondslag voor de gevraagde ontbinding wordt aangevoerd de slechte financiele positie van de onderneming, dient dit te worden geadstrueerd middels een deugdelijke onderbouwing en niet middels (tegenstrijdige) verklaringen en zelf opgestelde cijfers zonder controle door een derde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ['s-Hertogenbosch]

Zaaknummer : 549032

EJ verz. : 08-971

Uitspraak : 22 april 2008

in de zaak van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Europa Personeel B.V.,

gevestigd te Heusden,

verzoekster,

gemachtigde: mw. mr. J.P.C. van den Bogaard,

t e g e n :

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

gemachtigde: mr. U. Hoogland,

1. De procedure

Op 28 februari 2008 kwam op de griffie van de rechtbank, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch, het verzoek binnen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden tussen partijen, die in het vervolg worden aangeduid als “Europa Personeel” en “[verweerster]”. [verweerster] diende daartegen een verweerschrift in. De mondelinge behandeling had plaats op

2 april 2008 gelijktijdig met een door [verweerster] ingediende vordering in kort geding. Beide partijen hebben de zaak doen bepleiten door hun gemachtigden. Naar aanleiding hiervan komt de kantonrechter tot de volgende beslissing.

2. Inleiding

Tussen partijen bestaat een arbeidsovereenkomst. [verweerster] is sinds 1 november 2006 in dienst van Europa Personeel als juriste. Volgens Europa Personeel is zij aangesteld voor de duur van één jaar en is de arbeidsovereenkomst daarna stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Volgens [verweerster] is zij in dienst getreden voor onbepaalde tijd. Het laatstgenoten salaris bedraagt volgens Europa Personeel € 3.750,00 bruto per maand exclusief vakantietoeslag op basis van een volledige werkweek en volgens [verweerster] € 3.800,00. Partijen verschillen ook van mening over de omvang van de werkweek. Europa Personeel stelt dat [verweerster] is aangesteld voor 60% van de werkweek en [verweerster] stelt een aanstelling te hebben van 80%. [verweerster] is nu 36 jaar oud.

3. De beoordeling

3.1. Ten tijde van de behandeling van het verzoek is [verweerster] vanwege ziekte verhinderd haar werkzaamheden uit te voeren. Aan het verzoek zijn echter bedrijfseconomische omstandigheden ten grondslag gelegd. Hieronder zal worden beoordeeld of het verzoek op die grondslag dient te worden toegewezen. Wanneer dat het geval is, staat de ziekte van [verweerster] niet aan een ontbinding in de weg.

3.2. Volgens Europa Personeel is er sprake van veranderingen in de omstandigheden als bedoeld in artikel 7:685, lid 2 B.W., nu het bedrijf in een noodlijdende financiële situatie is komen te verkeren. Bij het verzoekschrift is een overzicht van het resultaat van de onderneming van de tweede helft van 2007 overgelegd waaruit een verlies van de onderneming blijkt van € 85.907,08. Verder zijn stukken overgelegd waaruit blijkt dat door de fiscus executoriaal beslag is gelegd in verband met een openstaande loonheffing. Aan de fiscus bestaat een schuld van € 507.198,00 exclusief rente. Met de belastingsdienst wordt onderhandeld over het treffen van een regeling. De salarissen van de directeuren zijn al verlaagd om tot kostenreductie te komen. Er zijn geen juridische, noch andere passende werkzaamheden meer voor handen. Naast de twee directeuren zal er verder geen personeel meer in dienst zijn. Wel zal een acquisiteur werkzaamheden gaan verrichten. Zijn compensatie zal volledig afhankelijk zijn van het plaatsen van uitzendkrachten waardoor de loonlast niet drukt op de resultaten. De administratieve werkzaamheden die [verweerster] verrichtte zullen door de aanwezige personen worden overgenomen.

Europa Personeel biedt een vergoeding aan van € 2.250,00. Meer kan zij niet missen.

Europa Personeel beroept zich voor haar slechte bedrijfseconomische zaken tevens op stukken die zij de week voorafgaand aan de behandeling van het verzoek heeft toegestuurd.

Dit is een door Europa Personeel zelf opgestelde voorlopige jaarrekening van 2005, een winst en verliesrekening van de eerste helft van 2006 en een van de tweede helft van 2006 met daarop tevens geschreven bedragen onder andere betreffende de omzet, de gemiste omzet en een negatief resultaat. Ook van de eerste en tweede helft van 2007 is een winst- en verliesrekening ingestuurd. Daarnaast is een verklaring overgelegd van de heer A. van der Ham AA, werkzaam bij Witlox Accountants N.V. Deze verklaart dat de dreiging van een faillissement zeer ernstig aanwezig is, omdat een voormalige grote klant van Europa Personeel failliet is verklaard (waartoe een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt overgelegd) en Europa Personeel daardoor een verlies op vorderingen uit het verleden lijdt van € 422.986,21, dwangbevelen zijn opgelegd door de ficus van een tweetal naheffingsaanslagen ten bedrage van € 389.870,00 en € 100.307,00 en overeengekomen betalingsregelingen met crediteuren kunnen niet meer geheel nagekomen worden. Ook verwijst hij naar de door Europa Personeel aangeleverde cijfers waarbij hij opmerkt dat hij deze cijfers niet heeft gecontroleerd.

3.3 [verweerster] heeft gemotiveerd betwist dat er een economische noodzaak bestaat voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij heeft zij erop gewezen dat niet op de cijfers zoals die door Europa Personeel zijn overgelegd, kan worden vertrouwd. In de eerste plaats heeft Europa Personeel de cijfers zelf opgesteld zonder enige controle door een derde. De twee afschriften van het overzicht van de tweede helft van het jaar 2007 blijken verschillende cijfers te bevatten zonder dat daarvoor enige verklaring is gegeven. [verweerster] leidt daaruit af dat de cijfers niet deugen en dat blijkbaar eenvoudig met de cijfers gerommeld kan worden. Dat de cijfers niet kloppen blijkt volgens haar ook uit de omstandigheid dat een loonheffing is opgelegd die gelijk is aan het bedrag dat aan lonen in de door Europa Personeel overgelegde cijfers is opgenomen. Om een gedegen beroep op een ontbinding wegens economische noodzaak te kunnen doen had Europa Personeel de balans, de winst- en verliesrekening met toelichting, een liquiditeitsbegroting dienen te overleggen ondersteund door een verklaring en een toelichting van een accountant. Ook heeft Europa Personeel geen inzicht verschaft in de diverse andere B.V. ’s van de eigenaren. Opgemerkt wordt dat kantoor Witlox waarvan nu plotseling een verklaring wordt overgelegd, begin 2007 aan de kant is gezet als accountant en sindsdien niet meer bij Europa Personeel is betrokken. De onderhandelingen met de fiscus over de naheffingsaanslag worden niet door Witlox maar door andere kantoren gevoerd. De vordering van de fiscus was overigens al bekend toen [verweerster] in dienst werd genomen. De claim die de belastingsdienst heeft, houdt verband met het niet betalen van de loonheffingen door twee opdrachtgevers. Nu Europa Personeel het geld voor de opdrachten niet heeft ontvangen, kan zij een regeling treffen met de belastingdienst. Blijkbaar is dit gebeurd, omdat de belastingdienst ook na vier maanden niet tot uitwinning is overgegaan.

3.4 De kantonrechter stelt vast dat de onderbouwing van de slechte economische positie van Europa Personeel met name is gebaseerd op haar eigen administratie. De door de gemachtigde van [verweerster] geleverde kritiek op de cijfers is van de zijde van Europa Personeel nauwelijks weersproken. Niet betwist is dat de accountant Witlox reeds sinds begin 2007 geen bemoeienis heeft gehad met Europa Personeel. Het is geheel onduidelijk gebleven waarop hij zijn conclusie van een dreigend faillissement heeft gebaseerd anders dan dat hij zonder enig onderzoek weergeeft wat Europa Personeel heeft gesteld. Hierdoor is de verklaring van de accountant niet van toegevoegde waarde.

De betrouwbaarheid van de cijfers wordt niet groter doordat het overzicht van de tweede helft van 2007 twee keer is overgelegd met verschillende cijfers. Bij de mondelinge behandeling is dit verschil niet verklaard. Verder is het de kantonrechter opgevallen dat de stijging in de omzet van december 2007 in het verzoekschrift wordt verklaard met de omstandigheid dat de Poolse uitzendkrachten in het bedrijf juist in december traditioneel extreem veel overuren maken. Nadat [verweerster] dit in haar verweerschrift heeft bestreden, omdat de Poolse werknemers vanwege het kerstfeest naar huis gaan en juist minder uren maken, komt de gemachtigde van Europa Personeel ter zitting met een andere verklaring.

3.5 Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat Europa Personeel onvoldoende aannemelijk heeft weten te maken dat de arbeidsovereenkomst op grond van de bedrijfseconomische omstandigheden, dient te worden ontbonden. Nu zij uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de enige reden voor de ontbinding is gelegen in deze omstandigheden en er volgens haar geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie zal de kantonrechter het verzoek afwijzen.

3.6 Europa Personeel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Europa Personeel in de kosten van de procedure aan de zijde van [verweerster] begroot op een bedrag van € 400,00 vanwege salariskosten (niet met btw belast).

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 22 april 2008 door mr. M.H.Kobussen, kantonrechter te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier.

Zaaknummer: 549032 blad 4

beschikking