Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BD0508

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-04-2008
Datum publicatie
24-04-2008
Zaaknummer
543542
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Advertentieovereenkomst; ongevraagd telefonisch benaderen van bedrijven voor vermelding op website; schijn opgewekt dat het gaat om een kosteloze vermelding waarvoor slechts bedrijfsgegevens gecontroleerd dienen te worden; geen duidelijkheid ten aanzien van essentialia van de overeenkomst; vooralsnog bewezen dat de overeenkomst door bedrog tot stand is gekomen; in het kader van het leveren van tegenbewijs krijgt eiseres de mogelijkheid om te bewijzen dat zijn medewerker in het telefoongesprek met gedaagde duidelijkheid heeft verschaft in die zin dat er een aanbod werd gedaan om een overeenkomst te sluiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 150
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 543542

Rolnummer : 08-674

Uitspraak : 24 april 2008

[eiser]ak van:

[e[eiser]]

wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde: mr. H.L. Thiescheffer,

t e g e n :

de besloten vennootschap Van Swaay Schijndel B.V.,

gevestigd te Schijndel,

gedaagde,

gemachtigde: mr. B.T. van Onna.

Partijen zullen verder worden aangeduid als ‘[eiser]’ dan wel ‘[eiser]’ en ‘Van Swaay BV’.

1. De procedure

[eiser] heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Van Swaay BV is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen. Vervolgens is een comparitie van partijen bepaald. Deze heeft plaatsgevonden op 14 april 2008. Daarna is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. [eiser] vordert betaling van € 5.000,-, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

[eiser] legt daaraan het volgende ten grondslag.

Op 14 april 2004 heeft hij met Van Swaay BV een overeenkomst gesloten om voor de duur van drie jaar advertenties te plaatsen op de website [www.gemeentelijkebedrijvengids.nl]] Uit dien hoofde heeft hij van Van Swaay BV een bedrag van € 7.140,- te vorderen.

De verschuldigde contractuele rente ad 1,5% per maand bedraagt tot de dag van dagvaarding € 3.413,42. De buitengerechtelijke kosten bedragen € 700,-. In totaal heeft [eiser] € 11.253,42 te vorderen. Teneinde binnen de competentie van de kantonrechter te blijven beperkt [eiser] de vordering tot € 5.000,- en ziet hij af van het meerdere, zo heeft hij ter comparitie verklaard.

2.2. Van Swaay BV heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

Op 14 april 2004 is [A] telefonisch benaderd door een medewerker van [eiser] met de vraag of Van Swaay BV wenste te worden vermeld op de website [www.gemeentelijkebedrijvengids.nl]] Medegedeeld werd dat de vermelding kosteloos is en dat er een faxbericht zou worden verstuurd met de bedrijfsgegevens van Van Swaay BV, zodat [A] deze op juistheid kon controleren. In verband met het plaatsen van de advertentie diende de fax diezelfde dag nog voor akkoord ondertekend retour te worden gestuurd.

Op diezelfde dag ontving Van Swaay BV een faxbericht van [eiser]. Het websiteadres alsmede de adresgegevens van Van Swaay BV stonden in een zeer groot lettertype afgedrukt. Mevrouw Van Swaay heeft de bedrijfsgegevens gecontroleerd en op diezelfde dag het faxbericht ondertekend retour gezonden. Eerst later merkte Van Swaay BV dat het geen kosteloze plaatsing betrof. Op het faxbericht is in een zeer klein lettertype vermeld dat het een offerte betreft, dat de kosten € 2.000,- exclusief btw per jaar bedragen en dat de overeenkomst een looptijd zou hebben van drie jaar. Op 13 mei 2004 heeft Van Swaay BV reeds aan [eiser] laten weten dat er sprake is van foutieve voorlichting omdat het om een kosteloze vermelding zou gaan, en dat geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod om niet kosteloos te worden vermeld.

Primair is sprake van bedrog. Subsidiair beroept Van Swaay BV zich op dwaling. Meer subsidiair beroept zij zich op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Tevens doet zij een beroep op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden, daar deze niet ter hand zijn gesteld.

2.3. Ter comparitie zijn verschenen:

- [eiser] in persoon, alsmede zijn gemachtigde voornoemd;

- [A], management-assistente van Van Swaay BV, alsmede mr. N. Freese als gemachtigde.

Ter comparitie hebben partijen hun standpunten toegelicht. Zijdens Van Swaay BV is ter comparitie nog een stuk in het geding gebracht.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen staat het volgende vast.

Op 14 april 2004 is [A] telefonisch benaderd door een medewerker van [eiser] met de vraag of Van Swaay BV wenste te worden vermeld op de website [www.gemeentelijkebedrijvengids.nl]] Vervolgens is zijdens [eiser] een faxbericht aan Van Swaay BV gezonden (productie 1 bij antwoord). Van Swaay BV heeft dit faxbericht ondertekend en teruggefaxt naar [eiser].

Bij brief d.d. 14 april 2004 (ter comparitie overgelegde productie) heeft [eiser] de opname van de vermelding van Van Swaay Duurzaam Hout in de Gemeentelijke Bedrijvengids op het internet bevestigd.

Na ontvangst van de eerste factuur van [eiser] heeft Van Swaay BV in een brief van 13 mei 2004 aan [eiser] medegedeeld: “Wegens een foutieve voorlichting door uw binnendienstmedewerker over de kosten van de opname van onze bedrijfsgegevens in de Gemeentelijke Bedrijvengids, deze zou namelijk kosteloos zijn, delen wij mede geen gebruik te maken van uw aanbod om niet kosteloos vermeld te staan op [www.gemeentelijkebedrijvengids.nl]]”

3.2. Met de ondertekening en terugzending van het faxbericht van 14 april 2004 is in beginsel een overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Ten aanzien van het verweer van Van Swaay BV dat er sprake is van bedrog wordt het volgende overwogen.

3.3. Uit het debat tussen partijen blijkt dat Van Swaay BV ongevraagd en onaangekondigd telefonisch is benaderd door een medewerker van [eiser] met de voormelde vraag. Thans staat niet vast wat precies tijdens dit gesprek is gezegd. In reactie op het verweer heeft [eiser] aangevoerd dat zijn medewerker in dit gesprek wel duidelijk heeft aangegeven dat het gaat om een advertentieopdracht voor een bedrag van € 2.000,- exclusief btw per jaar voor de duur van minimaal 3 jaar.

3.4. Uit het overgelegde, na het telefoongesprek toegezonden faxbericht blijkt dat het webadres ‘www.gemeentelijkebedrijvengids.nl’ in zeer grote, vette letters is vermeld, evenals de woorden “Van Swaay Duurzaam Hout” en de woorden/cijfers “Retourfax: [nummer]”. In wat kleinere letters zijn de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van Van Swaay BV vermeld. Al deze gegevens zijn vermeld in omlijnde kaders. Ook in een omlijnd kader is ruimte gemaakt voor vermelding van de naam, handtekening en firmastempel van de ondertekenaar en van de datum.

In aanzienlijk kleinere letters, en in doorlopende tekst geplaatst tussen informatie over de digitale NAW-vermelding en de opdrachtgever en de contactpersoon, is vermeld “Kosten per jaar: tweeduizend euro ex btw Ingaande: veertien dagen na opdracht Looptijd minimaal: zesendertig maanden.” Nergens in het faxbericht is deze prijs vermeld in cijfers.

In een ander tekstblok van even kleine letters is onder meer vermeld dat het om een offerte gaat. In een laatste tekstblok van even kleine letters is onder meer vermeld “Annuleringen uitsluitend per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na opdracht”.

De opmaak van deze “offerte” moet aldus als misleidend worden aangemerkt. Veel van de essentialia van de overeenkomst, waaronder de prijs en de looptijd, zijn in zeer kleine letters en verscholen tussen andere informatie weergegeven. De prijs is (uitsluitend) uitgeschreven in letters vermeld. De conclusie kan geen andere zijn dan dat het de opsteller van dit stuk er om te doen is te verhullen dat het gaat om een offerte voor een overeenkomst voor de duur van drie jaar tegen een prijs van € 2.000,- exclusief btw per jaar.

3.5. Deze conclusie wordt bevestigd door de bevestigingsbrief van 14 april 2004. Nergens in dit stuk is vermeld dat er een overeenkomst gesloten is. Evenmin is vermeld dat er een bedrag van € 2.000,- exclusief btw per jaar verschuldigd is en dat de overeenkomst is aangegaan voor de duur van drie jaar. Slechts de opname van de vermelding wordt bevestigd. Verhullend wordt vermeld: “Hieronder volgt voor alle duidelijkheid nogmaals de tekst van de basisvermelding zoals deze door ons wordt geplaatst: ..” Ook hier wordt de schijn gewekt dat het contact tussen partijen slechts de correctheid van de vermelding op de website betreft. Duidelijkheid ten aanzien van de (overige) essentialia van de overeenkomst wordt niet verschaft. Wel wordt vermeld: “Wij stellen u bovendien in de gelegenheid om een wijziging in de bovenstaande tekst of een eventuele annulering alsnog binnen uiterlijk 8 dagen door middel van een aangetekend schrijven aan ons door te geven”, doch als de aangeschrevene geen reden heeft om te menen dat hij aan een overeenkomst voor € 2.000,- per jaar gedurende drie jaar vast zit, zal hij ook weinig reden hebben om te annuleren.

Deze brief is evident opgesteld met de bedoeling te verhullen dat er een overeenkomst is gesloten voor een bepaalde prijs en een bepaalde duur, teneinde te voorkomen dat de wederpartij gebruik maakt van de mogelijkheid om tijdig te annuleren.

3.6. Overeenkomstig de overgelegde verklaring van het Steunpunt Acquisitiefraude – volgens welke er al zeer veel meldingen met betrekking tot [eiser] zijn binnengekomen - wijst ook alles in deze zaak er op dat (de medewerker van) [eiser] het heeft doen voorkomen alsof het gaat om een kosteloze vermelding van bedrijfsgegevens op een (aan de gemeente gelieerde) website, waartoe de wederpartij de bedrijfsgegevens dient te controleren en dient te tekenen voor de juistheid ervan. Daarbij wordt impliciet aangehaakt bij de wetenschap bij veel bedrijven dat kosteloze vermelding van bedrijfsgegevens op websites wordt aangeboden door de Nationale Telefoongids en de Gouden Gids. Aldus wordt erop gespeculeerd dat de wederpartij alleen de op het toegezonden faxbericht vermelde bedrijfsgegevens op juistheid controleert en het vervolgens ondertekend retourneert. De eerste factuur wordt verzonden nadat de annuleringstermijn van acht dagen is verstreken. Eerst dan wordt het de wederpartij duidelijk dat er is getekend voor een overeenkomst tegen een forse prijs, zoals ook in dit geval aan de orde lijkt te zijn, getuige de brief van Van Swaay BV van 13 mei 2004.

3.7. Op grond van voorgaande overwegingen wordt vooralsnog bewezen geoordeeld dat de onderhavige overeenkomst door bedrog is tot stand gekomen.

3.8. Het heeft op de weg van (de medewerker van) [eiser] gelegen aan Van Swaay BV ondubbelzinnig duidelijk te maken dat een aanbod werd gedaan om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de vermelding van de bedrijfsgegevens op de website voor een prijs van € 2.000,- exclusief btw per jaar, voor de duur van drie jaar. In het kader van het leveren van tegenbewijs zal [eiser] worden toegelaten te bewijzen dat zijn medewerker die informatie in het telefoongesprek met [A] wel duidelijk heeft verschaft.

3.9. De zaak zal worden verwezen naar de rol teneinde [eiser] in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de vraag of hij dit bewijs kan en wil leveren, en zo ja, op welke wijze.

4. De beslissing

De kantonrechter:

laat [eiser] toe te bewijzen dat zijn medewerker in het telefoongesprek met [A] ondubbelzinnig duidelijk heeft gemaakt dat een aanbod werd gedaan om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de vermelding van de bedrijfsgegevens op de website voor een prijs van € 2.000,- exclusief btw per jaar, voor de duur van drie jaar;

bepaalt dat [eiser] zich ter terechtzitting van de kantonrechter op donderdag 15 mei 2008 om 10:00 uur dient uit te laten over de vraag of tot bewijslevering zal worden overgegaan en, zo ja, op welke wijze en – indien bewijslevering plaatsvindt door middel van getuigen – hoeveel en welke getuigen zullen worden gehoord, waarna dag en uur voor het horen van die getuige(n) door de kantonrechter zullen worden vastgesteld;

wijst de gemachtigde van [eiser] er op dat de namen en woonplaatsen van de getuigen tenminste zeven dagen voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de sector kanton dienen te worden opgegeven en dat de getuigen tenminste zeven dagen voor het verhoor bij dagvaarding of aangetekende brief dienen te worden opgeroepen;

houdt elke verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mr. J.H. Wiggers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 april 2008.

Zaaknummer: 543542 blad 4

vonnis