Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9435

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-04-2008
Datum publicatie
15-04-2008
Zaaknummer
01/995388-07 en 01/995124-08 (ter terechtzitting gevoegd)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf voor de duur van negen maanden met aftrek van voorarrest voor overtreding van de Flora- en faunawet, meermalen gepleegd (verkopen en onder zich hebben van beschermde inheemse vogels), voor opzetheling meermalen gepleegd (door misdrijf verkregen vogels voorhanden hebben) en voor opzettelijk gebruik maken van valse of vervalste gesloten pootringen, meermalen gepleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummers: 01/995388-07 en 01/995124-08 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 15 april 2008

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige economische kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1935,

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd te: PI Vught, Vosseveld 2 HvB Regulier.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 1 april 2008.

Op deze zitting heeft de rechtbank de tegen verdachte onder de hiervoor genoemde parketnummers, aanhangig gemaakte zaken gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaken zijn aanhangig gemaakt bij dagvaardingen van 15 augustus 2007 en 13 maart 2008.

Aan verdachte is in de tenlastelegging met parketnummer 01/995388-07 tenlastegelegd dat:

1.

dat hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 1 februari 2007

tot en met 7 mei 2007 te Rosmalen, in of nabij perceel [adres], in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen,

(telkens) opzettelijk een of meer vogels behorende tot (een) beschermde

inheemse diersoort(en), onder meer grauwe gors en/of europese kanarie en/of

ortolaan en/of kruisbek en/of sijs en/of kneu en/of kleine putter en/of

staartmees en/of groenling en/of vink en/of kleine barmsijs en/of grote putter

en/of geelgors en/of keep en/of frater, te koop heeft gevraagd en/of heeft

gekocht en/of heeft verworven en/of ten verkoop voorhanden en/of in voorraad

heeft gehad en/of heeft verkocht en/of afgeleverd en/of onder zich heeft gehad

en/of binnen of buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht;

(artikel 13 Flora- en faunawet)

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 2007 tot en met 7 mei 2007 te

Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland, op

verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een of meer

beschermde inheemse vogels heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft

overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden

krijgen van die vogels (telkens) wist dat het (een) door misdrijf verkregen

goed(eren) betrof;

(artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht)

3.

dat hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 1 februari 2007

tot en met 7 mei 2007 te Rosmalen, in elk geval in Nederland, tezamen en in

vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft

gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) gesloten pootring(en), - (elk) zijnde

(een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te

dienen - als ware die / dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

hebbende hij al dan niet tezamen met die ander(en) toen en daar (een)

beschermde inheemse vogel(s) voorzien van (een) pootring(en) die niet bestemd

was/waren voor die vogel(s) en/of die door oprekken van formaat was/waren

veranderd en/of die was/waren voorzien van (een) valse ringnummer(s), althans

van (een) ringnummer(s) dat/die niet voor zijn, verdachtes, vogels en/of voor

de door hem en/of die ander(en) daarmee geringde vogels was/waren afgegeven;

(art. 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

Aan verdachte is in de tenlastelegging met parketnummer 01/995124-08 tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 27 februari 2008, te Heteren en/of te Rosmalen, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) opzettelijk één of meer vogels, behorende tot (een) beschermde

inheemse diersoort(en), onder meer sijs en/of putter en/of barmsijs en/of

groenling en/of goudvink en/of vink en/of geelgors en/of zanglijster en/of

veldleeuwerik en/of rietgors, ten verkoop voorhanden en/of in voorraad heeft

gehad en/of onder zich heeft gehad;

(artikel 13 Flora- en faunawet)

De geldigheid van de dagvaardingen.

Ter terechtzitting heeft de raadsman aangevoerd dat ten aanzien van de onder 01/995388-07 feit 2 en 3 tenlastegelegde feiten onvoldoende duidelijk is waar verdachte precies van beschuldigd wordt, aangezien niet is gespecificeerd welke vogels onder welke feit vallen en welke vogels van misdrijf afkomstig zijn en welke vogels zijn gekweekt en/of welke vogels zijn gekocht met of zonder pootring.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de tenlastelegging in samenhang met het onderliggende proces-verbaal, waarin is vastgesteld dat van de 177 aangetroffen vogels 6 vogels waren voorzien van een juiste pootring en ten aanzien van de overige vogels gespecificeerd is aangegeven welke gebreken van de pootringen werden vastgesteld, voldoende duidelijk waar verdachte van beschuldigd wordt. Tevens is uit het onderzoek ter terechtzitting gebleken dat verdachte weet waarvan hij verdacht wordt. De rechtbank is daarom van oordeel dat de dagvaarding met parketnummer 01/995388-07 geldig is en voldoet aan alle wettelijke eisen.

De dagvaarding met parketnummer 01/995124-08 voldoet eveneens aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

De raadsman heeft ter terechtzitting aangevoerd dat hij nog steeds niet beschikt over het eindproces-verbaal en de foto’s in de zaak met parketnummer 01/995388-07. De verdediging heeft daarom onvoldoende tijd gehad om zich goed voor te bereiden op deze zitting, terwijl de zaak op 20 september 2007 juist was aangehouden voor toezending van deze stukken door de officier van justitie. Aangezien de officier van justitie dat niet heeft gedaan moet het ervoor worden gehouden dat zij dit doelbewust heeft gedaan. Dit is in strijd met artikel 6 lid 3 EVRM. De officier van justitie dient volgens de raadsman daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman. Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken dat de officier van justitie opzettelijk de stukken aan de verdediging heeft onthouden. Bovendien was de raadsman van deze zaak op de hoogte en had hij het eindproces-verbaal op enig moment ook zelf kunnen opvragen bij het openbaar ministerie. De rechtbank is daarom van oordeel dat het verzuim van de officier van justitie om het eindproces-verbaal aan de raadsman te sturen niet dient te leiden tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn ook overigens geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

t.a.v. 01/995388-07:

1.

op 7 mei 2007 te Rosmalen, in of nabij perceel [adres], (telkens) opzettelijk vogels behorende tot een beschermde inheemse diersoort, onder meer grauwe gors en europese kanarie en ortolaan en kruisbek en sijs en kneu en kleine putter en staartmees en groenling en vink en kleine barmsijs en grote putter en geelgors en keep en frater, ten verkoop voorhanden en onder zich heeft gehad;

2.

op 7 mei 2007 te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, beschermde inheemse vogels voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die vogels wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof;

3.

op 7 mei 2007 te Rosmalen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse of vervalste gesloten pootringen, - zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te

dienen - als ware die geschriften (telkens) echt en onvervalst, hebbende hij toen en daar beschermde inheemse vogels voorzien van pootringen die niet bestemd waren voor die vogels en/of die door oprekken van formaat waren veranderd en/of die waren voorzien van valse ringnummers en/of van ringnummers die niet voor zijn, verdachtes, vogels waren afgegeven;

t.a.v. 01-995124-08:

op 27 februari 2008, te Heteren en/of te Rosmalen, opzettelijk vogels, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, onder meer sijs en putter en barmsijs en groenling en goudvink en vink en geelgors en zanglijster en veldleeuwerik en rietgors, ten verkoop voorhanden en onder zich heeft gehad;

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

artikel 10, 27, 57, 91, 225, 416 van het Wetboek van Strafrecht;

artikel 1a, 2, 6 en 87 van de Wet op de economische delicten;

artikel 1, 13 en 127 van de Flora- en faunawet.

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID

De eis van de officier van justitie.

* Bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten;

* Gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest;

* Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voowerpen met de

volgende nummers op de beslaglijst behorend bij parketnummer 01/995388-07:

- 1 t/m 45 (vogels)

- 47 t/m 89 (vogels)

- 91 t/m 96 (vogels)

- 98 t/m 133 (vogels)

- 135 (vogel)

- 137 t/m 172 (vogels)

- 174 t/m 177 (vogels)

- 179 t/m 184 (pootringen)

- 186 t/m 188 (pootringen)

- 190 (pootringen)

- 196 (pootringen)

* Verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen met de volgende

nummers op de beslaglijst behorend bij parketnummer 01/995388-07:

- 178 (geprepareerde tang)

- 185 (adressen)

- 189 (vaseline)

- 191 t/m 195

- 196 (overig) t/m 199 (inclusief pootringen op naam verdachte van de vogelbond);

* Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten alle 119

inbeslaggenomen vogels genoemd op de lijst behorend bij parketnummer 01/995124-08;

* Verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen genoemd op de kennisgeving van inbeslagneming behorend bij parketnummer 01/995124-08.

De op te leggen straf(fen) en/of maatregel(en).

Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienen te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- verdachte werd terzake van strafbare feiten soortgelijk aan de door hem gepleegde feiten blijkens een hem betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister reeds eerder veroordeeld;

- verdachte heeft de onderhavige strafbare feiten gepleegd kort na een eerdere veroordeling voor soortgelijke feiten;

- verdachte heeft de onderhavige strafbare feiten gepleegd tijdens de proeftijd van een eerdere veroordeling;

- verdachte heeft het onder 01/995124-08 bewezenverklaarde feit gepleegd tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis in de hoofdzaak met parketnummer 01/995388-07;

- verdachte heeft bij het plegen van de feiten gehandeld uit winstbejag;

- de onder 1 bewezenverklaarde vogelsoorten, te weten de grauwe gors, ortolaan en kneu zijn vogelsoorten die voorkomen op de zogenaamde Rode Lijst Vogels behorend bij artikel 1 van het Besluit Rode Lijsten Flora- en Fauna onder de respectievelijke kop ernstig bedreigd, ernstig bedreigd en gevoelig.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank anderzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheid die tot matiging van de straf heeft geleid:

- de hoge leeftijd van verdachte te weten 72 jaar.

De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank van oordeel is dat de op te leggen straf de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt.

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting – dit voorwerpen zijn met betrekking tot welke de feiten zijn begaan.

De rechtbank is van oordeel dat de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, omdat - zoals blijkt uit het onderzoek ter terechtzitting – dit voorwerpen zijn met behulp van welke de feiten zijn begaan of voorbereid en deze voorwerpen ten tijde van het begaan van de feiten aan verdachte toebehoorden.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

T.a.v. 01/995388-07 feit 1:

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid van de Flora- en faunawet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd

T.a.v. 01/995388-07 feit 2:

opzetheling, meermalen gepleegd

T.a.v. 01/995388-07 feit 3:

opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd

T.a.v. 01/995124-08:

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid van de Flora- en faunawet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

T.a.v. 01/995388-07 feit 1, feit 2, feit 3, 01/995124-08:

Gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27

Wetboek van Strafrecht.

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen met de volgende nummers op de aangehechte beslaglijst behorend bij parketnummer 01/995388-07 (bijlage A):

- 1 t/m 45 (vogels)

- 47 t/m 89 (vogels)

- 91 t/m 96 (vogels)

- 98 t/m 133 (vogels)

- 135 (vogel)

- 137 t/m 172 (vogels)

- 174 t/m 177 (vogels)

- 179 t/m 184 (pootringen)

- 186 t/m 188 (pootringen)

- 190 (pootringen)

- 196 (pootringen)

Verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen met de volgende nummers op de aangehechte beslaglijst behorend bij parketnummer 01/995388-07 (bijlage A):

- 178 (geprepareerde tang)

- 185 (adressen)

- 189 (vaseline)

- 191 t/m 195

- 196 (overig) t/m 199 (inclusief pootringen op naam verdachte van de vogelbond);

Onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten alle 119

inbeslaggenomen vogels genoemd op de aangehechte lijst behorend bij parketnummer 01/995124-08 (bijlage B);

Verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen voorwerpen genoemd op de aangehechte kennisgeving van inbeslagneming behorend bij parketnummer 01/995124-08 (bijlage C).

Dit vonnis is gewezen door:

mr. R.M.L. Heemskerk-Pleging, voorzitter,

mr. J.W.H. Renneberg en mr. N.M. Spelt, leden,

in tegenwoordigheid van mr. E. de Dooij, griffier,

en is uitgesproken op 15 april 2008.