Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2008:BC9388

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
13-03-2008
Datum publicatie
14-04-2008
Zaaknummer
529057
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gedaagde verleent opdracht tot vervanging van defecte versnellingsbak aan eiseres (oorspronkelijk verkoper). Versnellingsbak heeft het laten afweten na 102.000 kilometer. Volgens gedaagde mag verwacht worden dat deze minstens 300.000 kilometer mee kan. Gedaagde ontvangt korting op de reparatiekosten gelijk aan de helft van de materiaalkosten van de vernellingsbak. Daarbij is eiseres uitgegaan van een te verwachten levensduur van de versnellingsbak van circa 200.000 kilometer en een afschrijving van 50%. Kantonrechter gelast deskundigenbericht waarbij hij de deskundige opdraagt te onderzoeken of de levensduur van de automatische versnellingsbak van een personenauto, merk Volvo, type S60 2.4 140pk automaat, zoals door gedaagde van Autobedrijf Vos gekocht, kan worden gesteld op minimaal 300.000 kilometer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 529057

Rolnummer : 7677-07

Uitspraak : 13 maart 2008

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Autobedrijf Vos Zaltbommel B.V.,

gevestigd te Zaltbommel,

eiseres,

gemachtigde: mr. V. van Duifhuizen,

t e g e n :

[gedaagde]

wonende te Bokhoven, gemeente ‘s-Hertogenbosch,

gedaagde,

procederend in persoon.

1. De procedure

Eiseres heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen. Vervolgens is een comparitie van partijen gelast die heeft plaatsgevonden op 12 februari 2008. Daarna is vonnis bepaald. Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als ‘Autobedrijf Vos’ en ‘[gedaagde]’.

2. Het geschil

2.1. Autobedrijf Vos vordert betaling van € 1.146,54, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Autobedrijf Vos legt daaraan het volgende ten grondslag. [gedaagde] heeft op of omstreeks 13 november 2006 aan Autobedrijf Vos reparatiewerkzaamheden opgedragen. Autobedrijf Vos heeft deze werkzaamheden aangenomen onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden en uitgevoerd, waarbij zij tevens onderdelen heeft geleverd. Een en ander voor de prijs van € 2.308,54. Op de aan [gedaagde] toegezonden facturen is een betaaltermijn van veertien dagen van toepassing. [gedaagde] heeft in mindering op het verschuldigde een bedrag van € 1.312,- voldaan zodat te vorderen blijft een bedrag van € 996,54. Ondanks herhaalde aanmaning blijft [gedaagde] weigerachtig dit bedrag te voldoen. Autobedrijf Vos maakt op grond van haar algemene voorwaarden dan wel de wet aanspraak op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van € 150,- exclusief btw.

2.2. [gedaagde] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd. Bij de opdracht tot vervanging van de defecte versnellingsbak is geen prijs genoemd. Overeengekomen is dat door Autobedrijf Vos met Volvo Nederland zal worden onderhandeld over een gereduceerde prijs daar de versnellingsbak van de auto van [gedaagde] voortijdig defect is geraakt buiten de schuld van [gedaagde]. De versnellingsbak heeft het laten afweten na 102.000 kilometer terwijl verwacht mag worden dat deze minstens 300.000 kilometer mee kan. Gelet op het kilometrage is een slijtagebedrag van 1/3 van het gebruteerde factuurbedrag maximaal aan [gedaagde] toe te rekenen. Het daarboven in rekening gebrachte is het onbetaald gelaten bedrag. De auto die Autobedrijf Vos aan [gedaagde] heeft geleverd voldoet niet aan de normaliter te stellen verwachtingen. De cliënt dient daarvan geen nadeel te ondervinden en uitsluitend de normale slijtagekosten te dragen.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen staat het volgende vast. [gedaagde] heeft in mei 2003 van Autobedrijf Vos een personenauto, merk Volvo, type S60 2.4 140pk automaat, kenteken [x] gekocht. De afgiftedatum van deel I van het kentekenbewijs is 27 november 2000. Deze personenauto is door [gedaagde] gekocht met een kilometerstand van ongeveer 29.000. De automatische versnellingsbak van de auto is in november 2006 defect geraakt. De auto had toen 102.000 kilometer gereden. Autobedrijf Vos heeft de auto gerepareerd, waarbij de versnellingsbak is vervangen door een nieuwe versnellingsbak. Op de kosten van deze reparatie heeft [gedaagde] van Autobedrijf Vos een korting ontvangen gelijk aan de helft van de materiaalkosten van de versnellingsbak. Daarbij is Autobedrijf Vos uitgegaan van een te verwachten levensduur van de versnellingsbak van circa 200.000 kilometer en een afschrijving van 50%.

De reden van het defect aan de versnellingsbak is niet onderzocht en de versnellingsbak is thans niet meer voor onderzoek beschikbaar.

3.2. [gedaagde] heeft tot zijn verweer aangevoerd dat de auto niet aan de met Autobedrijf Vos gesloten koopovereenkomst heeft beantwoord. Volgens [gedaagde] moet de versnellingsbak van de betreffende personenauto minimaal 300.000 kilometer zonder problemen functioneren en bezat de versnellingsbak niet de eigenschappen die [gedaagde] er van mocht verwachten nu deze reeds na 102.000 kilometer defect is geraakt. Autobedrijf Vos is uitgegaan van een te verwachten levensduur van ongeveer 200.000 kilometer. Autobedrijf Vos heeft aldus betwist dat een koper van een Volvo S60 personenauto als de onderhavige mag verwachten dat de automatische versnellingsbak minimaal 300.000 kilometer zonder problemen functioneert. Gegeven deze betwisting dient te worden vastgesteld of de door [gedaagde] gestelde verwachting reëel is. Daartoe zal een deskundigenbericht worden gelast ter beantwoording van de vraag of de levensduur van de versnellingsbak, en daarmee de verwachting die [gedaagde] als koper mocht hebben ter zake het probleemloos functioneren, kan worden gesteld op minimaal 300.000 kilometer. Partijen hebben zich ter comparitie reeds uitgelaten over de persoon van de te benoemen deskundige.

4. De beslissing

De kantonrechter:

beveelt een deskundigenbericht;

benoemt tot deskundige:

ANWB Expertisedienst

de heer [H.] expert motorvoertuigen

Postbus 2054

7900 BB Hoogeveen

tel: +31882993400

fax: +31882993401

draagt de deskundige op om aan de rechtbank schriftelijk een met redenen omkleed bericht uit te brengen omtrent de volgende vragen:

1. kan de levensduur van de automatische versnellingsbak van een personenauto, merk Volvo, type S60 2.4 140pk automaat, zoals door [gedaagde] van Autobedrijf Vos gekocht, worden gesteld op minimaal 300.000 kilometer;

2. wenst de deskundige eigener beweging nog nadere opmerkingen te maken?

bepaalt dat [gedaagde] een bedrag van € 1.000,- inclusief btw als voorschot op de kosten van de deskundigen dient over te maken op rekeningnummer 19.23.25.787 ten name van arrondissement 536 ’s-Hertogenbosch onder vermelding van "voorschot deskundigenbericht inzake zaaknummer 529057 CV EXPL 07-7677 en wel binnen vier weken na deze uitspraak;

verklaart dit vonnis voor wat het daarbij opgelegde voorschot betreft uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat de deskundigen het onderzoek zelfstandig zullen instellen, met dien verstande dat daartoe niet behoeft te worden overgegaan dan nadat de griffier schriftelijk heeft bericht omtrent de ontvangst van de voorschotten;

bepaalt dat partijen hun volledige procesdossiers (eventueel in afschrift) aan de deskundige dienen te doen toekomen;

wijst de deskundige er op dat:

-de deskundige na aanvaarding van de benoeming verplicht is de opdracht onpartijdig en naar beste kunnen te volbrengen;

- de deskundige bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en dat uit het schriftelijk bericht moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan;

- van de inhoud van de opmerkingen en verzoeken in het schriftelijk bericht melding moet worden gemaakt;

- de deskundige een concept van het rapport aan partijen moet toezenden, opdat partijen de gelegenheid krijgen binnen vier weken daarover opmerkingen te maken, en dat de deskundige in het definitieve rapport de door partijen gemaakte opmerkingen en de reactie van de deskundige daarop moet vermelden;

- indien tijdens het onderzoek voormeld voorschot ontoereikend blijkt te zijn, hij direct bij constatering daarvan het onderzoek (voor zover redelijkerwijs mogelijk) dient te schorsen en via de griffier een aanvullend voorschot dient te vragen en dat hij pas na schriftelijk bericht van de griffier dat het aanvullend voorschot is ontvangen het onderzoek dient te hervaten;

wijst partijen er op dat, indien zij schriftelijk opmerkingen aan de deskundige doen toekomen, zij daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij dienen te verstrekken;

bepaalt dat de deskundigen het schriftelijk en ondertekend deskundigenbericht uiterlijk binnen twee maanden na het schriftelijk bericht van de griffier omtrent de betaling van de voorschotten in drievoud ter griffie van de rechtbank moeten inleveren;

verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 10 april 2008 te 10.00 uur voor controle door de griffier van ontvangst van het voorschot;

bepaalt dat, zodra de griffier is gebleken dat de voorschotten zijn ontvangen, een datum voor een rolzitting zal worden bepaald voor voortprocederen na deskundigenbericht, waarbij [gedaagde] het eerst aan het woord is;

bepaalt dat de griffier een afschrift van dit vonnis aan de deskundige zal doen toekomen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 maart 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.

blad 4