Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2007:BB5652

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-10-2007
Datum publicatie
16-10-2007
Zaaknummer
01/839135-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek voorarrest voor verkrachting in Bakel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

verkort vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/839135-07

Datum uitspraak: 16 oktober 2007

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

wonende te [adres],

thans gedetineerd te: PI Arnhem - De Berg, Arnhem Noord.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9 juli 2007 en 2 oktober 2007.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van15 juni 2007.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 12 maart 2007 te Bakel, gemeente Gemert-Bakel, door geweld

of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van

(een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte die [slachtoffer] gedwongen te dulden dat verdachte zijn, verdachtes, penis in de vagina

en/of anus en/of mond van die [slachtoffer] duwde/bracht, en bestaande dat geweld

of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die

andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte:

- een muts bij die [slachtoffer] over het hoofd heeft getrokken/gebracht en/of

- die [slachtoffer] (krachtig) heeft vastgepakt en/of (vervolgens) die (slachtoffer) heeft mee getrokken/geduwd en/of

- die [slachtoffer] heeft medegedeeld: "Keep Quiet" en/of

- die [slachtoffer] de bebossing heeft ingetrokken/geduwd, althans die [slachtoffer]

heeft meegetrokken/meegevoerd de bebossing in en/of

- die [slachtoffer] naar de grond heeft gebracht/geduwd en/of

- de armen van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of de armen uit elkaar naar

de grond heeft gebracht/geduwd en/of

- de (trainings)broek en/of legging en/of (onder)broek van die [slachtoffer] naar

beneden heeft getrokken/gebracht en/of

- de schoenen van die [slachtoffer] uit heeft getrokken en/of (vervolgens) de

(tranings)broek en/of legging en/of (onder)broek van die [slachtoffer]

(volledig) heeft uitgetrokken en/of

- die [slachtoffer] bij haar middel heeft vastgepakt en/of (vervolgens) die [slachtoffer] aan haar middel omhoog heeft getrokken/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, hand voor de mond en/of neus van die [slachtoffer] heeft

gebracht en/of gehouden en/of

- het hoofd en/of de nek van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgepakt

gehouden en/of (vervolgens) zijn, verdachtes, penis naar de mond van die [slachtoffer] heeft gebracht en/of

- die [slachtoffer] naar de grond heeft gebracht/geduwd en/of (vervolgens) een

jas over het hoofd van die [slachtoffer] heeft getrokken/gebracht

en/of (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen

ontstaan;

(artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht)

Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte

1.

op 12 maart 2007 te Bakel, gemeente Gemert-Bakel, door geweld en

andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft

gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte die [slachtoffer] gedwongen te dulden dat verdachte zijn, verdachtes, penis in de vagina

en anus en mond van die [slachtoffer] duwde/bracht, en bestaande dat geweld

en andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat verdachte:

- een muts bij die [slachtoffer] over het hoofd heeft getrokken en

- die [slachtoffer] krachtig heeft vastgepakt en vervolgens die (slachtoger) heeft mee getrokken en

- die [slachtoffer] heeft medegedeeld: "Keep Quiet" en

- die [slachtoffer] de bebossing heeft ingetrokken en

- die [slachtoffer] naar de grond heeft geduwd en

- de armen van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en de armen uit elkaar naar

de grond heeft geduwd en

- de trainingsbroek en legging en onderbroek van die [slachtoffer] naar

beneden heeft getrokken en

- de schoenen van die [slachtoffer] uit heeft getrokken en vervolgens de

trainingsbroek en legging en onderbroek van die [slachtoffer]

volledig heeft uitgetrokken en

- die [slachtoffer] bij haar middel heeft vastgepakt en vervolgens die [slachtoffer] aan haar middel omhoog heeft getrokken en

- zijn, verdachtes, hand voor de mond en neus van die [slachtoffer] heeft

gebracht en gehouden en

- het hoofd en de nek van die [slachtoffer] heeft vastgepakt en vervolgens zijn, verdachtes, penis naar de mond van die [slachtoffer] heeft gebracht en

aldus voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen

ontstaan.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Op de plaats van het delict is een condoom aangetroffen dat, na onderzoek van het NFI, aan de binnenkant het sperma van verdachte bleek te bevatten en aan de buitenkant DNA-sporen vertoonde van zowel het slachtoffer als de verdachte. Hoewel voornoemd feit zeer belastend is voor verdachte heeft hij daar geen enkele verklaring voor gegeven.

De aanwezigheid van verdachte ten tijde en op de plaats van het delict wordt voorts gebaseerd op verklaringen van getuigen in onderlinge samenhang bezien. Uit die verklaringen leidt de rechtbank af dat rond het tijdstip van het delict in de directe omgeving een donkerblauwe Opel Corsa is gezien met buitenlands kenteken, voorzien van de letter P.

Deze beschrijving komt overeen met de auto van verdachte.

Bovendien is verdachte kort na het plegen van het feit thuis gekomen met een broek die vanaf het bovenbeen tot aan de knie nat en groen van het gras was. Tot aan de terechtzitting van 2 oktober 2007 heeft verdachte enkel een verklaring gegeven omtrent de aanwezigheid van vlekken op zijn broek ter hoogte van zijn knieën maar niet ter hoogte van zijn bovenbenen. Eerst ter terechtzitting van 2 oktober 2007 heeft verdachte aanvullend verklaard dat de vlekken op de broek ter hoogte van de bovenbenen het gevolg zijn geweest van het afzakken van een wijde broek. De rechtbank acht deze verklaring echter niet geloofwaardig.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 24c, 27, 36f, 242.

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID

De eis van de officier van justitie.

Gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar met aftrek van voorarrest.

Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer], totaal

€ 2917,15 met oplegging van de maatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

Inbeslaggenomen voorwerpen teruggeven aan verdachte (met uitzondering van een vest)

Inbeslaggenomen vest teruggeven aan [betrokkene].

De op te leggen straf(fen) en/of maatregel(en).

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de mate van het leed dat aan het slachtoffer is aangedaan, te weten een ernstige aantasting van lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer.

- het door verdachte gepleegde strafbare feit heeft grote onrust veroorzaakt in de plaatselijke gemeenschap;

De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer].

De rechtbank acht de vordering , bestaande uit materiële schade ten bedrage van € 417,15 en immateriële schade ten bedrage van € 2500,-, in haar geheel toewijsbaar.

De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert.

Aangezien aldus aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil.

Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de in het dictum nader te noemen inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte en aan [betrokkene] nu naar het oordeel van de rechtbank het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de teruggave van de inbeslaggenomen goederen.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Verkrachting

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

Gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27

Wetboek van Strafrecht

Maatregel van schadevergoeding van EUR 2917,15 subsidiair 44 dagen hechtenis

Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat ten

behoeve van het slachtoffer [slachtoffer] van een bedrag van EUR 2917,15

(zegge: tweeduizendnegenhonderdenzeventien euro en vijftien cent), bij gebreke

van betaling en verhaal te vervangen door 44 dagen hechtenis, te vermeerderen

met de wettelijke rente ten aanzien van de materiële schade (euro 417,15) vanaf

12 maart 2007 en ten aanzien van de immateriële schade (euro 2500,00) vanaf 16

oktober 2007.

De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor genoemde

betalingsverplichting niet op.

Beslissing op de vordering van de benadeelde partij:

Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte

mitsdien tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer] , van een

bedrag van EUR 2917,15 (zegge: tweeduizendnegenhonderdenzeventien euro en

vijftien cent),te vermeerderen met de wettelijke rente ten aanzien van de

materiële schade (euro 417,15) vanaf 12 maart 2007 en ten aanzien van de

immateriële schade (euro 2500,00) vanaf 16 oktober 2007.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden

begroot op nihil.

Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te

maken kosten.

Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd

voorzover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot

vergoeding van deze schade.

Teruggave inbeslaggenomen goederen

aan veroordeelde, te weten alle voorwerpen vermeld op een aan dit vonnnis

gehechte lijst met uitzondering van het vest genoemd onder nummer 2.

Teruggave inbeslaggenomen goederen

aan [betrokkene], te weten: een vest genoemd onder nummer 2 op een aan

dit vonnis gehechte lijst.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M. Lammers , voorzitter,

mr. A.M. Kooijmans-De Kort en mr. M.L.W.M. Viering, leden,

in tegenwoordigheid van L.D. Wittenberg, griffier,

en is uitgesproken op 16 oktober 2007.