Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2007:BA4529

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
07-05-2007
Datum publicatie
14-05-2007
Zaaknummer
500161
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontbindingsverzoek wegens reorganisatie. Opheffing functie levert gewichtige reden op. Vaststelling anciënniteit na faillissement van werkgever en na sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij doorstart van de onderneming.

Duur van dienstbetrekking bij rechtsvoorgangers van de onderneming is niet van invloed op vaststelling van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nu er sprake is geweest van een faillissement is het bepaalde in artikel 7:663 BW inzake overgang van de onderneming op grond van artikel 7:666 BW niet van toepassing. Redelijkheid en billijkheid.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2007/239
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : [*]

EJ verz. : [*]

Uitspraak : 7 mei 2007

Beschikking in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Van Happen Fashion B.V. ( h.o.d.n. Villa Happ Nederland )

gevestigd te Helvoirt, [adres]

verzoekster,

gemachtigde: mr. drs. R.G.M. van der Pas, Postbus 127, 4850 AC Ulvenhout.

t e g e n :

[verweerder]

wonende te [woonplaats]

verweerder,

gemachtigde: mw. mr. drs. E.P.H. Verdeuzeldonk, Postbus 925, 5000 AX Tilburg.

Partijen worden hierna aangeduid als “Villa Happ” en “[[verweerder]].

1. De procedure

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van de rechtbank, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch, op 4 april 2007, heeft Villa Happ verzocht om de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te ontbinden.

Zijdens [verweerder] is een verweerschrift ingediend.

Namens Villa Happ zijn op 20 april 2007 en namens [verweerder] zijn op 23 april 2007 nog nadere producties ingebracht.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 23 april 2007, bij welke gelegenheid namens Villa Happ zijn verschenen de heer [x], in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, en mw. [y] management- assistente, bijgestaan door de gemachtigde voornoemd.

[verweerder] is verschenen in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde voornoemd.

Na gevoerd debat is de beschikking bepaald op heden.

Ter zitting heeft Villa Happ het verzoekschrift in die zin aangevuld dat bij honorering van het onderhavige verzoek als ontbindingsdatum heeft te gelden 1 augustus 2007.

2. Inleiding

2.1. Tussen partijen bestaat een arbeidsovereenkomst. [verweerder] is sedert 8 december 2005 in dienst van Villa Happ, laatstelijk als manager logistiek en faciliteiten tegen een bruto salaris (exclusief vakantiegeld) van € 3.026,03 bruto per maand op basis van 38 uur per week. [verweerder] is geboren op [geboortedatum] en derhalve thans 38 jaar oud.

2.2. Villa Happ grondt het verzoek op de stelling dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden welke een gewichtige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:685 BW oplevert en welke van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

2.3. Ter toelichting op deze stellingname heeft Villa Happ, kort weergegeven, het volgende aangevoerd.

Villa Happ drijft vanuit haar kantoor te Helvoirt een onderneming, gericht op het exploiteren als franchisegever van een franchise formule op het gebied van de detailhandel in kinderkleding.

[verweerder] is sedert 8 december 2005 in dienst van Villa Happ; voordien was [verweerder] in dienst van de rechtsvoorgangers van Villa Happ. [verweerder] heeft in het verleden een tweetal taken uitgeoefend, te weten op het gebied van logistiek en faciliteiten.

De facilitaire taken bestonden met name uit onderhoud van de eigen winkels; deze eigen winkels zijn inmiddels verkocht waarmee een einde is gekomen aan dit deel van het takenpakket van [verweerder].

De logistieke taken bestonden uit het verzorgen van de benodigde documenten in verband met de levering door derden in Nederland en doorlevering aan franchisenemers.

Met ingang van 1april 2007 is een wijziging aangebracht in de organisatie van de desbetreffende werkzaamheden omdat de logistieke werkzaamheden niet meer vanuit Helvoirt worden verricht maar vanuit Dubai. Dit heeft geleid tot een vrijwel volledig inkrimpen van de gehele documentenstroom en tot het doen vervallen van de gehele functie van [verweerder] per 1 april 2007. Uiteraard is binnen het bedrijf gekeken naar vervangende functies voor [verweerder]. Deze zijn helaas niet aanwezig.

Villa Happ wil [verweerder] in ruime mate behulpzaam zijn bij het vinden van een andere betaalde functie en is dat feitelijk ook al geweest. Helaas wenst [verweerder] geen medewerking te verlenen aan deze bemiddelende activiteiten. Een eventuele situatie van werkloosheid van [verweerder] na inwilliging van onderhavig verzoek kan ook zeker aan [verweerder] zelf worden verweten. Villa Happ is bereid tot maximaal € 4000,- een bijdrage te leveren in een outplacementtraject, een loonsuppletie gedurende 1 jaar toe te kennen alsmede bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een schadeloosstelling te voldoen van vier bruto maandsalarissen, te vermeerderen met vakantietoeslag.

2.4. [verweerder] heeft tegen het verzoek, kort weergegeven, het navolgende tot verweer aangevoerd.

Niet correct is de in het verzoekschrift vermelde datum van indiensttreding van 8 december 2005. Voorts dient ten aanzien van het vermelde maandsalaris te worden opgemerkt dat per 1 juli 2007 een ophoging van het salaris zal plaatsvinden met ten minste 10% en alsdan ook een cao verhoging van 1,5% van toepassing is.

[verweerder] betwist dat er als gevolg van de reorganisatie een grond is om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst althans hij stelt dat Villa Happ zich onzorgvuldig heeft opgesteld door zich onvoldoende in te spannen om te zoeken naar een andere passende functie binnen de onderneming.

Correct is dat Villa Happ per 1 april 2007 een wijziging heeft doorgevoerd in haar organisatie en in het bijzonder aangaande haar logistieke processen die vanuit Dubai gaan verricht worden .

[verweerder] is de functie van manager logistiek en faciliteiten formeel sinds 1 april 2006 gaan bekleden en maakt per deze datum ook deel uit van het MT. Hij kreeg een aanzienlijke salarisverhoging toegekend, een verhoging per 1 juli 2007, met bijbehorend perspectief, een auto van de zaak en studiefaciliteiten voor de opleiding Middle Management I.

[verweerder] betwist dat de logistieke taken met de verplaatsing naar Dubai zijn opgedroogd. Alle documenten betreffend het logistieke proces via Dubai komen alsnog naar Nederland en werden daar tot voor kort ook nog steeds door [verweerder] gecontroleerd en verwerkt. Ook had hij tot voor kort de verantwoordelijkheid voor het integrale transport en de leiding in het distributiecentrum. Met betrekking tot het onderdeel “manager faciliteiten” wordt niet bedoeld de “ handymanfunctie” maar de verantwoordelijkheid voor het projectmatige traject bij de opstart van nieuwe winkels.

In het kader van de reorganisatie heeft Villa Happ inmiddels ook een zgn. multifunctioneel team gevormd welk team inmiddels (een deel van) de werkzaamheden van [verweerder] heeft overgenomen.

[verweerder] heeft meer dan voldoende kennis en vaardigheden in huis om in dat team het merendeel der taken uit te voeren. Om voor hem onduidelijke redenen is [verweerder] gepasseerd voor dit multifunctionele team.

In het beleidsplan 2007-2009 van Villa Happ wordt in een geformuleerd actiepunt ook gestreefd naar een verdubbeling van de omzet hetgeen tot alleen maar meer werk op facilitair terrein zal leiden.

Met betrekking tot het dienstverband van [verweerder] wordt opgemerkt dat dit dienstverband al in 1985 zijn aanvang nam, waaraan Villa Happ gemakshalve voorbij gaat.

Vanaf het moment dat [verweerder] per 1 september 1985 in dienst trad bij Villa Happ heeft hij logistieke werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de diverse bedrijven van de familie [v. H.]

In 1996 werd een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan met uitdrukkelijk behoud van anciënniteit voor [verweerder].

Voorts is hem na een faillissement op 1 juli 2004 na een doorstart voor exact dezelfde functie een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden, zoals ook het geval was per 8 december 2005.

In dat kader is [verweerder] steeds dezelfde werkzaamheden voor Villa Happ blijven verrichten. Voorts staat in het laatste beoordelingsformulier als datum indiensttreding 1 september 1985. Op zijn salarisstroken vanaf 1985 tot heden staat naast hetzelfde personeelsnummer steeds Van Happen Fashion als werkgever vermeld.

Er kan dus niet worden gesproken van een nieuw dienstverband. Gelet op de gemaakte doorstart ( tot twee maal toe) zijn artikel 7:668a BW en artikel 7:667 lid 5 BW van toepassing en moet worden gesproken van opvolgend werkgeverschap. Verwezen wordt onder meer naar HR 14 juli 2006, JAR 2006/190. Aangezien in casu de facto steeds sprake is geweest van dezelfde werkgever en [verweerder] dezelfde werkzaamheden is blijven verrichten kan in redelijkheid niet aan het aantal dienstjaren vóór het faillissement voorbij worden gegaan.

Hetgeen partijen over en weer nog meer hebben aangevoerd, komt voor zoveel nodig bij de beoordeling hierna aan de orde.

3. De beoordeling

3.1. Gesteld noch gebleken is dat het verzoek verband houdt met een van de opzegverboden van artikel 7:647, 648, 670 en 670a BW of met enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

3.2. Voor de beoordeling van het onderhavige verzoek kan vervolgens uit worden gegaan van de navolgende feiten en omstandigheden.

Niet betwist wordt tussen partijen het feit dat Villa Happ per 1 april 2007 een wijziging heeft doorgevoerd in haar organisatie en in het bijzonder aangaande haar logistieke processen. Een groot deel van de logistieke processen dat eerst vanuit Helvoirt werd verricht wordt thans vanuit Dubai verricht. De controle daarop behoorde tot het takenpakket van [verweerder] en moet thans vanaf Dubai plaatsvinden. Tussen partijen bestaat daarover geen verschil van mening.

3.3. Het ligt voor de hand dat Villa Happ in verband met voormelde wijziging waarbij taken van Helvoirt naar Dubai zijn verplaatst de invulling van functies binnen haar organisatie in Helvoirt opnieuw bekijkt. Het is aan Villa Happ in het kader van haar autonome verantwoordelijkheid als werkgever om te bepalen welke consequenties die verschuiving heeft voor bestaande functies en hoe zij haar organisatie in Helvoirt na die wijziging wenst in te vullen. Villa Happ heeft er voor gekozen om de functie van [verweerder] te laten vervallen. Niet aannemelijk is geworden dat die keuze onverantwoord is geweest.

De omstandigheid dat bij [verweerder] in april 2006 andere toekomstverwachtingen waren gewekt en dat [verweerder] zich in staat acht taken te verrichten die thans bij anderen zijn belegd, brengt niet mee dat Villa Happ gehouden zou zijn [verweerder] te handhaven. Villa Happ heeft voldoende gemotiveerd weerlegd dat er binnen haar organisatie andere functies vacant zijn waarvoor [verweerder] zich kwalificeert.

3.4. Onder voornoemde omstandigheden komt de kantonrechter tot de conclusie dat er voldoende rechtvaardiging is voor het opheffen van de functie van [verweerder]. De opheffing van die functie levert een gewichtige reden in de zin van een verandering in de omstandigheden op welke van dien aard is dat de dienstbetrekking op korte termijn behoort te eindigen. Dat betekent dat er voldoende grond is om het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te willigen.

De arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden per 1 augustus 2007.

3.5. Vervolgens is aan de orde de vraag of er gronden zijn om aan [verweerder] ten laste van Villa Happ een vergoeding toe te kennen en, zo ja, tot welk bedrag. Daarbij is van belang of van de opgetreden veranderingen in de omstandigheden, en met name van het verstoord raken van de arbeidsverhouding, aan [verweerder] een zodanig verwijt kan worden gemaakt dat de gevolgen van het verlies van de dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening moeten worden gelaten, dan wel of aan Villa Happ een verwijt daarvan moet worden gemaakt.

3.6. De verandering in de omstandigheden hangt volledig samen met de door Villa Happ doorgevoerde reorganisatie en komt daarom geheel voor haar rekening. Villa Happ heeft ter zitting nog wel kritische kanttekeningen geplaatst bij het functioneren van [verweerder] maar dat er sprake is van enig tekortschieten in het functioneren van [verweerder] is door hem gemotiveerd weersproken en door Villa Happ niet aannemelijk gemaakt. Bij de beoordeling van de vraag of aan [verweerder] een vergoeding toekomt zal er daarom van worden uitgegaan dat hij steeds voldoende heeft gefunctioneerd. Het verlies van de dienstbetrekking is derhalve enkel aan Villa Happ te wijten.

3.7. Er zijn derhalve termen aanwezig om aan [verweerder] een, ten laste van Villa Happ komende, vergoeding toe te kennen. Bij de vaststelling van de hoogte van die vergoeding wordt onder meer met het arbeidsverleden van [verweerder] rekening gehouden. [verweerder] is sedert 1 september 1985 voor verschillende werkgevers in dezelfde onderneming werkzaam als de onderneming die door Villa Happ wordt gedreven. [verweerder] heeft na een faillissement van zijn vorige werkgever met Villa Happ een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten, ingaande 8 december 2005. Nu er sprake is geweest van een faillissement is het bepaalde in artikel 7:663 BW inzake overgang van onderneming op grond van artikel 7:666 BW niet van toepassing. Tussen partijen bestaat er derhalve een dienstverband sedert 8 december 2005. De daaraan voorafgaande jaren kunnen echter bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding niet geheel buiten beschouwing blijven. [verweerder] heeft zich immers gedurende een groot aantal jaren voor de onderneming van Villa Happ verdienstelijk gemaakt en Villa Happ heeft van de specifieke ervaring die van Bladel in die jaren heeft opgedaan ten behoeve van haar onderneming gebruik kunnen maken. Voorts wordt rekening gehouden met het laatstelijk door [verweerder] verdiende salaris. De kantonrechter ziet geen aanleiding rekening te houden met de een salarisverhoging van 10% per 1 juli 2007, nog afgezien van het feit dat er geen sprake is van een onvoorwaardelijke toezegging, en de salarisverhoging op grond van de CAO, die immers nog niet is ingegaan. Ook wordt rekening gehouden met de leeftijd van [verweerder] en de omstandigheid enerzijds dat het verlies van zijn dienstbetrekking voor hem financiële gevolgen zal hebben maar anderzijds verwacht mag worden dat hij op afzienbare tijd elders en dienstbetrekking zal kunnen aanvaarden. Verder wordt ook rekening gehouden met de termijn waarop de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden. Villa Happ heeft ter zitting nog aangevoerd dat zij geen ruimte heeft voor een ruime vergoeding omdat zij aangemerkt dient te worden als een herstartende onderneming. Villa Happ heeft in het geheel geen inzicht gegeven in haar financiële situatie zodat reeds hierom deze stelling verder dient te worden gepasseerd.

De kantonrechter zal mitsdien, alle omstandigheden in aanmerking nemend, de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid vaststellen op een bedrag van € 15.000,- bruto.

3.8. Gelet op het voornemen de arbeidsovereenkomst te ontbinden en aan [verweerder] een vergoeding als voornoemd toe te kennen, zal Villa Happ eerst nog in de gelegenheid worden gesteld haar verzoek desgewenst in te trekken.

3.9. Zowel bij intrekking als bij handhaving van het verzoek acht de kantonrechter termen aanwezig de proceskosten te compenseren.

4. De beslissing

De kantonrechter:

stelt Villa Happ tot en met 21 mei 2007 in de gelegenheid haar verzoek in te trekken door middel van een schriftelijke verklaring ter griffie van de rechtbank, sector kanton,

locatie 's-Hertogenbosch;

compenseert de proceskosten zo, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

beslist, voor het geval Villa Happ haar verzoek handhaaft, thans reeds als volgt:

- ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 1 augustus 2007;

- kent aan [verweerder] ten laste van Villa Happ een vergoeding toe van € 15.000,- bruto, en veroordeelt Villa Happ, voor zoveel nodig, tot betaling van dit bedrag aan [verweerder].

Aldus gegeven en in het openbaar uitgesproken op 7 mei 2007, door mr.E.J.C. Adang, kantonrechter te 's-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier.