Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2006:AX2197

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-04-2006
Datum publicatie
17-05-2006
Zaaknummer
438634, 06-840
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst klassieker (Volvo 265 GLE)

Non-conformiteit

Voor zover de gestelde gebreken al vaststaan, komen deze gelet op de omstandigheden van het geval voor rekening en risico van de koper.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2006, 398
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch

Zaaknummer : 438634

Rolnummer : 06-840

Uitspraak : 27 april 2006

JJ

in de zaak van:

[[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser bij exploot van dagvaarding d.d. 25 januari 2006,

procederend in persoon,

t e g e n :

[ged[gedaagde],

wonende te [woonplaats], aan de [adres],

gedaagde,

procederend in persoon.

1. De procedure

Eiser heeft bij dagvaarding gesteld en gevorderd als na te melden. Gedaagde is in rechte verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen. Bij rolbeschikking van de kantonrechter is vervolgens een comparitie na antwoord gelast, die heeft plaatsgevonden op 29 maart 2006. Bij deze gelegenheid zijn beide partijen in persoon verschenen. Na afloop van de comparitie is vonnis bepaald. Onder de genoemde processtukken bevinden zich tevens de in die stukken nader aangeduide producties.

Partijen zullen verder worden aangeduid als "[eiser]" en "[gedaagde]".

2. Het geschil

2.1. [eiser] vordert betaling van een bedrag van E 5.000,00, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding. Daarnaast vordert hij ontbinding van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst. [eiser] legt daaraan onder meer het volgende ten grondslag.

[eiser] heeft op 24 augustus 2005 van [gedaagde] gekocht de Volvo 265 GLE met kenteken [kenteken], tegen een koopprijs van E 5.000,00. [gedaagde] had op de website Marktplaats.nl de Volvo aangeboden voor een bedrag van E 5.400,00. Hij heeft de auto omschreven als een "perfecte auto". Tijdens de gesprekken tussen partijen, die aan de koop vooraf zijn gegaan, heeft [gedaagde] de auto aangeprezen als een goede auto waar slechts een paar kleine reparaties aan verricht dienden te worden. De daaraan verbonden kosten zouden volgens [gedaagde] ongeveer E 300,00 bedragen.

Volgens het klassieker jaarboek 16-2006 zou een Volvo 265 GLE met een vraagprijs tussen E 3.000,00 en E 6.000,00 in goede tot perfecte staat moeten zijn. [eiser] is echter niet tevreden over de auto. Hij heeft deze na de koop door de ANWB laten keuren. De ANWB heeft geadviseerd de auto te vervangen. De auto loopt slecht op LPG en functioneert geheel niet op benzine. Omdat in de auto een nieuwe, elektrische motor is geplaatst, maar de oude motor mechanisch was, kan de auto nooit goed functioneren met deze nieuwe motor. Ook de kilometerteller werkt niet. De teller die in de auto is geplaatst kan niet op de B28 motor worden aangesloten. Een werkende teller is een vereiste om de auto door de APK te krijgen. De ANWB heeft voorts na een viergasmeting geconstateerd dat de auto ruim buiten de waarde valt. De auto is niet geschikt voor deelname aan het verkeer.

Nu de auto aldus veel meer gebreken vertoont dan [gedaagde] voorafgaand aan de koop heeft doen voorkomen, voldoet deze niet aan hetgeen [eiser] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. [eiser] vordert ontbinding van de koopovereenkomst, met veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de koopprijs van E 5.000,00.

2.2. [gedaagde] heeft, kort weergegeven, het volgende verweer gevoerd.

De aan [eiser] verkochte auto heeft het bouwjaar 1977 en is te beschouwen als een klassieker. De GLE-uitvoering is zeldzaam en zeer gewild. Deze Volvo is standaard uitgerust met een B27 motor. Het is onder Volvo-liefhebbers algemeen bekend dat dit geen goede motor is. Veel eigenaren laten dan ook een B28 motor inbouwen. Dit is een iets jongere en veel beter functionerende motor. [gedaagde] heeft ruim voor de verkoop zo'n motor bij RAF te Breda, zijnde een Volvo-specialist, laten inbouwen. In de advertentie op Martplaats.nl heeft [gedaagde] vermeld dat de motor was vervangen.

[gedaagde] heeft de Volvo niet anders of beter voorgesteld dan deze in werkelijkheid is. De inbouw van de B28 motor is zeer gebruikelijk. Dat deze niet zou passen op de Volvo is onjuist. [eiser] heeft bij de koop een ontbindende voorwaarde bedongen, inhoudende dat indien de motor niet goed zou lopen, hetgeen hij zelf zou beoordelen, de koop niet door zou gaan. [eiser] heeft deze voorwaarde niet ingeroepen, hetgeen betekent dat de motor in orde was. De ANWB is niet deskundig op het gebied van klassiekers, zodat met het opgestelde rapport geen rekening dient te worden gehouden.

De prijsvergelijking die [eiser] maakt met de Volvo's uit het Klassieker Jaarboek gaat niet op, nu de daarin vermelde Volvo's niet van het zeldzame type GLE zijn. [eiser] heeft de auto juist voor een lage prijs gekocht. Er is immers een B28 motor en een LPG-installatie ingebouwd.

[eiser] heeft zich bij de onderhandelingen over de koop voorgedaan als deskundig. Hij heeft gezegd dat hij een Lancia Delta Intgerale had opgeknapt en in het verleden in boten had gehandeld. Hij is drie maal bij [gedaagde] geweest om de Volvo te bekijken en heeft twee maal een proefrit gemaakt. Hij was ervan op de hoogte dat de auto nog APK gekeurd moest worden. Afgesproken is dat [eiser] hiervoor zou zorgdragen. Omdat hij dit weigerde, heeft [gedaagde] de auto uiteindelijk zelf weggebracht. De auto is afgekeurd. [gedaagde] heeft het keuringsrapport aan [eiser] ter beschikking gesteld. [eiser] had twijfels over de waarde van de Volvo. [gedaagde] heeft voorgesteld de koop niet door te laten gaan dan wel twee erkende taxateurs te benoemen. [eiser] heeft van geen van deze mogelijkheden gebruik willen maken. Hij heeft daarentegen de auto zonder geldige APK gekocht voor E 5.000,00. [gedaagde] heeft hem nog een doos met onderdelen ter waarde van E 400,00 meegegeven.

Nu de auto voldoet aan hetgeen [eiser] op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is er geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. De vordering dient dan ook te worden afgewezen.

[gedaagde] heeft doordat [eiser] deze procedure aanhangig heeft gemaakt kosten moeten maken.

2.3. Op hetgeen partijen over en nog hebben aangevoerd zal hierna, voor zover zakelijk van belang, worden teruggekomen.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

[eiser] heeft op 24 augustus 2005 van [gedaagde] gekocht de Volvo 265 GLE met kenteken

[kenteken], tegen een koopprijs van E 5.000,00. [eiser] heeft de auto voorafgaand aan de koop enkele malen geïnspecteerd. In de koopovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, die luidt:

"Koop + overdracht zal echter pas geschieden nadat de overdrive is gemaakt (4 versnellingen) en de moter is afgesteld zodat de moter mooi rond loopt en de koude en warme start moeiteloos geschied. Dit is een ontbindende voorwaarde voor koop."

[eiser] heeft de auto meegenomen en de koopprijs van E 5.000,00 betaald. [eiser] heeft [gedaagde] in een e-mail van 25 september 2005 in gebreke gesteld.

3.2. Uitgangspunt in de onderhavige zaak is dat de Volvo aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Bij de beoordeling van de vraag of de Volvo aan de overeenkomst beantwoordde, is van belang dat beide partijen particulier zijn en dus niet als (zeer) deskundig kunnen worden beschouwd. Voorts is van belang dat de Volvo in 1977 is gebouwd en is te beschouwen als een oldtimer. Daarnaast is onder meer de koopprijs van belang.

3.3. [eiser] heeft bij gelegenheid van de gehouden comparitie aangevoerd dat hij de onderhavige vordering heeft ingesteld, omdat de motor en de kilometerteller niet naar behoren zouden functioneren en ook niet naar behoren zouden kunnen functioneren. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Partijen twisten over de vraag of de motor voldoet. Volgens [eiser] is het belangrijkste probleem dat de jongere B28 motor elektrisch werkt, terwijl de originele B27 motor mechanisch zou werken. Hierdoor zou de B28 niet goed op de Volvo aangesloten kunnen worden. De motor zou nu op het noodprogramma lopen en slechts op LPG kunnen draaien, en niet op benzine. Doordat de motor in combinatie met deze Volvo niet goed zou kunnen werken, zou ook de kilometerteller niet goed kunnen werken, zo begrijpt de kantonrechter. [eiser] baseert deze stellingen op het door hem overgelegde keuringsrapport van de ANWB (zie productie 6 bij de dagvaarding). [eiser] heeft aangevoerd dat de ANWB een "oldtimerkeuring" heeft uitgevoerd.

[gedaagde] heeft hierop aangevoerd dat onder Volvo-kenners algemeen bekend is dat de B27 een slechte motor is en de inbouw van een B28 motor in een Volvo 265 een gebruikelijke aanpassing is. Volgens hem zijn beide motors injectiemotor en dus elektrisch. De B28 motor zou uitstekend op de Volvo passen. Hij heeft voorts aangevoerd dat de ANWB niet deskundig genoeg is om een oldtimer te beoordelen. Bovendien is het rapport eerst zes weken na de koop opgesteld, in welke zes weken er van alles kan zijn gebeurd, aldus [gedaagde].

3.4. [gedaagde] heeft de deskundigheid van de ANWB bestreden. Dat de door de ANWB uitgevoerde keuring een "oldtimerkeuring" zou zijn blijkt niet uit het rapport. [eiser] heeft niet weten aan te tonen dat de ANWB wel voldoende deskundig is. Nu [gedaagde] de juistheid van de conclusies van het rapport gemotiveerd heeft bestreden en [eiser] enkel is blijven verwijzen naar het rapport, kan het rapport in casu niet als uitgangspunt worden genomen.

3.5. Tussen partijen staat vast dat [eiser] een auto heeft gekocht van 27 jaar oud, die niet door de APK was gekomen. Voorts staat vast dat [eiser] wist dat in deze auto een B28 motor is ingebouwd, welke motor hoort bij het jongere type Volvo 760. Daarnaast staat vast dat [eiser] wist dat de kilometerteller niet werkte. Hij heeft immers erkend dat de punten zoals vermeld op het APK-keuringsrapport (dat volgens hem geen keuringsrapport is, maar door [gedaagde] is opgesteld) aan hem voor de koop bekend waren (zie productie 4 bij de conclusie van antwoord), onder welke punten is vermeld "snelheidsmeter werkt niet".

[gedaagde] heeft onweersproken aangevoerd dat hij tijdens het onderhandelingsproces heeft voorgesteld twee taxateurs te benoemen, die zich zouden kunnen uitlaten over de koopprijs. [eiser] heeft desgevraagd aangevoerd dat hij niet aan deze benoeming heeft meegewerkt, omdat hij bang was dat de kooprijs hoger uit zou vallen.

Gesteld noch gebleken is dat de auto niet rijdt. Dat de ANWB in haar rapport schrijft dat de auto zonder reparaties niet aan het verkeer kan deelnemen, ligt voor de hand nu de auto niet door de APK is gekomen. Hiervan was [eiser] echter ook op de hoogte. Van enige onjuiste mededeling van de zijde van [gedaagde] over de motor of de kilometerteller is niet gebleken. [eiser] heeft weliswaar aangevoerd dat [gedaagde] heeft meegedeeld dat de op het APK-keuringsrapport vermelde gebreken voor ongeveer ? 300,00 konden worden gerepareerd, maar niet is gebleken dat deze mededeling onjuist is. De betreffende punten zien immers niet op het gestelde probleem met betrekking tot aansluiting van de B28 motor op de Volvo. [eiser] had voor de koop kennelijk twijfels over de motor, nu hij de ontbindende voorwaarde heeft opgenomen. Deze heeft hij echter niet ingeroepen, zodat moet worden aangenomen dat op dat moment de motor voor hem voldoende liep. Hij heeft ervoor gekozen om zonder voorafgaande keuring een auto van 27 jaar oud te kopen, zonder originele motor, zonder werkende kilometerteller en zonder APK. Hij heeft hiermee het risico genomen dat er wellicht problemen zouden kunnen zijn met de aansluiting van de motor op de auto, problemen die [gedaagde] overigens heeft betwist. Hierbij is van belang dat [eiser] niet over één nacht ijs is gegaan, maar door [gedaagde] drie maal in de gelegenheid is gesteld de Volvo te onderzoeken en in ieder geval één maal een proefrit te maken van ongeveer twee uur. Dat [eiser] "druk" zou hebben ervaren bij de verkoop doordat er meer geïnteresseerden zouden zijn geweest, kan niet aan [gedaagde] worden verweten nu een dergelijke druk normaal is in een verkoopproces, met name waar het gaat om een gewilde oldtimer.

3.6. Op grond van voormelde omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat voor zover al mocht vaststaan dat de motor en de kilometerteller in combinatie met deze Volvo niet naar behoren zouden kunnen functioneren, dit voor rekening en risico van [eiser] dient te komen. De vorderingen van [eiser] zullen dan ook worden afgewezen.

3.7. [eiser] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding als na te melden.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van [eiser] af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] tot aan deze uitspraak begroot op een bedrag van E 50,00 voor noodzakelijke reis- en verletkosten.

Aldus gewezen door mr. M.H. Kobussen, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 april 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.