Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2006:AV6389

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-03-2006
Datum publicatie
24-03-2006
Zaaknummer
01/045046/04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarde terzake afpersing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Parketnummer dagvaarding: 01/045046-04

Parketnummer vordering: 01/065200/02

Uitspraakdatum: 24 maart 2006

VERKORT VONNIS

Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978,

wonende te [woonplaats], [adres]

Dit vonnis is op tegenspraak

gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 5 oktober 2004 en 10 maart 2006.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte/veroordeelde naar voren is gebracht

.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 15 april 2004.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1. hij op of omstreeks 16 februari 2004 te 's-Hertogenbosch met het oogmerk om

zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of

bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of (een) andere medewerk(st)er(s) van de

ABN-AMRO bank heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 5.000

Euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan de ABN-AMRO bank, in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en) dat hij, verdachte, aan die [slachtoffer] een briefje heeft overhandigd

met de volgende tekst: "Ik heb een handgranaat in mijn zak. Dit is een

overval. Ik wil 5000 Euro aan bankbiljetten zo niet laat ik hem hier binnen

vallen. Doe het geld in een zak. Sla geen alarm." (althans woorden van een

dergelijke dreigende aard/en of strekking);

(artikel 317 Wetboek van Strafrecht)

De vordering na voorwaardelijke veroordeling.

De zaak met parketnummer 01/065200/02 is aangebracht bij vordering van 6 augustus 2004. Deze vordering heeft betrekking op het vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 8 juli 2003. Een kopie van de vordering is aan dit vonnis gehecht.

De geldigheid van de dagvaarding.

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen.

De bevoegdheid van de rechtbank.

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

De ontvankelijkheid van de officier van justitie.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Schorsing der vervolging.

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

De bewezenverklaring.

De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het feit heeft begaan zoals is weergegeven op het in dit vonnis opgenomen afgestreepte afschrift van de dagvaarding.

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

De kwalificatie.

Het bewezenverklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

De strafbaarheid.

Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van het feit of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard.

Toepasselijke wetsartikelen.

De beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10 (oud), 14a (oud), 14b (oud), 14c, 14d, 14g, 14h, 14i, 14j, 27, 317.

DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID.

De eis van de officier van justitie.

Een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar, met aftrek van voorarrest, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarde toezicht van de reclassering, ook indien zulks een behandeling bij de GGZ inhoudt. Ten aanzien van de vordering na voorwaardelijke veroordeling; verlenging van de proeftijd met één jaar.

De op te leggen straf.

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op:

a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan,

b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte:

- de mate van het leed dat aan de slachtoffers is aangedaan, te weten een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer;

- verdachte heeft het onderhavige strafbare feit gepleegd tijdens de proeftijd van een eerdere veroordeling;

- verdachte werd terzake van strafbare feiten soortgelijk aan de door hem gepleegde feiten blijkens een hem betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister reeds vele malen eerder veroordeeld, onder meer tot een langdurige gevangenisstraf.

Bij de strafoplegging zal de rechtbank anderzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden die tot matiging van de straf hebben geleid:

- verdachte heeft zich bereid getoond zich in verband met zijn psychische problemen zoals die uit de omtrent hem uitgebrachte rapportage naar voren zijn gekomen te laten behandelen;

- uit de omtrent de persoon van de verdachte uitgebrachte rapportage blijkt, dat het door verdachte gepleegde strafbare feit slechts in verminderde mate aan hem kan worden toegerekend.

Met betrekking tot de op te leggen gevangenisstraf zal de rechtbank bepalen dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich gedurende een hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken en de hierna te melden bijzondere voorwaarde naleeft. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van het door verdachte gepleegde strafbare feit tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan.

Motivering van de beslissing na voorwaardelijke veroordeling.

De vordering voldoet aan alle wettelijke eisen. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd tot behandeling van deze vordering. Uit onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

In hetgeen ter terechtzitting aan de orde is gekomen, ziet de rechtbank aanleiding thans geen tenuitvoerlegging te gelasten, doch de vastgestelde proeftijd te verlengen met één jaar.

DE UITSPRAAK

Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Afpersing.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

BESLISSING:

- een gevangenisstraf voor de duur van één jaar voorwaardelijk met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht met een proeftijd van twee jaren en de bijzondere voorwaarde:

dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Leeghwaterlaan 14 te 's-Hertogenbosch, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht, ook indien zulks inhoudt dat veroordeelde een behandelingstraject volgt bij de GGZ.

Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden. Deze voorlopige hechtenis is op 29 december 2004 reeds geschorst.

Beslissing na voorwaardelijke veroordeling:

Verlenging van de proeftijd, bepaald bij vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 8 juli 2003, gewezen onder parketnummer 01/065200/02, met één jaar.

Dit vonnis is gewezen door,

mr. F.R. Jansen, voorzitter,

mr. E.C.M. de Klerk en mr. H.E.G. Peters, leden,

in tegenwoordigheid van G.A.M. de Laat, griffier

en is uitgesproken op 24 maart 2006.

Mr. Peters is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Parketnummer dagvaarding: 01/045046-04

Parketnummer vordering: 01/065200/02 pag. 5