Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2005:AV0700

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-01-2005
Datum publicatie
31-01-2006
Zaaknummer
135702 KG ZA 05-838
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Voor het gebruik in een onderzoeksrapport door C+B van de termen ‘brandgevaarlijk’ en ‘uit de handel’ nemen van het product PowrMver bestaat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende gronden. Publicatie is derhalve als onrechtmatig jegens Powrwheel te beschouwen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

VONNIS IN KORT GEDING

Zaaknummer : 135702 / KG ZA 05-838

Datum uitspraak: 20 december 2005

Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht

Powrwheel Nederland Ltd.,

handelend onder de naam PowrMovers,

gevestigd te Sliedrecht,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 7 december 2005,

procureur mr. M.J.C. Zuurbier,

advocaat mr. J. Wijnja te Sliedrecht,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. Buro 'C + B',

tevens handelend onder de naam C+B Advies en Realisatie B.V.,

gevestigd te Helmond,

gedaagde bij gemeld exploot,

verschenen in de persoon van statutair directeur P.H.W.J.M. Coppes.

Partijen zullen hierna "Powrwheel" en "C + B" worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Powrwheel heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

1.2. De advocaat van Powrwheel heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

1.3. C + B heeft verweer gevoerd, in de persoon van statutair directeur P.H.W.J.M. Coppes, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

1.4. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1. Powrwheel houdt zich bezig met de detail- en groothandel in onder meer caravanmovers waarmee caravans met een afstandbediening en zonder lichamelijke kracht kunnen worden verplaatst. Dit gebeurt met behulp van elektrische motoren en aandrukrollen die tegen de banden van de caravan worden geplaatst. Het systeem is tevens voorzien van een regelunit die aan de binnenkant van de caravan is geïnstalleerd en ervoor zorgt dat motoren en aandrukrollen worden aangestuurd.

2.2. Powrwheel is in Nederland een van de grote fabrikanten/leveranciers van caravanmovers, de PowrMover. Het bedrijf heeft drie directe concurrenten.

2.3. C+B is een advies- en realisatiebureau en houdt zich in brede zin bezig met elektronische en werktuigbouwkundige systemen.

2.4. Op 17 november 2005 heeft C+B aan Powrwheel een conceptrapport gestuurd van de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek van vier caravanmovers, waaronder de PowrMover. Powrwheel heeft daarbij van C+B tot uiterlijk 24 november 2005 de tijd gekregen te reageren op de onderzoeksresultaten. Nadien zou het onderzoek worden verzonden naar 'alle belanghebbenden, zoals de caravanbladen, de consumentenorganisaties, dagbladen en de VWA'.

2.5. In het conceptrapport stelt C+B ten aanzien van de caravanmover van Powrwheel dat de temperatuur in de regelunit tijdens het testen 192 graden Celsius werd. De kunststof omhulling vervormde tijdens de test geheel. Op grond van deze bevindingen concludeert C+B dat de caravanmover van Powrwheel brandgevaarlijk is. C+B adviseert tevens het product uit de handel te nemen en raadt huidige gebruikers aan de caravanmover slechts gedurende korte tijd te gebruiken.

2.6. Tijdens de test zijn de geteste caravanmovers afgedekt met een isolatiedeken. De temperatuur in de regelunits van de andere geteste caravanmovers bedroeg respectievelijk 95 graden Celsius (Move control II comfort van Reich), 45 graden Celsius (SimPark parkeerhulp van Woerden Sales) en 65 graden Celsius (Euro Mover versie M1 van Truma). C+B concludeert dat de onderzochte caravanmover van Powrwheel niet voldoet aan hetgeen mag worden verwacht, faalt en brandgevaarlijk is.

3. Het geschil

3.1. Powrwheel vordert in dit kort geding, kort weergegeven, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, C+B te verbieden over de test van de PowrMover en de resultaten daarvan enige mededeling aan derden te doen en deze geheel of gedeeltelijk te publiceren en/of voor publicatie vrij te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500.000, voor iedere dag of een gedeelte daarvan en voor elke keer dat C+B geheel of gedeeltelijk in gebreke mocht blijven om aan het vonnis te voldoen.

3.2. Powrwheel legt daaraan het navolgende ten grondslag.

Het vrijgeven voor publicatie dan wel de publicatie van de testresultaten is onrechtmatig. De uitgevoerde test is onzorgvuldig nu daarbij niet het normaal gebruik van de PowrMover is nagebootst. De conclusies dat de PowrMover brandgevaarlijk is en uit de handel genomen moet worden, zijn derhalve onjuist. Het vrijgeven van deze resultaten/publicaties zullen tot grote omzetschade bij Powrwheel leiden.

3.3. Het verweer van C + B tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer.

Het vrijgeven/publiceren van de testresultaten is niet onrechtmatig, nu de test op zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Het gebruik waaraan de PowrMover is blootgesteld is conform de gebruikelijke methode van testen van bij elektronische producten.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voorop dient te staan dat de test van C+B een laboratoriumonderzoek betreft, waarbij is gekeken naar de technische aspecten van de betreffende caravanmovers alsmede naar de instructies en waarschuwingen aan de gebruiker in de gebruiksaanwijzing.

4.2. Daarbij moet worden opgemerkt dat volgens C+B het onderzoek geen directe opdrachtgever kent, maar is ingegeven door de kennelijke bezorgdheid bij diverse partijen - ook bij C+B - over de kwaliteit van caravanmovers die op de markt worden gebracht. Powrwheel vermoedt dat een van haar concurrenten, vermoedelijk degene die het best uit de test is gekomen, aan C+B de opdracht heeft verstrekt, hetgeen C+B ontkent. Nu beantwoording van deze vraag verder niet relevant is in dit geschil, zal de voorzieningenrechter dit punt laten rusten.

4.3. C+B heeft toegezegd dat het commentaar van Powrwheel op de testresultaten integraal aan het vrij te geven/te publiceren rapport zal worden toegevoegd. De rechter gaat er daarom vanuit dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Daarmee is het belang dat Powrwheel heeft bij een verbod op publicatie van testresultaten grotendeels van de baan, omdat in dat commentaar voldoende informatie wordt gegeven om negatieve stellingen ten opzichte van Powrwheel te kunnen relativeren.

4.4. De door C+B in het conceptrapport gebezigde termen 'brandgevaarlijk' en 'uit de handel nemen' zijn vergaand negatieve kwalificaties voor een product, voor het gebruik waarvan derhalve voldoende gronden aanwezig dienen te zijn. Deze gronden mogen niet lichtvaardig worden aangenomen, vanwege de grote schade die zij naar verwachting voor Powrwheel zullen teweegbrengen.

Hierbij weegt ook mee dat C+B de uitstraling heeft van een deskundige en onafhankelijke organisatie, zodat publicatie van die kwalificaties bij velen geloofwaardig zullen overkomen. Dat geldt zeker voor het grote publiek, dat als consument zelf beslist of men tot aankoop van de PowrMover zal overgaan of niet.

4.5. De hierboven bedoelde gronden volgen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende uit het conceptrapport. Het is weliswaar opvallend dat in de tabel op pagina 26 van het conceptrapport in het antwoord op vraag 4.6.1.3. bij regelunit van de caravanmover van Powrwheel een temperatuur wordt geconstateerd van 192 graden Celsius, welke duidelijk afsteekt tegen de aangetroffen temperatuurwaarden van de andere onderzochte caravanmovers.

Anderzijds is dat echter enkel het geval bij een relatief langdurig gebruik van de regelunit waarbij deze in korte tijd 250 keer achter elkaar wordt ingeschakeld/uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dergelijk relatief intensief gebruik in de praktijk niet voorkomt. Het advies aan gebruikers om de PowrMover slechts korte tijd te gebruiken en geen duurbelasting uit te voeren, komt overbodig en daarmee onnodig dramatisch voor.

4.7. Het advies om de PowrMover uit de handel te nemen veronderstelt dat de PowrMover gevaarlijk is bij normaal gebruik. Die conclusie lijkt niet gerechtvaardigd, gelet op het feit dat de test niet onder normale gebruiksomstandigheden is uitgevoerd en op dit punt daarom geen gegevens bekend zijn.

4.8. Nu de conclusies die in het conceptrapport aan de test worden verbonden op de hierboven genoemde punten onjuist worden geacht, is publicatie van het rapport onrechtmatig jegens Powrwheel. Deze onrechtmatigheid wordt niet weggenomen door de aanhechting van het commentaar van Powrwheel. Daarvoor zijn de kwalificaties te alarmerend. Bovendien kunnen deze kwalificaties gemakkelijk los van het rapport een eigen leven gaan leiden in de media.

4.9. Het bovenstaande vormt een voldoende grondslag voor de onderstaande voorziening. C+B heeft in het licht daarvan als de in het ongelijk gestelde partij te gelden zodat zij zal worden veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- verbiedt C+B over de door haar uitgevoerde test van de PowrMover van Powrwheel en de resultaten daarvan enige mededeling te doen aan derden en deze geheel of gedeeltelijk te publiceren en/of voor publicatie vrij te geven, indien en voor zover daarin wordt vermeld dat de PowrMover 'brandgevaarlijk' is en/of 'uit de handel moet worden genomen', en/of daarin de suggestie wordt gewekt dat deze conclusies aan het onderzoek moeten of kunnen worden verbonden;

- veroordeelt C+B tot betaling aan Powrwheel van een dwangsom ten bedrage van € 500.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat C+B voornoemd verbod niet nakomt, met dien verstande:

- dat deze dwangsomsanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

- veroordeelt C+B in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de wederpartij begroot op € 1.131,93, waarvan € 816,00 salaris procureur en € 315,93 verschotten;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 december 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.