Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2003:1133

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-05-2003
Datum publicatie
06-01-2015
Zaaknummer
91445 - HA ZA 03-337
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

ontbinden overeenkomst

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ' s ‑HERTOGENBOSCH

VONNIS

Zaaknummer : 91445 / HA ZA 03-337

Datum uitspraak : 28 mei 2003

Vonnis van de rechtbank 's‑Hertogenbosch, enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [eiseres],

gevestigd te [vestigingsplaats],

eiseres,

procureur mr. J.L. Vissers,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELMONDSE AUTOMOBIEL CENTRALE,

gevestigd te Helmond,

gedaagde,

procureur mr. P.W.H. Stassen,

als vervolg op het tussenvonnis d.d. 2 april 2003.

Partijen zullen hierna “[eiseres]” en “Helmondse Automobiel Centrale BV” worden genoemd.

1 De verdere procedure

Het verdere verloop van het geding blijkt onder meer uit de volgende stukken:

- het proces-verbaal van comparitie van partijen d.d. 19 mei 2003;

De zaak is ter comparitie verwezen naar de rolzitting voor vonnis.

2 De uiteenzetting van het geschil en beoordeling daarvan

2.1.

Bij de beoordeling kan worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten:

2.1.1

[eiseres] heeft in januari 2001 een personenauto, merk Mercedes-Benz CL 500, gekocht en geleverd gekregen van de Helmondse Automobiel Centrale BV.

2.1.2

[eiseres] heeft snel na de levering gereclameerd over trilproblemen. De auto is in 2001 circa 3 tot 4 keer door de Helmondse Automobiel Centrale BV onderzocht. In 2002 is de auto nog twee keer door de Helmondse Automobiel Centrale BV bekeken. Na een reparatie in april 2002 leek het probleem verholpen, maar vanaf mei 2002 deelde [eiseres] mee dat het probleem zich wederom voordeed.

2.1.3

Bij brief van 3 januari 2003 heeft mr. Stassen namens de Helmondse Automobiel Centrale BV onder meer het volgende geschreven aan mr. Vissers, de advocaat van [eiseres]:

Cliënte betwist dat er een gebrek kleeft aan de onderhavige Mercedes CL-500 van uw cliënte.

Desalniettemin neemt cliënte de door u cliënte gestelde problematiek zeer serieus.

Namens Daimler Chrysler Nederland biedt cliënte aan om de auto door de daartoe meest gespecialiseerde technici van Mercedes te Stuttgart (Duitsland) te laten onderzoeken teneinde tegemoet te komen aan de door u cliënte gestelde klacht met betrekking tot het “trillen” van de auto…

Uiteraard zal, wanneer uw cliënte akkoord gaat met bovengenoemd voorstel, aan uw cliënte kosteloos passend vervangend vervoer worden aangeboden voor de tijd die met het onderzoek aan de auto gemoeid is. Cliënte zal daarvoor dan een nieuwe Mercedes van de E-klasse beschikbaar stellen. Voorts komen de kosten die met het onderzoek en de eventuele verbetering van de auto gemoeid zijn niet ten laste van uw cliënte. Met dit voorstel zijn dus geen kosten voor uw cliënte gemoeid…

2.1.4

Bij brief van 7 januari 2003 heeft mr. Vissers als volgt namens [eiseres] gereageerd:

…Cliënte blijft bij haar standpunt, dat aan de auto een daadwerkelijk gebrek kleeft, dat uw cliënte meerdere malen, doch zonder resultaat heeft geprobeerd te verhelpen. Onder voorbehoud van alle rechten en weren is cliënte bereid met het voorstel van uw cliënte, …, akkoord te gaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • -

  de auto van cliënte dient te worden opgehaald op het door haar aangegeven adres, op welk adres een vervangende auto dient te worden geleverd, één en ander binnen drie dagen na dagtekening van dit schrijven;

 • -

  het “trill-probleem” aan de auto van cliënte dient door uw cliënte binnen twee weken na het ophalen van de auto te zijn opgelost;

 • -

  voor de periode waarbinnen uw cliënte het onderhavige probleem gaat verhelpen krijgt cliënte een vervangende auto van eenzelfde type en klasse als de huidige auto, namelijk een Mercedes CL-500, geheel kosteloos ter beschikking;

 • -

  alle kosten voor de rechtsbijstand, die cliënte tot op heden heeft moeten maken worden door uw cliënte vergoed;

 • -

  indien uw cliënte niet in staat blijkt binnen de gestelde termijn van 2 weken aan de auto klevend gebrek deugdelijk en blijvend te verhelpen, wordt de tussen partijen gesloten koopovereenkomst ontbonden en zal uw cliënte de door cliënte geleden schade, zoals opgesomd in de dagvaarding binnen afzienbare termijn vergoeden.

2.1.5

Bij brief van 9 januari 2003 reageert mr. Stassen namens de Helmondse Automobiel Centrale BV als volgt:

Cliënte betreurt dat uw cliënte niet akkoord gaat met het voorstel zoals omschreven in mijn brief van 3 januari 2003. Cliënte acht de instemmingsvoorwaarden van uw cliënte…volkomen onredelijk. Cliënte gaat dan ook niet akkoord met uw voorstel…

2.2

[eiseres] vordert –kort gezegd-:

te bepalen dat de tussen partijen gesloten koopovereenkomst wordt ontbonden met veroordeling van Helmondse Automobiel Centrale BV tot betaling aan [eiseres] van een bedrag ad € 150.788,03 te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding en met veroordeling van Helmondse Automobiel Centrale BV in de kosten van deze procedure.

2.2.1

[eiseres] legt daar, naast de hiervoor vermelde vaststaande feiten voorzover door haar aangevoerd, het volgende aan ten grondslag.

De auto beschikt niet over de eigenschappen die [eiseres] daarvan mocht verwachten. Er is sprake van trillingen bij het rijden. [eiseres] heeft de Helmondse Automobiel Centrale BV meerdere malen in staat gesteld om het gebrek te verhelpen. Dat mocht echter nimmer baten. De Helmondse Automobiel Centrale BV is aldus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomst. Aangezien gebleken is dat Helmondse Automobiel Centrale BV niet in staat is die verplichtingen naar behoren na te komen, verkeert zij in verzuim. [eiseres] is bevoegd de overeenkomst te ontbinden en Helmondse Automobiel Centrale BV is verplicht de door [eiseres] geleden schade te vergoeden. De schade bestaat uit de koopprijs van de auto € 148.338,03 (incl. BTW) en de door [eiseres] gemaakte buitengerechtelijke kosten ad € 2.450,--.

2.3

Helmondse Automobiel Centrale BV voert verweer. Zij betwist primair dat de geleverde auto gebrekkig is en voert subsidiair aan dat zij niet in verzuim is aangezien een ingebrekestelling ontbreekt. Zij is –zo er al sprake is van een gebrek- niet in staat gesteld om alsnog deugdelijk te presteren. Daarvoor is immers noodzakelijk dat de auto in Duitsland deugdelijk wordt onderzocht. Tenslotte betwist Helmondse Automobiel Centrale BV de gestelde schade.

Zij voert feitelijk het volgende aan:

Er is, aldus de Helmondse Automobiel Centrale BV hooguit sprake van een zeer lichte trilling die inherent is aan de werking van het ABC-ophangsysteem. In het kader van de serviceverlening aan de klant heeft de Helmondse Automobiel Centrale BV meerdere malen aangeboden om de auto te laten onderzoeken door de meest gespecialiseerde technici van mercedes Duitsland, teneinde te bezien of langs deze weg aan de klacht van [eiseres] tegemoet kan worden gekomen. Daartoe wordt de Helmondse Automobiel Centrale BV echter niet in de gelegenheid gesteld door [eiseres]. Met name de door [eiseres] gewenste vergoeding van een onbekende post aan kosten van rechtsbijstand , de zeer beperkte tijdsduur en het gegeven dat eventuele ontevredenheid van [eiseres] zou moeten impliceren dat de auto gebrekkig zou zijn maakt dat de Helmondse Automobiel Centrale BV geen gebruik kan maken van het aanbod van [eiseres].

2.4

Allereerst is aan de orde of de geleverde auto aan de overeenkomst beantwoordt (art. 7:17 BW).

2.5

De rechtbank zal er veronderstellenderwijs van uit gaan dat de auto, in verband met de door [eiseres] geconstateerde trillingen, niet voldoet aan de overeenkomst.

2.6

Alsdan dient Helmondse Automobiel Centrale BV in de gelegenheid te worden gesteld alsnog deugdelijk te presteren. Hoewel aan [eiseres] kan worden toegegeven dat een aantal eerdere controles/reparaties in haar ogen niet tot een deugdelijk resultaat hebben geleid, kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat geen sprake is van een ingebrekestelling als volgens de wet vereist, terwijl Helmondse Automobiel Centrale BV heeft aangeboden om de klacht te onderzoeken en zo mogelijk te verhelpen. De door Helmondse Automobiel Centrale BV vermelde voorwaarden (als weergegeven onder 2.1.3) acht de rechtbank alleszins redelijk. Ook ter comparitie heeft de Helmondse Automobiel Centrale BV haar aanbod om de klacht te laten onderzoeken door de technici van Mercedes en zo nodig te verhelpen herhaald. Door dat aanbod af te slaan, althans daaraan de voorwaarden te verbinden als hiervoor onder 2.1.4 weergegeven, moet het ervoor gehouden worden dat [eiseres] de Helmondse Automobiel Centrale BV niet in staat stelt alsnog deugdelijk na te komen. Aldus kan niet worden volgehouden dat de Helmondse Automobiel Centrale BV in verzuim is en dient de vordering tot ontbinding alsmede de daarop gebaseerde vordering tot schadevergoeding afgewezen te worden.

2.6

Een en ander neemt niet weg dat hiermee geen inhoudelijk oordeel over de klacht wordt gegeven. De rechtbank geeft partijen nadrukkelijk in overweging om de auto overeenkomstig het door de Helmondse Automobiel Centrale BV gedane aanbod te laten onderzoeken.

2.7

[eiseres] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

3 De beslissing

De rechtbank:

wijst de vorderingen van [eiseres] af;

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten aan de zijde van Helmondse Automobiel Centrale BV gerezen en tot op heden begroot op € 5.315,--, waarvan € 2.450,-- salaris procureur en € 2.865,-- betaald griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.P.M. Rousseau, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2003 in tegenwoordigheid van de griffier.

Type: ds