Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2002:AD9028

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
29-01-2002
Datum publicatie
07-02-2002
Zaaknummer
75477 / KG ZA 01-930
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

VONNIS IN KORT GEDING

Zaaknummer : 75477 / KG ZA 01-930

Datum uitspraak: 29 januari 2002

Vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch in de zaak van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid R.K.V.V. Klein Arsenal,

gevestigd te Helmond,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 27 december 2001,

procureur mr. J.W. de Rijk,

tegen:

DE GEMEENTE Helmond,

zetelende te Helmond,

gedaagde bij gemeld exploot,

procureur mr. J.E. Lenglet,

advocaat mr. T.E. Hovius te Amsterdam.

Partijen zullen hierna "Klein Arsenal" en "de gemeente" worden genoemd.

1. De procedure

Klein Arsenal heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

De procureur van Klein Arsenal heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

De advocaat van de gemeente heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1.Klein Arsenal, een voetbalvereniging, heeft een terrein aan de Montgomerystraat te Helmond (hierna: het terrein) in gebruik als voetbalveld. Zij huurde dit terrein voorheen van HTM Velours B.V., een dochter van Gamma Holding Nederland N.V. (hierna: Gamma).

2.2.Gamma heeft het terrein in 2000 verkocht aan de gemeente. Bij schrijven van 6 december 2000 heeft Gamma dit aan het bestuur van Klein Arsenal meegedeeld en de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 augustus 2001 met gelijktijdige aanzegging tot ontruiming tegen dezelfde datum, een en ander onder verwijzing naar punt 2 van de tussen Gamma en Klein Arsenal gesloten huurovereenkomst van 16 april 1984. Deze opzegging en aanzegging tot ontruiming werden mede ten behoeve van de opvolgers van Gamma gedaan.

2.3. Klein Arsenal heeft op 26 september 2001 bij de kantonrechter te Helmond een verzoekschrift ingediend, strekkende tot verlenging van de termijn waarbinnen zij het terrein moet ontruimen tot 1 oktober 2002. Bij beschikking van 7 november 2001 heeft de kantonrechter dit verzoek afgewezen en Klein Arsenal veroordeeld om het terrein binnen vier weken na betekening van de beschikking te ontruimen. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De beschikking is aan Klein Arsenal betekend, onder aanzegging dat de ontruiming zal plaatsvinden op 21 december 2001.

3. Het geschil

3.1. Klein Arsenal vordert in dit kort geding, kort weergegeven,

1. de executie van de beschikking van de kantonrechter te schorsen en 2. de gemeente te veroordelen om binnen twee maanden na betekening van het vonnis aan Klein Arsenal het gebruik te verlenen van één voetbalveld op sportterrein "Sportpark Houtsdonk", één en ander op straffe van een door de gemeente aan Klein Arsenal te verbeuren dwangsom.

3.2. Klein Arsenal legt daaraan het navolgende ten grondslag.

Zij heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van de kantonrechter. Het hoger beroepschrift is aan de dagvaarding gehecht en dient als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Klein Arsenal neemt met vijf seniorenteams en nog enkele juniorenteams deel aan de lopende amateurvoetbalcompetitie van de K.N.V.B. Voor de lopende competitie is zij afhankelijk van het gebruik van haar voetbalterrein en accommodatie op het terrein.

De gemeente is niet bereid gebleken om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van de activiteiten van Klein Arsenal naar een andere locatie binnen de gemeente, te weten "Sportpark Houtsdonk", waar een voetbalveld ligt dat thans door voetbalvereniging HVV niet meer benodigd wordt.

3.3. De gemeente heeft de vordering gemotiveerd betwist. Op hetgeen zij als verweer heeft aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld wordt dat het onderhavige kort geding niet mag dienen als een verkapt hoger beroep. De voorzieningenrechter mag daarom niet treden in de beoordeling en de beslissing door de kantonrechter, tenzij daarin sprake zou zijn van een kennelijke feitelijke of juridische misslag. In dat geval zou geoordeeld kunnen worden dat de gemeente misbruik maakt van haar executiebevoegdheid en kan de voorzieningenrechter de schorsing van de beschikking van de kantonrechter bevelen.

Klein Arsenal heeft noch in de dagvaarding noch bij gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat de beschikking van de kantonrechter op een feitelijke of juridische misslag berust. Weliswaar voert Klein Arsenal in het door haar in dit kort geding "als ingelast te beschouwen" hoger beroepschrift aan dat de kantonrechter heeft verzuimd het essentiële vereiste dat de mondelinge behandeling niet openbaar is toe te passen, maar uit het proces-verbaal ter terechtzitting van de kantonrechter blijkt, zoals ook door de gemeente is aangevoerd, dat de raadsman van Klein Arsenal had ingestemd met de aanwezigheid van de bij de mondelinge behandeling aanwezige personen, zodat vooralsnog geen sprake is van een kennelijke juridische misslag. Hetgeen Klein Arsenal voorts in haar hoger beroepschrift heeft aangevoerd, te weten dat door de kantonrechter het fundamenteel rechtsbeginsel van hoor en wederhoor geschonden is, is door de gemeente betwist en kan niet zonder meer uit de stellingen van Klein Arsenal worden afgeleid, zodat ook hier vooralsnog geen sprake is van een kennelijke juridische misslag.

Het terzake door Klein Arsenal aangevoerde levert wat dat betreft geen grond voor schorsing van de executie op.

4.2. De voorzieningenrechter kan voorts slechts schorsing van de executie bevelen indien hij van oordeel is dat de gemeente van haar executiebevoegdheid misbruik maakt omdat op grond van ná de beschikking voorgevallen of aan het licht gekomen feiten de ontruiming klaarblijkelijk aan de zijde van Klein Arsenal een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging, niet kan worden aanvaard.

Klein Arsenal heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waarmee de kantonrechter in zijn beschikking geen rekening heeft gehouden of had kunnen houden.

Van misbruik van de executiebevoegdheid van de gemeente is dan ook geen sprake, zodat de vordering tot schorsing van de executie dient te worden afgewezen.

4.3. Klein Arsenal heeft bij gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting ter onderbouwing van haar tweede vordering aangevoerd dat de gemeente als professionele contractspartij, maar ook als een partij, die over een grote publiekrechtelijke verantwoordelijkheid dient te beschikken, in casu jegens een voetbalvereniging met een duidelijke sociale functie in de gemeente, met het gebruik door Klein Arsenal van het terrein rekening had dienen te houden en dat de risico's dat dat gebruik ook na 1 augustus 2001 nog zou kunnen voortduren voor rekening van de gemeente dienen te komen.

Deze stelling gaat niet op. Ten eerste is niet gesteld of gebleken dat de de rechtsvoorgangster van de gemeente de huurovereenkomst op onregelmatige wijze heeft opgezegd. Klein Arsenal is bij de opzegging gewezen op de ontruimingsverplichting, zodat niet valt in te zien dat de gemeente rekening had moeten houden met gebruik door Klein Arsenal na 1 augustus 2001. Ten tweede kan het zo zijn dat de gemeente het haar publiekrechtelijke taak acht sportbeoefening en sociaal contact te bevorderen, een publiekrechtelijke verplichting, op grond waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden tot hetgeen Klein Arsenal vordert, bestaat niet. Het onder 2. gevorderde zal daarom eveneens worden afgewezen.

4.4. Klein Arsenal zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Klein Arsenal in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de wederpartij begroot op € 973,01, waarvan € 703,36 salaris procureur en € 269,65 verschotten;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.