Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2001:AD6118

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
22-11-2001
Datum publicatie
26-11-2001
Zaaknummer
67150 / KG ZA 01-148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-HERTOGENBOSCH

VONNIS IN KORT GEDING

Zaaknummer: 67150 / KG ZA 01-148

Datum uitspraak: 22 november 2001

Vonnis in kort geding van de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres bij exploot van dagvaarding van 11 juni 2001,

procureur mr. L.P.M. van Erp,

tegen:

1. [gedaagde sub 1],

wonende te [plaats],

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [plaats],

gedaagden bij gemeld exploot,

procureur mr. A.W.G. de Hart.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als "Eiseres" en "Gedaagden".

1. De procedure

1.1. Eiseres heeft in kort geding gesteld en gevorderd zoals hierna verkort is weergegeven.

1.2. De procureur van Eiseres heeft de vordering ter terechtzitting toegelicht, mede aan de hand van de door hem overgelegde producties.

1.3. De procureur van Gedaagden heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van de door hem overgelegde pleitnotities met producties.

1.4. Na gevoerd debat hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De feiten

2.1. Eiseres houdt hobbymatig een kennel onder de naam "Liberty Spirits" welke kennelnaam als zodanig is geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Eiseres fokt en verkoopt honden ( Australian Cattle Dogs en Labrador Retrievers) via haar kennel.

2.2. Eiseres heeft in het jaar 1999 / 2000 enige tijd bij Gedaagden gewoond. Eiseres heeft in deze periode gebruik gemaakt van het internetabonnement van Gedaagden bij provider Essent teneinde (ook) langs deze weg publiciteit voor haar kennel en de daarmee verband houdende activiteiten te verkrijgen.

2.3. In maart 2001 heeft Eiseres haar kennelnaam in de vorm van de domeinnaam www.Liberty Spirit's.com "officieel" laten registreren en daarmee dus het gebruiksrecht op die naam als internetadres voor haar website verkregen.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert in dit kort geding, kort weergegeven, dat Gedaagden zullen worden veroordeeld:

1. om hun aanmeldingen, registraties en vermeldingen verbonden met het internet, in te trekken, dan wel te wijzigen in dier voege dat de naam Liberty Spirits danwel Liberty en free Spirits niet langer deel uitmaken van die verwijzingen, registraties en vermeldingen;

2. om zich te onthouden van elk gebruik van de naam Liberty Free Spirits en Liberty en Free Spirits op enigerlei wijze, voorzover dit gebruik niet is gericht op het verwijzen naar de kennel en de kennelnaam van Eiseres;

3. bij het niet voldoen aan het onder 1 en 2 gevorderde, tot het verbeuren van een dwangsom;

4. tot het betalen van een voorschot op de door Eiseres geleden en nog te lijden schade ad ƒ 20.000,00;

5. tot betaling in de kosten van deze procedure.

3.2. Eiseres legt daaraan het navolgende ten grondslag. Nadat zij bij Gedaagden uit het huis is vertrokken, zijn Gedaagden de naam Liberty Spirits van Eiseres gaan gebruiken ten behoeve van hun eigen activiteiten met honden. Inmiddels hebben Gedaagden het gebruik van de kennelnaam van Eiseres op hun eigen webpagina's gestaakt. De doorverwijzingen en aanmeldingen op internet naar de benaming Liberty Spirits zijn echter nog intact bij de diverse zoekmachines waardoor Eiseres niet naar haar eigen website onder deze naam kan aanmelden. Ondanks sommatie hiertoe weigeren Gedaagden het gebruik van deze verwijzingen en aanmeldingen naar de kennelnaam van Eiseres te staken. Hierdoor maken Gedaagden inbreuk op de rechten van Eiseres op de naam Liberty Spirits. Gedaagden maken bovendien bewust misbruik van de kennelnaam van Eiseres nu partijen elkaar kenden en van elkaars activiteiten op de hoogte waren. Het handelen van Gedaagden is daarom als een onrechtmatige daad jegens Eiseres te kwalificeren. Nu Eiseres ten gevolge hiervan niet zelf via het internet aandacht voor haar kennel en de daarmee verband houdende activiteiten kan krijgen, lijdt Eiseres schade waarvoor Gedaagden aansprakelijk te houden zijn.

3.3. Het verweer van Gedaagden tegen de vordering komt zakelijk weergegeven op het volgende neer. Toen Eiseres bij hen kwam wonen hebben Gedaagden op het verzoek van Eiseres een website aan Eiseres in bruikleen ter beschikking gesteld en ten behoeve van Eiseres de naam hiervan gewijzigd in Liberty Spirits. In die tijd is ook in goed overleg de site Liberty Spirits aan een groot aantal zoekmachines opgegeven. Gedaagden hebben geen kennel en verkopen geen honden waardoor zij zelf geen belang hebben bij het gebruik van de naam Liberty Spirits. Gedaagden ontkennen derhalve op enigerlei wijze op internet, dan wel overigens in advertenties en/of tijdschriften, onrechtmatig gebruik te maken van de naam Liberty Spirits. Gedaagden betwisten daarnaast dat Eiseres schade geleden zou hebben waarvoor zij aansprakelijk gehouden kunnen worden. De vorderingen van Eiseres dienen daarom te worden afgewezen.

3.4. Op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd, zal voor zoveel nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Eiseres staat, zo begrijpt de president, kennelijk op het standpunt dat zij als bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland geregistreerd staande met de kennelnaam Liberty Spirits zich kan verzetten tegen ieder ander gebruik van deze naam voor activiteiten met honden. Dit standpunt vindt echter geen steun in het geldende recht. Genoemde registratie verschaft geen subjectief recht op de betrokken naam, terwijl evenmin sprake is van een handelsnaam.

4.2. Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van het feit dat Eiseres een domeinnaam toegewezen heeft gekregen.

4.3. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat het (eventuele) gebruik door Gedaagden van met de kennelnaam van Eiseres overeenstemmende woorden in beginsel niet onrechtmatig is te achten. Hierover kan anders geoordeeld worden, indien er sprake is van bijkomende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld en met name het zonder enig redelijk belang gebruik van die woorden met als opzet om Eiseres daarmee te schaden en/of te hinderen.

4.4. Uit de stellingen van Eiseres volgt dat zij van oordeel is dat die laatste omstandigheid zich inderdaad voordoet. Gedaagden zouden uit rancune jegens haar handelen en bovendien haar bereikbaarheid op het internet frustreren, doordat de zoekmachines niet naar de website van Eiseres verwijzen.

4.5. Deze stellingname heeft Eiseres echter volstrekt onvoldoende toegelicht. Voorshands is niet aannemelijk geworden dat Gedaagden uit rancune hebben getracht Eiseres te benadelen door middel van het gebruik van "haar" naam Liberty Spirits op internet dan wel in tijdschriften of advertenties voor eigen activiteiten, zodanig, dat sprake zou zijn van onrechtmatig handelen jegens Eiseres. Gedaagden hebben deze stelling ook gemotiveerd betwist onder verwijzing naar de omstandigheid dat voorzover zij de naam in gebruik hebben genomen dit in overleg en in samenwerking met Eiseres en ten behoeve van Eiseres is geweest en zijn oorsprong vond in de periode dat partijen nog samenwoonden. Eiseres heeft ter zitting ook erkend in deze periode door Gedaagden geholpen te zijn bij haar introductie op het internet middels het haar ter beschikking stellen van hun faciliteiten. Nadien is het verzoek van Eiseres aan Gedaagden de "gebezigde" website onder de naam Liberty Spirits op te heffen ingewilligd. Ook dit feit is door Eiseres als zodanig erkend.

4.6. Ook van een handelen door Gedaagden dat er op gericht is c.q. tot gevolg heeft dat zoekmachines niet naar Eiseres's website verwijzen, is niet gebleken. In de eerste plaats lijkt de techniek als zodanig daaraan reeds in de weg te staan.

Uit door Gedaagden overgelegde bescheiden, (kopieën van internetpagina's) blijkt dat de aanduidingen "liberty" en "free spirit" veelvuldig in de hondenwereld worden gebruikt. Eiseres heeft dit niet betwist.

Omstreden is tussen partijen de technische gang van zaken rondom de vermeldingen en doorverwijzingen van de diverse zoekmachines naar de website van Eiseres en wie voor het niet (goed) functioneren hiervan verantwoordelijk kan worden gehouden. Het komt de president evenwel niet waarschijnlijk voor dat van een aanmelding bij een zoekmachine een exclusief gebruik zou kunnen worden gemaakt door de eerste aanmelder.

4.7. Nu voorshands van enig onrechtmatig handelen van Gedaagden niet kan worden gesproken, ontvalt aan al het gevorderde de grondslag. Die vorderingen dienen derhalve reeds hierom te worden afgewezen, waarbij al het overige wat tussen partijen ter sprake is gekomen als irrelevant buiten beschouwing kan blijven.

4.8. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De president:

wijst de vorderingen van Eiseres af;

veroordeelt Eiseres in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de wederpartij begroot op f. 1.900,00, waarvan f. 1.500,00 salaris procureur en f. 400,00 verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.F.M. Strijbos, fungerend-president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.