Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSHE:2000:AB2461

Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-10-2000
Datum publicatie
06-07-2001
Zaaknummer
38435 / HA ZA 99-961
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IER 2001, 11
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

38435/ HA ZA 99-961

Vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, enkelvoudi-ge kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van:

27 oktober 2000 1. De besloten vennoot-schap met beperkte aansprake-lijk-heid [naam],

ge-ves-tigd te [vestigingsplaats],

2. [naam],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat mr. E.C.M. van Mierlo te Tilburg,

procureur mr. J.H.M. Erkens,

tegen:

De besloten vennoot-schap met beperkte aansprake-lijk-heid Carglass B.V.,

ge-ves-tigd te Eindhoven,

gedaagde,

-advocaat mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam,

procureur mr. Ph.C.M. van der Ven.

Partijen zullen hierna ook "eiseres sub 1", "eiser sub 2" en "Carglass" worden genoemd.

1. De procedure

Het verloop van het geding blijkt onder meer uit de volgende stukken:

de dagvaarding;

de conclusie van eis;

de conclusie van antwoord;

een akte met depotnummer 1152/99, waaruit blijkt dat eisers een set producties behorende bij de conclusie van repliek, ter griffie hebben gedeponeerd;

de conclusie van repliek;

de conclusie van dupliek.

Partijen hebben hun procesdos-siers, waarin tevens de in de stukken genoemde producties, overgelegd voor vonnis.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de door partijen overgelegde stukken, voor zover de inhoud daarvan niet is betwist, staat tussen partijen het volgende vast.

Eiseres sub 1 pretendeert merkgerechtigde te zijn op het merk Cas Spijkers. Dit merk is binnen de Benelux gedeponeerd en geregistreerd voor diepvriesmaaltijden (depotnummer 869705) en verschillende voedselingrediënten en dranken, alsmede restauratie (depotnummer 879146).

Tot 1996 was eiser sub 2 chef-kok van restaurant De Swaen in Oisterwijk. Het restaurant had twee Michelin-sterren. In 1992 verloor het restaurant één ster en in januari 1999 de tweede. Het verlies van de tweede Michelin-ster is in zowel landelijke als regionale dagbladen breed uitgemeten. Naar aanleiding van het verlies van de ster en de berichten in de media heeft Carglass op 29 januari 1999 een advertentie geplaatst in "De Telegraaf", het "Algemeen Dagblad", het "Brabants Dagblad" en het "Eindhovens Dagblad". In deze advertentie stond de tekst "Cas, ook bij ons raak je je ster kwijt. Heeft u een ster in uw autoruit? Bel gratis 0800-0406. Carglass. Helpt u snel en veilig op de weg."

3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen -kort gezegd- bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeling van Carglass tot betaling van de volgende bedragen:

1. aan eiseres sub 1

a. f. 50.000,00 terzake geleden materiele schade;

b. f 3.000,00 terzake gemaakte buitengerechtelijke kosten;

2. aan eiser sub 2

f. 20.000 terzake geleden immateriële schade;

beide bedragen vermeerderd met rente en kosten van deze procedure.

3.2. Eisers leggen naast de genoemde vaststaande feiten (voor zover door hen aangedragen) aan deze vordering het volgende ten grondslag.

De merknaam Cas Spijkers en zijn persoon genieten momenteel een dusdanige populariteit en op geld waardeerbare bekendheid dat voor het gebruik van de naam forse vergoedingen moeten worden betaald. Carglass heeft, voorafgaand aan het plaatsen van de advertentie, van eiseres sub 1 en/of van eiser sub 2 geen toestemming gekregen om gebruik te maken van de merknaam. Door deze toestemming niet te vragen heeft Carglass inbreuk gemaakt op het aan eiseres sub 1 toekomende merkrecht, althans heeft zij onrechtmatig gehandeld jegens beide eisers, door zonder toestemming en zonder vergoeding voor (eigen) commerciële doeleinden gebruik te maken van de door inspanningen van eisers verkregen populariteit, althans bekendheid van de persoon en naam van eiser sub 2.

Hierdoor heeft eiseres sub 1 materiële schade geleden, zij heeft immers inkomsten gederfd ter hoogte van hetgeen zij gebruikelijk pleegt te bedingen en haar merk heeft afbreuk geleden.

Eiser sub 2 heeft immateriële schade geleden omdat zijn naam ten onrechte in verband is gebracht met het verlies van restaurant De Swaen van haar Michelin-ster en omdat binnen de branche een code bestaat dat de Michelin-ster niet wordt gebruikt en er niet mee in de openbaarheid wordt getreden.

Eisers hebben bovendien ter handhaving van hun rechten buiten rechte kosten gemaakt. Daarvoor is een overzicht van de werkzaamheden van de advocaat van eisers overgelegd.

3.3. Carglass voert het volgende verweer.

Carglass heeft, gezien de aandacht voor eiser sub 2 en het verlies van de Michelin-ster in de media, op humoristische wijze ingespeeld op de actualiteit. Carglass ontkent dat de (merk)naam Cas Spijkers een dusdanige populariteit geniet dat de advertentie onrechtmatig is. Zij ontkent ook dat derden forse vergoedingen moeten betalen voor het gebruik van de (merk)naam. Tevens betwist Carglass dat zij toestemming nodig zou hebben en een schadevergoeding zou moeten betalen voor het plaatsen van de advertentie. Zij heeft evenmin inbreuk gemaakt op het merkrecht van eiseres sub 1. Zij betwist dat er sprake is van een merk in de zin van de wet.

Het gebruik van de naam Cas is evenmin onrechtmatig. Indien de naam of persoon eiser sub 2 een verzilverbare populariteit heeft, betekent dit nog niet dat ieder gebruik van de naam onrechtmatig is. In casu wordt niet geprofiteerd van de naam Cas, maar wordt aangehaakt op of geprofiteerd van de actualiteit. Door het plaatsen van de advertentie hebben eisers geen schade geleden.

Ook de gemaakte buitengerechtelijke kosten worden betwist.

4. De beoordeling

4.1. In aansluiting op hetgeen artikel 37 van de BMW voorschrijft, overweegt de rechtbank dat nu Carglass is gevestigd in dit arrondissement de rechtbank bevoegd is van de vordering terzake de inbreuk op het beweerde merkrecht kennis te nemen.

4.2. In geschil is enerzijds of eiseres sub 1 materiële schade heeft geleden doordat Carglass inbreuk heeft gemaakt op de (merk)naam Cas Spijkers althans dat Carglass door het gebruik van deze naam onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres sub 1 en anderzijds of eiser sub 2 immateriële schade heeft geleden als gevolg van onrechtmatig handelen van Carglass.

Materiële schade

4.3 Eisers hebben gesteld dat eiseres sub 1 schade heeft geleden wegens gederfde inkomsten, omdat eiseres sub 1 in soortgelijke gevallen een geldelijke vergoeding vraagt. Ten bewijze hiervan hebben eisers bij conclusie van repliek een set producties ter griffie gedeponeerd. Uit de als productie gedeponeerde overeenkomsten blijkt weliswaar dat eiseres sub 1 vergoedingen vraagt voor het gebruik van de naam Cas Spijkers, maar deze overeenkomsten betreffen slechts reclame en activiteiten voor producten die gerelateerd zijn aan het beroep c. q. het bedrijf van eiser sub 2. Eisers hebben met deze producties echter niet aangetoond dat zij een geldelijke vergoeding vragen voor het gebruik van de naam op de wijze als Carglass dit in haar advertentie heeft gedaan. Zij hebben daarmee dus ook niet aangetoond dat zij als gevolg van het handelen van Carglass schade hebben geleden wegens inkomstenderving. In de conclusie van repliek stellen eisers overigens ook dat zij slechts medewerking verlenen aan reclame-uitingen en promotionele activiteiten die imago-ondersteunend zijn voor het eigen merk en het staat tussen partijen vast dat de activiteiten van Carglass niet binnen die categorie vallen. Het is voorts volstrekt onaannemelijk dat eiseres sub 1 ook maar enige inkomsten heeft gederfd.

De vordering tot vergoeding van materiële schade aan de zijde van eiseres sub 1 zal derhalve reeds hierom worden afgewezen.

Immateriële schade

4.4. Ondanks dat eiser sub 2 geen chef-kok meer is van restaurant De Swaen te Oisterwijk, is hij nog wel verbonden aan het restaurant. In de conclusie van antwoord hebben eisers erkend dat hij nog een adviseursfunctie heeft.

Ook uit de door Carglass bij conclusie van dupliek overgelegde (en niet bij akte uitlating producties weersproken) producties blijkt dat eiser sub 2 nog in dienst is bij De Swaen. In productie 1a (een artikel in De telegraaf van 27 januari 1999), staat een kort interview met eiser sub 2. Hij zegt in dit interview over het kwijtraken van de Michelin-ster: "Het raakt me heel erg, het valt rauw op mijn dak. Want we zijn juist zo goed bezig met de vernieuwing van het bedrijf." In een interview in De Volkskrant van dezelfde datum verklaart C. Hilders, eigenaar van De Swaen: "Spijkers kookt al tijden niet meer dagelijks in de Swaen. Meestal komt hij alleen 's avonds even binnenlopen. Verder ontwikkelt hij recepten en menu's. Want hij heeft natuurlijk een schat aan ervaring." Ook uit de inhoud van de homepages van De Swaen en van "De Nationale Dinercheque" (productie 2a tot en met 2c) valt op te maken dat eiser sub 2 nog steeds gelieerd is aan De Swaen. Zijn foto staat op de homepage afgebeeld en zijn naam wordt meerdere malen genoemd in verband met het restaurant. Op de homepage van "De Nationale Diner Cheque" ondertekent hij met eiser sub 2, Cuisinier Propriétaire Hotel restaurant De Swaen, Oisterwijk".

Gezien het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gesteld eiser sub 2 niet meer of nog slechts zijdelings verbonden is met het restaurant. Uit de stukken (met name de door Carglass bij conclusie van dupliek overgelegde producties) blijkt dat eiser sub 2 naar buiten toe nog steeds wordt gepresenteerd als het gezicht van De Swaen. Om deze reden kan ook niet worden gezegd dat zijn naam ten onrechte in verband is gebracht met het verlies van de Michelin-ster.

4.5. Het verlies van de Michelinster door De Swaen is in de publiciteit breed uitgemeten. Als eiser sub 2 al schade in zijn persoon is toegebracht dan is dat door die publiciteit waaraan hij zelf heeft meegewerkt. De uiting van Carglass kan eerder worden beschouwd als een relativering daarvan. Gelet op een en ander zal ook dit onderdeel van de vordering reeds hierom worden afgewezen.

4.6. Eiser hebben niet duidelijk gemaakt dat zij door buitengerechtelijk optreden van hun raadsman het geschil voor een deel hebben opgelost, met name door een regeling in der minne op het punt van het verder gebruik van de uiting door Carglass als hier besproken. Carglass heeft immers onweersproken gesteld de uiting eenmalig vanwege de actualiteit te hebben gedaan en niet voornemens te zijn geweest deze nog eens te herhalen. Het is danook niet duidelijk wat de buitengerechtelijke actie heeft bijgedragen. Dit onderdeel van de vordering zal het lot van de andere onderdelen daarom volgen.

4.7. Eisers zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

5. De beslissing

De rechtbank:

- wijst de vordering van eisers af;

- veroordeelt eisers in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op

f. 4.690,=.

Dit vonnis is gewezen door mr. Strijbos, vice-president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 oktober 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

Type: OB/mb

Coll: