Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2388

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-10-2012
Datum publicatie
06-11-2012
Zaaknummer
389885 - FA RK 11-2091
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voornaamswijziging en inschrijven buitenlandse geboorteakte

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 25
Burgerlijk Wetboek Boek 10
Burgerlijk Wetboek Boek 10 17
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2013/144
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 11-2091

Zaaknummer: 389885

Datum beschikking: 22 oktober 2012

Voornaamswijziging en inschrijven buitenlandse geboorteakte

Beschikking op het op 16 maart 2011 ingekomen verzoekschrift van:

[namenreeks],

hierna te noemen: [aanspreeknaam],

wonende te [woonplaats],

advocaat: mr. M.C.S. Huijbers te Amsterdam.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- de brief met bijlage d.d. 1 juli 2011 van de zijde van [aanspreeknaam];

- de brief met bijlagen d.d. 20 oktober 2011 van de ambtenaar;

- de brief met bijlage d.d. 2 december 2011 van de zijde van [aanspreeknaam].

Op 12 maart 2012 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: [aanspreeknaam] bijgestaan door mr. H.M. Pot, kantoorgenoot van mr. Huijbers voornoemd alsmede de ambtenaar in de personen van mevrouw L.I. Holtes en

mevrouw F. Ileri.

Ter terechtzitting heeft de rechtbank de zaak pro forma aangehouden om [aanspreeknaam] in de gelegenheid te stellen een aanvullend stuk in het geding te brengen.

Na de terechtzitting zijn de volgende stukken ontvangen:

- de brief met bijlage (gelegaliseerde geboorteakte met vertaling) d.d. 9 augustus 2012 van de zijde van [aanspreeknaam].

De ambtenaar heeft zich telefonisch over de inschrijfbaarheid van deze akte uitgelaten.

Feiten

* Uit een afschrift van een akte, nummer [nummer], aktenummer [aktenummer], voorkomend in het register van geboorten te [plaats Egypte], Egypte, blijkt dat [aanspreeknaam] op [geboortedatum] in de [geboorteplaats], is geboren als [eerste naam], zoon van [de vader] (vader) en [de moeder] (moeder), beide van Egyptische nationaliteit.

* Deze akte is voorzien van legalisaties door het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken en door het Nederlandse consulaat in Cairo, Egypte en van een beëdigde vertaling.

* [aanspreeknaam] is in 2003 vanuit Egypte naar Nederland gekomen en is hier toegelaten als vluchteling. Het verblijfsdocument met nummer [documentnummer], geldig tot 15 oktober 2014, vermeldt dat aan [aanspreeknaam] voor onbepaalde tijd asiel is verleend.

* Van [aanspreeknaam] is geen geboorteakte ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage.

* In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente [woonplaats] is [aanspreeknaam] ingeschreven (voor zover van belang) als:

(Geslachts)naam: [namenreeks]

Voorna(a)m(en): --

Geboortedatum: [geboortedatum]

Nationaliteit: onbekend.

* [aanspreeknaam] is onder behandeling in verband met transseksualiteit van man naar vrouw. Uit verklaringen d.d. 24 februari 2011 en 27 juni 2011 van dr. M.A.A. van Trotsenburg, gynaecoloog, en drs. A. Wensing-Kruger, medisch psycholoog, beiden werkzaam bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam, blijkt dat [aanspreeknaam] al geruime tijd hormonaal behandeld wordt, nooit enige twijfel heeft getoond over de geslachtsaanpassende behandeling, volledig leeft als vrouw en in het functioneren erg wordt gehinderd door de mannelijke voornaam. Volgens deze deskundigen zal op afzienbare termijn de afsluitende plastische chirurgische ingreep bij [aanspreeknaam] plaatsvinden.

Verzoek

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank last geeft tot wijziging van de voornaam van [aanspreeknaam] van "[eerste naam]" in "[nieuwe eerste naam]" en tot inschrijving van de overgelegde geboorteakte ten name van [aanspreeknaam] in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage.

De ambtenaar voert verweer, welk verweer hierna - voor zover nodig - zal worden besproken.

Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

Nu [aanspreeknaam] in Nederland woont, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3 aanhef en onder a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In beginsel worden de namen van een vreemdeling beheerst door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit bezit (artikel 10:19 van het Burgerlijk Wetboek - hierna: BW). De ambtenaar gaat ervan uit dat [aanspreeknaam] de Egyptische nationaliteit heeft en dat daarom Egyptisch recht op het verzoek tot naamswijziging van toepassing is. De rechtbank zal echter Nederlands recht toepassen. Artikel 10:17 BW bepaalt immers dat de persoonlijke staat van een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 - te weten een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd - is verleend, wordt beheerst door het recht van zijn woonplaats, in dit geval dus door Nederlands recht.

Op het verzoek tot inschrijving van de geboorteakte past de rechtbank Nederlands recht toe, nu het gaat om inschrijving van een akte in een Nederlands register.

Inschrijving geboorteakte

Nu [aanspreeknaam] rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8 onder d van de Vreemdelingenwet 2000, komt de buiten Nederland opgemaakte geboorteakte van [aanspreeknaam] op grond van artikel 1:25 lid 1 aanhef en onder b BW voor inschrijving in de registers van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage in aanmerking. [aanspreeknaam] heeft daarbij belang gezien de verzochte naamswijziging, die pas tot stand komt door toevoeging van een latere vermelding van de geboorteakte, en gezien de te zijner tijd volgende geslachtswijziging, die eveneens op de geboorteakte moet worden vermeld.

De ambtenaar heeft bezwaar gemaakt tegen de inschrijving van de aanvankelijk overgelegde geboorteakte, aangezien deze niet was voorzien van (alle) vereiste legalisaties. Nadat [aanspreeknaam] opnieuw een gelegaliseerd afschrift van de geboorteakte heeft overgelegd, heeft de ambtenaar niet langer verweer gevoerd tegen de inschrijving. Naar het oordeel van de rechtbank kan, nu de door [aanspreeknaam] overgelegde Egyptische geboorteakte is voorzien van de vereiste legalisaties, worden vastgesteld dat deze akte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften is opgemaakt door een bevoegde instantie in Egypte. Deze akte is dus vatbaar voor inschrijving in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage. De rechtbank zal de inschrijving van die akte gelasten.

Voornaamswijziging

Gelet op de vermelding in de basisadministratie en gelet op het Egyptische namenrecht, gaat de rechtbank ervan uit dat [aanspreeknaam] geen geslachtsnaam en voornaam heeft, maar een namenreeks. Anders dan de ambtenaar is de rechtbank van oordeel dat dit er niet toe leidt dat geen naamswijziging kan plaatsvinden. De naam "[eerste naam]" fungeert als eerste naam en aanspreeknaam van [aanspreeknaam] en kan in dat opzicht in het kader van een verzoek tot voornaamswijziging als voornaam van [aanspreeknaam] worden beschouwd.

Naar het oordeel van de rechtbank is voorts voldoende gebleken van een zwaarwichtig belang bij toewijzing van het verzoek tot voornaamswijziging. De rechtbank acht voldoende gebleken dat de wens van [aanspreeknaam] om van geslacht te veranderen duurzaam is. Daarom acht de rechtbank het niet ongepast om een persoon die formeel nog man is, maar feitelijk als vrouw door het leven gaat, een vrouwelijke naam te geven. De rechtbank zal dat verzoek dus toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

gelast de inschrijving in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage van voornoemde akte, nummer: [nummer], aktenummer [aktenummer], afgegeven door de Officier van Politie van Bureau Burg [plaats Egypte] (Egypte) op [datum afgifte] 2012, waarvan een fotokopie aan deze beschikking is gehecht;

gelast de wijziging van "[eerste naam][aanspreeknaam]" in "[nieuwe eerste naam] [aanspreeknaam]".

Deze beschikking is gegeven door mr. I.D. Bellaart, bijgestaan door

mr. M.M.J.H. van den Hurk als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

22 oktober 2012.