Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX4933

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
16-08-2012
Datum publicatie
17-08-2012
Zaaknummer
AWB 12/5106
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Beslissing verweerder inzake bouwroute. Het bord "verboden voor vrachtverkeer" betreft geen bord als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de WVW in samenhang met artikel 12 van het BABW. Ook is geen sprake van beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers. Verweerder hoeft daarom voor de te treffen maatregelen geen verkeersbesluit te nemen. Van een beslissing die is gericht op het doen intreden van een publiekrechtelijk rechtsgevolg als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb is evenmin sprake. Het rechtsmiddel van bezwaar staat dan ook niet open tegen de beslissing van verweerder. Het bezwaar van verzoekers zal naar verwachting niet-ontvankelijk worden verklaard. Gelet op het voorgaande bestaat er geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen, zodat het verzoek daartoe wordt afgewezen.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:3
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994 15
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 12
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 1
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2012/827
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/5106

uitspraak ingevolge artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op het verzoek om een voorlopige voorziening van

[A] e.a., wonende te Voorhout, verzoekers,

tegen

Het College van burgemeester en wethouders van Teylingen, verweerder

(gemachtigde: mr. H.J.M. Winkelhuijzen).

ten aanzien van de beslissing van 12 juni 2012, waarbij verweerder om de bouw van 17 woningen Terra in bouwfase 1a van Hooghkamer, heeft gekozen voor route C als bouwroute. Deze bouwroute loopt over de Componistenlaan en de Mozartlaan en vervolgens steekt deze het Offenbachpad over via een verhoogd aan te leggen plateau en loopt vervolgens als aparte bouwroute gescheiden door een vaste afscheiding langs het Offenbachpad.

Bij brief van 26 juni 2012 hebben verzoekers tegen deze beslissing een bezwaarschrift ingediend alsmede tegen het niet (tijdig) nemen van een verkeersbesluit voor het aanwijzen en aanpassen van route C als bouwroute. Tevens hebben zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het verzoek is op 9 augustus 2012 ter zitting behandeld.

Namens verzoekers zijn ter zitting verschenen [A] en [B].

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens zijn ter zitting verschenen ir. [C] en [D].

Overwegingen

1 Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend voor de beslissing in de bodemprocedure.

2 Verweerder heeft zich primair op het standpunt gesteld dat tegen de beslissing tot aanwijzing van een samenstel van wegen als route voor bouwverkeer geen bezwaar openstaat, nu het geen rechtshandeling betreft die gericht is op rechtsgevolg en geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb. De plaatsing of verwijdering van het bord "Verboden voor bouwverkeer" wijzigt de juridische status van de Mozartlaan niet, nu dit bord geen verbod kan bewerkstelligen. Het bord is geen verkeersbord als bedoeld in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zodat hiervoor geen verkeersbesluit is vereist.

3 Verzoekers hebben zich op het standpunt gesteld dat wel een verkeersbesluit dient te worden genomen omdat met het weghalen van het bord "Verboden voor bouwverkeer" aan het begin van de 30 kilometerzone de weg wordt opengesteld voor een nieuwe categorie gebruikers, namelijk bouwverkeer. Voorts betreffen de aanpassingen aan het Offenbachpad om ruimte te maken voor een bouwweg juist een beperking van de categorie gebruikers, omdat daar straks alleen fietsers en voetgangers gebruik van mogen maken.

4 Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit.

Ingevolge het tweede lid van dit artikel geschieden maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a. de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid;

b. de volgende verkeerstekens op het wegdek:

I. doorgetrokken strepen;

II. de aanduiding van fietsstroken;

III. de aanduiding van busstroken en busbanen;

IV. voetgangersoversteekplaatsen;

V. gele doorgetrokken strepen;

VI. gele onderbroken strepen;

VII. haaietanden.

Ingevolge artikel 1, aanhef en onder ap van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, wordt onder weggebruikers verstaan: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen.

5 De voorzieningenrechter stelt vast dat het bord "verboden voor vrachtverkeer" geen bord betreft als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de WVW in samenhang met artikel 12 van het BABW.

Voorts betreffen de maatregelen op de Componistenlaan en de Mozartlaan geen beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers, nu de Componistenlaan en de Mozartlaan geopend blijven voor een categorie van weggebruikers waarvoor deze weg reeds bestemd was, namelijk bestuurders van motorvoertuigen. Voor wat betreft het Offenbachpad geldt dat fietsers, voetgangers en motorvoertuigen door de tijdelijke maatregelen van elkaar worden gescheiden. Ook dit is geen beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers, maar slechts een feitelijke handeling.

Het voorgaande brengt met zich dat verweerder voor de te treffen maatregelen geen verkeersbesluit behoefte te nemen. Van een beslissing die is gericht op het doen intreden van een publiekrechtelijk rechtsgevolg als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb is evenmin sprake.

Het rechtsmiddel van bezwaar staat dan ook niet open tegen de beslissing van 12 juni 2012. Het bezwaar van verzoekers zal naar verwachting niet-ontvankelijk worden verklaard.

6 Gelet op het voorgaande bestaat er geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen, zodat het verzoek daartoe wordt afgewezen.

7 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage

wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

De uitspraak is gedaan door mr. K. Schaffels, rechter, in aanwezigheid van mr. drs. I. Goud, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 16 augustus 2012.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.