Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW9180

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-05-2012
Datum publicatie
22-06-2012
Zaaknummer
AWB 11/9292
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres werkt zelfstandig als integratief kindertherapeut. Zij doet een beroep op de vrijstelling voor medische en paramedische beroepen (art. 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, ten eerste, Wet OB 1968). De rechtbank overweegt dat de vrijstelling van toepassing is indien de diensten van eiseres een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hebben als die van een psycholoog of orthopedagoog (HvJ EG 27 april 2006, nrs. C-443/04 en C444/04, Solleveld en Van den Hout- Van Eijnsbergen). De rechtbank is van oordeel dat eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat dat het geval is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2012/1545
V-N 2012/40.3.3
FutD 2012-1682
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 11/9292

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 3 mei 2012 in de zaak tussen

[X], wonende te [Z], eiseres

(gemachtigde: [A]),

en

de inspecteur van de Belastingdienst [te P], verweerder.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 26 november 2011 op het bezwaar van eiseres tegen de door haar over het tijdvak van 1 januari 2011 tot en met 31 maart 2011 voldane omzetbelasting.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 april 2012. Eiseres is daar in persoon verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. Namens verweerder zijn verschenen [B], [C] en [D].

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de verschuldigde omzetbelasting tot nihil en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

- veroordeelt verweerder de proceskosten tot een bedrag van € 437 aan eiseres te voldoen;

- gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van € 152 aan haar vergoedt.

Overwegingen

1. Eiseres is integratief kindertherapeut en zelfstandig gevestigd. Eiseres heeft achtereenvolgens (onder meer) de volgende opleidingen gevolgd: Medische basiskennis bij de Leidse Onderwijsinstellingen, Analyseren van Tekeningen (kunstzinnige therapie) bij de Stichting Elisabeth Kubler Ross en Integratieve kindertherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (hierna: de NAVP). Eiseres is sinds 2005 lid van het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen en sinds 2010 als kindertherapeut geregistreerd bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

2. Eiseres heeft over het eerste kwartaal van 2011 een bedrag van € 912 aan omzetbelasting op aangifte voldaan.

3. Bij brief van 24 mei 2011 heeft eiseres bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangifte. In zijn uitspraak van 26 november 2011 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

4. Bij haar beroepschrift heeft eiseres ondertekende verklaringen gevoegd van [E], kinder- en jeugdpsychiater, [F], huisarts en [G], directeur van de basisschool [H]. Zij verklaren respectievelijk als volgt:

"Ondergetekende is werkzaam als Kinder- en Jeugdpsychiater sinds 1990 en werkt daarbij samen met [X], Integratief Kindertherapeut, sinds januari 2005.

Deze samenwerking betreft de behandeling van kinderen met kinderpsychiatrische aandoeningen waarbij de verantwoordelijkheden van [X] zijnin het kader van een gezamenlijk behandelplan geven van kindertherapie. Zij voert daarnaast een zelfstandige praktijk waarin zij kinderen behandelt.

Ondergetekende heeft goed inzicht in het functioneren en de resultaten van [X], door het veelvuldige contact bij casusbesprekingen en gegevens overdracht bij wederzijdse verwijzingen en evaluatie na afsluiten. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat zij op dezelfde locatie werkt.

Op basis van de werkzaamheden, ervaringen en opleiding, verklaar ik dat [X] als Integratief Kindertherapeut op een professioneel niveau functioneert dat vergelijkbaar is met het niveau van een academisch geschoold psycholoog resp. orthopedagoog."

"Ondergetekende is werkzaam als Huisarts sinds aug 2000 en werkt daarbij samen met [X], Integratief Kindertherapeut, sinds januari 2005.

Deze samenwerking betreft de verwijzing van kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 18 jaar die onder andere klachten hebben op het gebied van psychosomatiek, diverse angsten, depressie en problemen door echtscheiding. [X] behandelt door het geven van kindertherapie zodat deze kinderen geen last meer hebben van psychosomatische klachten, leren omgaan met hun aanleg en de verschillende levenssituaties en een gezond zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

Ondergetekende heeft goed inzicht in het functioneren van [X], door de veelvuldige positieve resultaten die bereikt zijn door de gegeven kindertherapie.

Op basis van de werkzaamheden, ervaringen en opleiding, verklaar ik dat [X] als Integratief Kindertherapeut op een professioneel niveau functioneert dat vergelijkbaar is met het niveau van een academisch geschoold psycholoog resp. orthopedagoog."

"Ondergetekende is werkzaam als Directeur van de C.B.S. "[H]" en werkt daarbij samen met [X], Integratief Kindertherapeut, sinds mei 2001. Deze samenwerking betreft de behandeling van leerlingen van genoemde school, die problemen ondervinden op sociaal-emotioneel gebied. Het betreft kinderen die faalangstig zijn, een negatief zelfbeeld hebben, problemen ondervinden inde thuissituatie (scheiding ouders) etc. [X] wordt door mijn school ingeschakeld als wij signalen krijgen dat het kind op bovengenoemde gebieden uitval vertoont. Doordat de behandeling op school plaatsvindt, zijn de lijnen erg kort en kan er door [X] snel en adequaat worden gehandeld, met als gevolg dat er ook snel resultaten worden bereikt.

Ondergetekende heeft goed inzicht in het functioneren van [X], door het veelvuldige contact met gedurende de aanmelding van leerlingen. Tevens vindt er regelmatig terugkoppeling plaats gedurende de behandeling. Deze terugkoppeling loopt rechtstreeks via mij, als directeur van genoemde school, of via zorgfunctionarissen van de school (intern begeleider en/of remedial teacher)

Op basis van de werkzaamheden, ervaringen en opleiding, verklaar ik dat [X] als Integratief Kindertherapeut op een professioneel niveau functioneert dat vergelijkbaar is met het niveau van een academisch geschoold psycholoog resp. orthopedagoog."

5. In geschil is of op de diensten die eiseres verricht de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is.

6. Op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 2 december 2010 is in 2011 de wettekst die gold vóór 1 juli 2009 van kracht. Deze luidt als volgt:

1. Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de belasting vrijgesteld:

g

1º. gezondheidskundige verzorging van de mens in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen; de diensten die door tandtechnici als zodanig worden verricht; de leveringen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici; het vervoer van zieken of gewonden met ambulance-automobielen.

7. Nederland heeft met deze bepaling uitvoering gegeven aan artikel 132, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de BTW-Richtlijn (nr. 2006/112/EG) dat als volgt luidt:

"1. De lidstaten verlenen vrijstelling voor de volgende handelingen:

[...]

c) medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen als omschreven door de betrokken lidstaat [...]."

8. In zijn arrest van 27 april 2006 (Solleveld en Van den Hout-Van Eijnsbergen, zaken C-443/04 en C-444/04) heeft het Hof van Justitie EG met betrekking tot de praktisch gelijkluidende bepaling in de Zesde Richtlijn (nr. 77/388/EEG) onder meer als volgt overwogen:

"40 Om vast te stellen of het om soortgelijke gezondheidskundige verzorging van de mens gaat, moet evenwel, wat de vrijstelling voorzien in artikel 13, A, lid 1, sub c, van de Zesde richtlijn betreft en gelet op het doel van die bepaling, rekening worden gehouden met de beroepskwalificaties van de verleners van die zorg. Wanneer die kwalificaties niet identiek zijn, kan gezondheidskundige verzorging van de mens namelijk alleen als soortgelijk worden aangemerkt, voorzover deze voor de zorgontvanger een gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft."

9. De rechtbank zal derhalve beoordelen of eiseres, op wie in dezen de bewijslast rust, aannemelijk heeft gemaakt dat de diensten die eiseres verricht een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben als diensten verricht door orthopedagogen en/of psychologen.

10. Uit de onder 4. geciteerde verklaringen leidt de rechtbank af dat eiseres als volwaardig kindertherapeut zelfstandig klachten behandelt die overeenkomen met de klachten die door orthopedagogen en psychologen worden behandeld en dat haar behandeling tot vergelijkbare resultaten leidt. Voorts heeft eiseres ter zitting onweersproken gesteld dat de door haar gevolgde opleiding aan de NAVP een specialistische opleiding betreft die eveneens gevolgd wordt door orthopedagogen en psychologen. Gelet daarop acht de rechtbank aannemelijk dat haar vooropleiding van een vergelijkbaar niveau is als die van een orthopedagoog of psycholoog. Tevens neemt de rechtbank in aanmerking dat eiseres is aangesloten bij een beroepsvereniging die een klachtenregeling en tuchtrecht kent (zie 1.). Derhalve acht de rechtbank het kwaliteitsniveau van eiseres voor de zorgontvanger gelijkwaardig aan die van een orthopedagoog of psycholoog.

11. Hetgeen verweerder heeft aangevoerd leidt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Uit het enkele feit dat eiseres niet is onderworpen aan het regime van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg kan de rechtbank niet afleiden dat haar diensten van een lager kwaliteitsniveau zijn dan die van beroepsbeoefenaren die wel onder dat regime vallen. Dat de door eiseres gevolgde opleiding niet is geaccrediteerd en korter is dan de reguliere opleiding van een psycholoog doet daaraan niet af.

12. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard.

13. De rechtbank vindt aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Deze kosten zijn op de voet van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vastgesteld op € 437 (1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 437 en een wegingsfactor 1).

Deze uitspraak is gedaan door mr. K.M. Braun, rechter, in aanwezigheid van mr. C.J.M. Reniers, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2012.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage (belastingkamer), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.