Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW8302

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-06-2012
Datum publicatie
13-06-2012
Zaaknummer
09-753672-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan verduistering, oplichting en poging tot oplichting met betrekking tot een tweetal huurauto's. Kort gezegd hebben verdachte en zijn mededaders auto's gehuurd waarvan zij vervolgens kenmerken van het verhuurbedrijf hebben verwijderd. Vervolgens hebben zij met vervalste kentekenpapieren bij verschillende autobedrijven geprobeerd om de auto voor een hoog bedrag te verkopen, terwijl deze (potentiële) kopers in de veronderstelling waren dat zij een auto van de rechtmatige eigenaar kochten. Eén van de huurauto's is daadwerkelijk verkocht voor een hoog geldbedrag. De huurauto werd daarna bij het verhuurbedrijf als gestolen opgegeven en verdachte en zijn mededaders verdeelden de opbrengst van de verkoop van de auto onderling. Gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Zie ook LJN: BW8236 (medeverdachte A).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/753672-11

Datum uitspraak: 13 juni 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte (G)],

geboren op [geboortedatum] 1986 te [geboorteplaats],

adres: [adres]

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 30 november 2011, 10 februari 2012, 7 maart 2012, 14, 15, 22, 23 mei 2012 en 6 juni 2012.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. R.R. Joesoef Djamil en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.J. Lieftink, advocaat te Almere, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn en/of Hengelo en/of Amsterdam althans te Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een en/of meerdere auto(s) (met kenteken [kenteken 1] en/of [kenteken 2]) althans vervoermiddelen, in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele toebehoorde(n) aan een en/of meerdere autoverhuurbedrij(f)(ven) (te weten firma [bedrijf 1] en/of Verhuurbedrijf [bedrijf 2]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s), als huurder, althans anders dan door misdrijf onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn en/of Hilversum althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een koper (te weten [koper]) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van (ongeveer) 11.000 euro althans geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-een en/of meerdere (huur)auto(s) (te weten een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 1]) te koop aangeboden en/of

-zich voorgedaan als eigena(a)r(en) althans rechtmatige houder van deze (te koop aangeboden) auto(s) en/of

-de herkomst van de (huur)auto(s) verborgen (door alle kenmerken van het autoverhuurbedrijf te verwijderen) en/of

-een vals althans vervalst kentekenbewijs aan deze garagehouder(s) en/of koper(s) van auto(s) overhandigd

-een en/of meerdere (auto) sleutels (laten) kopieren althans een tweede exemplaar en/of meerdere (auto)sleutel(s) bijgemaakt/(laten) bijmaken,

waardoor voornoemde garagehouder(s) en/of koper(s) van auto(s) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn en/of Amersfoort en/of Purmerend althans te Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf tezamen en in vereniging met een ander of anderen,althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een en/of meerdere garagehouder(s)/bedrij(f)(ven) althans een en/of meerdere potentiële koper(s) van auto(s) (te weten [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5]) te bewegen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-een en/of meerdere (huur)auto(s) (te weten een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 2]) te koop aangeboden en/of

-zich voorgedaan als eigena(a)r(en) althans rechtmatige houder van deze (te koop aangeboden) auto(s) en/of

-de herkomst van de (huur)auto(s) verborgen (door alle kenmerken van het autoverhuurbedrijf te verwijderen) en/of

-een vals althans vervalst kentekenbewijs aan deze garagehouder(s) en/of koper(s) van auto(s) overhandigd

-een en/of meerdere (auto) sleutels (laten) kopieren althans een tweede exemplaar en/of meerdere (auto)sleutel(s) bijgemaakt/(laten) bijmaken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn althans te Nederland in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging althans alleen, (telkens), een en/of meerdere kentekenbewij(s)(zen) en/of overschrijvingsbewij(s)(zen) (Volkswagen Golf [kenteken 1] en/of Volkswagen Golf [kenteken 2]) - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn mededaders toen en daar (telkens) valselijk de (invul)gegevens van deze kentekenbewij(s)(zen) en/of overschrijvingsbewij(s)(zen) gewist en/of deze (invul)gegevens vervangen door andere (invul)gegevens (te weten onder meer de identiteitsgegevens van [I] en/[A] en/of [N]), zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn en/of Hilversum en/of Amersfoort en/of Purmerend en/of Barneveld althans te Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad (een) vals(e) of vervalst(e) kentekenbewij(s)(zen) en/of overschrijvingsbewij(s)(zen) (Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 1] en/of [kenteken 2]) - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij en/of zijn mededaders wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/die geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst, immers

-zijn op en bij de plaatsen van de invulgegevens beschadigingen in het papier zichtbaar en/of

-zijn de (oorspronkelijke) invulgegevens grotendeels verwijderd en vervangen door de thans aanwezige (zichtbare) invulgegevens en/of

-is een afwijkende druk-/reproductie- c.q. print-/kopieertechniek voor het gedeelte van de (later aangebrachte) invulgegevens van de auto op het kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs gebruikt;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

5.

hij in of omstreeks de periode tussen 1 mei 2011 tot en met 16 augustus 2011 te Alphen aan den Rijn althans te Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen tussen verdachte en/of [B] en/of [A] en/of [C] en/of [D] en/of [E] en/of [F] een of meer ander(e) perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk

- het verduisteren van een of meer (huur)auto(s), als bedoeld in artikel 321 Wetboek van Strafrecht en/of

- het oplichten van een of meerdere garagehouder(s)/koper(s) van deze (huur)auto(s) als bedoeld in artikel 326 Wetboek van Strafrecht en/of

- het vervalsen van geschriften, te weten een of meer kentekenbewij(s)(zen) en/of overschrijvingsbewij(s)(zen) en/of het voorhanden hebben van valse of vervalste kentekenbewij(s)(zen) en/of overschrijvingsbewij(s)(zen), als bedoeld in artikel 225 lid 1 en lid 2 Wetboek van Strafrecht;

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3. Bewijsoverwegingen

3.1 Inleiding

In juni 2011 is onder de naam 161canon een opsporingsonderzoek gestart naar aanleiding van meerdere incidenten met betrekking tot de verduistering van huurauto's. In dit onderzoek zijn vijftien soortgelijke zaken naar voren gekomen, waarin steeds volgens dezelfde modus operandi een huurauto werd gehuurd door een zogenaamde katvanger, waarna de auto met vervalste kentekenpapieren werd verkocht aan derden, meestal een autobedrijf. Bij deze gang van zaken waren steeds (in wisselende samenstellingen) meerdere verdachten betrokken. Verdachte komt naar voren in twee van de vijftien onderzochte zaken, die zijn gerelateerd in de zaaksdossiers 4 en 5.

Aan hem is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

- medeplegen van verduistering (feit 1: zaaksdossiers 4 en 5)

- medeplegen van oplichting (feit 2: zaaksdossier 4)

- poging tot medeplegen van oplichting (feit 3: zaaksdossier 5)

- medeplegen van valsheid in geschrift, subsidiair medeplegen van opzettelijk afleveren en/of voorhanden hebben van een vals of vervalst geschrift (feit 4: zaaksdossiers 4 en 5)

- deelname aan een criminele organisatie (feit 5)

3.2 Het standpunt van de officier van justitie1

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem onder feiten 4 primair en 5 ten laste gelegde wordt vrijgesproken, dat hij ter zake van het hem onder feit 4 subsidiair (voor zover dit betrekking heeft op kenteken [kenteken 1]) partieel wordt vrijgesproken en dat hij ter zake van het hem onder feiten 1, 2, 3 en 4 subsidiair (voor zover dit betrekking heeft op kenteken [kenteken 2]) wordt veroordeeld.

3.3 Het standpunt van de verdediging2

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder feiten 1, 2, 4 en 5 ten laste gelegde en heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van het onder feit 3 ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 1 (voor zover dit betrekking heeft op kenteken [kenteken 1]) heeft de raadsman aangevoerd dat verdachtes betrokkenheid hierbij onvoldoende is om te kunnen spreken van medeplegen.

Ten aanzien van feit 1 (voor zover dit betrekking heeft op kenteken [kenteken 2]) heeft de raadsman aangevoerd dat geen sprake is van wederrechtelijke toe-eigening en derhalve niet van een (voltooide) verduistering.

Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte geen opzet had op het gronddelict oplichting en voorts dat verdachtes betrokkenheid hierbij onvoldoende is om te kunnen spreken van medeplegen.

Ten aanzien van feit 4 heeft de raadsman aangevoerd dat verdachtes betrokkenheid bij het vervalsen dan wel het voorhanden hebben van vervalste kentekenpapieren niet bewezen kan worden en voor zover dit feit betrekking heeft op kenteken [kenteken 2] heeft de raadsman bovendien aangevoerd dat de kentekenbewijzen niet zijn onderzocht, waardoor niet vaststaat dat deze daadwerkelijk vals of vervalst zijn.

Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsman primair aangevoerd dat geen sprake is van een structureel en duurzaam samenwerkingsverband in de zin van artikel 140 Sr en subsidiair dat verdachte hieraan niet heeft deelgenomen.

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging

Zaaksdossier 4, Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 1]3

Op 20 juli 2011, omstreeks 17:00 uur, huurt [M] (hierna: [M]) voor vijf dagen een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 1] (hierna: de Volkswagen) bij [bedrijf 1] autoverhuur in Hengelo.4 Op 25 juli 2011 doet [M] aangifte van diefstal van de Volkswagen.5 [M] heeft later bekend dat hij deze aangifte in strijd met de waarheid heeft gedaan. Hij heeft verklaard dat hij de Volkswagen op verzoek van [B] (hierna: [B]) heeft gehuurd, terwijl hij wist dat deze van hem zou worden "gestolen", waarna hij hiervan aangifte moest gaan doen. [M] heeft verklaard dat hij op 20 juli 2011 door [A] (hierna: [A]) naar het verhuurbedrijf in Hengelo is gebracht en dat hij de Volkswagen na de huur in Alphen aan den Rijn aan [A] heeft overgedragen.6 Uit de historische gegevens van de mobiele telefoon van [A] blijkt dat deze op 20 juli 2011 om 17:18 uur werd aangestraald door een zendmast in de omgeving van het verhuurbedrijf.7

Een observatieteam van de politie heeft waargenomen dat de Volkswagen op 22 juli 2011, omstreeks 19:00 uur, is overgedragen aan [A] en dat [A] in deze auto is weggereden.8 Op 22 juli 2011 om 23:12 uur heeft de politie een baken in de Volkswagen geplaatst, waarmee kan worden gevolgd waar de auto zich bevindt.9

Uit de bakengegevens blijkt dat de Volkswagen op 23 juli 2011 om 13:08 uur is geparkeerd nabij autobedrijf [bedrijf 6] aan de [adres] te Hilversum.10 Daar wordt de auto vervolgens aangetroffen.11 De eigenaar van dit bedrijf, [koper] heeft verklaard dat hij de Volkswagen op 23 juli 2011 voor € 11.000,- heeft gekocht van een Somalische jongen. Tijdens de onderhandelingen over de prijs heeft de Somalische jongen meerdere keren gebeld met - volgens zijn zeggen - zijn vrouw. [koper] heeft op verzoek van deze jongen een nota gemaakt met een verkoopprijs van € 10.000,-, zodat hij deze aan zijn vrouw kon laten zien en zelf € 1.000,- kon houden.12

Het kentekenbewijs deel IA en het overschrijvingsbewijs die bij de verkoop zijn geleverd, blijken te zijn vervalst: de oorspronkelijke gegevens zijn verwijderd en vervangen door de thans aanwezige gegevens. De oorspronkelijke gegevens op het kentekenbewijs deel IA behoren bij het kenteken [kenteken 5] dat sinds 8 maart 2011 op naam van [A] staat.13 Op het vervalste kentekenbewijs deel IA is een vingerafdruk van [N] (hierna: [N]) aangetroffen.14

[N] heeft verklaard dat hij de Volkswagen op verzoek van verdachte heeft verkocht. Verdachte had hem gevraagd om een auto op zijn naam te zetten, omdat de eigenaar de auto wilde verkopen, maar dat niet op zijn eigen naam wilde doen. [N] zou hier € 1.000,- voor ontvangen. [N] heeft vervolgens zijn persoonsgegevens aan verdachte gegeven. De volgende dag werd hij opgehaald door verdachte en [A], die zich voordeed als de "eigenaar" van de auto. [A] liet toen kentekenpapieren aan [N] zien, waarop [N] als eigenaar van de auto stond vermeld. Op 23 juli 2011, omstreeks 14:00 uur, werden [N] en verdachte door [A] opgehaald in de Volkswagen en zijn zij naar het autobedrijf in Hilversum gereden. [A] gaf de (vervalste) kentekenbewijzen en een tweede sleutel aan [N]. Op korte afstand van het autobedrijf stapten [A] en verdachte uit. Vervolgens heeft [N] de Volkswagen aan het autobedrijf verkocht voor € 11.000,-, waarbij hij het bedrag van € 10.000,- op de bon heeft laten zetten.15 [N] had aan de koper verteld dat hij de auto wilde verkopen omdat zijn familie in Somalië geld nodig had. Tijdens de verkoop werd hij door verdachte gebeld en hebben zij gesproken over de prijs. In de richting van de koper deed [N] voorkomen als ware het zijn vrouw met wie hij telefonisch sprak.16 Na de verkoop heeft [N] € 10.000,- aan [A] gegeven en heeft hij € 1.000,- zelf gehouden.17

Uit de historische gegevens van de mobiele telefoon van [A] blijkt dat deze op 23 juli 2011 van 14:48 tot 17:23 uur werd aangestraald door zendmasten nabij het garagebedrijf in Hilversum waar de Volkswagen is verkocht.

Verdachte heeft verklaard dat hij door [A] is gebeld met de vraag of hij iemand kende die een auto op zijn naam wilde zetten en deze wilde verkopen. [N] was die dag toevallig bij verdachte en wilde dit tegen betaling doen. Verdachte wist naar zijn zeggen niet dat het om een huurauto ging en had al vaker meegemaakt dat iemand geen auto op zijn naam kon zetten vanwege bijvoorbeeld schulden. Hij heeft niet veel vragen gesteld, omdat het verder [N]s zaak was. Tijdens de verkoop in Hilversum was verdachte in de directe nabijheid. Verdachte en [A] hebben in de buurt van het garagebedrijf gewacht terwijl [N] de auto verkocht. Verdachte heeft [N] tijdens de onderhandelingen gebeld om te vragen of hij al klaar was. Na afloop heeft verdachte € 750,- van [N] gekregen.18

Verduistering

Door de verdediging is aangevoerd dat verdachte pas in het proces is betrokken toen de Volkswagen moest worden verkocht. Hij heeft geen uitvoeringshandelingen verricht ten aanzien van de verduistering en is niet betrokken geweest bij het verwijderen van de kenmerken van het verhuurbedrijf en het vervalsen van de kentekenpapieren. Derhalve is wat de verdediging betreft onvoldoende bewijs aanwezig om verdachte als medepleger van verduistering aan te merken.

De rechtbank overweegt het volgende. Uit voorgaande bewijsmiddelen blijkt dat verdachte is benaderd om iemand te regelen voor de verkoop van een auto. Verdachte wist dat de auto ook op de naam van die verkoper zou worden gezet, terwijl die persoon niet de rechtmatige eigenaar van de auto was. Zowel verdachte als de verkoper kregen hiervoor een aanzienlijk geldbedrag. Derhalve had verdachte moeten vermoeden dat het geen rechtmatige autoverkoop betrof. Daarmee staat naar het oordeel van de rechtbank echter niet vast dat hij op de hoogte was van de exacte herkomst van de auto. In dit geval betrof het een gehuurde auto, maar deze had bijvoorbeeld ook van diefstal of heling afkomstig kunnen zijn. Nu voor bewezenverklaring van verduistering vereist is dat een verdachte een goed anders dan door misdrijf onder zich heeft, is de rechtbank van oordeel dat in dit geval geen sprake is van (medeplegen van) verduistering en zal zij verdachte van dit feit vrijspreken.

Medeplegen van oplichting

Door de verdediging is aangevoerd dat verdachte [N] heeft geregeld voor de verkoop van de auto en ook bij de verkoop slechts op de achtergrond aanwezig is geweest. Uit de verklaringen van [N] en verdachte blijkt volgens de verdediging dat verdachte geen opzet had op het gronddelict oplichting. Hij wist immers, aldus de raadsman, niet dat de auto die werd verkocht, een huurauto betrof waarvan de kenmerken van het verhuurbedrijf waren verwijderd.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Zoals hiervoor met betrekking tot de verduistering is overwogen, moet verdachte hebben geweten dat de autoverkoop waarvoor hij [N] als verkoper had geregeld, geen rechtmatige verkoop betrof. Dit blijkt ook uit het feit dat hij ervoor heeft gekozen om niet zelf als verkoper op te treden. In plaats daarvan heeft hij geregeld dat de auto op naam van [N] werd gezet en dat [N] deze auto verkocht. Bovendien is de rol van verdachte hier niet opgehouden, maar heeft hij vervolgens aan [A] de persoonsgegevens van [N] doorgegeven, opdat deze op de kentekenpapieren konden worden gezet en is hij meegegaan naar het autobedrijf in Hilversum waar de auto werd verkocht.

Vaststaat dat sprake is van een huurauto. Dat verdachte mogelijk niet op de hoogte is geweest van de exacte herkomst van de auto, maakt niet dat hij geen opzet heeft gehad op de oplichting. Verdachte wist immers dat bij de verkoop vervalste kentekenpapieren - te weten op naam van [N], niet zijnde de rechtmatige eigenaar van de auto - zouden worden gebruikt en dat [N] zich als rechtmatige eigenaar zou voordoen. Reeds daardoor is de koper op het verkeerde been gezet.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank dan ook van oordeel dat verdachte wist dat de koper van de auto door middel van oplichtingsmiddelen werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (de koopprijs).

Gezien de rol van verdachte, waarbij de rechtbank wijst op het benaderen van [N], het doorspelen van diens persoonsgegevens ten behoeve van de vervalsing van de kentekenpapieren en de betrokkenheid bij de verkoop zelve, is de rechtbank voorts van oordeel dat sprake is van bewuste en nauwe samenwerking.

Derhalve acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzet had op medeplegen van oplichting.

Valsheid in geschrift

Door de verdediging is aangevoerd dat verdachte geen uitvoeringshandelingen heeft verricht ten aanzien van het vervalsen van de kentekenpapieren. Verdachte had geen wetenschap van de vervalsing en heeft de kentekenpapieren niet afgeleverd of voorhanden gehad.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe dat uit de verklaring van verdachte blijkt dat hij wist dat de auto op naam van [N] zou worden gezet, terwijl deze persoon niet de rechtmatige eigenaar van de auto was. Hij heeft de persoonsgegevens van [N] doorgegeven aan [A], die de volgende dag - in het bijzijn van verdachte - kentekenpapieren liet zien waarop [N] als eigenaar van de auto vermeld stond. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat verdachte wist dat de kentekenpapieren vervalst waren. Naar het oordeel van de rechtbank is verdachte voldoende nauw en bewust betrokken geweest bij het gehele proces om hem aan te merken als medepleger van het afleveren en voorhanden hebben van vervalste geschriften.

Zaaksdossier 5, Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 2]19

Op 2 augustus 2011 belt [D] (hierna: [D]) naar autoverhuurbedrijf [bedrijf 2] te 's-Gravenhage. Hij stelt zich voor als [O] en reserveert een Volkswagen Golf type 6.20 Omdat naar aanleiding van eerdere incidenten het vermoeden bestaat dat deze huurauto zal worden verduisterd, plaatst de politie voorafgaand aan de verhuur een peilzender en afluisterapparatuur (ter opname van vertrouwelijke communicatie) in het voertuig.21 De Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 2] (hierna: de Volkswagen) wordt vervolgens op 2 augustus 2011 om 13:45 uur opgehaald en voor vier dagen gehuurd door [O] (hierna: [O]).22 Op 6 augustus 2011 om 13:15 uur wordt de Volkswagen weer ingeleverd bij het verhuurbedrijf. Dan blijkt dat de auto is ontdaan van kenmerken die verwijzen naar het verhuurbedrijf.23

Uit de in de Volkwagen opgenomen vertrouwelijke communicatie (hierna: OVC-gesprekken) blijkt dat de auto gedurende de huurperiode is gebruikt door meerdere personen. Nadat de auto op 2 augustus 2011 is opgehaald bij het verhuurbedrijf hebben de verdachten [D], [C] (hierna: [C]), [A], [F] en verdachte de auto (meerdere keren) onder zich gehad.24

Uit de OVC-gesprekken, de gegevens van het peilbaken, camerabeelden van benzinestations, processen-verbaal van politie en de verklaringen van [O] en [I] (hierna: [I]) kan worden afgeleid dat van 2 tot en met 6 augustus 2011 het volgende zich heeft afgespeeld.

2 augustus 2011

Bij het Transferium te Leiden heeft [O] de Volkswagen direct nadat hij deze had gehuurd, afgegeven aan [D] en [C],25 waarna [D] de auto naar Alphen aan den Rijn heeft gereden. Omstreeks 15:15 uur is [A] bij [D] en [C] in de auto gestapt en hebben zij besproken dat [A] een sleutel en kentekenpapieren gaat (laten) maken en dat zij iemand hebben gevonden die de auto gaat verkopen. [A] is vervolgens alleen in de auto weggereden, waarna omstreeks 15:57 uur verdachte is ingestapt. Ook zij hebben gesproken over de plannen om de auto met vervalste kentekenpapieren en een bijgemaakte sleutel door te verkopen. Verdachte heeft een persoon geregeld die de auto zal gaan verkopen. De (vervalste) kentekenpapieren zullen op naam van deze persoon komen te staan. Vervolgens heeft verdachte een ontmoeting gehad met deze persoon, [I]. Hierna is verdachte weer even bij [A] in de auto gestapt, waarna zij de verdeling van de opbrengst hebben besproken en is verdachte weer uitgestapt.26 Omstreeks 16:23 uur is [H] even bij [A] in de auto geweest. [A] heeft aan hem kentekenpapieren en de persoonsgegevens van [I] gegeven, opdat zijn broer, [F], deze gegevens op de papieren kon (laten) zetten, zodat de Volkswagen op naam van [I] zou lijken te staan.27 Omstreeks 21:10 uur is [F] bij [A] in de Volkswagen gestapt en heeft hij geld van [A] gekregen. [F] heeft vervolgens gezegd dat hij naar Rotterdam en Amsterdam zou gaan om de papieren en de sleutel te regelen. Daarna heeft [A] de auto verlaten en is [F] met een andere man naar Rotterdam en vervolgens naar Amsterdam gereden. In Amsterdam is een man ingestapt met wie [F] en die andere man kennelijk hebben gesproken over het vervalsen van kentekenpapieren.28 Hierna zijn [F] en de andere man naar Barneveld gereden, alwaar de Volkswagen vanaf 00:53 uur heeft stilgestaan achter autobedrijf [bedrijf 7]. Daar hebben tussen [F] en anderen gesprekken plaatsgevonden over sleutels en is kennelijk het autoslot uitgelezen om kopie(ën) van (een) sleutel(s) te maken. Op dat moment is de Volkswagen door de politie in beslaggenomen. De Volkswagen was door de Rijksdienst voor het Wegverkeer voorzien van code A34 (uitvoer en sloop). De verbalisanten hebben in de Volkswagen een dummysleutel aangetroffen.29

3 augustus 2011

Op 3 augustus 2011, omstreeks 16:30 uur, is de Volkswagen door [D] en [C] opgehaald en teruggereden naar Alphen aan den Rijn.30 Omstreeks 18:22 uur hebben zij een korte ontmoeting gehad met [A], die daarbij vertelde dat hij € 600,- voor de papieren heeft betaald en € 400,- voor de sleutel, maar dat de auto niet meer verkocht kan worden en de volgende dag naar het verhuurbedrijf moet worden teruggebracht door [O]. [D] en [C] hebben die avond geprobeerd om via anderen dan [A] alsnog kentekenpapieren te (laten) vervalsen, hetgeen niet is gelukt. Vanaf 20:30 uur was de Volkswagen weer in het bezit van [A], waarna hij van iemand kentekenbewijzen (van een bromfiets) heeft gekregen en heeft besproken dat de persoonsgegevens van [I] daarop moeten worden gezet. Omstreeks 23:35 uur is verdachte in de Volkswagen gestapt. Verdachte heeft tegen [A] gezegd dat het geregeld is en dat de gegevens van [I] erop zullen worden gezet.31

4 augustus 2011

Op 4 augustus 2011 heeft [A] verdachte opgehaald in de Volkswagen en hebben zij in Amsterdam een sleutel opgehaald.32

5 augustus 2011

Op 5 augustus 2011 zijn verdachte en [A] met [I] in de Volkswagen naar Purmerend gereden om de auto te proberen te verkopen. [C] en [D] reden de hele tijd in een andere auto (een Toyota) achter hen aan. In de auto heeft [A] verteld dat hij voor deze auto onder andere € 600,- voor de papieren, € 450,-voor de sleutels, € 500,- voor de huur en daarna nog een keer € 700,- voor de papieren heeft betaald, terwijl [D] en [C] € 400,- hebben betaald. Onderweg zijn ze even gestopt en hebben [A] en verdachte gecontroleerd of er geen stickers - kennelijk van het verhuurbedrijf - meer in de kofferbak en bij het reservewiel zaten. In de auto hebben [A] en verdachte aan [I] de kentekenpapieren op zijn naam laten zien en hebben zij hem geïnstrueerd over zijn verkoopverhaal. [I] heeft vervolgens met een verzonnen verhaal geprobeerd om de Volkswagen te verkopen bij garagebedrijf [bedrijf 5] in Purmerend en daarna bij [bedrijf 4] in Amersfoort. Vanwege de RDW-code is de verkoop niet gelukt, waarna [A], verdachte en [I] met daar achteraan [D] en [C] weer zijn teruggereden naar Alphen aan den Rijn.33

6 augustus 2011

Op 6 augustus 2011 heeft [D] [O] opgehaald in de Volkswagen, waarna zij deze hebben ingeleverd bij [bedrijf 2] te 's-Gravenhage, terwijl [C] achter hen aanreed in een andere auto.34

Verdachte heeft bekend dat hij [I] als verkoper van de Volkswagen heeft geregeld. Hij wist dat [A] vervalste kentekenbewijzen en een gekopieerde sleutel zou regelen waarmee de Volkswagen zou worden doorverkocht. Verdachte is met [A] en [I] naar Purmerend en Amersfoort gereden, alwaar zij hebben geprobeerd de Volkswagen te verkopen.35

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan verduistering van de Volkswagen, poging tot oplichting van de garagebedrijven waaraan zij deze hebben geprobeerd te verkopen en het afleveren en voorhanden hebben van vervalste kentekenbewijzen. Verdachte is van meet af aan op de hoogte geweest van de plannen om de huurauto te voorzien van vervalste kentekenbewijzen, een extra sleutel te laten maken en deze auto vervolgens te verkopen.

Verduistering

De verdediging heeft aangevoerd dat geen sprake is van verduistering, nu de huurauto (weliswaar net buiten de afgesproken huurperiode) is teruggebracht naar het verhuurbedrijf. Omdat het niet is gelukt om de auto te verkopen, is geen sprake van wederrechtelijke toe-eigening. Het verwijderen van de kenmerken van het verhuurbedrijf van de auto en het maken van vervalste kentekenpapieren en een sleutel door verdachte en/of zijn medeverdachten hadden ten doel de oplichting van de potentiële koper(s) te doen slagen en zagen niet op het wederrechtelijk toe-eigenen van de auto, aldus de verdediging.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe als volgt. Uit vaste rechtspraak blijkt dat van wederrechtelijke toe-eigening sprake is als een persoon, zonder daartoe gerechtigd te zijn, als heer en meester beschikt over een goed dat aan een ander toebehoort (HR 24 oktober 1989, NJ 1990, 256). Het enkele feit dat iemand een auto huurt en niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, levert niet zonder meer verduistering op (HR 23 januari 2007, NJ 2007, 84).

Tijdens de vier dagen dat verdachte en zijn medeverdachten de huurauto onder zich hadden, hebben zij op verschillende manieren bewerkstelligd dat de herkomst van de huurauto is verborgen. Zij hebben kenmerken verwijderd waarmee de auto te herleiden was naar het verhuurbedrijf. Zij hebben kentekenpapieren vervalst, waardoor het leek alsof het kenteken [kenteken 2] op naam van [I] stond. Bovendien hebben zij potentiële kopers gezocht en gevonden. [I] heeft zich - in opdracht van verdachte en zijn medeverdachten - tegenover die potentiële kopers voorgedaan als de rechtmatige eigenaar van de auto en heeft meermalen getracht de auto te verkopen.

Uit het samenstel van deze gedragingen, ongeacht welke rol iedere medepleger hierbij heeft vervuld, volgt naar het oordeel van de rechtbank dat, hoewel de auto weer bij het verhuurbedrijf is teruggebracht, in dit geval wel degelijk sprake is van wederrechtelijke toe-eigening van de huurauto. Dit zijn immers handelingen waartoe alleen de rechtmatige eigenaar is gerechtigd. Door zich aldus te gedragen, hebben zij als heer en meester beschikt over de auto die toebehoorde aan het verhuurbedrijf.

Valsheid in geschrift

De verdediging heeft betoogd dat niet bewezen kan worden dat verdachte (samen met anderen) vervalste kenteken- en/of overschrijvingsbewijzen heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, nu deze geschriften niet zijn aangetroffen en de valsheid hiervan derhalve niet door een deskundige is vastgesteld.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt hiertoe als volgt. Vaststaat dat de kentekenpapieren die aan de potentiële kopers zijn aangeboden, niet zijn aangetroffen en derhalve evenmin op echtheid zijn onderzocht. Voor bewezenverklaring van dit feit is naar het oordeel van de rechtbank echter niet vereist dat de valsheid van deze geschriften door een deskundige is vastgesteld. De rechtbank is van oordeel dat uit onder meer de verklaring van [I] en de OVC-gesprekken voldoende blijkt dat de kentekenpapieren van de Volkswagen op naam van [I] stonden. Reeds daaruit blijkt de valsheid van de kentekenpapieren, nu vaststaat dat de Volkswagen niet zijn eigendom was.

Deelname aan een criminele organisatie

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsman van oordeel dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van dit feit.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij in de periode van 2 tot en met 6 augustus 2011 te Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een auto (met kenteken [kenteken 2]), die toebehoorde aan een autoverhuurbedrijf (te weten verhuurbedrijf [bedrijf 2]) en welk goed verdachte en zijn mededaders anders dan door misdrijf onder zich hadden, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

2.

hij in de periode van 20 tot en met en 23 juli 2011 te Hilversum, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, een koper van een auto (te weten [koper]) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 11.000 euro, hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

-een (huur)auto (te weten een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 1]) te koop aangeboden en

-zich voorgedaan als eigenaar van deze (te koop aangeboden) auto en

-de herkomst van de (huur)auto verborgen (door alle kenmerken van het autoverhuurbedrijf te verwijderen) en

-een vervalst kentekenbewijs aan deze koper van deze auto overhandigd en

-een tweede exemplaar van een (auto)sleutel (laten) bijmaken,

waardoor voornoemde koper van deze auto werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij in de periode tussen 2 tot en met 6 augustus 2011 te Amersfoort en Purmerend ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, garagehouders/bedrijven (te weten [bedrijf 4] en [bedrijf 5]) te bewegen tot de afgifte van geld, hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:

-een (huur)auto (te weten een Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 2]) te koop aangeboden en

-zich voorgedaan als eigenaar van deze (te koop aangeboden) auto en

-een vervalst kentekenbewijs aan deze garagehouders/bedrijven overhandigd,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

hij in de periode tussen 20 juli en 6 augustus 2011 te Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft afgeleverd en voorhanden gehad vervalste kentekenbewijzen en een overschrijvingsbewijs (Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 1] en Volkswagen Golf, kenteken [kenteken 2]) - zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen -, terwijl hij en zijn mededaders wisten dat die geschriften bestemd waren voor gebruik als ware zij echt en onvervalst, immers zijn de oorspronkelijke invulgegevens grotendeels verwijderd en vervangen door de thans aanwezige (zichtbare) invulgegevens.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 151 dagen, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook als dat inhoudt een meldingsgebod.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om in geval van bewezenverklaring aan verdachte een gevangenisstraf op te leggen waarvan de duur gelijk is aan de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan verduistering, oplichting en poging tot oplichting met betrekking tot een tweetal huurauto's. Kort gezegd hebben verdachte en zijn mededaders auto's gehuurd waarvan zij vervolgens kenmerken van het verhuurbedrijf hebben verwijderd. Vervolgens hebben zij met vervalste kentekenpapieren bij verschillende autobedrijven geprobeerd om de auto voor een hoog bedrag te verkopen, terwijl deze (potentiële) kopers in de veronderstelling waren dat zij een auto van de rechtmatige eigenaar kochten. Eén van de huurauto's is daadwerkelijk verkocht voor een hoog geldbedrag. De huurauto werd daarna bij het verhuurbedrijf als gestolen opgegeven en verdachte en zijn mededaders verdeelden de opbrengst van de verkoop van de auto onderling. Eén en ander heeft ertoe geleid dat het verhuurbedrijf fors nadeel heeft geleden.

Doordat verdachte en zijn mededaders voor de contacten met de verhuurbedrijven en de (potentiële) kopers gebruik maakten van katvangers, werd de opsporing van hen bemoeilijkt en hebben zij bovendien ervoor gezorgd dat anderen verantwoordelijk werden gehouden en zijzelf buiten schot bleven.

Verdachte en zijn mededaders zijn aldus zeer geraffineerd te werk gegaan en hebben louter uit winstbejag gehandeld, zonder zich rekenschap te geven van de maatschappelijke gevolgen van hun handelwijze. Dit zijn ernstige feiten die zeer ontwrichtend werken in een samenleving die is gebaseerd op het vertrouwen dat moet kunnen worden gesteld in anderen en in waardepapieren en gegevens.

De rechtbank houdt tevens rekening met een het uittreksel justitiële documentatie d.d. 16 april 2012 betreffende verdachte, waaruit volgt dat hij niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten. Ook heeft de rechtbank acht geslagen op het reclasseringsadvies van 10 mei 2012. De reclassering schat het recidiverisico in als laag gemiddeld. Verdachte heeft zich tijdens het schorsingstoezicht goed aan de afspraken met de reclassering gehouden en maakt tijdens dit contact een redelijk stabiele indruk. De reclassering acht toezicht geïndiceerd, waarbij verdachte onder meer wordt begeleid bij het vinden van een vaste baan en het aflossen van zijn schulden. Verdachte heeft ter zitting aangegeven op korte termijn te kunnen starten met een betaalde baan als kapper.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank oplegging van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden.

7. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 45, 47, 57, 225, 321 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8. De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 4 primair en 5 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 subsidiair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van verduistering;

ten aanzien van feit 2:

medeplegen van oplichting;

ten aanzien van feit 3:

poging tot medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4 subsidiair:

medeplegen van opzettelijk een vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, als ware echt en vervalst, afleveren en voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de haar opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 3 (drie) maanden, niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

alsmede onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

alsmede onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. van Paridon, voorzitter,

mrs. G.M.G. Hink en S.M. Krans, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.M.N. Schrover, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juni 2012.

1 Conform ter terechtzitting overgelegd schriftelijk requisitoir.

2 Conform ter terechtzitting overgelegde pleitnota.

3 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het proces-verbaal met het nummer 2011073503, Zaaksdossier 4, van de regiopolitie Hollands Midden, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1215 t/m 1301).

4 Proces-verbaal aangifte, [M] namens [bedrijf 1], 25 juli 2011, p. 1249-1252 + bijlage, p. 1254; Proces-verbaal van aangifte, [aangever] namens [bedrijf 1,, 9 augustus 2011, p. 1255-1258 + bijlagen, p. 1260-1263.

5 Proces-verbaal aangifte, [M] namens [bedrijf 1] , 25 juli 2011, p. 1249-1252.

6 Procesdossier voorblad (doorgenummerd blz. 2235 t/m 2254): Proces-verbaal van verhoor verdachte, [M], p. 2251-2254.

7 Verdachtendossier [A] (doorgenummerd blz. 284 t/m 512): Proces-verbaal van bevindingen, 31 oktober 2011, p. 451-462 + bijlage, p. 463-464.

8 Proces-verbaal relaas, 16 oktober 2011, p. 1217; Verdachtendossier [verdachte] (doorgenummerd blz. 718 t/m 857): Proces-verbaal van observatie 22 juli 2011 (073.B-2011), p. 854-857; Proces-verbaal van bevindingen Resumé zaak 4, 16 mei 2012, nr. 2011073503.

9 Proces-verbaal van bevindingen, 26 juli 2011, p 1272-1277.

10 Proces-verbaal van bevindingen, 26 juli 2011, p 1272-1277.

11 Proces-verbaal kennisgeving van inbeslagneming, 4 augustus 2011, p. 1297.

12 Proces-verbaal verhoor verdachte, [koper] 26 juli 2011, p. 1244-1246.

13 Proces-verbaal forensisch onderzoek kentekenbescheiden, p. 1279-1285 en bijlagen p. 1286-1288.

14 Proces-verbaal identificatie nav dactyloscopische sporen, p. 1289-1290.

15 Proces-verbaal verhoor verdachte, [N], 29 september 2011, p. 1236-1240.

16 Proces-verbaal verhoor verdachte, [koper 1] 26 juli 2011, p. 1244-1246.

17 Proces-verbaal verhoor verdachte, [N], 29 september 2011, p. 1236-1240.

18 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 14 mei 2012.

19 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het proces-verbaal met het nummer 2011073503, Zaaksdossier 5, van de regiopolitie Hollands Midden, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1302 t/m 1483).

20 Verdachtendossier [D] (doorgenummerd blz. 1593 t/m 1753): Proces-verbaal relaas, p. 1595; Uitgewerkte tapgesprekken, p. 1660-1663.

21 Proces-verbaal relaas, 17 oktober 2011, p. 1305; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420.

22 Bijlage, p. 1398.

23 Proces-verbaal van bevindingen, p. 1483.

24 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482.

25 Proces-verbaal verhoor verdachte, [O], 22 augustus 2011, p. 1346-1353.

26 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal verhoor verdachte, [I], 31 augustus 2011, p. 1368-1379; Proces-verbaal van bevindingen, p. 1395-1396.

27 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal van bevindingen OVC-gesprek [H], p. 1325-1328.

28 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal van bevindingen, 23 augustus 2011, p. 1421 en bijlagen p. 1422-1423.

29 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal van bevindingen inbeslagname Golf, p. 1402; Proces-verbaal van bevindingen inbeslagname Golf, p. 1400.

30 Bewijs van ontvangst, p. 1404; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1411.

31 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420.

32 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420.

33 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal van bevindingen, 23 augustus 2011, p. 1425 en bijlagen p. 1426-1433; Proces-verbaal verhoor verdachte, [I], 31 augustus 2011, p. 1368-1379; Proces-verbaal van bevindingen, p. 1395-1396.

34 Proces-verbaal van bevindingen VERSIE II ([verdachte] genoemd), 5 september 2011, p. 1434-1482; Proces-verbaal van bevindingen bakengegevens, 9 augustus 2011, p. 1405-1420; Proces-verbaal verhoor verdachte, [O], 22 augustus 2011, p. 1346-1353.

35 Verklaring van verdachte [verdachte] ter terechtzitting van 14 mei 2012.