Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BW2533

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-04-2012
Datum publicatie
16-04-2012
Zaaknummer
401956 - HA ZA 11-2317
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vernietiging, nietigheid besluit vennootschap, 2:14, 2:15, 2:8 BW.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 8
Burgerlijk Wetboek Boek 2 14
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2012/1025
JOR 2012/210 met annotatie van mr. J.M. Blanco Fernández
OR-Updates.nl 2012-0036
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 401956 / HA ZA 11-2317

Vonnis van 4 april 2012 bij vervroeging

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONFIANÇA MANAGEMENT HOLDING B.V.,

gevestigd te Spijkenisse,

eiseres,

advocaat mr. O.J. Praamstra te Zoetermeer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MANACO (MANAGEMENT CONSULTANTS) INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. H. Eijer te Zoetermeer.

Partijen zullen hierna Confiança en Manaco genoemd worden.

1.De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 augustus 2012, met producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de akte overlegging producties, tevens akte verzoek vermeerdering van eis, met producties;

- het tussenvonnis van 26 oktober 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 10 februari 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2.Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.Confiança wordt bestuurd door [A] (hierna: [A]), die ook haar enig aandeelhouder is.

2.2.[A] is op of omsreeks 2 juli 2007 bij Manaco in dienst getreden als verkoper, op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Omstreeks juli 2008 heeft Confiança voor € 1,-- 140 aandelen in het kapitaal van Manaco gekocht van Manaco It International B.V. (hierna: IT). Bij de akte van levering van de aandelen van 22 juli 2008 is Confiança benoemd tot bestuurder van Manaco. Sinds die datum zijn zowel Confiança als IT zelfstandig bevoegd bestuurder van Manaco. [A] ontvangt als werknemer van Manaco salaris. Confiança ontvangt voor haar werkzaamheden als bestuurder geen afzonderlijke managementfee.

2.3.Op 7 december 2010 hebben [A] en [B] (hierna: [B]), bestuurder van IT, een gesprek gevoerd, waarin is gesproken over de situatie waarin de vennootschap zich bevond. Op of omstreeks 9 december 2010 heeft [B], in het handelsregister de inschrijving van Confiança als bestuurder van Manaco laten doorhalen.

2.4.Bij brief van 21 maart 2011 heeft mr. Eijer [A] namens Manaco uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking op 24 maart 2011 ten kantore van mr. Eijer "om in het belang van de vennootschap vooruit te kijken en te besluiten over noodzakelijke stappen en maatregelen om tot en vruchtbare en rendabele samenwerking te komen, waarmee de vennootschap kan worden gered." [A] heeft bericht dat hij deze uitnodiging niet kon aanvaarden wegens familieomstandigheden. Per e-mail van 24 maart 2011 heeft mr. Eijer bericht dat de vergadering in overleg met Manaco is verplaatst naar 31 maart 2011. [A] is op deze bespreking van 31 maart niet verschenen.

2.5.Bij brief van 1 april 2010 is Confiança door mr. Eijer opgeroepen voor een vergadering van aandeelhouders van Manaco, te houden op 21 april 2011, te Zoetermeer. Als enig onderwerp voor de agenda is vermeld het ontslag van Confiança als bestuurder van Manaco. Naast Confiança is ook [A] opgeroepen om de vergadering bij te wonen. De brief vermeldt dienaangaande: "Voor zover mag blijken dat u nog de positie van statutair bestuurder vervult, zult in de gelegenheid worden gesteld uw mening en advies kenbaar te maken aan de aandeelhouders, alvorens uw ontslag (voor zover vereist) in stemming wordt gebracht. Cliënte is van mening dat er geen sprake is van een statutair bestuurderschap van u, maar van een dienstverband. Wat cliënte betreft kan dit dienstverband gewoon in stand blijven."

2.6.Namens Confiança heeft mr. Bos bij brief van 5 april 2011 mr. Eijer verzocht om een toelichting op het agendapunt betreffende het voorgenomen ontslag.

2.7.Bij brief van 8 april 2011 heeft mr. Eijer onder meer geantwoord: "De verstoorde relatie tussen de heer [B] als bestuurder en uw client is de reden waarom uw cliënt wordt voorgedragen voor ontslag als bestuurder. De onderneming verkeert in financieel slecht weer en het recente verleden heeft bewezen dat de huidige situatie met "twee kapiteins op een schip" niet werkt. Dit is de reden waarom aan de aandeelhoudersvergadering zal worden voorgesteld het statutair bestuurderschap van uw cliënt te beëindigen, onder handhaving van de bestaande arbeidsovereenkomst. Naar verwachting leidt deze structuurwijziging tot een betere samenwerking wat in het belang is van de onderneming."

2.8.Bij brief van 19 april 2011 heeft mr. Bos bericht: "Cliënte heeft in opgemelde zaak om haar moverende redenen besloten geen gebruik te maken van haar adviesrecht en zal mitsdien niet verschijnen op de algemene vergadering van aandeelhouders, die is bepaald op 21 april 2011."

2.9.Op 21 april 2011 is [A] noch Confiança op de algemene vergadering van aandeelhouders van Manaco verschenen. Uit de notulen van deze algemene vergadering blijkt dat de voorzitter heeft geconstateerd (voor zover van belang) dat er een rechtsgeldige oproeping heeft plaatsgevonden, dat 60% van het geplaatste kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigd is zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Als enige agendapunt is behandeld het ontslag van de statutair bestuurder, Confiança, voor zover er nog sprake mocht zijn van een statutair bestuurderschap. Het voorstel tot (voorwaardelijk) ontslag van Confiança is in stemming gebracht en met volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen.

2.10.Bij brief van 31 mei 2011 is [A] op non actief gesteld. Bij brief van 11 juli 2011 is [A] door Manaco op staande voet ontslagen.

2.11.Bij brief van 10 augustus 2011 heeft Confiança de nietigheid, dan wel de vernietigbaarheid ingeroepen van het besluit om haar te ontslaan als bestuurder van Manaco.

3.Het geschil

3.1.Confiança vordert, na vermeerdering van eis, - samengevat - primair een verklaring voor recht dat de volgende besluiten nietig zijn:

- het besluit buiten vergadering van 7 december 2010 van de algemene vergadering van aandeelhouders van Manaco, strekkende tot het ontslag van Confiança als bestuurder van Manaco;

- het besluit van de directie van Manaco tot bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders voor de vergadering die is gehouden te Zoetermeer op 21 april 2011;

- het besluit van 21 april 2011 van de algemene vergadering van aandeelhouders van Manaco, strekkende tot het ontslag van Confiança als bestuurder van Manaco;

- het besluit van de directie van Manaco van 13 september 2011 tot bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders voor de vergadering die is gehouden te Zoetermeer op 30 september 2011;

- het besluit van 30 september 2011 van de algemene vergadering van aandeelhouders van Manaco, strekkende tot het ontslag van Confiança als bestuurder van Manaco;

subsidiair is gevorderd voornoemde besluiten te vernietigen;

alles kosten rechtens.

3.2.Confiança legt aan haar vorderingen ten grondslag dat alleen het bestuur bevoegd is tot het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en dat zij bij de besluitvorming van het bestuur daartoe niet is betrokken. Derhalve zijn de verschillende algemene vergaderingen van aandeelhouders niet geldig bijeengeroepen. Confiança heeft voorts een beroep gedaan op de nietigheid van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders omdat de vergadering niet is gehouden te 's-Gravenhage.

3.3.Manaco voert verweer.

3.4.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.Vast staat dat Confiança niet is betrokken bij de besluitvorming van het bestuur omtrent de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 21 april 2011. In de uitnodiging voor de bespreking van 24 maart 2010, later verplaatst naar 31 maart 2010, is niet vermeld dat het tevens zou gaan om beraadslaging over het besluit tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders. Aldus heeft Confiança in haar hoedanigheid van bestuurder daarover niet mee kunnen beraadslagen (en stemmen). Uit het feit dat zij (bewust) niet is verschenen mag niet worden opgemaakt dat zij geen prijs stelde deel te nemen aan de besluitvorming, nu haar niet bekend was dat een besluit tot bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders op de agenda stond. Dat betekent dat aan de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 april 2011 geen rechtsgeldig besluit van het daartoe bevoegde orgaan, het bestuur, ten grondslag ligt, zodat niet van een rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering van aandeelhouders sprake is geweest. Dit gebrek kan niet worden geheeld doordat IT alleen en zelfstandig bevoegd is om Manaco te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid is een externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en ziet niet op de interne besluitvorming door een orgaan van de vennootschap. Een en ander laat geen andere slotsom toe dan dat het ontslagbesluit dat op 21 april 2011 genomen zou zijn, nietig is.

4.2.Manaco heeft zich tegen de nietigheid van het op 21 april 2011 genomen besluit verweerd met een beroep op de redelijkheid en billijkheid die ingevolge art. 2:8 BW de verhoudingen beheersen tussen de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken. Dit verweer treft doel.

4.3.Vast staat dat [A] bij brief van 21 maart 2011 is uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking ten einde te besluiten over noodzakelijke stappen en maatregelen om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Niet is betwist dat de bespreking op verzoek van [A] is uitgesteld tot 31 maart 2011 en dat [A] op die datum niet is verschenen. Gezien de inhoud van de uitnodiging voor die bespreking was [A] er ten minste van op de hoogte dat [B] bezwaren had tegen (verdere) samenwerking met [A]/ Confiança. Vast staat dat Confiança als aandeelhouder van Manaco bij brief van 1 april 2011 is opgeroepen voor een algemene vergadering van aandeelhouders die is bepaald op 21 april 2011, waarbij als enige agendapunt gold het ontslag van Confiança als bestuurder. Naast Confiança is [A] opgeroepen om de vergadering bij te wonen. Voorts is in de brief aangegeven dat [A] in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening en advies kenbaar te maken aan de aandeelhouders alvorens het ontslag in stemming wordt gebracht.

4.4.Uit de brief van 5 april 2011 waarin mr. Bos verzocht om een toelichting namens Confiança kan worden opgemaakt dat Confiança voornoemde brief heeft ontvangen. Vast staat dat Confiança bij brief van 19 april 2011 heeft gereageerd op de brief van 5 april en heeft bericht dat zij om haar moverende redenen geen gebruik zal maken van het adviesrecht en niet zal verschijnen. Niet is gesteld of gebleken dat zij zich toen aanstonds op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake was van een geldige bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders en dientengevolge op die vergadering geen geldige besluiten zouden kunnen worden genomen.

4.5.Manaco heeft uit de omstandigheid dat Confiança te kennen heeft gegeven op 21 april 2011 niet zullen te verschijnen, redelijkerwijs mogen opmaken dat Confiança er niet alleen vanaf zag om haar adviserende stem uit te brengen als bestuurder, maar er ook vanaf zag te stemmen in haar hoedanigheid van aandeelhoudster. Indien zij iets anders zou hebben gewild had zij dat moeten concretiseren. Dat Confiança's wil niet te verschijnen slechts betrekking had op het niet uitoefenen van het adviesrecht heeft zij onvoldoende duidelijk gemaakt. Daarbij is van belang dat de uitnodiging om van het adviesrecht gebruik te maken was gericht tot [A]. In zoverre is het beroep van Confiança op de nietigheid van het besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, art. 2:8, lid 2 BW.

4.6.Bij haar beroep op de nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het besluit omdat de vergadering niet is gehouden te 's-Gravenhage, heeft Confiança niet aangegeven op welke wijze zij hierdoor in haar belangen is geschaad. Niet is betwist dat Manaco feitelijk kantoor hield te Zoetermeer. Bovendien was Confiança tijdig op de hoogte gesteld dat de vergadering aldaar zou worden gehouden. Niet is gesteld of gebleken dat er beletselen waren waardoor Confiança een vergadering te Zoetermeer niet, maar een vergadering te 's-Gravenhage wel zou kunnen bijwonen. Zou een dergelijk bezwaar bij haar hebben geleefd, dan had van haar verwacht mogen worden dat zij dit bezwaar dadelijk na ontvangst van de oproeping, kenbaar zou hebben gemaakt. Onder deze omstandigheden is sprake van een dermate geringe afwijking van de statuten dat Confiança's beroep op deze vernietigbaarheid evenzeer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.7.Hierop stuit de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de besluiten van 31 maart 2011 en 21 april 2011 af. Confiança is bij die besluiten rechtsgeldig ontslagen als bestuurder van Manaco. Of reeds eerder bij wege van vaststellingsovereenkomst of aandeelhoudersbesluit het ontslag van Confiança is geëffectueerd op 4 december 2010 of dat het ontslag daarna in de vergadering op 30 september 2011 is bekrachtigd behoeft geen bespreking meer, nu Confiança daarbij geen belang heeft. De vorderingen zullen worden afgewezen.

4.8.Confiança zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Manaco worden begroot op:

- griffierecht € 560,00

- salaris advocaat 768,00 (2 punt × tarief II € 384,00)

Totaal € 1.328,00

5.De beslissing

De rechtbank

5.1.wijst de vorderingen af,

5.2.veroordeelt Confiança in de proceskosten, aan de zijde van Manaco tot op heden begroot op € 1.328,00;

5.3.verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C.M. van Dijk en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2012.