Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8606

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
12-03-2012
Datum publicatie
13-03-2012
Zaaknummer
386849 - FA RK 11-1014
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vaststellen geboortegegevens, wijziging vermelding geslacht in akte van geboorte en voornaamswijziging.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 3
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 28a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2012/102
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 11-1014

Zaaknummer: 386849

Datum beschikking: 12 maart 2012

Vaststellen geboortegegevens, wijziging vermelding geslacht in akte van geboorte en voornaamswijziging

Beschikking op het op 4 februari 2011 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoeker],

hierna te noemen: [verzoeker],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. A.L. Ruiter te Enschede.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- het faxbericht d.d. 7 maart 2011 van de zijde van [verzoeker];

- de brief d.d. 21 maart 2011 van de ambtenaar;

- het faxbericht d.d. 15 april 2011 van de zijde van [verzoeker];

- het aanvullend verzoekschrift;

- de brief met bijlagen d.d. 13 oktober 2011 van de zijde van [verzoeker];

- de brief d.d. 10 november 2011 van de ambtenaar;

- de brief met bijlage d.d. 14 december 2011 van de zijde van [verzoeker];

- de brief d.d. 28 december 2011 van de ambtenaar;

- de brief met bijlage d.d. 26 januari 2012 van de zijde van [verzoeker];

- de brief met bijlagen d.d. 6 maart 2012 van de zijde van [verzoeker].

Verzoek en verweer

Het verzoek zoals dat thans luidt strekt ertoe dat de rechtbank:

- de voor het opmaken van de geboorteakte van [verzoeker] noodzakelijke gegevens zal vaststellen;

- de wijziging zal gelasten van de vermelding van het geslacht in voormelde akte van mannelijk in vrouwelijk;

- de wijziging zal gelasten van de voornaam van [verzoeker] van "[oude voornaam]" in "[nieuwe voornaam]";

een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De ambtenaar heeft te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen het als volgt vast stellen van de geboortegegevens van [verzoeker]: [verzoeker] geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Westelijke Jordaanoever, als zoon van [vader van verzoeker] en [moeder van verzoeker], van het mannelijk geslacht.

Feiten

De rechtbank gaat uit van de volgende feiten.

- [verzoeker] is op [geboortedatum] geboren te [geboorteplaats], destijds gelegen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

- De geboorteakte van [verzoeker] is niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage.

- Bij Koninklijk Besluit d.d. [datum Koninklijk Besluit] 2008, nummer [nummer Koninklijk Besluit] is aan [verzoeker] geboren te [geboorteplaats] (onbekend) op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], het Nederlanderschap verleend.

- Blijkens de verklaring d.d. 18 januari 2012 van dr. R.C.J. Kanhai, als plastisch chirurg verbonden aan het Medisch Centrum Alkmaar, heeft [verzoeker] op 27 april 2010 een plastisch chirurgische behandeling ondergaan om een zo volledig mogelijke aanpassing aan het vrouwelijke geslacht te bewerkstelligen. Als gevolg van deze operatie is [verzoeker] niet langer in staat kinderen te verwekken.

- [verzoeker] heeft de Nederlandse en een onbekende nationaliteit.

Bij de indiening van het verzoekschrift zijn stukken in het geding gebracht die de hiervoor genoemde feiten ondersteunen.

Beoordeling

Nu [verzoeker] in Nederland woont, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van artikel 3 aanhef en onder a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Op het verzoek tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte en het verzoek tot voornaamswijziging is Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank is van oordeel dat [verzoeker] voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte akte van geboorte, alsmede dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder en de datum waarop de geboorte van [verzoeker] heeft plaatsgevonden. De rechtbank zal de geboortegegevens van [verzoeker] daarom vaststellen op de door de ambtenaar voorgestelde wijze.

[verzoeker] heeft bij het verzoek tot wijziging van het geslacht in voormelde akte van geboorte een verklaring van dr. R.C.J. Kanhai, als plastisch chirurg verbonden aan het Medisch Centrum Alkmaar overgelegd.

Ingevolge de aanhef van artikel 1:28a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de deskundigenverklaring door meerdere deskundigen te worden ondertekend. Blijkens de wetsgeschiedenis kan onder omstandigheden evenwel voldoende zijn dat omtrent ieder onderdeel van de in artikel 1:28a lid 1 sub a tot en met c BW genoemde vraagstelling een verklaring wordt afgelegd door één deskundige.

[verzoeker] is reeds aan het vrouwelijk geslacht aangepast, zodat op grond van artikel 1:28a lid 2 BW nog slechts een verklaring vereist is over de onderdelen genoemd in lid 1 sub b en c van dit artikel. Nu - gelet op het feit dat de lichamelijke aanpassing van [verzoeker] reeds heeft plaatsgevonden - niet langer sprake kan zijn van psychologische bezwaren tegen een dergelijke aanpassing, acht de rechtbank een verklaring omtrent het psychologische onderdeel van artikel 1:28a lid 1 sub b BW in dit geval niet noodzakelijk.

Blijkens de brief van [verzoeker] d.d. 6 maart 2011 is dr. Kanhai als geneeskundige voor het specialisme plastische chirurgie ingeschreven in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Ingevolge artikel 1 van het Besluit van 21 december 1994 tot uitvoering van artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is hij daarmee bevoegd tot het opstellen van een verklaring over de vraagstelling genoemd in artikel 1:28a lid 1 sub a BW, en eveneens over het medische onderdeel van de vraagstelling als bedoeld in artikel 1:28a lid 1 sub b BW. De rechtbank acht om die reden de overgelegde deskundigenverklaring voldoende.

Op grond van de inhoud van het verzoekschrift, de verklaring van dr. Kanhai en de overige overgelegde stukken, komt de rechtbank tot het oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat [verzoeker] de overtuiging heeft tot het vrouwelijk geslacht te behoren, dat deze overtuiging als van blijvende aard kan worden beschouwd en dat [verzoeker] voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden. Het verzoek wijziging te gelasten van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte van [verzoeker] is om die reden voor toewijzing vatbaar.

Ook de verzochte voornaamswijziging zal als op de wet gegrond worden toegewezen.

Nu de aard van de zaak zich verzet tegen het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de beschikking, zal de rechtbank het hiertoe strekkende verzoek afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

stelt vast dat op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Westelijke Jordaanoever is geboren [verzoeker] als zoon van [vader van verzoeker] en [moeder van verzoeker], van het mannelijk geslacht;

gelast de wijziging van de vermelding van het geslacht van [verzoeker], in de akte, als ingeschreven conform voormelde last, van mannelijk in vrouwelijk;

gelast de wijziging van de voornaam van [verzoeker] in dier voege dat de voornaam zal luiden: "[nieuwe voornaam]";

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. Brandt, bijgestaan door mr. M.M.J.H. van den Hurk als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 maart 2012.