Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV7746

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-02-2012
Datum publicatie
05-03-2012
Zaaknummer
409532 - KG ZA 11-1493
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Beroep op rechtsverwerking slaagt niet. De bezwaren die Rescue naar voren brengt hadden niet eerder kunnen worden gemeld, omdat deze bezwaren pas duidelijk zijn geworden tijdens de nabespreking op 14 december 2011.

Vooropgesteld wordt dat het transparantiebeginsel vereist dat een objectieve beoordelingsmethode wordt gehanteerd die ook achteraf controleerbaar is. De door LFR gevolgde beoordelingsmethode van verschillende deskundigen is als objectief aan te merken. Om de controleerbaarheid te waarborgen van de uitgevoerde beoordelingen dient inzichtelijk te worden gemaakt waarom een inschrijver per subgunningcriterium niet het maximum aantal te behalen punten toegekend heeft gekregen. Dit heeft LFR in eerste instantie gedaan bij brief van 5 december 2011. Ter bevordering van de transparantie kan ook in voorkomende gevallen de door de respectieve beoordelaars gegeven puntenwaardering worden besproken met de inschrijver, zulks teneinde inzichtelijk te maken hoe de uiteindelijke waardering van de criteria is verlopen. In het onderhavige geval staat vast dat LFR op 14 december 2011 de door de respectieve beoordelaars toegekende punten met Rescue heeft besproken. Daarmee heeft LFR naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldaan aan haar verplichting om inzichtelijk te maken hoe de waardering van de wensen is verlopen. Er rust geen aanbestedingsrechtelijke verplichting op LFR om afschriften van documenten met interne beoordelingsresultaten te verstrekken aan Rescue.

De vordering tot heraanbesteding van de onderhavige opdracht heeft Rescue gegrond op de stelling dat LFR (kennelijk) andere wensen en behoeften heeft dan zij heeft verwoord in het Beschrijvend document, waardoor dit niet aansluit bij haar werkelijke wensen. Nog daargelaten of het juist is dat de wensen en behoeften van LFR anders zijn dan zij heeft verwoord in het Beschrijvend document - dit heeft zij immers ter zitting uitdrukkelijk bestreden - biedt deze stelling niet een grond voor toewijzing van de vordering tot heraanbesteding. Het is in een dergelijk geval aan de aanbestedende dienst of hij de ingeslagen weg wil vervolgen met als mogelijk gevolg dat hij een aanbieding krijgt die niet werkelijk aansluit op zijn wensen en behoeften. Een inschrijver kan zich daarover echter niet beklagen zolang de aanbestedende dienst de vooraf bekend gemaakte wensen op een juiste wijze toepast.

Rescue heeft nog betoogd dat de informatie uit de nadere toelichting bij brief van 13 januari 2012 niet meegenomen mag worden bij de beoordeling van de onderhavige bezwaren, omdat die informatie niet staat vermeld in de brief van 5 december 2011. De voorzieningenrechter volgt dit betoog niet, nu dit geen steun vindt in de aanbestedingsregels. Het onvoldoende motiveren van een gunningsbeslissing leidt er slechts toe dat de Alcateltermijn niet aanvangt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 32 027, nr. 3, § 4.1). Bij uitzondering zou een nadere toelichting buiten beschouwing kunnen worden gelaten indien de toelichting op een zo laat tijdstip hangende de procedure wordt verstrekt dat het toelaten daarvan in strijd met de goede procesorde is. Een dergelijke situatie is thans niet aan de orde nu de toelichting ruim voor de zitting, bij brief van 13 januari 2012, al is verstrekt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAAN 2012/54
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 409532 / KG ZA 11-1493

Vonnis in kort geding van 13 februari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rescue 3000 B.V.,

gevestigd te Dronten,

eiseres,

advocaat mr. S.C. Brackmann te Rotterdam,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding,

zetelende te Zoetermeer,

gedaagde,

advocaat mr. H.M. Fahner te 's-Gravenhage.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'Rescue' en 'LFR'.

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 januari 2012 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. LFR voert een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de overeenkomst 'Levering Technische hulpverleninguitrusting'. Deze uitrusting is een aanvulling op de standaarduitrusting van een tankautospuit of een hulpverleningsvoertuig.

1.2. In het Beschrijvend document behorende bij de onderhavige aanbestedingsprocedure staat, voor zover hier van belang, het volgende:

"(...) Hoewel aan het opstellen van dit beschrijvend documentveel zorg is besteed, is het niet uitgesloten dat er tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden in voorkomen. Ik wijs u er op dat, mocht u op dergelijke tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden stuiten, u mij via bovengenoemd e-mailadres uiterlijk bij de uiterste datum voor het indienen van schriftelijke vragen hiervan op de hoogte dient te stellen, zodat dit tijdig kan worden beoordeeld, en zonodig op onderdelen nog tot aanpassing kan worden overgegaan Hetzelfde geldt voor het uiten van eventuele bezwaren tegen de inhoud van het beschrijvend document.

(...)

Indien u niet tijdig zoals hierboven aangegeven reageert op de inhoud van het beschrijvend document zullen eventuele gebreken in het beschrijvend document in het voordeel van de LFR el worden uitgelegd.

(...)".

1.3. In bijlage 3 'Beschrijving van de inschrijvings- en beoordelingsprocedure' behorende bij voornoemd Beschrijvend document staat met betrekking tot de beoordeling van de wensen het volgende:

"(...)

> Fase 3: beoordeling op wensen

Vervolgens worden de inschrijvers die fase 2 goed doorlopen hebben, aan de hand van de op de wensinvulformulieren verstrekte gegevens beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij ten opzichte van elkaar aan de wensen voldoen.

De mate waarin een inschrijver in vergelijking met andere inschrijvers aan een wens voldoet, wordt uitgedrukt in een cijfer (zie voor de te verdienen punten bijlage 7). Het proces verloopt als volgt. Het verwervingsteam bepaalt per wens eerst welke inschrijver ten opzichte van de andere inschrijvers het meest voldoet. Deze inschrijver krijgt de maximale punten voor die wens. Daarna, afhankelijk van de relatieve verschil cq afstand worden ook de resterende punten naar ratio verdeelt onder de andere inschrijvers. (relatieve outranking). Deze methode wordt toegepast voor de wensen die in cijfers kunnen worden uitgedrukt.

Voor bepaalde onderwerpen (zoals de visiebeoordeling) is het niet mogelijk om deze methode toe te passen. In dat geval vindt een beoordeling plaats door de beoordelingscommissie, waarbij minimaal 3 leden onafhankelijk vanelkaar de inhoud beoordelen. De verkregen punten worden daarna gemiddeld.

(...)".

1.4. In de instructie voor de inschrijving (bijlage 2 bij het Beschrijvend document) staat vermeld dat het gevraagde direct en rechtstreeks - dus zonder nadere berekeningen en direct scoorbaar) uit de antwoorden afgeleid moet kunnen worden. In bijlage 6 'Lijst van wensen' behorende bij het Beschrijvend document staat, voor zover van belang, het volgende:

"(...)

LIJST VAN WENSEN

(Bijlage 6 bij beschrijvend document LFR2011/U460 (4 blz.))

U wordt geacht ten aanzien van elk der onderstaande wensen aan te geven in welke mate en op welke wijze u eraan voldoet, waar nodig blijkend uit bijlagen bij uw offerte. (...)

Vervoer naar incident locatie

Wensen

(...)

Vnw 03 De omverpakking van delen de uitrusting is modulair van opbouw met zo min mogelijk verplaatsbare onderdelen met een gewicht groter dan 50 kg. Waarbij de voorkeur uitgaat naar zoveel mogelijk uitrustingsstukken met een maximaal gewicht van 50 kg die door 2 personen te hanteren en te dragen zijn. De uitrusting moet voldoende robuust opgeborgen bevestigd worden, zodat het bij transport niet beschadigd en verschuift.

Vervoer op incident locatie

(...)

Vow 04 Het vervoermiddel is geschikt of kan zo eenvoudig mogelijk geschikt worden gemaakt voor rijden op of naast een spoorrails. Extra score indien railadapter automatisch, handbediende versie iets lagere score.

Lokaliseren

(...)

Low 03 Het systeem bestaat uit zo min mogelijk modules en losse delen in relatie tot het oppervlakte van het zoekgebied in m2.

Low 04 Het systeem is voorzien van een mogelijkheid voor dataregistratie, o.a. continue vastleggen tijdstip en waarden, foto en GPS-koppeling.

Low 05 Het systeem of combinatie van systemen is geschikt voor zoveel mogelijk verschillende soorten te doorzoeken materiaal zoals grond, verschoven grondmassa, steen, (gewapend) beton, staalconstructies, onder water e.d.

Low 06 Het systeem is in een zo kort mogelijke tijd te verplaatsen en elders in te zetten, tijd in sec.

Stabiliseren en stutten

(...)

Stw 02 De door het systeem op te nemen krachten in relatie tot de lengte van de stutten is zo hoog mogelijk. Dit dient in een diagram te worden aangegeven.

Stw 04 De hefcapaciteit/ draagvermogen in relatie tot de lengte van het systeem is zo hoog mogelijk. Dit dient in een diagram te worden aangegeven.

(...)

Stw 06 Het blokkersysteem tijdens het heffen kent zo min mogelijk handelingen.

Stw 07 De wijze waarop en het aantal handelingen waarmee de elementen worden gekoppeld dient u te beschrijven.

(...)

Hydraulische gereedschappen:

(...)

Hyw 03 De pomp produceert zo weinig mogelijk geluid op 1 meter afstand; aangeven in dB(A).

Hyw 04 Het krachtenverloop dient zo vlak mogelijk te verlopen; dit dient met een grafiek inzichtelijk te worden gemaakt.

(...)

Logisiek

Lw 01 U maakt een prijsopgave voor het voorzien van een (elektronische) identificatie (RF chip, ...) op alle apparaten / gereedschappen die onderhoud nodig hebben. De prijs is zo laag mogelijk en de werkwijze is zo eenvoudig mogelijk.

(...)

Kwaliteitsborging

(...)

Kw 02 In een project- en/of kwaliteitsplan geeft u op basis van de technische eisen en/of (product) specificatie, de activiteiten op het gebied van bewaking, meting, beoordeling, verificatie, vrijgave en aflevering weer. Een voorbeeld van een vergelijkbaar project en/of kwaliteitsplan dat voldoet aan 'De richtlijnen voor kwaliteitsplannen' NEN-ISO 10005: 2005 dient u aan de offerte toe te voegen.

(...)".

1.5. Rescue heeft tijdig op deze aanbesteding ingeschreven. Zij heeft op de wensen van bijlage 6 als volgt geantwoord:

"(...)

WENSINVULFORMULIER

(Bijlage 7 bij beschrijvend document LFR2011/U460 (12 blz.))

(...)

WENSINVULFORMULIER

(...)

WENSINVULFORMULIER

(...)

WENSINVULFORMULIER

(...)

WENSINVULFORMULIER

(...)

WENSINVULFORMULIER

(...)".

1.6. Bij brief van 5 december 2011 heeft LFR aan Rescue meegedeeld dat zij voornemens is om de opdracht aan Dutch Rescue Vehicles B.V. (hierna: DRV) te gunnen. Voorts heeft zij een toelichting gegeven op de behaalde punten daar waar Rescue lager heeft gescoord dan DRV en heeft zij de relevante redenen vermeld voor de voorgenomen gunningsbeslissing.

1.7. Op verzoek van Rescue hebben partijen op 14 december 2011 een nabespreking gehad, waarin Rescue een aantal bezwaren tegen de procedure naar voren heeft gebracht en waarin de scores zijn besproken. Tijdens de nabespreking heeft LFR aan de hand van een intern document, waarop de individuele scores per beoordelaar staan vermeld, de behaalde scores met Rescue besproken.

1.8. Bij brief van 13 januari 2012 heeft LFR aan Rescue een nadere toelichting verstrekt op het gunningsvoornemen en de behaalde scores.

2. Het geschil

2.1. Rescue vordert - zakelijk weergegeven - LFR te veroordelen om binnen 48 uur na dit vonnis het document te verstrekken aan Rescue waarin de individuele scores van de verschillende beoordelaars zijn opgenomen en deze procedure aan te houden tot een nader te bepalen datum en tijdstip waarna Rescue de volgende vorderingen instelt:

primair:

LFR te veroordelen de aanbestedingsprocedure te staken en gestaakt te houden en de opdracht met een nieuwe procedure aan te besteden, mits zij de opdracht nog wenst te gunnen;

subsidiair:

LFR te veroordelen de inschrijvingen opnieuw te beoordelen op grond van de verstrekte informatie in het aanbestedingsdocument en om op basis daarvan de aanbestedingsprocedure vanaf fase 3 te doorlopen, dan wel een andere maatregel te treffen die in goede justitie redelijk is;

alles op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van LFR in de kosten van deze procedure, inclusief de nakosten.

2.2. Daartoe voert Rescue het volgende aan.

LFR handelt onrechtmatig jegens Rescue door de aanbestedingsprocedure voort te zetten terwijl zij tijdens de nabespreking van de inschrijving van Rescue zelf heeft vastgesteld dat het Beschrijvend document onduidelijk was. Opvallend is dat verschillende beoordelaars met een vergelijkbare technische deskundigheid aan de inschrijving van Rescue zeer uiteenlopende scores hebben toegekend. Dit is gebleken uit een document dat tijdens de nabespreking door LFR aan Rescue is getoond. Rescue heeft er belang bij over dat document te kunnen beschikken omdat zij daarmee kan aantonen dat het verschil in puntenwaardering te groot is. Daarnaast stelt Rescue dat LFR tijdens de nabespreking heeft verklaard andere wensen en behoeften te hebben dan zij heeft verwoord in het Beschrijvend document. De procedure op basis van dit document levert daardoor niet de economisch meest voordelige inschrijver op. Subsidiair dienen de inschrijvingen opnieuw beoordeeld te worden op basis van hetgeen LFR heeft uitgevraagd.

2.3. LFR voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

Rechtsverwerking

3.1. LFR heeft betoogd dat Rescue te laat is met haar bezwaren over bepaalde wensen en het relatieve beoordelingssysteem, nu zij die bezwaren voorafgaand aan de inschrijving kenbaar had moeten maken. De voorzieningenrechter is, gelijk aan het betoog van Rescue, van oordeel dat de bezwaren die Rescue naar voren brengt - los van de vraag of die bezwaren thans opgaan - niet eerder hadden kunnen worden gemeld, omdat deze bezwaren pas duidelijk zijn geworden tijdens de nabespreking op 14 december 2011. Uit die bespreking is in de visie van Rescue gebleken dat de wensen en behoefte van LFR niet aansluiten bij de uitgevraagde wensen en dat sommige wensen niet zijn beoordeeld zoals die zijn uitgevraagd. Bij de beoordeling is naast hetgeen is uitgevraagd ook het beoogde resultaat betrokken, aldus Rescue. Gezien deze stellingname had Rescue niet eerder deze bezwaren kunnen melden en slaagt het beroep van LFR op rechtsverwerking niet.

3.2. Voor zover Rescue ook heeft bedoeld dat in de huidige wensenlijst en/of beoordelingssystematiek bepaalde, in haar visie, essentiële aspecten, zoals de veiligheid van werknemers, voor LFR onvoldoende tot uitdrukking (kunnen) komen, slaagt het beroep van LFR dat Rescue daarover te laat heeft geklaagd. In het Beschrijvend document, hiervoor deels weergegeven onder 1.2, wordt de inschrijver uitdrukkelijk verzocht eventuele tegenstrijdigheden of onvolkomenheden uiterlijk vóór het indienen van de schriftelijke vragen bij de aanbestedende dienst te melden. Nu Rescue dat niet heeft gedaan kan zij hier thans niet meer over klagen.

Afgifte intern document

3.3. Vooropgesteld wordt dat het transparantiebeginsel vereist dat een objectieve beoordelingsmethode wordt gehanteerd die ook achteraf controleerbaar is.

De door LFR gevolgde beoordelingsmethode van verschillende deskundigen is als objectief aan te merken. Om de controleerbaarheid te waarborgen van de uitgevoerde beoordelingen dient inzichtelijk te worden gemaakt waarom een inschrijver per subgunningcriterium niet het maximum aantal te behalen punten toegekend heeft gekregen. Dit heeft LFR in eerste instantie gedaan bij brief van 5 december 2011. Ter bevordering van de transparantie kan ook in voorkomende gevallen de door de respectieve beoordelaars gegeven puntenwaardering worden besproken met de inschrijver, zulks teneinde inzichtelijk te maken hoe de uiteindelijke waardering van de criteria is verlopen. In het onderhavige geval staat vast dat LFR op 14 december 2011 de door de respectieve beoordelaars toegekende punten met Rescue heeft besproken. Daarmee heeft LFR naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldaan aan haar verplichting om inzichtelijk te maken hoe de waardering van de wensen is verlopen. Er rust geen aanbestedingsrechtelijke verplichting op LFR om afschriften van documenten met interne beoordelingsresultaten te verstrekken aan Rescue. De daarop gerichte vordering zal daarom worden afgewezen.

3.4. Nu de vordering tot afgifte van het gevraagde document wordt afgewezen, komt de voorzieningenrechter in beginsel niet meer toe aan de overige vorderingen, nu die volgens het petitum pas worden ingesteld op een nader te bepalen datum. De voorzieningenrechter begrijpt de vorderingen echter aldus, net als overigens LFR ook blijkens haar verweer heeft gedaan, dat deze zelfstandig naast de vorige vordering zijn ingesteld, zodat zij hierna zullen worden besproken.

Heraanbesteding

3.5. De vordering tot heraanbesteding van de onderhavige opdracht heeft Rescue gegrond op de stelling dat LFR (kennelijk) andere wensen en behoeften heeft dan zij heeft verwoord in het Beschrijvend document, waardoor dit niet aansluit bij haar werkelijke wensen.

3.6. Nog daargelaten of het juist is dat de wensen en behoeften van LFR anders zijn dan zij heeft verwoord in het Beschrijvend document ? dit heeft zij immers ter zitting uitdrukkelijk bestreden ? biedt deze stelling niet een grond voor toewijzing van de vordering tot heraanbesteding. Het is in een dergelijk geval aan de aanbestedende dienst of hij de ingeslagen weg wil vervolgen met als mogelijk gevolg dat hij een aanbieding krijgt die niet werkelijk aansluit op zijn wensen en behoeften. Een inschrijver kan zich daarover echter niet beklagen zolang de aanbestedende dienst de vooraf bekend gemaakte wensen op een juiste wijze toepast. Dat de wensen anders of uitgebreider omschreven kunnen worden doet aan het voorgaande niet af.

3.7. De bezwaren die Rescue voorts heeft aangevoerd met betrekking tot de gestelde onduidelijkheid van de wensen treffen evenmin doel. De beweerde onduidelijkheid wordt immers gebaseerd op de stelling dat de wensen bij de beoordeling anders worden uitgelegd dan op basis van de tekst van het Beschrijvend document verwacht had mogen worden, omdat ook de beoogde wensen daarbij zouden zijn betrokken. De bezwaren zien dan ook niet zozeer op de onduidelijkheid van de desbetreffende wensen, maar veeleer op een onjuiste toepassing daarvan bij de beoordeling van de inschrijving.

3.8. Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat de primaire vordering zal worden afgewezen.

Herbeoordeling van de inschrijvingen

3.9. Rescue heeft voorts nog aangevoerd dat de wensen achteraf zijn gewijzigd door daaraan toe te voegen dat bepaalde informatie verstrekt had moeten worden of in een bepaalde vorm verstrekt had moet worden. Ook is de beoordeling van de inschrijving van Rescue volgens haar onjuist, omdat bij verscheidene wensen, anders dan LFR heeft vermeld, de gevraagde informatie wel was bijgevoegd. Hieronder zal de voorzieningenrechter de wensen, waarbij Rescue de meeste punten heeft verloren, afzonderlijk bespreken.

3.10. Vooropgesteld wordt dat de beoordeling of de verscheidene inschrijvingen voldoen aan de wensen onderhevig is aan elementen die subjectief van aard zijn. In dit verband wordt overwogen dat de inschrijvingen zijn beoordeeld aan de hand van de lijst van wensen (bijlage 6 van het Beschrijvend document), zoals hiervoor onder 1.4 deels weergegeven, door vier respectievelijk twee personen, die ieder voor zich en onafhankelijk van elkaar elke aanbieding hebben beoordeeld. Aldus is een (eventueel sturende) invloed van de individuele beoordelaar voldoende ingeperkt. Dit is ter zitting door Rescue niet weersproken. Voorts wordt in aanmerking genomen dat hier sprake is van een relatief beoordelingssysteem, inhoudende dat de verstrekte gegevens van de inschrijvers worden beoordeeld op de mate waarin dan wel de wijze waarop zij ten opzichte van elkaar aan de wensen voldoen. Daarnaast is van belang dat de reactie van de inschrijver op de wens direct en rechtstreeks uit het antwoord dient te kunnen worden afgeleid. Dit een en ander zal bij de hierna te beoordelen bezwaren worden betrokken.

3.11. Rescue heeft nog betoogd dat de informatie uit de nadere toelichting bij brief van 13 januari 2012 niet meegenomen mag worden bij de beoordeling van de onderhavige bezwaren, omdat die informatie niet staat vermeld in de brief van 5 december 2011. De voorzieningenrechter volgt dit betoog niet, nu dit geen steun vindt in de aanbestedingsregels. Het onvoldoende motiveren van een gunningsbeslissing leidt er slechts toe dat de Alcateltermijn niet aanvangt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 32 027, nr. 3, § 4.1). Bij uitzondering zou een nadere toelichting buiten beschouwing kunnen worden gelaten indien de toelichting op een zo laat tijdstip hangende de procedure wordt verstrekt dat het toelaten daarvan in strijd met de goede procesorde is. Een dergelijke situatie is thans niet aan de orde nu de toelichting ruim voor de zitting, bij brief van 13 januari 2012, al is verstrekt.

Wens Vnw 03

3.12. Deze wens ziet op het vervoer van de TH-uitrusting, waarbij een modulaire opbouw van de uitrusting met zo min mogelijk verplaatsbare onderdelen met een gewicht groter dan 50 kg gewenst is en bij voorkeur uitrustingsstukken met een maximaal gewicht van 50 kg. LFR heeft de puntentoekenning aldus gemotiveerd dat Rescue weinig concreet is geweest in de beantwoording van de wens en dat er essentiële informatie ontbrak, zoals in welke mate sprake is van een modulaire opbouw en wat het gewicht van de verschillende onderdelen is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Rescue bij haar inschrijving, hiervoor onder 1.5 deels weergegeven, inderdaad onvoldoende antwoord heeft gegeven op de gevraagde wens door de specifieke informatie over gewichten niet te vermelden.

Wens Vow 04

3.13. Bij deze wens vraagt LFR om een vervoermiddel dat op of naast een spoorrails kan rijden. Rescue stelt dat gezien de aard van de wens een tussenscore niet mogelijk is, omdat de inschrijver een geschikt vervoersmiddel aanbiedt of niet. LFR heeft dat bestreden onder verwijzing naar het relatieve beoordelingssysteem. Omdat alle vier de inschrijvers een vervoermiddel hebben geoffreerd dat naast de spoorrails kan rijden en één van de inschrijvers een vervoermiddel heeft aangeboden dat ook op de spoorrails kan rijden en DRV heeft meegedeeld dat zij die mogelijkheid kan ontwikkelen, onderscheiden deze laatste twee inschrijvers zich van de overige inschrijvers en hebben zij de meeste punten gekregen. De voorzieningenrechter volgt de redenering van LFR, nu die aansluit bij het systeem dat de verstrekte informatie van de inschrijvers wordt beoordeeld op de mate waarin zij ten opzichte van elkaar aan de wens voldoen. Deze wens is derhalve op een juiste wijze door LFR beoordeeld.

Wensen Low 03 t/m 06

3.14. Het bezwaar dat Rescue tegen de beoordeling van deze wensen heeft aangevoerd, is dat de wensen, zoals verwoord in de wensenlijst, niet overeenstemmen met de werkelijke wensen en behoeften van LFR. Hierdoor kon LFR de aanbieding van Rescue op deze wensen niet meer punten geven, aldus Rescue. Hieruit volgt niet dat de beoordeling van die wensen onjuist of onzorgvuldig is geweest. Sterker nog, uit deze stelling volgt dat LFR de vooraf bekendgemaakte wensen juist heeft toegepast, hoewel zij dat ? in de visie van Rescue ? anders had willen doen. Zoals hiervoor onder 3.6 al is overwogen is het uitsluitend aan de aanbestedende dienst of hij zijn wensen en behoeften, met alle gevolgen van dien, tijdens een procedure nog wil wijzigen.

3.15. Voor zover Rescue bij deze wensen heeft aangevoerd dat de maximale score toegekend dient te worden in het geval de inschrijver aan de wens voldoet, miskent zij daarmee dat de wensen worden beoordeeld op basis van het relatieve beoordelingssysteem, zoals hiervoor onder 3.10 weergegeven. Daaruit volgt dat het enkel voldoen aan een wens niet als vanzelfsprekend meebrengt dat het maximum aantal punten wordt toegekend. De score is immers mede afhankelijk van het antwoord van de overige inschrijvers.

3.16. De wens Low 03 houdt in dat het zoeksysteem uit zo min mogelijk modules en losse delen bestaat. In wens Low 06 vraagt LFR een systeem dat in een zo kort mogelijke tijd is te verplaatsen, waarbij de tijd in seconden moet worden vermeld. Uit de inschrijving van Rescue, zie onder 1.5, blijkt dat zij niet concreet is geweest met de vermelding om hoeveel koffers het gaat en evenmin informatie heeft verstrekt over het aantal seconden dat met het verplaatsen van het systeem is gemoeid, terwijl daar wel expliciet om is gevraagd. Hieruit volgt dat niet is gebleken dat LFR de wensen niet correct heeft beoordeeld.

Wensen Stw 02 t/m 04

3.17. Rescue heeft betoogd dat noch uit de beschrijving, noch uit de daarbij behorende informatie blijkt dat LFR van de inschrijver tekeningen, diagrammen en andere visuele toelichtingen wenst te ontvangen. Dat andere inschrijvers dat wel hebben gedaan is niet relevant voor de beoordeling van haar inschrijving, aldus Rescue.

3.18. Dit betoog slaagt niet. In de eerste plaats niet omdat bij de wensen Stw 02 en Stw 04 expliciet is verzocht om diagrammen bij te voegen. Dat Rescue thans stelt dat die diagrammen in haar bijlage L staan weergegeven, doet geen recht aan de eis dat het antwoord direct zichtbaar moet zijn. Daarbij komt dat Rescue in haar antwoord niet heeft verwezen naar haar bijlage L, zodat de beoordelaars dat niet hebben kunnen meenemen in hun beoordeling. In de tweede plaats is de wijze waarop andere inschrijvers de wensen beantwoorden wel degelijk relevant voor de beoordeling van de inschrijving van Rescue, nu hier immers sprake is van een relatief beoordelingssysteem, waarbij de antwoorden van de inschrijvers met elkaar worden vergeleken.

Wensen Stw 06 en 07

3.19. Verwezen wordt naar hetgeen onder 3.14 is overwogen.

Wensen Hyw 03 en 04

3.20. Bij wens Hyw 03 is uitdrukkelijk gevraagd het aantal dB van de pomp te vermelden. Bij wens Hyw 04 diende het krachtenverloop zo vlak mogelijk te verlopen en moest dat met een grafiek inzichtelijk worden gemaakt. Vaststaat dat Rescue ten aanzien van wens Hyw 03 in haar inschrijving heeft vermeld dat het exacte dB niveau nog gemeten moet worden. Ter zitting stelt Rescue dat het geluidsniveau 79 dB is en terug te vinden is in het antwoord op eis Hye 05. Gelet op deze tegenstrijdigheid in haar eigen verklaring kon van de beoordelaars niet verwacht worden dat zij dit hadden opgemerkt. Temeer niet nu het antwoord direct zichtbaar moest zijn. Daarnaast wordt bij Hyw 04 enkel vermeld dat het krachtverloop vlak is onder verwijzing naar het handboek, welk handboek door Rescue niet is bijgevoegd. Het had op de weg van Rescue gelegen om én het handboek bij te voegen én naar de juiste grafiek te verwijzen, teneinde de vergelijking voor de beoordelaars te vereenvoudigen, zoals vooraf is verzocht met de eis om directe en rechtstreeks zichtbare antwoorden te verstrekken. Ook deze wensen zijn op juiste wijze beoordeeld.

Wens Lw 01

3.21. Deze wens houdt een prijsopgave in voor het voorzien van een (elektronische) identificatie zoals een RF-chip op alle apparaten en gereedschappen die onderhoud nodig hebben. In haar inschrijving heeft Rescue geen prijsopgave gedaan en meegedeeld hierover met LFR in gesprek te willen gaan. De voorzieningenrechter is met LFR van oordeel dat bij gebreke van een prijsopgave de inschrijving van Rescue zich niet laat beoordelen op deze wens. Indien Rescue meer informatie nodig had om deze wens te beantwoorden dan had zij daar om moeten vragen. Overigens heeft LFR onweersproken gesteld dat de andere inschrijvers wel een prijsopgave hebben gedaan, zodat er kennelijk voldoende informatie was verstrekt. Ook deze wens is dus correct beoordeeld.

Wens Kw 02

3.22. Hier is een voorbeeld gevraagd van een vergelijkbaar project en / of kwaliteitsplan dat voldoet aan de richtlijnen voor kwaliteitsplannen 'NEN-ISO 10005:2005. Rescue heeft niet weersproken dat zij een project heeft overgelegd dat niet voldoet aan voormelde NEN-ISO norm, met als gevolg dat zij niet heeft voldaan aan de wens. LFR heeft dan ook de inschrijving van Rescue op dit onderdeel correct beoordeeld.

Conclusie

3.23. Gelet op het bovenstaande gaan de bezwaren Rescue tegen de beoordeling van haar inschrijving niet op. Bij (her)beoordeling van de overige aangevoerde bezwaren heeft Rescue geen belang meer, nu de herbeoordeling niet kan leiden tot wijzing van de rangorde van de inschrijvers, in die zin dat Rescue als economisch meest voordelige inschrijver de opdracht gegund zou moeten krijgen. De (meer) subsidiaire vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.

3.24. Rescue zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Rescue om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van LFR begroot op € 1.391,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 575,-- aan griffierecht, aan LFR te betalen;

- bepaalt dat Rescue bij gebreke van tijdige betaling de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd is;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A. Koppen en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2012.

nve