Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU6031

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
02-12-2011
Zaaknummer
402349/KG ZA 11-1040
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BV6808, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding. De aanbestedende dienst heeft eiseres op goede gronden geen punten toegekend voor het onderdeel ‘Testset’, aangezien eiseres de resolutie van de aangeleverde bestanden heeft ingevuld in het verkeerde veld, hetgeen na uitlezing heeft geresulteerd in een fictieve en te lage sampling rate. Van de aanbestedende dienst, die op ondubbelzinnige wijze voorschrijft waar informatie moet worden ingevuld, kan niet worden verwacht dat zij de betreffende informatie zelfstandig uit de aangeleverde bestanden destilleert. Geen fout die zich voor eenvoudig herstel leent. Aanbestedende dienst heeft voldaan aan motiveringsverplichting. Ook overigens is niet gebleken van gebreken op grond waarvan heraanbesteding zou moeten volgen. De vorderingen worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 402349 / KG ZA 11-1040

Vonnis in kort geding van 25 oktober 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M&R Micro-Imaging B.V.,

gevestigd te Kampen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CCS Content Conversion Specialists GmbH,

gevestigd te Hamburg (Duitsland),

eiseressen,

advocaat mr. H.N. s'Jacob te Zwolle,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

Koninklijke Bibliotheek,

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. H.M. Fahner te 's-Gravenhage,

waarin heeft gevorderd zich te mogen voegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

X-CAGO B.V.,

gevestigd te Roermond,

advocaat mr. M.M.C.M. Hussem te Voerendaal.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'de Combinatie', ' de KB' en 'X-CAGO'.

1. Het incident tot voeging

X-CAGO heeft gevorderd zich te mogen voegen aan de zijde van de KB. Ter zitting van 18 oktober 2011 hebben de Combinatie en de KB verklaard geen bezwaar te hebben tegen de voeging. X-CAGO is vervolgens toegelaten als gevoegde partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde voeging in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

2. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 18 oktober 2011 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1. In juni 2011 heeft de KB een niet openbare Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het digitaliseren van gedrukt tekstmateriaal (boeken, kranten en tijdschriften), hierna te noemen 'de Opdracht'. De KB beoogt met deze aanbesteding een Raamovereenkomst te gunnen aan minimaal drie opdrachtnemers die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Vervolgens zal telkens een minicompetitie worden gehouden tussen de opdrachtnemers in de Raamovereenkomst om te bepalen wie de werkzaamheden zal uitvoeren. Op de aanbesteding is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) van toepassing.

2.2. De aanbestedingsprocedure is nader beschreven in het 'Beschrijvend document voor digitaliseren gedrukt tekstmateriaal', hierna te noemen het 'Beschrijvend Document'. In het Beschrijvend Document is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

"(...)

7 Gunningscriteria

De Koninklijke Bibliotheek hanteert als gunningscriterium voor de aanbesteding het criterium "economisch meest voordelige Inschrijving".

De Inschrijving wordt beoordeeld op de volgende (sub)gunningscriteria:

(sub)gunningscriteria

In de Raamovereenkomst zijn door de Inschrijvers maximumtarieven opgegeven. De weging van elementen binnen deze subcriteria wordt gespecificeerd in de offerteaanvraag. De in de offerte geboden tarieven zijn wederom aan concurrentie onderhevig.

Voor het gunningcriterium 'Prijs' wordt het maximale aantal punten voor elk onderdeel toegekend aan de Inschrijver met de laagste prijs. De overige Inschrijvers krijgen een puntenaftrek die gekoppeld is aan de afwijking ten opzichte van de laagste prijs (zie voorbeeld Bijlage 6 Prijzenblad).

(...)".

2.3. In bijlage 6 bij het Beschrijvend Document (het Prijsmodel) is het volgende vermeld:

"(...)

Alle bestanden moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gespecificeerd onder 'Bijlage 8. Pakket van Eisen'.

(...)".

Op de tweede pagina van Bijlage 6 zijn rekenvoorbeelden gegeven voor de berekening van de puntenaftrek die is gekoppeld aan de afwijking ten opzichte van de laagste prijs.

2.4. In bijlage 7 bij het Beschrijvend Document is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

"(...)

De test die moet worden uitgevoerd moet aan dezelfde specificaties voldoen zoals geformuleerd in 'bijlage A: Pakket van eisen'. Indien een Inschrijver in de test niet aan de specificaties voldoet en de opdracht wordt uiteindelijk aan deze Inschrijver gegund, dan zal deze Inschrijver alsnog aan de specificaties dienen te voldoen zoals deze geformuleerd zijn in 'Bijlage A: Pakket van eisen'.

(...)

Beeldbestanden

Aandachtspunten:

* Opnamen technische targets. Let op: bij aanlevering van bestanden met een onjuist bestandsformaat, in kleur i.p.v. grayscale, in grayscale i.p.v. kleur, met een verkeerd of geen icc profiel, met een verkeerde sampling rate kunnen de opnamen van de technische testkaarten niet worden beoordeeld. Dit heeft tot gevolg dat er geen punten kunnen worden toegekend aan de opnamen van de technische targets.

* Opnamen van de originelen: Masters en afgeleiden. Let op: Bij aanlevering van bestanden met een onjuist bestandsformaat, in kleur i.p.v. grayscale, in grayscale i.p.v. kleur, met een verkeerd of geen icc profiel, met een verkeerde sampling rate kunnen de opnamen van de originelen niet worden beoordeeld. Met als gevolg geen punten toekenning.

(...)".

2.5. Bij brief van 29 juni 2011 zijn de inschrijvers uitgenodigd om de in bijlage 7 bij het Beschrijvend Document bedoelde testset aan te leveren. In deze brief is - voor zover hier relevant - het volgende opgenomen:

"(...)

De bestanden die worden geproduceerd voor de testset moeten in een aparte enveloppe of pakket worden toegevoegd aan de Inschrijving en dienen te voldoen aan het Pakket van Eisen zoals opgenomen in het Beschrijvend Document (bijlage 8).(...)".

2.6. In bijlage 8 bij het Beschrijvend Document (hierna 'het Pakket van Eisen') is - voor zover hier relevant - het volgende vermeld:

"(...)

1. INLEIDING

(...)

Dit Pakket van Eisen specificeert de maximaal te leveren eindproducten en de kwaliteit daarvan. Dit betekent niet dat in elk digitaliseringsproject per definitie alle eisen van toepassing zullen zijn. Dit zal nader worden aangegeven in de offerteaanvraag. Van de leverancier wordt wel verwacht in staat te zijn eindproducten te leveren conform deze specificatie.

(...)".

Voorts vermeldt deze bijlage op pagina 23:

"(...)

Voor boeken en tijdschriften moeten afgeleiden standaard geleverd worden in kleur met een sampling rate van 150 ppi. Voor kranten dienen afgeleiden standaard geleverd te worden in kleur met een sampling rate 300 ppi.

(...)

Bijlage

(...)".

2.7. In de selectiefase van de onderhavige aanbestedingsprocedure hebben acht partijen zich aangemeld. Vervolgens zijn zes van deze partijen geselecteerd, waarna vijf van hen, onder wie de Combinatie en X-CAGO, tijdig hebben ingeschreven voor de Opdracht.

2.8. Bij brief van 25 augustus 2011 heeft de KB - voor zover hier van belang - het volgende aan de Combinatie meegedeeld:

"(...)

Tot mijn spijt moet ik u berichten dat uw inschrijving voor de Europese aanbesteding digitaliseren gedrukt tekstmateriaal niet is aangemerkt als één van de drie economisch meest voordelige inschrijvingen.

(...)De inschrijvingen van Karmac BV, Microformat BV en X-Gago BV zijn daarbij aangemerkt als de economisch meest voordelige.

Ter motivering van onze beslissing kan ik u mededelen dat er namens M&R de laagste score in prijs en het laagste in de testset is gerealiseerd. De laagste score op de testset is te wijten aan de technische beeldkwaliteit. Aan een van de basisvoorwaarden van de beeldkwaliteit is niet voldaan. De jp2 bestanden zijn geleverd met een verkeerd sampling rate. Bestanden zijn geleverd op 72 ppi in plaats van de vereiste 300 ppi.(...)".

2.9. Na het uitbrengen van de dagvaarding ten behoeve van het onderhavige kort geding heeft de KB bij brief van 3 oktober 2011 nogmaals een nadere toelichting gegeven op de puntentoekenning aan de Combinatie. In deze brief is onder meer het volgende aan de Combinatie meegedeeld:

"(...)

1.6 In de bijlage "Pakket van Eisen' is in de op pagina 23 opgenomen tabel uitdrukkelijk gespecificeerd dat de resolutie-informatie in de 'Capture Resolution' velden moet worden opgeslagen.

"Grid resolution: Stored in JP2's "Capture Resolution" fields"

1.7 Bij de door de Combinatie aangeleverde bestanden is geen resolutie-informatie opgeslagen in de 'Capture Resolution' velden (maar in de 'Default Display Resolution' velden).

1.8 Als gezegd moeten de door de inschrijvers aangeleverde bestanden voldoen aan de specificaties als vermeld in bijlage 'Pakket van Eisen'. Bij de beoordeling van deze bestanden dient uiteraard te worden uitgegaan van diezelfde specificaties.

1.9 Het ontbreken van resolutie-informatie in de 'Capture Resolution' velden resulteert bij de door de Combinatie aangeleverde JP2 bestanden in een sampling rate van 72 ppi en niet van de vereiste 300 ppi.(...)".

3. Het geschil

3.1. De Combinatie vordert - zakelijk weergegeven - primair de KB te gebieden de testset van de Combinatie te beoordelen op de onderdelen technische targets en opnamen, althans de niet toegekende punten alsnog toe te kennen, alsmede de KB te gebieden haar voorlopige gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe voorlopige gunningsbeslissing te nemen, op straffe van een dwangsom, en de KB te verbieden de Opdracht aan een ander dan de Combinatie te gunnen, met uitzondering van de andere twee rechthebbende partijen, op straffe van een dwangsom; subsidiair de KB te gebieden het proces-verbaal van aanbesteding en/of de inschrijfprijzen bekend te maken, de KB te gebieden de aanbesteding te staken, aan de Combinatie een deugdelijk motivering van het voornemen tot gunning te doen toekomen en een nieuwe alcateltermijn te bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom; meer subsidiair de KB te gebieden de aanbesteding te staken en over te gaan tot heraanbesteding en meer meer subsidiair een in goede justitie te bepalen voorziening te treffen, een en ander met veroordeling van de KB in de proceskosten.

3.2. Daartoe stelt de Combinatie het volgende.

De KB heeft zich op het standpunt gesteld dat de door de Combinatie in het kader van het subgunningscriterium 'Testset' aangeleverde JP2-bestanden niet voldoen aan de vereiste beeldkwaliteit, aangezien de resolutie (sampling rate) niet 300 pixels per inch (ppi), maar 72 ppi bedraagt, zulks echter ten onrechte. De aangeleverde bestanden voldoen immers wel degelijk aan de juiste resolutie. Als bewijs voor de juistheid van haar stelling verwijst de Combinatie naar door haar overgelegde deskundigenverklaringen en heeft zij ter zitting een visuele presentatie gegeven. De KB heeft de Combinatie voorts geen punten toegekend omdat de Combinatie de informatie met betrekking tot de resolutie niet in het juiste veld heeft ingevuld. Dit is echter gelet op de tekst van bijlage 7 en bijlage 8 bij het Beschrijvend Document geen harde eis en in het kader van de aanbesteding van de Raamovereenkomst is er geen sanctie aan verbonden. Dat de software van de KB (Adobe Photoshop) de zogenaamde header van de Combinatie niet kan uitlezen en vervolgens de aanname doet dat de resolutie 72 ppi bedraagt, mag niet voor rekening van de Combinatie komen. Dat de KB dit wel ten nadele van de Combinatie laat komen is onredelijk, aangezien de KB ervan op de hoogte is dat voormeld probleem zich voordoet. De KB had visueel, aan de hand van de pixelwaardes die haar softwareprogramma zichtbaar maakt, door te meten en door op de voet van artikelen 49 en 52 Bao aan de Combinatie een nadere toelichting te vragen kunnen weten dat de door de Combinatie aangeleverde bestanden aan de gestelde eis voldoen, te meer nu de Combinatie al vier jaar werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige Opdracht voor de KB verricht. De Combinatie is dan ook ten onrechte ten minste 100 punten misgelopen en zij had als één van de economisch meest voordelige inschrijvingen moeten eindigen. Gelet op het voorgaande heeft de Combinatie recht op een volledige beoordeling van haar testset en op een nieuw voornemen tot gunning van de zijde van de KB.

Subsidiair stelt de Combinatie dat de KB onvoldoende aan haar motiveringsverplichting heeft voldaan, aangezien uit de gunningsbeslissing van de KB niet valt af te leiden op welke onderdelen de Combinatie heeft 'verloren' ten opzichte van de winnende inschrijvers. Dat de KB in haar brief van 3 oktober 2011 een toelichting op haar gunningsbeslissing geeft met daarin een nieuwe motivering en met een nadere uiteenzetting ten aanzien van het aantal behaalde punten op het onderdeel 'Kwaliteit' is niet geoorloofd. Voorts heeft de KB volstaan met de mededeling dat de Combinatie op het onderdeel 'Testset' 220 van de 400 punten heeft behaald, zodat niet duidelijk is op welke specifieke sub-subgunningscriteria de Combinatie al dan niet punten heeft gekregen.

Meer subsidiair stelt de Combinatie zich op het standpunt dat er sprake is van drie gebreken in de aanbestedingsprocedure. Ten eerste vermoedt de Combinatie dat Microformat ten onrechte is toegelaten, aangezien Microformat na de inschrijving in staat van faillissement is verklaard. Voorts is het onderdeel 'Prijs' niet transparant, nu niet duidelijk is op welke wijze de prijzen van de inschrijvers met elkaar zijn vergeleken en er geen formule is gegeven voor de puntenaftrek die is gekoppeld aan de afwijking ten opzichte van de laagste prijs. Ten slotte bedraagt het totale aantal punten op het onderdeel 'Wensen' 110 punten in plaats van het in het Beschrijvend Document genoemde aantal van 100 punten, terwijl niet duidelijk is hoe dit gebrek is hersteld.

3.3. De KB en X-CAGO voeren gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. In deze procedure dient te worden beoordeeld of de KB gehouden is de testset van de Combinatie opnieuw te beoordelen en vervolgens een nieuwe gunningsbeslissing te nemen, of de KB gehouden is haar gunningsbeslissing (alsnog) deugdelijk te motiveren, of dat de KB gehouden is tot heraanbesteding van de Opdracht over te gaan.

4.2. De Combinatie heeft geen punten gekregen voor het onderdeel 'Testset', omdat zij de resolutie van de aangeleverde bestanden in de 'Default Display Resolution'-velden heeft ingevuld en niet in de 'Capture Resolution'-velden, aldus de KB. De KB heeft onbetwist naar voren gebracht dat de informatie met betrekking tot de resolutie binnen een JP2-bestand op twee plaatsen kan worden opgeslagen, namelijk in een set 'Capture Resolution'-velden of in een set 'Default Display Resolution'-velden, dat de meeste software-tools de 'Capture Resolution'-velden gebruiken en dat zij het gebruik van een specifieke software-tool niet heeft voorgeschreven. Wel blijkt uit pagina 23 van bijlage 8 bij het Beschrijvend Document dat de informatie met betrekking tot de resolutie altijd in de 'Capture Resolution'-velden moet worden opgeslagen. De KB heeft in dat verband voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij daarvoor bewust heeft gekozen, omdat voor het verwerkingsproces van gedigitaliseerde materialen een zekere uniformiteit in de aangeleverde bestanden noodzakelijk is, zodat haar software in staat is de informatie uit te lezen. Uit de tekst van bijlage 6 en bijlage 7 bij het Beschrijvend Document, alsmede uit de begeleidende brief bij de testset van 29 juni 2011, blijkt naar voorlopig oordeel op ondubbelzinnige wijze dat de door de inschrijvers in het kader van de 'Testset' aan te leveren bestanden moeten voldoen aan de in bijlage 8 bij het Beschrijvend Document gestelde eisen, zodat de Combinatie als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver heeft moeten begrijpen dat zij de informatie met betrekking tot de resolutie in het juiste veld diende op te slaan. Tussen partijen is niet in geschil dat de Combinatie de resolutie-informatie heeft opgeslagen in de 'Default Display Resolution'-velden en dat dit bij het uitlezen van de bestanden door de door de KB gehanteerde viewer Adobe Photoshop resulteert in een fictieve sampling rate van 72 ppi. Volgens de Combinatie betreft het hier echter geen harde eis, waaraan een sanctie is verbonden, en dient de Combinatie feitelijk pas in de fase van de minicompetitie aan deze eis te voldoen. Hiertegenover heeft de KB voldoende aannemelijk gemaakt dat aan het niet voldoen aan deze eis weliswaar niet de sanctie van het terzijde leggen van de inschrijving is verbonden, maar dat dit op grond van de in bijlage 7 bij het Beschrijvend Document geformuleerde aandachtspunten (zie rechtsoverweging 2.4.) wel leidt tot toekenning van een lager aantal punten op het onderdeel 'Testset'. Naar voorlopig oordeel heeft de KB de Combinatie dan ook op goede gronden op dit onderdeel geen punten toegekend. Dat - zoals de Combinatie heeft gesteld - de resolutie van de aangeleverde bestanden feitelijk wel 300 ppi bedraagt, doet aan het voorgaande niet af.

4.3. De Combinatie heeft gesteld dat de KB ook visueel, aan de hand van de pixelwaardes en door te meten had kunnen weten dat de door de Combinatie aangeleverde bestanden wel aan de eis van een sampling rate van 300 ppi voldeden. Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat - daar waar een aanbestedende dienst op ondubbelzinnige wijze voorschrijft waar de informatie met betrekking tot de resolutie moet worden ingevuld - van de aanbestedende dienst niet verwacht kan worden dat zij de betreffende informatie vervolgens zelfstandig uit de aangeleverde bestanden destilleert. Dat de Combinatie de in de Opdracht omschreven werkzaamheden al een aantal jaren voor de KB verricht maakt dit niet anders, aangezien een aanbestedende dienst gelet op het gelijkheidsbeginsel gehouden is alle inschrijvingen op dezelfde wijze te behandelen.

Anders dan de Combinatie heeft betoogd is voorshands niet gebleken dat de KB de Combinatie om een toelichting had moeten vragen op grond van het bepaalde in artikel 49 en 52 van het Bao, aangezien het ontbreken van de sampling rate in de 'Capture Resolution'-velden geen fout is die zich voor eenvoudig herstel leent. De Combinatie zou dan immers na de inschrijvingsdatum nog bestanden hebben moeten aanleveren, hetgeen in strijd moet worden geacht met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. Daar komt nog bij dat - zoals de KB onbetwist heeft aangevoerd - deze artikelen betrekking hebben op uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in het kader van een aanbestedingsprocedure en derhalve niet op gunningscriteria zoals in het onderhavige geval. Dat hier nog steeds sprake is van de preselectie en daarmee van een geschiktheidseis, is onjuist nu de selectie heeft plaatsgevonden en die fase is afgesloten. Aan het beroep van de Combinatie op artikel 49 en 52 van het Bao wordt dan ook voorbij gegaan.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de primaire vordering van de Combinatie, strekkende tot een herbeoordeling, wordt afgewezen.

4.4. Subsidiair heeft de Combinatie naar voren gebracht dat de KB haar gunningsvoornemen onvoldoende heeft gemotiveerd. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de KB reeds met haar brief van 25 augustus 2011 heeft voldaan aan haar motiveringsverplichting, nu daarin duidelijk is meegedeeld dat de Combinatie als laagste heeft gescoord op de onderdelen 'Prijs' en 'Testset'. Vervolgens heeft naar aanleiding van het gunningsvoornemen van de KB een toelichtende bespreking met de Combinatie plaatsgevonden, waarbij de KB de vragen van de Combinatie heeft beantwoord en een nadere toelichting heeft gegeven op de voorlopige gunningsbeslissing. In de brief van 3 oktober 2011 heeft de KB wederom een nadere toelichting gegeven op haar voorlopige gunningsbeslissing, waarop van de zijde van de Combinatie niet is gereageerd. Anders dan de Combinatie acht de voorzieningenrechter deze nadere toelichting niet ongeoorloofd, aangezien deze niet betekent dat de eerder gegeven motivering op 25 augustus 2011 en tijdens de hiervoor bedoelde bespreking de beslissing van de KB niet kan dragen. Ter zake van de vragen die de Combinatie heeft gesteld met betrekking tot de inschrijfprijzen van andere inschrijvers wordt overwogen dat de Combinatie vooralsnog geen recht heeft op beantwoording daarvan, aangezien het hier bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie betreft. Nu de Combinatie noch tijdens het hiervoor bedoelde toelichtende gesprek, noch in de dagvaarding of op enig ander moment vragen heeft gesteld met betrekking tot de toegekende 220 punten op het onderdeel 'Kwaliteit', is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij op dit punt niet eerst ter zitting een toelichting kan vragen en dat zij de betreffende vragen in een eerder stadium had dienen te stellen. Aan dit onderdeel van de stellingen van de Combinatie wordt dan ook reeds daarom voorbijgegaan. Slotsom van het voorgaande is dat de KB haar gunningsvoornemen naar voorlopig oordeel voldoende heeft gemotiveerd.

4.5. Volgens de Combinatie kleeft er een drietal gebreken aan de aanbesteding, op grond waarvan een heraanbesteding zou moeten volgen.

Allereerst heeft de Combinatie gesteld dat het erop lijkt dat Microformat ten onrechte tot de groep van inschrijvers is toegelaten, aangezien Microformat Systems B.V. na de inschrijving in staat van faillissement is verklaard. Hiertegenover heeft de KB echter genoegzaam aangetoond dat Microformat Group B.V. zich heeft aangemeld voor de onderhavige aanbesteding en dat het faillissement van een dochtervennootschap - Microformat Systems B.V. - voor de inschrijving van Microformat Group B.V. geen gevolgen heeft. Daar komt nog bij dat de KB onbetwist naar voren heeft gebracht dat de Combinatie niet in aanmerking zou zijn gekomen voor gunning van de raamovereenkomst bij het uitvallen van Microformat Group B.V., aangezien de Combinatie dan als vierde in de rangorde zou zijn geëindigd.

De Combinatie heeft voorts naar voren gebracht dat het criterium 'Prijs' niet transparant is, nu niet duidelijk is op welke wijze de prijzen van de inschrijvers met elkaar zijn vergeleken en er geen formule is gegeven voor de puntenaftrek die is gekoppeld aan de afwijking ten opzichte van de laagste prijs. In hoofdstuk 7 van het Beschrijvend Document is echter uitdrukkelijk bepaald dat punten worden toegekend op basis van de in het prijsmodel van Bijlage 6 bij het Beschrijvend Document genoemde prijzen per stuk en dat het maximale aantal punten wordt toegekend aan de Inschrijver met de laagste prijs. De andere inschrijvers krijgen, afhankelijk van het verschil tussen de door hen aangeboden prijs en de laagste prijs, minder punten toegekend. In het Beschrijvend Document heeft de KB in dat verband verwezen naar bijlage 6, waarin rekenvoorbeelden worden gegeven. Onder die omstandigheden mag van de Combinatie als behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver verwacht worden dat zij begrijpt hoe het criterium 'Prijs' wordt beoordeeld. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de Combinatie voorafgaand aan de inschrijving op dit punt geen vragen heeft gesteld.

Het derde gebrek in de aanbesteding betreft volgens de Combinatie de omstandigheid dat het totale aantal punten op het onderdeel 'Wensen' 110 is, terwijl in het algemene deel van het Beschrijvend Document staat vermeld dat het puntenaantal 100 bedraagt. Gesteld noch gebleken is echter dat de Combinatie of een van de andere inschrijvers voorafgaand aan de inschrijving hiertegen bezwaar heeft gemaakt, terwijl de Combinatie naar voorlopig oordeel door het afwijkende puntenaantal niet is benadeeld, nu de Combinatie op het onderdeel 'Wensen' het hoogste aantal punten heeft behaald en het hogere puntenaantal derhalve juist in haar voordeel heeft uitgewerkt. Anders dan de Combinatie heeft betoogd bestaat dan ook voorshands geen aanleiding voor de door de Combinatie gevorderde heraanbesteding.

4.6. Gelet op al het voorgaande worden de vorderingen van de Combinatie afgewezen.

4.7. De Combinatie zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding, op de wijze zoals hierna onder de beslissing wordt vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt de Combinatie in de kosten van dit geding, tot dusver begroot aan de zijde van de KB en van X-CAGO telkens op € 1.376,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 560,-- aan griffierecht;

- bepaalt dat over de proceskosten ten behoeve van de KB de wettelijke rente verschuldigd is vanaf veertien dagen na heden;

- verklaart de proceskostenveroordeling ten behoeve van de KB uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en in het openbaar uitgesproken op 25 oktober 2011.

mvt