Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU5185

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
15-11-2011
Datum publicatie
21-11-2011
Zaaknummer
09/925654-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Verstrekking afschrift/kopie van dvd met camerabeelden aan verdediging. In casu staat vast dat de dvd met beelden een processtuk is. Naast kennisneming ook recht op afschrift? In algemene zin is verstrekking van (een kopiedvd met) dergelijke beelden, zowel uit het oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van daarop waar te nemen personen als uit strafvorderlijk oogpunt, zeker niet altijd wenselijk. Toezegging van raadsman geen kopieën te maken of anderszins afschriften aan cliënt te verstrekken en om de dvd na gebruik te retourneren is voldoende om risico van verdere verspreiding te voorkomen. Toegepast artikel: 32 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector strafrecht

Parketnummer: 09/925654-11

Kenmerk RK: 11/3386

Beschikking van de rechtbank 's-Gravenhage, raadkamer in strafzaken, op het bezwaarschrift ex artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering van:

[bezwaarde]

geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats]

thans gedetineerd in de PI Haaglanden te Zoetermeer,

te dezer zake domicilie kiezende te Wassenaar,

aan de Langstraat 58B, ten kantore van advocaat mr. A.R. Rens,

blijkens een daarvan opgemaakte akte op 4 oktober 2011 ter griffie van deze rechtbank ingediend, tegen de beslissing van de officier van justitie van 20 september 2011 om kennisneming van bepaalde processtukken in de strafzaak tegen verdachte aan verdachte te onthouden.

De rechtbank heeft geen kennisgenomen van het strafdossier met bovengenoemd parketnummer.

De rechtbank heeft op 8 november 2011 dit bezwaar in raadkamer behandeld.

Verdachte, bijgestaan door mr. P.J.Ph. Dietz de Loos, advocaat te Wassenaar, is in raadkamer gehoord.

De officier van justitie heeft in raadkamer primair geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het bezwaar. Subsidiair heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat het bezwaar gegrond kan worden verklaard, onder de voorwaarde dat de advocaat van bezwaarde een contract ondertekent waarin deze verklaart dat de beelden na onherroepelijk worden van het vonnis aan het openbaar ministerie zullen worden geretourneerd.

Beoordeling van het bezwaar.

De raadkamer van de rechtbank is bevoegd tot afdoening van het bezwaar.

Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.

Het bezwaar richt zich tegen de weigering van de officier van justitie om een kopie te verstrekken van de videobeelden gemaakt met een mobiele telefoon, waarop bezwaarde te zien zou zijn. Bij e-mailbericht van 20 september 2011 heeft de officier van justitie medegedeeld bij zijn standpunt te blijven met betrekking tot de videobeelden, te weten dat de beelden niet aan de verdediging zullen worden verstrekt om de privacy van de overige personen die op de beelden te zien zijn te beschermen. Voorts heeft de officier van justitie medegedeeld dat de beelden wel deel uitmaken van het procesdossier en om die reden aan de rechtbank zijn verstrekt. De officier van justitie is van oordeel dat volstaan kan worden met de mogelijkheid voor de verdediging om de beelden te bekijken, van welke mogelijkheid door de verdediging op 9 september 2011 ook gebruik is gemaakt. Er is geen sprake van onthouding van processtukken, nu de raadsman kennis heeft kunnen nemen van alle beelden door deze op locatie te bekijken, aldus het standpunt van de officier van justitie.

In deze procedure staat vast dat de dvd met de bedoelde beelden een processtuk is. De kennisneming daarvan is de verdediging niet onthouden, in die zin dat de voormalig raadsman van bezwaarde de gelegenheid heeft gekregen de beelden te bekijken en die ook daadwerkelijk heeft bekeken.

De vraag die derhalve ter beantwoording voorligt is of de verdediging recht heeft op een afschrift van de dvd.

De raadsman heeft in dat kader medegedeeld dat hij de dvd wil hebben om die in eigen omgeving, op eigen tijd en in eigen beheer en ook samen met zijn cliënt te kunnen bekijken. Hij zegt toe dat hij, naar zijn vaste gebruik, geen kopieën of anderszins afschriften zal verstrekken aan cliënt en de dvd na gebruik zal retourneren.

De stelling van de officier van justitie dat op de beelden derden te zien zouden zijn - hetgeen zou moeten leiden tot het oordeel dat bij verstrekking van de beelden rechtens te beschermen belangen van die personen worden geschonden dan wel dat schending van de privacy van die derden te duchten valt - is niet nader onderbouwd.

Wel moet in algemene zin onderkend worden dat, gezien de huidige stand van de techniek en de snelle vooruitgang daarvan, dergelijke beelden na afgifte van een kopiedvd in bijzonder korte tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en vervolgens niet meer te achterhalen zijn. Juist de afbeeldingen van aangevers, mogelijke getuigen en anderen derden kunnen zo in een grote kring of zelfs onder het algemene publiek verspreid raken. De eenvoudige herkenbaarheid die dat met zich brengt is zowel uit het oogpunt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die personen als uit strafvorderlijk oogpunt zeker niet altijd wenselijk.

In dit geval is de toezegging van de raadsman voldoende om dat risico van verspreiding tot meer dan aanvaardbare proporties te reduceren, zodat er geen grond resteert voor het niet verstrekken van de beelden.

Het bezwaar zal daarom gegrond worden verklaard. De rechtbank zal de officier van justitie bevelen uiterlijk donderdag 17 november 2011 een kopie van de camerabeelden aan de raadsman van bezwaarde te verstrekken, opdat nog voldoende gelegenheid bestaat tot het bekijken van de beelden vóór de inhoudelijke behandeling van 21 november 2011.

Gelet op dit oordeel komt de rechtbank niet toe aan toetsing aan het door de raadsman aangevoerde Europese recht en het verzoek van de raadsman om een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen.

Beslissing.

De rechtbank:

- verklaart het bezwaar gegrond;

- beveelt de officier van justitie uiterlijk 17 november 2011 een kopie van de videobeelden te verstrekken aan de raadsman van bezwaarde.

Deze beschikking is gegeven in raadkamer te 's-Gravenhage op 15 november 2011 door mrs G.H.M. Smelt, voorzitter, M. Rootring en T.L. Fernig-Rocour, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. Durieux, griffier.

Deze beschikking is ondertekend door de voorzitter en de griffier.