Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3652

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
31-10-2011
Datum publicatie
08-11-2011
Zaaknummer
392657 - FA RK 11-3142
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

verzoek 1:24 BW. ambtenaar stelt artikel 1:24 BW, niet van toepassing maar 1:25a BW. Rechtbank acht 1:24 BW wel van toepassing. geboortedatum van buiten Nederland geboren mj wordt niet verbeterd. Niet aangetoond dat de door verzoekers gestelde datum juist is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 11-3142

Zaaknummer: 392657

Datum beschikking: 31 oktober 2011

Verbetering akte register burgerlijke stand

Beschikking op het op 21 april 2011 ingekomen verzoekschrift van:

[de man] en [de vrouw],

verzoekers,

wonende te [Woonplaats A],

advocaat mr. M. Koomen te Alkmaar.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift;

- de brief met bijlagen d.d. 16 juni 2011 van de zijde van de ambtenaar.

Op 19 september 2011 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: verzoekers met hun advocaat alsmede mevrouw L.I. Holtus en mevrouw G. Verbruggen namens de ambtenaar. Van de zijde van verzoekers zijn nadere stukken overgelegd.

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt tot verbetering van de akte van inschrijving van een buitenlandse akte van geboorte met een latere vermelding betreffende de adoptie op grond van het Haags Adoptieverdrag 1993 met nummer [aktenummer], ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage van het minderjarige kind van verzoekers: [de minderjarige], in die zin dat de geboortedatum van de minderjarige wordt verbeterd van [geboortedatum 1] in [geboortedatum 2].

De ambtenaar heeft verweer gevoerd welk verweer hierna - voor zover nodig - zal worden besproken.

Feiten

- Op [datum adoptie] is door het "District Court" te Mount-Lavinia, Sri Lanka, de

adoptie door verzoekers van de minderjarige [de minderjarige] uitgesproken .

- Blijkens het stuk (volgens de Engelse vertaling geheten:)Sri Lanka, Register of Births is de minderjarige geboren op [geboortedatum 1].

Beoordeling

Verzoekers stellen dat bij het opmaken van de buitenlandse geboorteakte een fout is gemaakt welke dient te worden verbeterd.

Grondslag van het verzoek

Verzoekers gronden hun verzoek op artikel 1:24 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verzoekers stellen dat uit de memorie van toelichting bij de Wijziging van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 1987/88, 20 577, nr. 3, p.8) blijkt dat de inschrijving van een buitenlandse akte de mogelijkheid opent om via de in artikel 1:29 BW (oud), thans artikel 1:24 BW, voorziene "misslagprocedure" eventuele fouten die in de akte van inschrijving van de buitenlandse akte zijn overgenomen, te verbeteren.

De ambtenaar stelt zich primair op het standpunt dat het verzoek als niet op de wet gegrond dient te worden afgewezen. Immers, de inschrijving van de buitenlandse geboorteakte van de minderjarige heeft plaatsgevonden op grond van artikel 1:25 BW. Hieruit volgt, aldus de ambtenaar, dat een eventuele verbetering van die akte slechts kan plaatsvinden op basis van artikel 1:25a BW. Dit brengt mee dat verzoekers zich tot de Sri Lankaanse autoriteiten dienen te wenden om de door hen gewenste verbetering te bewerkstelligen. Artikel 1:24 BW, waarop verzoekers het verzoek gronden, is volgens de ambtenaar niet van toepassing. De ambtenaar wijst in dit verband op een uitspraak van deze rechtbank van 25 mei 2010.

De rechtbank overweegt dat artikel 1:25a BW ziet op kennelijke fouten in een buiten Nederland opgemaakte akte die aldaar door een bevoegde instantie zijn verbeterd. Daarvan is in dit geval geen sprake. Voorts strekt het verzoek er ook niet toe om de buitenlandse geboorteakte te verbeteren maar om de Nederlandse akte van inschrijving van die buitenlandse akte te verbeteren. Uit de hiervoor aangehaald memorie van toelichting blijkt dat de wetgever heeft beoogd dat na inschrijving van de buitenlandse akte eventuele fouten die in de akte van inschrijving van de buitenlandse akte zijn overgenomen kunnen worden verbeterd via de procedure van artikel 1:24 BW.

Gelet op het vorenstaande ontvangt de rechtbank verzoekers in hun verzoek.

Inhoudelijke beoordeling

Verzoekers hebben ter onderbouwing van de stelling dat de geboortedatum van de minderjarige dient te worden gewijzigd van [geboortedatum 1] in [geboortedatum 2] de volgende stukken overgelegd:

- een brief van 24 januari 2011 van een tandarts, naar aanleiding van een

gebitsonderzoek dat is gedaan bij de minderjarige ter bepaling van diens

gebitsleeftijd;

- een brief van 17 februari 2011 van een Professor in de kinderendocrinologie,

werkzaam bij de afdeling Erfelijkheid, Voortplanting en het Kind van het

Academisch Ziekenhuis Maastricht;

- een onderzoeksverslag van 25 januari 2011 opgesteld door een GZ-psycholoog,

tevens klinisch psycholoog i.o. van het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop, aan de

hand van een observatie

van de minderjarige ter beoordeling van diens mentale- en motorische

ontwikkelingsleeftijd;

- een ontwikkelingsverslag van 2 maart 2011 van Kinderopvang De Grabbelton te

Geldrop.

- een onderzoeksrapport van 29 maart 2011 van een GZ-psycholoog/Klinisch

Psycholoog i.o. van de Poli Medische Psychologie van het Sint Anna Ziekenhuis

te Geldrop dat is opgesteld aan de hand van de hierboven genoemde onderzoeken;

Verzoekers stellen dat uit de overgelegde stukken blijkt dat het geboortejaar van de minderjarige 2007 dient te zijn. Verzoekers wijzen erop dat de Sri Lankaanse geboorteakte, in het kader van de adoptieprocedure, werd opgemaakt bijna drie jaar na de in die geboorteakte genoemde geboortedatum zodat een verkeerde vermelding van het geboortejaar eerder voor de hand ligt dan wanneer de geboorteakte direct, althans in het jaar van zijn geboorte, zou zijn opgemaakt. Van de geboorte van de minderjarige werd destijds geen aangifte gedaan zodat er geen oorspronkelijke geboorteakte werd opgemaakt. Voorts wijst de advocaat van verzoekers de rechtbank erop dat hem bekend is dat op Sri Lanka, en overigens niet alleen daar, de gegevens van een adoptief te plaatsen kind, met het oog op de matching, soms worden aangepast. Verzoekers delen dit vermoeden. Ter nadere onderbouwing van hun verzoek verwijzen verzoekers naar uitspraken van deze rechtbank van 2 juli 2007, 17 augustus 2009 en 7 maart 2011.

Ten aanzien van het belang van de minderjarige hebben verzoekers aangevoerd dat de minderjarige in zijn ontwikkeling achterloopt op zijn leeftijdsgenoten. De minderjarige is aanvankelijk op 4 jarige leeftijd in groep 1 van het basisonderwijs gestart. Nadat bleek dat de minderjarige niet mee kon komen in de groep en een achterstand in ontwikkeling liet zien ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten is in overleg met de school besloten de minderjarige van school te halen en is hij een jaar later, op 5-jarige leeftijd, opnieuw begonnen in groep 1. Thans blijkt dat de minderjarige goed mee kan komen op school. Verzoekers stellen dat het niet in het belang van de minderjarige is dat hij een jaar ouder is dan de andere kinderen in zijn groep. Door toewijzing van het verzoek zal de ontwikkeling van de minderjarige overeenstemmen met dat van zijn echte leeftijdsgenoten. Bovendien kan de omstandigheid dat de minderjarige thans een jaar later is begonnen in groep 1 later voor problemen zorgen indien de minderjarige in een hogere groep een schooljaar zou moeten doubleren.

De ambtenaar stelt - kort samengevat - dat, afgezien van de beantwoording van de vraag of is gebleken dat de datum [geboortedatum 1] niet juist is, niet is aangetoond dat de geboortedatum [geboortedatum 2] wel juist is. De ambtenaar wijst voorts op de mogelijkheid dat kinderen juist hinder kunnen ondervinden van het wijzigen van de in het geboorteland vastgestelde gegevens.

De rechtbank overweegt als volgt.

Het openbaar belang bij betrouwbare registers van de burgerlijke stand verzet zich er tegen dat een weliswaar onzekere maar in een akte van inschrijving van de buitenlandse geboorteakte overgenomen officiële geboortedatum wordt vervangen door een andere onzekere datum. Daarvan is in dit geval sprake.

De juistheid van de geboortedatum die verzoekers verzoeken vast te stellen, [geboortedatum 2], is niet met zekerheid aangetoond. Op grond van de overgelegde stukken en de toelichting ter zitting lijkt deze datum de werkelijke geboortedatum van de minderjarige dichter te benaderen, maar geenszins is onomstotelijk vast komen te staan dat de minderjarige op deze datum is geboren.

Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gebleken dat het in het belang van de minderjarige is om de in zijn geboorteland vastgestelde geboortedatum te vervangen door een andere onzekere datum, althans, als dit in zijn belang moet worden geacht, dat dit belang zwaarder weegt dan voormeld openbaar belang.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank het verzoek afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Zonneveld, tevens kinderrechter, bijgestaan door

P. Hillebrand als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 oktober 2011.