Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8769

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
20-10-2011
Datum publicatie
20-10-2011
Zaaknummer
09-665071-10
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3873, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft via internet muziekbestanden openbaar gemaakt die groepen mensen wegens hun ras, godsdienst of geloofsovertuiging beledigen en/of aanzetten tot haat en geweld. Art. 137e Wetboek van Strafrecht. Overschrijding redelijke termijn. Door de officier van justitie is aangevoerd dat deze overschrijding mede te wijten is aan de opstelling en wensen van de verdediging zelf. De rechtbank volgt de officier van justitie hierin niet. Verdachte heeft zich bij de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting van 28 oktober 2010 beroepen op zijn zwijgrecht. De officier van justitie heeft toen verzocht om aanhouding van de zaak teneinde nader onderzoek te kunnen doen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de uitoefening door verdachte van zijn zwijgrecht niet aangemerkt worden als een handelwijze die begrepen kan worden onder de door de Hoge Raad genoemde bijzondere omstandigheden. Op grond van het nemo tenetur beginsel heeft een verdachte immers het recht om te zwijgen en zichzelf niet te belasten. De rechtbank gaat uit van een overschrijding van de redelijke termijn met ruim één jaar en compenseert deze overschrijding door 10 uren in mindering te brengen op de op te leggen werkstraf. Taakstraf (werkstraf) voor de tijd van 60 uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/665071-10

Datum uitspraak: 20 oktober 2011

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1980 te [geboorteplaats],

adres: [adres]

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 oktober 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Bos en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.P.R. Broers, advocaat te Rotterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belediging, aanzetten tot haat, discriminatie en/of geweld, door via een peer-2-peer netwerk (hierna: P2P) bepaalde muziekbestanden beschikbaar te stellen.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis en maakt daar deel van uit.

3. De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

3.1. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het openbaar ministerie wegens overschrijding van de redelijke termijn niet ontvankelijk verklaard dient te worden. Daartoe is aangevoerd dat de Hoge Raad weliswaar heeft geoordeeld dat een overschrijding van de redelijke termijn als zodanig niet tot niet-ontvankelijkheid kan leiden, maar nu het openbaar ministerie heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in haar eigen richtlijn, de 'Aanwijzing discriminatie', door niet zo spoedig mogelijk de zaak af te handelen, dient volgens de raadsman toch niet-ontvankelijkheid te volgen.

3.2. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de redelijke termijn is gaan lopen op 17 september 2008. In maart 2010 - ruimschoots binnen de redelijke termijn - is een eerste dagvaarding uitgebracht voor de inhoudelijke behandeling op 28 oktober 2010 - net buiten de redelijke termijn. Dat de zaak nu op 6 oktober 2011 pas daadwerkelijk inhoudelijk wordt behandeld, acht de officier van justitie te wijten aan de opstelling van de verdediging zelf. De officier van justitie stelt dan ook dat het openbaar ministerie ontvankelijk is.

3.3. Het oordeel van de rechtbank

Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. LJN BD2578) kan een overschrijding van de redelijke termijn nooit tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging leiden, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Regel is dat de overschrijding wordt gecompenseerd door een vermindering van de opgelegde straf. Naar het oordeel van de rechtbank doet het feit dat de 'Aanwijzing discriminatie' van het openbaar ministerie bepaalt dat discriminatiezaken zo spoedig mogelijk dienen te worden afgedaan,hieraan niet af. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren en acht de officier van justitie ontvankelijk in zijn vervolging.

4. Het bewijs

4.1. De toelaatbaarheid van het bewijs

4.1.1. Eigen verklaring van verdachte bij de politie

De rechtbank is met de verdediging en de officier van justitie van oordeel dat de verklaring die verdachte op 17 september 2008 bij de politie heeft afgelegd niet voor het bewijs kan worden gebezigd, nu verdachte voorafgaand aan dit verhoor niet is gewezen op zijn recht een raadsman te consulteren. Deze verklaring zal dan ook worden uitgesloten van het bewijs.

4.2.2 Rechtmatigheid van de aanhouding en inbeslagname

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de aangifte van het Meldpunt Discriminatie Internet (hierna: MDI) d.d. 16 november 2007 onvoldoende feiten en omstandigheden oplevert voor een redelijk vermoeden van schuld. De politie had op grond van de aangifte niet tot aanhouding en inbeslagname mogen overgaan. De vruchten daarvan kunnen niet worden gebruikt voor het bewijs.

De inbeslagname van de computers is daarnaast ook onrechtmatig omdat op de machtiging tot binnentreden inbeslagname niet als doel wordt vermeld. Voorts is deze machtiging afgegeven vanwege verdenking van overtreding van artikel 137c lid 1, 137d lid 1 en 137e lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: WvSr). Nu geen sprake was van een heterdaad-situatie was inbeslagname op grond van deze artikelen echter niet toegestaan. Weliswaar heeft de politie later in een proces-verbaal gerelateerd dat deze artikelen abusievelijk op de machtiging tot binnentreden vermeld stonden en dat de juiste artikelen 137c lid 2, 137 d lid 1 en 137 e lid 2 moesten zijn, maar toen waren de goederen al inbeslaggenomen. Er is mitsdien sprake van een onherstelbaar vormverzuim. De raadsman concludeert op grond van het voorgaande tot uitsluiting van het bewijs van de onderzoeksresultaten van de computers.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting aangegeven dat op grond van de aangifte van het MDI en het daarop gebaseerde onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten (hierna: het KLPD) een verdenking was ontstaan van overtreding van het tweede lid van onder meer artikel 137e, namelijk een verdenking zowel van het een gewoonte maken van de in het eerste lid verboden handelingen als ook van het medeplegen daarvan. De machtiging werd derhalve voor artikel 137e lid 2 afgegeven, ook al werd dit abusievelijk niet juist vermeld.

De rechtbank overweegt als volgt.

De rechtbank is van oordeel dat de aangifte van het MDI een redelijk vermoeden van schuld oplevert tegen verdachte. De aangifte is concreet en uitvoerig onderbouwd. Op basis van deze aangifte heeft het KLPD een summier onderzoek uitgevoerd ter verificatie van de in de aangifte genoemde feiten en omstandigheden. De rechtbank ziet op deze grond dan ook geen aanleiding voor bewijsuitsluiting.

Voorts stelt de rechtbank vast dat op de machtiging tot binnentreden in de woning van verdachte niet is vermeld op basis van welk lid van (onder meer) artikel 137e deze machtiging werd afgegeven. In het proces-verbaal van aanhouding is specifiek vermeld dat het om verdenking van overtreding van lid 1 zou gaan. In het proces-verbaal van 6 mei 2009 met nummer PL1533/2008/49263-20 heeft de politie echter aangegeven dat dit abusievelijk is gebeurd en dat de verdenking overtreding van lid 2 betrof. De officier van justitie heeft dit ter zitting bevestigd en uitgelegd. De rechtbank stelt vast dat de informatie zoals die naar voren komt uit de aangifte en het onderzoek van het KLPD feitelijk voldoende is voor verdenking van het een gewoonte maken van het openbaar maken van discriminerende teksten. De rechtbank ziet daarom geen reden om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de aanhouding en inbeslagname. Evenmin kan het verweer van de verdediging slagen dat bewijsuitsluiting geboden is omdat inbeslagname niet expliciet als doel vermeld staat op de machtiging tot binnentreden. De rechtbank acht deze omissie van te geringe aard om te leiden tot uitsluiting van het bewijs.

De rechtbank zal derhalve de vruchten van de aanhouding en inbeslagname niet uitsluiten van het bewijs.

4.3. De bewijsmotivering

4.3.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het een gewoonte maken van het openbaar maken en verspreiden van muziekbestanden met teksten die beledigend zijn, danwel aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. De officier van justitie heeft derhalve gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte feit 1 en 2 heeft begaan, met dien verstande dat de officier van justitie vrijspraak heeft gevraagd van een deel van de (onder 1 en 2) tenlastgelegde songteksten. De officier van justitie heeft ook vrijspraak gevraagd van het tenlastegelegde plegen in vereniging van deze feiten, nu het dossier hiervoor onvoldoende aanknopingpunten bevat.

4.3.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat het dossier onvoldoende bewijs bevat om tot een bewezenverklaring te kunnen komen. De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 en 2 dan ook vrijspraak bepleit.

4.3.3. De beoordeling van de tenlastelegging1

Redengevende feiten en omstandigheden

Op 16 november 2007 heeft het MDI aangifte gedaan van overtreding van artikel 137c, 137d en 137e WvSr. Daarbij is aangegeven dat het MDI op 28 juli 2007 een melding heeft ontvangen dat middels het muziek-uitwisselingsprogramma Soulseek discriminerend materiaal op internet aangeboden werd door een persoon met de gebruikersnaam [gebruikersnaam verdachte].2 De melder zocht naar muziek van "Kinderen voor kinderen" en was toen op dit materiaal gestuit.3 Op basis van deze melding heeft een medewerker van het MDI onderzoek verricht naar het materiaal en naar de identiteit van de aanbieder. De medewerker heeft de eerste keer dat hij zocht inderdaad extreem rechtse liedjes aangetroffen in een map waarin ook kinderliedjes zaten.4 Via www.google.com werd op de site www.longboarden.com bij de gebruikersnaam [gebruikersnaam verdachte] de nickname '[nickname]' gevonden.5 De nickname [nickname] werd ook op andere internetsites, waaronder www.dierenforum.nl aangetroffen. Op deze site zijn foto's van een persoon aangetroffen, welke persoon een medewerker van het MDI heeft herkend als zijnde verdachte. 6 Daarom vermoedde het MDI dat verdachte de persoon was die schuilging achter de gebruikersnaam [gebruikersnaam verdachte]. Bij de aangifte waren uitgeschreven teksten van de aangeboden muziek en een dvd met een kopie van de nummers gevoegd.

In een aanvulling op de aangifte heeft het MDI meegedeeld dat in elk geval is vastgesteld dat de muziekbestanden in de periode tussen 28 juli 2007 en 8 augustus 2007 zijn aangeboden.7

Op basis van de aangifte heeft het KLPD eveneens een onderzoek ingesteld naar de gebruikersnaam [gebruikersnaam verdachte]. Uit een domeincheck van een aan de persoon [nickname] op www.dierenforum.nl gelinkte familiesite, is het adres [adres] - het adres van verdachte - naar voren gekomen.8

Vervolgens is verdachte op 16 september 2008 in zijn woning aangehouden en werden twee computers in beslag genomen.9 Deze computers zijn door de afdeling digitale expertise van de politie onderzocht. Op de desktopcomputer van het merk Microstar werden geen racistische muziekbestanden aangetroffen.10 Bij onderzoek van de eerste harde schijf van de desktopcomputer van het merk Digital bleek dat op deze harde schijf het programma Soulseek geïnstaleerd was en dat onder andere [gebruikersnaam verdachte] als gebruikersnaam geregistreerd was.11 Op deze harde schijf werden 481 muziekbestanden gevonden die overeenkwamen met de muzieknummers die door het MDI op dvd waren aangeleverd.12 Deze bestanden bevonden zich op de locatie C:\documentsandsettings\gebruiker\bureaublad\share. Bestanden op deze locatie worden door de gebruiker van de computer gedeeld met alle gebruikers van Soulseek.13

De officier van justitie heeft vervolgens onderzoek verricht naar deze 481 aangetroffen muziekbestanden. Uit dit onderzoek bleek dat de bestanden die op de tenlastelegging als 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 vermeld staan, in deze 481 bestanden voorkomen.14 Ten aanzien van nummer 6 op de tenlastelegging heeft de officier van justitie ter terechtzitting opgemerkt dat dit nummer niet onder de naam "11 september" is aangetroffen. Het album waarop dit lied is uitgebracht is wel op de harde schijf aangetroffen en bevat, net als de originele versie van het album, 10 liederen. Hieruit kan volgens de officier van justitie geconcludeerd worden dat ook het nummer "11 september" zich op de harde schijf bevindt.15

Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden acht de rechtbank bewezen dat verdachte degene is geweest die in de periode van 28 juli 2007 tot en met 1 augustus 2008 de muziekbestanden die op de tenlastelegging als nummers 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 vermeld staan via het programma Soulseek heeft aangeboden.

De teksten van de muziekbestanden

De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden of de teksten van de voormelde muziekbestanden beledigend zijn, of aanzetten tot haat, discriminatie en/of geweld.16

Beledigend

De rechtbank acht (delen van) de teksten van de muziekbestanden zoals tenlastegelegd onder de nummers 1, 4, 6, 7, 8, 9 en 10 beledigend voor groepen mensen vanwege hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging, nu deze teksten uitlatingen bevatten die grievend en kwetsend zijn.

De rechtbank acht de nummers 1,6 en 8 beledigend voor Joden vanwege de volgende passages:

(nr. 1) Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil

der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg

heil, sieg heil der Waffen SS!

Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het een feit van algemene bekendheid is dat de Waffen SS in concentratiekampen werkte.

(nr.6) Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein, verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein. (...) der Jiddenbengel Bush ist bald nicht mehr da-ja. (...)

Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht. Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

(nr. 8) Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now, until we have our time! White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray! Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed everyday-

De rechtbank acht de nummers 4 en 8 beledigend voor niet-westerse allochtonen vanwege de volgende passages:

(nr.4) "Mein name ist Baba Ekligmann und hier ist wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen befind ich mich in Ismit, im Zentrum des Bebens und ich bin bewegt, ich bin tief bewegt. 10.000e von leblossen Kanaken auf den Straben. Ich kann mich vor Freude kaum halten und muss leider zurück geben zum Studio. Das ist so

herrlich, dass ich das noch erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch erleben dürfen".

(...) Est kommt die Zeit in der die Türken untergeh'n. Es kommt die Zeit, in der die

Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n!

Scheib Kanaken!

(nr.8) Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now, until we have our time! White pride in the world in the world today. Don't pay attention to what they say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray! Our forefathers built this country. For our family and our rights! Now it's taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed everyday.

De rechtbank acht de nummers 7, 8 en 9 beledigend voor personen behorend tot het zwarte ras vanwege de volgende passages:

(nr.7) Nigger Out! The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the unknown world-Just come to take our land! We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out!

(...) We don't have to watch their stealing (...) So we don't need apes - no riots and rapes! Nigger! Hey Niggers out.

(nr.8) Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time! White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray! Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed everyday-

(nr.9) Vinland is a pretty land, that white men love so much- There is no place for nigs and apes in Vinland anymore! Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats, ship those niggers back! (...) The fish are hungry, so they eat that rotten Negro flesh- This ape-meat is so bad for health, the puking soon begins! (...) The sharks, the squids, the sturgeons and the eels were so sick- Their heads did ache for days on end, because of nigger skin!

De rechtbank acht nummer 10 beledigend voor Zigeuners:

(nr.10) Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum! (...) to be a Gipsy means to be a nomad crook! Sintie and Roma, are their stupid names, stealing from you & sleeping so sound! (...) In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in their faces, they scratch at your feet. What comes around goes around, each getting what's deserved! (...) Lying traitors, a criminal army-Ascending over us, like a Locust Storm! We do not even stop their course-Eating us up, they will end us all!

Ten aanzien van het beledigende karakter van deze teksten merkt de rechtbank op dat volgens vaste jurisprudentie kwetsende en grievende teksten onder bepaalde omstandigheden hun strafwaardigheid kunnen verliezen, namelijk als zij dienstig zijn aan het maatschappelijke debat of tot de artistieke of humoristische excepties moeten worden gerekend. Nu verdachte zich niet heeft willen uitlaten over de reden waarom deze bestanden op zijn computer stonden, kan de rechtbank niet vaststellen of er sprake is van een dergelijke omstandigheid. Het enkele feit dat in het onderhavige geval sprake is van teksten van muzieknummers is daarvoor naar het oordeel van de rechter onvoldoende, zeker nu deze teksten onnodig grievend zijn.

Aanzetten tot haat

Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van het aanzetten tot haat zoals bedoeld in artikel 4 van het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR), indien door de in de uitlating geschetste conflictueuze tweedeling, bepaalde groepen tegenover elkaar worden geplaatst.

De rechtbank acht de teksten van de nummers 8, 9 en 10 van een dergelijke inhoud dat deze aanzetten tot haat tegen niet-westerse allochtonen (nummer 8), personen behorend tot het zwarte ras (nummers 8 en 9) en Zigeuners (nummer 10).

(nr.8) Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time! Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed

everyday- For our women and our land- I think that the time has come for all

white men to make a stand! White short cropped hair and steelcapped boots- And our history on our sleeves! Everyday we're outnumbered and probably always be!

(nr 9) Vinland is a pretty land,that white men love so much- There is no place for

nigs and apes in Vinland anymore! Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats, ship those niggers back! Down at the docks, the parties on, the mood is happiness, for all the apes are in their boats, and now their trip begins! (...) For the moral of this story, listen carefully: To make your land nigger free, then send them to the sea!

(nr.10) Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum! In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in their faces,they scratch at your feet. What comes around goes around, each getting what's deserved!

Aanzetten tot haat en geweld

De rechtbank is van oordeel dat (delen van) de teksten van de nummers 2, 6 en 7 van een dergelijke inhoud zijn dat deze aanzetten tot haat en geweld tegen Joden (2 en 6) en tegen personen behorend tot het zwarte ras (7). Daarbij vat de rechtbank geweld in feitelijke zin op als gewelddadig optreden tegen personen of goederen zoals omschreven in de artikelen 287 e.v, 300 e.v. en 350 WvSr.

(nr.2) Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18. The end is coming now for the traitors of our race. Scum you should better run if you see the hate in our face. Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail, hail, hail, combat 18. White man fight with us. We ain't take it anymore. Death to ZOG is our battlecry in our racial holy war. (...) Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Combat 18 brings death to ZOG!

(nr.6)Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein,verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein. (...) Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht. Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

(nr.7).

Well I guess our race is dying in a hell of unclean blood ! Well I say we have

to save it until the final war! The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the unknown world-Just come to take our land! We lived in peace for thousands of years-So we don't ned apes - no riots and rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out! We don't have to watch their stealing-Our faith cannot be killed! We fight to

the last drip of blood-Our destiney is fulfilled! Together we will face them - We hit like an arctic storm! We chase them like cattle-White Finland shall reborn! We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and rapes! Nigger! Hey Niggers out! Let's keep them out!

Discriminatie

De rechtbank is van oordeel dat - gelet op het bepaalde in artikel 90quater WvSSr - niet bewezen kan worden dat de teksten discriminerend van aard zijn, nu discriminatie in strafrechtelijke zin inhoudt een ongelijke behandeling in het maatschappelijk leven van personen of groepen van personen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van dit onderdeel van de tenlastelegging.

Openbaar maken en verspreiden

Vervolgens dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of verdachte door de bedoelde muziekbestanden op zijn computer via het programma Soulseek aan te bieden, deze nummers openbaar heeft gemaakt en/of heeft verspreid.

Daarbij wordt voorop gesteld dat Soulseek een P2P programma is dat gericht is op het delen van muziekbestanden tussen gebruikers onderling.17 Zoals reeds overwogen en vastgesteld bevonden de bedoelde muziekbestanden zich in de computer van verdachte op de locatie C:\documentsandsettings\gebruiker\bureaublad\share en worden juist deze bestanden gedeeld met alle gebruikers van Soulseek.18 Op de site www.longboarden.com heeft verdachte aangegeven dat zijn gebruikersnaam op Soulseek [gebruikersnaam verdachte] was en dat onder die naam op Soulseek zijn 'skatevids' staan en in het longboardmapje de LB filmpjes.19 Uit dit chatbericht blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte wist hoe P2P programma als Soulseek werkte en had hij zich in ieder geval had moeten realiseren dat hij (ook) de onderhavige bestanden aan anderen ter beschikking stelde om van zijn computer te downloaden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat verdachte in ieder geval in voorwaardelijke zin opzet had op het openbaar maken van de bedoelde liedjes. Het openbaar maken blijkt voorts uit het feit dat aangever de bestanden heeft kunnen downloaden.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de muziekbestanden aangemerkt kunnen worden als voorwerpen in de zin van artikel 137e lid 1 sub 2. De bestanden dragen immers de uitlating met zich en kunnen verspreid worden. De rechtbank acht dergelijke eigenschappen voldoende om het muziekbestand als voorwerp in voormelde zin aan te duiden. De rechtbank acht dan ook bewezen dat verdachte deze voorwerpen in voorraad had om openbaar te maken.

De rechtbank is verder van oordeel dat op grond van voormelde feiten en omstandigheden niet bewezen kan worden dat verdachte de muzieknummers ook heeft verspreid. De rechtbank kan op grond van de bewijsmiddelen slechts vaststellen dat de bestanden slechts eenmaal zijn gedownload, namelijk door aangever. Het dossier bevat geen aanwijzingen dat deze specifieke bestanden vaker gedownload zijn. De rechtbank acht dit downloaden niet voldoende om dit als verspreiden van de muzieknummers te kwalificeren.

Gewoonte

De officier van justitie acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het een gewoonte maken van het openbaar maken en in voorraad hebben van de muziekbestanden met teksten die beledigend zijn, danwel aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

De rechtbank overweegt hierover het volgende.

Voor de bewezenverklaring van de strafverhogende grond "een gewoonte maken van" dient te worden aangetoond dat sprake is van een pluraliteit van feiten die niet slechts toevallig op elkaar volgen, maar onderling in zeker verband staan. Openbaar maken door aanbieding via P2P of in voorraad hebben, lenen zich als zodanig niet voor plurariteit. De gewoonte kan naar het oordeel van de rechtbank echter ook bestaan in het bezit van meerdere bestanden of meerdere gegevensdragers met deze bestanden. Eveneens kan de gewoonte spreken uit de duur van het bezit of uit de wijze waarop men het bezit verkregen heeft. Nu het in het onderhavige geval gaat om een periode van ruim één jaar en de aangetroffen hoeveelheid muziekbestanden groot was - de onderzoeksmedewerker van het MDI bij de rechter-commissaris heeft verklaard dat de hoeveelheid bestanden dermate groot was, dat hij deze bestanden niet op één dag kon downloaden, maar dat daar verschillende dagen voor nodig waren - , kan het niet anders dan dat verdachte deze bestanden niet in een keer op zijn computer heeft gezet, maar dat op meerdere tijdstippen moet hebben gedaan. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van de tenlastegelegde handelingen.

Conclusie

De rechtbank acht op grond van vorenstaande overwegingen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 en 2 tenlastgelegde feiten heeft begaan en daarvan een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank zal verdachte wel vrijspreken van bepaalde onderdelen van de tenlastelegging.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden dat verdachte de feiten tezamen en in vereniging met een ander heeft begaan. Ook zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het openbaar maken van de nummers 3, 5, 11, 12, 13 en 14 op de tenlastelegging, nu niet vast is komen te staan dat deze op de computer van verdachte zijn aangetroffen. De rechtbank acht ten slotte evenmin bewezen dat verdachte de muziekbestanden heeft verspreid of ter verspreiding in voorraad heeft gehad.

4.4. De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

in de periode van 28 juli 2007 tot en met 1 augustus 2008 te Den Haag, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, met regelmaat (gewoonte), telkens uitlatingen openbaar heeft gemaakt die, naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet westerse allochtonen en/of personen behorend tot één van de zwarte rassen, wegens ras en/of godsdienst, beledigend waren en/of welke vorenbedoelde uitlatingen aanzetten tot haat tegen en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet westerse allochtonen en/of personen behorend tot het zwarte ras, wegens ras en/of godsdienst, door als computergebruiker door middel van internet en het muziekuitwisselingsprogramma "Soulseek" nummers met de onderstaande teksten op zijn computer te plaatsen en door middel van genoemd programma "Soulseek"

aan derden ter beschikking te stellen, te weten onderstaande teksten

1. Ruhm und Ehre (p. 29)

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, volk und Vaterland.

Ruhm und Ehre

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, Volk und Vaterland

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der WaffenSS,

in stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild

sein bei unserm Handeln und Denken. Sieg Heil!

Viele kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre hin, doch im Kampf

gegen die rote Gefahr machte selbst das Sterben einen Sinn.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die beste Soldaten der Welt. Sie kämpften für die

wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Heute lügt man tag ein, tag aus. Mörder und verbrechen seien sie gewesen, doch

wer die Ehre toter Helden beschmutzt soll in der Hölle verwesen.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil

der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg

heil, sieg heil der Waffen SS!

2. Hail C18 (p. 30)

Everywhere you go, the same problems you can see. But there is one thing,

that's fighting to break free.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

The end is coming now for the traitors of our race. Scum you should better run

if you see the hate in our face.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

White man fight with us. We ain't take it anymore. Death to ZOG is our

battlecry in our racial holy war.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to

ZOG! Combat 18 brings death to ZOG!

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

4. Outro (p. 32)

Einspiel aus Radio Wolfschanze: "Mein name ist Baba Ekligmann und hier ist

wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen

befind ich mich in Ismit, im Zentrum des Bebens und ich bin bewegt, ich bin

tief bewegt. 10.000e von leblossen Kanaken auf den Straben. Ich kann mich vor

Freude kaum halten und muss leider zurück geben zum Studio. Das ist so

herrlich, dass ich das noch erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch

erleben dürfen".

Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. In der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt.

Est kommt die Zeit in der die Türken untergeh'n. Es kommt die Zeit, in der die

Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n!

Scheib Kanaken!

6. 11 September (p. 36)

In den Staaten da isses passiert, vier Flugzeuge wurden entführt. Zwei

krachten ins World Trade Center hinein, ein anderes sollte für's Pentagon

sein.

Jupheidi und Bumsfallera das World Trade Center ist nicht mehr da, Jupheidi

und Bumsfallera das Pentagon ist nicht mehr da - haha.

Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein, verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein.

Jupheidi und Bumsfallera das Weiss Haus ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera der Jiddenbengel Bush ist bald nicht mehr da-ja.

Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht.

Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera ZOG ist bald nicht mehr da.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist nicht mehr da, Jupheidi und Bumsfallera es

lebe der Terror gegen die USA.

7. Nigger Out! (p. 38)

Well I guess our race is dying in a hell of unclean blood ! Well I say we have

to save it until the final war!

The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the

unknown world-Just come to take our land!

We lived in peace for thousands of years-So we don't ned apes - no riots and

rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out!

We don't have to watch their stealing-Our faith cannot be killed! We fight to

the last drip of blood-Our destiney is fulfilled!

Together we will face them - We hit like an arctic storm! We chase them like

cattle-White Finland shall reborn!

We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and

rapes! Nigger! Hey Niggers out! Let's keep them out!

8. Living In America (p. 39)

1,2,3!

Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time!

White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they

say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray!

Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's

taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed

everyday- For our women and our land- I think that the time has come for all

white men to make a stand!

White short cropped hair and steelcapped boots- And our history on our

sleeves! Everyday we're outnumbered and probably always be!

White pride in the world today- Don't pay attention to what they say! For the

blood and the soil-And the honor that I will never betray!

9. African Song (p. 40)

How do jiggaboo?

Vinland is a pretty land,that white men love so much- There is no place for

nigs and apes in Vinland anymore!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

Down at the docks, the parties on, the mood is happiness, for all the apes are

in their boats, and now their trip begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The ship is sailing far at sea- The apes are cold with fear! For waters

pouring in their boat, their end is surely near!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The boat goes down, no chance to live &screaming doesn't help - We all know

that apes can't swim, and so niggers drown!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The fish are hungry, so they eat that rotten Negro flesh- This ape-meat is so

bad for health, the puking soon begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The sharks, the squids, the sturgeons and the eels were so sick- Their heads

did ache for days on end, because of nigger skin!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

For the moral of this story, listen carefully: To make your land nigger free,

then send them to he sea!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

10. Gipsy Pack (p. 41)

In the Gemran rivers, the Oder & the Neisse- Night for night, always the same!

In our waters,gipsy turmoil! They come upon our shores screaming asylum!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

An Honoarble people, with marvellous tales to be a Gipsy means to be a nomad

crook! Sintie and Roma, are their stupid names, stealing from you & sleeping

so sound!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in

their faces,they scratch at your feet. What comes around goes around, each

getting what's deserved!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

Lying traitors, a criminal army-Ascending over us, like a Locust Storm! We do

not even stop their course-Eating us up, they will end us all!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

en

2.

hij in de periode van 28 juli 2007 tot en met 1 augustus 2008 te

Den Haag, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, met regelmaat (gewoonte), telkens een voorwerp, te weten muziekbestanden waarin, naar hij

wist of redelijkerwijs moest vermoeden, een of meer uitlatingen zijn

vervat die voor een groep mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet

westerse allochtonen en/of personen behorend tot één van de zwarte rassen uit

Afrika, wegens ras en/of godsdienst, beledigend waren en/of welke

vorenbedoelde uitlatingen aanzetten tot haat tegen mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet westerse allochtonen en/of personen behorend tot het zwarte ras, wegens ras en/of godsdienst, ter openbaarmaking van die uitlatingen of in voorraad heeft gehad door

als computergebruiker door middel van internet en het muziekuitwisselingsprogramma "Soulseek" nummers met de onderstaande teksten op zijn computer te plaatsen en door middel van genoemd programma "Soulseek" aan derden ter beschikking te stellen, te weten

onderstaande teksten

1. Ruhm und Ehre (p. 29)

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, volk und Vaterland.

Ruhm und Ehre

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, Volk und Vaterland

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der WaffenSS,

in stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild

sein bei unserm Handeln und Denken. Sieg Heil!

Viele kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre hin, doch im Kampf

gegen die rote Gefahr machte selbst das Sterben einen Sinn.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die beste Soldaten der Welt. Sie kämpften für die

wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Heute lügt man tag ein, tag aus. Mörder und verbrechen seien sie gewesen, doch

wer die Ehre toter Helden beschmutzt soll in der Hölle verwesen.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil

der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg

heil, sieg heil der Waffen SS!

2. Hail C18 (p. 30)

Everywhere you go, the same problems you can see. But there is one thing,

that's fighting to break free.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

The end is coming now for the traitors of our race. Scum you should better run

if you see the hate in our face.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

White man fight with us. We ain't take it anymore. Death to ZOG is our

battlecry in our racial holy war.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to

ZOG! Combat 18 brings death to ZOG!

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

4. Outro (p. 32)

Einspiel aus Radio Wolfschanze: "Mein name ist Baba Ekligmann und hier ist

wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen

befind ich mich in Ismit, im Zentrum des Bebens und ich bin bewegt, ich bin

tief bewegt. 10.000e von leblossen Kanaken auf den Straben. Ich kann mich vor

Freude kaum halten und muss leider zurück geben zum Studio. Das ist so

herrlich, dass ich das noch erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch

erlben dürfen".

Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. In der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt..

Est kommt die Zeit in der die Türken untergeh'n. Es kommt die Zeit, in der die

Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n!

Scheib Kanaken!

6. 11 September (p. 36)

In den Staaten da isses passiert, vier Flugzeuge wurden entführt. Zwei

krachten ins World Trade Center hinein, ein anderes sollte für's Pentagon

sein.

Jupheidi und Bumsfallera das World Trade Center ist nicht mehr da, Jupheidi

und Bumsfallera das Pentagon ist nicht mehr da - haha.

Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein,verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein.

Jupheidi und Bumsfallera das Weiss Haus ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera der Jiddenbengel Bush ist bald nicht mehr da-ja.

Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht.

Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera ZOG ist bald nicht mehr da.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist nicht mehr da, Jupheidi und Bumsfallera es

lebe der Terror gegen die USA.

7. Nigger Out! (p. 38)

Well I guess our race is dying in a hell of unclean blood ! Well I say we have

to save it until the final war!

The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the

unknown world-Just come to take our land!

We lived in peace for thousands of years-So we don't ned apes - no riots and

rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out!

We don't have to watch their stealing-Our faith cannot be killed! We fight to

the last drip of blood-Our destiney is fulfilled!

Together we will face them - We hit like an arctic storm! We chase them like

cattle-White Finland shall reborn!

We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and

rapes! Nigger! Hey Niggers out! Let's keep them out!

8. Living In America (p. 39)

1,2,3!

Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time!

White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they

say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray!

Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's

taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed

everyday- For our women and our land- I think that the time has come for all

white men to make a stand!

White short cropped hair and steelcapped boots- And our history on our

sleeves! Everyday we're outnumbered and probably always be!

White pride in the world today- Don't pay attention to what they say! For the

blood and the soil-And the honor that I will never betray!

9. African Song (p. 40)

How do jiggaboo?

Vinland is a pretty land,that white men love so much- There is no place for

nigs and apes in Vinland anymore!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

Down at the docks, the parties on, the mood is happiness, for all the apes are

in their boats, and now their trip begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The ship is sailing far at sea- The apes are cold with fear! For waters

pouring in their boat, their end is surely near!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The boat goes down, no chance to live &screaming doesn't help - We all know

that apes can't swim, and so niggers drown!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The fish are hungry, so they eat that rotten Negro flesh- This ape-meat is so

bad for health, the puking soon begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The sharks, the squids, the sturgeons and the eels were so sick- Their heads

did ache for days on end, because of nigger skin!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

For the moral of this story, listen carefully: To make your land nigger free,

then send them to he sea!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

10. Gipsy Pack (p. 41)

In the Gemran rivers, the Oder & the Neisse- Night for night, always the same!

In our waters,gipsy turmoil! They come upon our shores screaming asylum!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

An Honoarble people, with marvellous tales to be a Gipsy means to be a nomad

crook! Sintie and Roma, are their stupid names, stealing from you & sleeping

so sound!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in

their faces,they scratch at your feet. What comes around goes around, each

getting what's deserved!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

Lying traitors, a criminal army-Ascending over us, like a Locust Storm! We do

not even stop their course-Eating us up, they will end us all!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

5. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

6. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7. De straf/maatregel

7.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ten aanzien van de hem onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 70 uur, subsidiair 35 dagen hechtenis.

7.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft omtrent de strafmaat geen standpunt ingenomen. Wel heeft de raadsman geheel subsidiair verzocht in de strafmaat rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Ten aanzien van de keuze van strafsoort en strafduur overweegt de rechtbank meer in het bijzonder het volgende.

Verdachte heeft via internet muziekbestanden openbaar gemaakt die groepen mensen wegens hun ras, godsdienst of geloofsovertuiging beledigen en/of aanzetten tot haat en geweld. Door zo te handelen heeft hij de personen tegen wie de teksten gericht zijn blootgesteld aan een ongewilde confrontatie met deze teksten. Het openbaar maken van deze teksten is niet alleen voor hen zeer kwetsend en grievend, maar wekt ook beroering in de samenleving en druist in tegen de in die samenleving gerespecteerde normen en waarden, zoals die in de betreffende strafwetgeving vorm hebben gekregen.

Blijkens een de verdachte betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 7 september 2011 is verdachte niet eerder strafrechtelijk veroordeeld.

De rechtbank acht, alles afwegende, in dit geval een werkstraf een passende straf. Omtrent de hoogte van de werkstraf overweegt de rechtbank, dat gelet op de ernst van de feiten, in beginsel een werkstraf voor de duur van 70 uur geboden is.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte op 17 september 2008 in verzekering is gesteld. De rechtbank zal deze datum aanmerken als de aanvang van de redelijke termijn. Volgens de hiervoor onder 3.3. aangehaalde vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dient de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg te zijn afgerond met een eindvonnis binnen een periode van twee jaar, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder de invloed van de verdachte en zijn raadsman op het procesverloop. Nu de rechtbank een eindvonnis wijst op 20 oktober 2011 is in beginsel sprake van een overschrijding van ruim één jaar. Door de officier van justitie is aangevoerd dat deze overschrijding mede te wijten is aan de opstelling en wensen van de verdediging zelf. De rechtbank zal de officier van justitie hierin niet volgen. Verdachte heeft zich bij de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting van 28 oktober 2010 beroepen op zijn zwijgrecht. De officier van justitie heeft toen verzocht om aanhouding van de zaak teneinde nader onderzoek te kunnen doen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de uitoefening door verdachte van zijn zwijgrecht niet aangemerkt worden als een handelwijze die begrepen kan worden onder de door de Hoge Raad genoemde bijzondere omstandigheden. Op grond van het nemo tenetur beginsel heeft een verdachte immers het recht om te zwijgen en zichzelf niet te belasten. Daarom zal de rechtbank uitgaan van een overschrijding van de redelijke termijn met ruim één jaar. De rechtbank zal deze overschrijding compenseren door 10 uren in mindering te brengen op de op te leggen werkstraf.

8. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 9, 22c, 22d, 55, 137e van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 en 2:

eendaadse samenloop van

een gewoonte maken van het anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving een uitlating openbaar maken die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst beledigend is,

en

een gewoonte maken van het anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving een uitlating openbaar maken die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, aanzet tot haat tegen en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras en/of godsdienst,

en

een gewoonte maken van het anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een uitlating als bedoeld in artikel137e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, is vervat ter openbaarmaking daarvan in voorraad hebben

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 60 (ZESTIG) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 30 (DERTIG) DAGEN;

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.A.G.M. van Rens, voorzitter,

mrs M. Knijff en E.C.M. Bouman, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Durieux, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2011.

BIJLAGE

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2007 tot en met 1 augustus 2008 te

Den Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke

berichtgeving, met regelmaat (gewoonte), althans meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een of meer uitlatingen openbaar heeft gemaakt die, naar hij wist

of redelijkerwijs moest vermoeden, voor een groep mensen, te weten Joden

en/of Zigeuners en/of niet westerse allochtonen en/of personen behorend tot

één van de zwarte rassen uit Afrika, wegens ras en/of godsdienst, beledigend

was/waren en/of welke vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n) tot haat tegen

en/of discriminatie van mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon of

goed van mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet westerse

allochtonen en/of personen behorend tot één van de zwarte rassen uit Afrika,

wegens ras en/of godsdienst, door

als computergebruiker al dan niet door middel van internet en/of het

muziekuitwisselingsprogramma "Soulseek" nummers met de onderstaande teksten

op zijn computer te plaatsen en door middel van genoemd programma "Soulseek"

aan derden aan te bieden en/of ter beschikking te stellen, althans toe te

staan/te gedogen dat deze nummers en/of tekst(en) voor derden te beluisteren

en/of lezen en/of raadplegen en/of downloaden was/waren, te weten een of meer

van onderstaande teksten

1. Ruhm und Ehre (p. 29)

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, volk und Vaterland.

Ruhm und Ehre

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, Volk und Vaterland

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der WaffenSS,

in stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild

sein bei unserm Handeln und Denken. Sieg Heil!

Viele kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre hin, doch im Kampf

gegen die rote Gefahr machte selbst das Sterben einen Sinn.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die beste Soldaten der Welt. Sie kämpften für die

wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Heute lügt man tag ein, tag aus. Mörder und verbrechen seien sie gewesen, doch

wer die Ehre toter Helden beschmutzt soll in der Hölle verwesen.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil

der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg

heil, sieg heil der Waffen SS!

2. Hail C18 (p. 30)

Everywhere you go, the same problems you can see. But there is one thing,

that's fighting to break free.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

The end is coming now for the traitors of our race. Scum you should better run

if you see the hate in our face.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

White man fight with us. We ain't take it anymore. Death to ZOG is our

battlecry in our racial holy war.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to

ZOG! Combat 18 brings death to ZOG!

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

3. Unsere Antwort (p. 31)

Die miesesten Gammler, dreckigsten Schuschen, wollen nicht ackern, die wollen

nicht kuschen. Es gibt nur ne Lösung für diese Figuren: Ins Arbeitslager,

da müssen sie spuren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Schau dich nu rum in diesem land, kommunisten reichen sich die Hand. Deutsche,

die auf der strabe krepieren und kanaken frei in Solingen marschieren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Schau dich nu rum in diesem land, kommunisten reichen sich die Hand. Deutsche,

die auf der strabe krepieren und kanaken frei in Solingen marschieren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Wartet ihr Brüder, wir kommen wieder, schlagen das rote gesindel hernieder.

Wartet ihr Brüder, jetzt kommt die Rache, Juda verrecke und Deutschland unsre

Antwort Zyklon B.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Und haben wir die alleinige Führung, dann weinen viele, doch nicht vor

Rührung. Für unser Fest ist nichts zu teuer, 10.000 Juden für ein Freudenfeuer.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr

tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B.

4. Outro (p. 32)

Einspiel aus Radio Wolfschanze: "Mein name ist Baba Ekligmann und hier ist

wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen

befind ich mich in Ismit, im Zentrum des Bebens und ich bin bewegt, ich bin

tief bewegt. 10.000e von leblossen Kanaken auf den Straben. Ich kann mich vor

Freude kaum halten und muss leider zurück geben zum Studio. Das ist so

herrlich, dass ich das noch erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch

erlben dürfen".

Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. In der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt..

Est kommt die Zeit in der die Türken untergeh'n. Es kommt die Zeit, in der die

Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n!

Scheib Kanaken!

5. I Wanna See The Day (p. 32)

I wanna see the day when this country will be free from the mud that's in our

land degrading you and me. Our heritage our great White race it will be no

more. Gotta do something now or we will surely fall!

I wanna see the day when we can all be White. The battle will be a hard one so

battle day and night. To rid these lands from the evil plaque, reclaim what we

have lost. Take the hammer of mighty Thor and smash this melting pot!

So come on now kinsmen let's all stand as one! Victory shall be ours once the

battle is on! The day will come I'm sure when we will rid the scrum! Forward

into Race War we will never run we will never run!

I wanna see the day when the standards are raised high to secure our childrens

future so our race will never die. We're White and proud and united as we wait

for the coming storm. Yes for our folk and family we hail the brand new dawn!

I wanna see the day when this country will be free from the mud that's in our

land degrading you and me. Our heritage our great White Race it will be no

more. Gotta do something now or we will surely fall!

So come on now kinsmen let's all stand as one! Victory shall be ours once the

battle is on! The day will come I'm sure when we will rid the scrum! Forward

into Race War we will never run we will never run!

Come on now kinsmen, come on! Come on now kinsmen, come on!

6. 11 September (p. 36)

In den Staaten da isses passiert, vier Flugzeuge wurden entführt. Zwei

krachten ins World Trade Center hinein, ein anderes sollte für's Pentagon

sein.

Jupheidi und Bumsfallera das World Trade Center ist nicht mehr da, Jupheidi

und Bumsfallera das Pentagon ist nicht mehr da - haha.

Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein,verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein.

Jupheidi und Bumsfallera das Weiss Haus ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera der Jiddenbengel Bush ist bald nicht mehr da-ja.

Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht.

Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera ZOG ist bald nicht mehr da.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist nicht mehr da, Jupheidi und Bumsfallera es

lebe der Terror gegen die USA.

7. Nigger Out! (p. 38)

Well I guess our race is dying in a hell of unclean blood ! Well I say we have

to save it until the final war!

The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the

unknown world-Just come to take our land!

We lived in peace for thousands of years-So we don't ned apes - no riots and

rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out!

We don't have to watch their stealing-Our faith cannot be killed! We fight to

the last drip of blood-Our destiney is fulfilled!

Together we will face them - We hit like an arctic storm! We chase them like

cattle-White Finland shall reborn!

We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and

rapes! Nigger! Hey Niggers out! Let's keep them out!

8. Living In America (p. 39)

1,2,3!

Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time!

White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they

say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray!

Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's

taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed

everyday- For our women and our land- I think that the time has come for all

white men to make a stand!

White short cropped hair and steelcapped boots- And our history on our

sleeves! Everyday we're outnumbered and probably always be!

White pride in the world today- Don't pay attention to what they say! For the

blood and the soil-And the honor that I will never betray!

9. African Song (p. 40)

How do jiggaboo?

Vinland is a pretty land,that white men love so much- There is no place for

nigs and apes in Vinland anymore!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

Down at the docks, the parties on, the mood is happiness, for all the apes are

in their boats, and now their trip begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The ship is sailing far at sea- The apes are cold with fear! For waters

pouring in their boat, their end is surely near!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The boat goes down, no chance to live &screaming doesn't help - We all know

that apes can't swim, and so niggers drown!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The fish are hungry, so they eat that rotten Negro flesh- This ape-meat is so

bad for health, the puking soon begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The sharks, the squids, the sturgeons and the eels were so sick- Their heads

did ache for days on end, because of nigger skin!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

For the moral of this story, listen carefully: To make your land nigger free,

then send them to he sea!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

10. Gipsy Pack (p. 41)

In the Gemran rivers, the Oder & the Neisse- Night for night, always the same!

In our waters,gipsy turmoil! They come upon our shores screaming asylum!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

An Honoarble people, with marvellous tales to be a Gipsy means to be a nomad

crook! Sintie and Roma, are their stupid names, stealing from you & sleeping

so sound!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in

their faces,they scratch at your feet. What comes around goes around, each

getting what's deserved!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

Lying traitors, a criminal army-Ascending over us, like a Locust Storm! We do

not even stop their course-Eating us up, they will end us all!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

11. Heil dem Führer (p. 42)

Einspiel: Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns

gehört.

Sieg Heil, Sieg Heil ist unser Schrei, mit Oi,Oi,Oi ist es jetzt vorbei.

Alles für Deutschland, Schwarz-Weiss-Rot, Blut und Ehre bis zum Tod!

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Führer, Feldherr, Nationalist, wir lieben Dich so wie Du bist. Hetze und Lüge

seien nicht Dein Lohn, Adolf Hitler-Retter unserer Nation!

Führertreue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Unser Nationalismus hob Deutschland hoch empor, viele goldene Jahre es zu

dieser Zeit erfuhr. Doch wie ist es heute in diesem System, das Deutsche Reich

muss wieder auferstehen.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Unser Nationalismus hob Deutschland hoch empor, viele goldene Jahre es zu

dieser Zeit erfuhr. Doch wie ist es heute in diesem System, das Deutsche Reich

muss wieder auferstehen.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!

12. Nigger (p. 42)

Nigger, hier, da und dort, Nigger, Nigger, an jedem Ort. Nigger, Nigger, wohin

Du schaust. Nigger, der Du unser Land versaust.

Nigger, Nigger, jetzt bist Du dran, Nigger uns nicht entkommen kann.

Nigger, Nigger, da hilft kein Beten, Niger, winsle um Dein Leben. Nigger, mit

dealen ist jetzt Schluss, Nigger, Du stirbst durch Kopfschuss.

Nigger, Nigger, zurück an die Ketten, Nigger, als Sklave wirst du verrecken.

Nigger, man gut quälen kann, denn Niggerblut ist Schlamm.

Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, raus, raus, raus, raus!

Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, raus, raus, raus, raus, raus!

13. Zeichen der Zeit (p. 43)

Einspiel: Wer diese Hakenkreuzfahne antastet, Volksgenossen, er muss gnadenlos

zusammengeschlagen werden.

Nun pfeifts von allen Dächern: für heut die Arbeit aus. Es ruhen die

Maschinen, wir gehen müd nach Haus. Daheim ist Not und Elend, es ist der

Arbeit Lohn! Geduld, verrat'ne Brüder, es wanket Judas Thron!

Geduld und ballt die Fäuste, sie hören nicht den Sturm, sie hören nicht sein

Brausen und nicht die Glock vom Turm. Sie kennen nicht den Hunger, sie hören

nicht den Schrei: Gebt den Raum der deutschen Arbeit, für uns die strasse

frei! Gebt den Raum der deutschen Arbeit, für uns die Strasse frei!

Deutschland erwache! Judas verrecke!

Ein Heil der deutschen Arbeit, voran die Fahne rot. Das Hakenkreuz muss

siegen, vom Freiheitslicht umloht. Es kämpft die Skinhead-Jugend für eine neue

Zeit, wir wollen nicht ruhen noch rasten bis Deutschland ist befreit, wir

wollen nicht ruhen noch rasten bis Deutschland ist befreit.

Deutschland erwache! Judas verrecke! Jetzt!

14. Kampf ums Vaterland (p. 43)

Heil! Heil! Heil!

Nach über fünfzig Jahren ist es soweit, Deutsche sind wieder zum Kampf bereit.

Wir Kämpfen für eine nationale Revolution, unser Sieg, der wartet schon. Die

Blutsfahne wird man wieder sehen, sie wird stolz in unsren Strassen wehen.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

Stürzt den deutschen Bundestag, der Tage der Rache, er ist da. Lange genug

haben wir jetzt zugeschaut, Bonn hat unser Volk verkauft.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

In Deutschlands Strassen herrscht Rassenkrieg, unsere Parole lautet: Heil dem

Sieg! Das deutsche Volk wird nie verlieren, Skinheads werden das Land zum

Endsieg Führen.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

Skinheads marschieren an der Front, die Waffen-SS hat das früher schon

gekonnt. Unsere ideale werden weiterleben, denn uns Skinheads wird es ewig

geben.

Deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, Kanakenschweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, Kanakenschweine und Kommunisten. Sieg

Heil! Deutschland, Sieg Heil!

Sieg Heil, Deutschland, Sieg Heil!

art 137e lid 1 ahf/sub 1 alinea Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 28 juli 2007 tot en met 1 augustus 2008 te

Den Haag en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een)

ander(en), althans alleen, anders dan ten behoeve van zakelijke

berichtgeving, met regelmaat (gewoonte), althans meermalen, althans eenmaal,

(telkens) een voorwerp, te weten een of meer muziekbestanden waarin, naar hij

wist of redelijkerwijs moest vermoeden, een of meer uitlatingen is/zijn

vervat die voor een groep mensen, te weten Joden en/of Zigeuners en/of niet

westerse allochtonen en/of personen behorend tot één van de zwarte rassen uit

Afrika, wegens ras en/of godsdienst, beledigend was/waren en/of welke

vorenbedoelde uitlating(en) aanzette(n) tot haat tegen en/of discriminatie

van mensen en/of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, te

weten Joden en/of Zigeuners en/of niet westerse allochtonen en/of personen

behorend tot één van de zwarte rassen uit Afrika, wegens ras en/of

godsdienst, heeft verspreid en/of ter openbaarmaking van die uitlating(en) of

verpreiding in voorraad heeft gehad door

als computergebruiker al dan niet door middel van internet en/of het

muziekuitwisselingsprogramma "Soulseek" nummers met de onderstaande teksten

op zijn computer te plaatsen en door middel van genoemd programma "Soulseek"

aan derden aan te bieden en/of ter beschikking te stellen, althans toe te

staan/te gedogen dat deze nummers en/of tekst(en) voor derden te beluisteren

en/of lezen en/of raadplegen en/of downloaden was/waren, te weten een of meer

van onderstaande teksten

1. Ruhm und Ehre (p. 29)

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, volk und Vaterland.

Ruhm und Ehre

Im Bombenhagel an der vordersten Front hielten eisern dem Feinde sie stand.

Kämpften bis zum bitteren Ende für Führer, Volk und Vaterland

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der WaffenSS,

in stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild

sein bei unserm Handeln und Denken. Sieg Heil!

Viele kämpfer gaben ihr Leben auf dem Schlachtfeld der Ehre hin, doch im Kampf

gegen die rote Gefahr machte selbst das Sterben einen Sinn.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die beste Soldaten der Welt. Sie kämpften für die

wahren Werte, nicht für Reichtum oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Heute lügt man tag ein, tag aus. Mörder und verbrechen seien sie gewesen, doch

wer die Ehre toter Helden beschmutzt soll in der Hölle verwesen.

Ruhm und Ehre der Waffen SS, die besten Soldaten der Welt. Sie kämpften für

die wahren Werte, nicht für Reichtu oder Geld. Ruhm und Ehre der Waffen SS, in

stiller Trauer woll'n wir ihrer gedenken. Ihre Treue soll uns ein Vorbild sein

bei unserm Handeln und Denken.

Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil

der Waffen SS! Sieg heil, sieg heil, sieg heil der Waffen SS! Sieg heil, sieg

heil, sieg heil der Waffen SS!

2. Hail C18 (p. 30)

Everywhere you go, the same problems you can see. But there is one thing,

that's fighting to break free.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

The end is coming now for the traitors of our race. Scum you should better run

if you see the hate in our face.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

White man fight with us. We ain't take it anymore. Death to ZOG is our

battlecry in our racial holy war.

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to ZOG! Death, Death, Death to

ZOG! Combat 18 brings death to ZOG!

Hail C18, you know what I mean. Hail, hail, hail, the terrormachine. Hail,

hail, hail, combat 18.

3. Unsere Antwort (p. 31)

Die miesesten Gammler, dreckigsten Schuschen, wollen nicht ackern, die wollen

nicht kuschen. Es gibt nur ne Lösung für diese Figuren: Ins Arbeitslager,

da müssen sie spuren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Schau dich nu rum in diesem land, kommunisten reichen sich die Hand. Deutsche,

die auf der strabe krepieren und kanaken frei in Solingen marschieren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Schau dich nu rum in diesem land, kommunisten reichen sich die Hand. Deutsche,

die auf der strabe krepieren und kanaken frei in Solingen marschieren.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Wartet ihr Brüder, wir kommen wieder, schlagen das rote gesindel hernieder.

Wartet ihr Brüder, jetzt kommt die Rache, Juda verrecke und Deutschland unsre

Antwort Zyklon B.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B.

Und haben wir die alleinige Führung, dann weinen viele, doch nicht vor

Rührung. Für unser Fest ist nichts zu teuer, 10.000 Juden für ein Freudenfeuer.

Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh,

unsre Antwort Zyklon B. Ihr tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B. Ihr

tut unsrer Ehre weh, unsre Antwort Zyklon B.

4. Outro (p. 32)

Einspiel aus Radio Wolfschanze: "Mein name ist Baba Ekligmann und hier ist

wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen

befind ich mich in Ismit, im Zentrum des Bebens und ich bin bewegt, ich bin

tief bewegt. 10.000e von leblossen Kanaken auf den Straben. Ich kann mich vor

Freude kaum halten und muss leider zurück geben zum Studio. Das ist so

herrlich, dass ich das noch erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch

erlben dürfen".

Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die

Erde wieder bebt. Es kommt die Zeit, in der die Erde wieder bebt. In der die

Erde wieder bebt. In der die Erde wieder bebt..

Est kommt die Zeit in der die Türken untergeh'n. Es kommt die Zeit, in der die

Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n. In der die Türken untergeh'n!

Scheib Kanaken!

5. I Wanna See The Day (p. 32)

I wanna see the day when this country will be free from the mud that's in our

land degrading you and me. Our heritage our great White race it will be no

more. Gotta do something now or we will surely fall!

I wanna see the day when we can all be White. The battle will be a hard one so

battle day and night. To rid these lands from the evil plaque, reclaim what we

have lost. Take the hammer of mighty Thor and smash this melting pot!

So come on now kinsmen let's all stand as one! Victory shall be ours once the

battle is on! The day will come I'm sure when we will rid the scrum! Forward

into Race War we will never run we will never run!

I wanna see the day when the standards are raised high to secure our childrens

future so our race will never die. We're White and proud and united as we wait

for the coming storm. Yes for our folk and family we hail the brand new dawn!

I wanna see the day when this country will be free from the mud that's in our

land degrading you and me. Our heritage our great White Race it will be no

more. Gotta do something now or we will surely fall!

So come on now kinsmen let's all stand as one! Victory shall be ours once the

battle is on! The day will come I'm sure when we will rid the scrum! Forward

into Race War we will never run we will never run!

Come on now kinsmen, come on! Come on now kinsmen, come on!

6. 11 September (p. 36)

In den Staaten da isses passiert, vier Flugzeuge wurden entführt. Zwei

krachten ins World Trade Center hinein, ein anderes sollte für's Pentagon

sein.

Jupheidi und Bumsfallera das World Trade Center ist nicht mehr da, Jupheidi

und Bumsfallera das Pentagon ist nicht mehr da - haha.

Als das World Trade Center zusammenkrachte es tausende Jidden dem Boden

Gleich machte. Ach schickt doch noch eins ins Weiss Haus rein,verrecken soll

Bush das alte Jiddenschwein.

Jupheidi und Bumsfallera das Weiss Haus ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera der Jiddenbengel Bush ist bald nicht mehr da-ja.

Und wenn das alles so weiter geht in Israel bald kein Háuschen mehr steht.

Ach bombt doch all die Schesse weg, versinken soll ZOG in Schutt und Dreck.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist bald nicht mehr da, Jupheidi und

Bumsfallera ZOG ist bald nicht mehr da.

Jupheidi und Bumsfallera Israel ist nicht mehr da, Jupheidi und Bumsfallera es

lebe der Terror gegen die USA.

7. Nigger Out! (p. 38)

Well I guess our race is dying in a hell of unclean blood ! Well I say we have

to save it until the final war!

The trash comes from the jungle-It's an ugly greedy mass! Parasites from the

unknown world-Just come to take our land!

We lived in peace for thousands of years-So we don't ned apes - no riots and

rapes! Hey Nigger out! Let's keep them out!

We don't have to watch their stealing-Our faith cannot be killed! We fight to

the last drip of blood-Our destiney is fulfilled!

Together we will face them - We hit like an arctic storm! We chase them like

cattle-White Finland shall reborn!

We lived in peace for thousands of years-So we don't need apes - no riots and

rapes! Nigger! Hey Niggers out! Let's keep them out!

8. Living In America (p. 39)

1,2,3!

Living in America amongst the mud and the slime-It can't be much longer now,

until we have our time!

White pride in the world in the world today- Don't pay attention to what they

say! For the blood and the soil- And the honor that I will never betray!

Our forefathers built this country- For our family and our rights! Now it's

taken over by jews and flooded with non-whites! We are raped and robbed

everyday- For our women and our land- I think that the time has come for all

white men to make a stand!

White short cropped hair and steelcapped boots- And our history on our

sleeves! Everyday we're outnumbered and probably always be!

White pride in the world today- Don't pay attention to what they say! For the

blood and the soil-And the honor that I will never betray!

9. African Song (p. 40)

How do jiggaboo?

Vinland is a pretty land,that white men love so much- There is no place for

nigs and apes in Vinland anymore!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

Down at the docks, the parties on, the mood is happiness, for all the apes are

in their boats, and now their trip begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The ship is sailing far at sea- The apes are cold with fear! For waters

pouring in their boat, their end is surely near!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The boat goes down, no chance to live &screaming doesn't help - We all know

that apes can't swim, and so niggers drown!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The fish are hungry, so they eat that rotten Negro flesh- This ape-meat is so

bad for health, the puking soon begins!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

The sharks, the squids, the sturgeons and the eels were so sick- Their heads

did ache for days on end, because of nigger skin!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

For the moral of this story, listen carefully: To make your land nigger free,

then send them to he sea!

Africa for apes, Vinland for the Whites! Put those apes back in their boats,

ship those niggers back!

10. Gipsy Pack (p. 41)

In the Gemran rivers, the Oder & the Neisse- Night for night, always the same!

In our waters,gipsy turmoil! They come upon our shores screaming asylum!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

An Honoarble people, with marvellous tales to be a Gipsy means to be a nomad

crook! Sintie and Roma, are their stupid names, stealing from you & sleeping

so sound!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

In every corner, gypsies lay-Crawling in the dirt, they beg to you! Spit in

their faces,they scratch at your feet. What comes around goes around, each

getting what's deserved!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

Lying traitors, a criminal army-Ascending over us, like a Locust Storm! We do

not even stop their course-Eating us up, they will end us all!

Gipsy pack-Scaring everyone, I hate this fucking scum! Gipsy pack-Scaring

everyone-I hate this fucking scum!

11. Heil dem Führer (p. 42)

Einspiel: Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns

gehört.

Sieg Heil, Sieg Heil ist unser Schrei, mit Oi,Oi,Oi ist es jetzt vorbei.

Alles für Deutschland, Schwarz-Weiss-Rot, Blut und Ehre bis zum Tod!

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Führer, Feldherr, Nationalist, wir lieben Dich so wie Du bist. Hetze und Lüge

seien nicht Dein Lohn, Adolf Hitler-Retter unserer Nation!

Führertreue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Unser Nationalismus hob Deutschland hoch empor, viele goldene Jahre es zu

dieser Zeit erfuhr. Doch wie ist es heute in diesem System, das Deutsche Reich

dieser Zeit erfuhr. Doch wie ist es heute in diesem System, das Deutsche Reich

muss wieder auferstehen.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Unser Nationalismus hob Deutschland hoch empor, viele goldene Jahre es zu

dieser Zeit erfuhr. Doch wie ist es heute in diesem System, das Deutsche Reich

muss wieder auferstehen.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Führerteue haben wir uns geschworen, denn wir sind hier in Deutschland

geboren. Wir stehen fest für unser Land, heil dem Führer, Heil dem Vaterland.

Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!

12. Nigger (p. 42)

Nigger, hier, da und dort, Nigger, Nigger, an jedem Ort. Nigger, Nigger, wohin

Du schaust. Nigger, der Du unser Land versaust.

Nigger, Nigger, jetzt bist Du dran, Nigger uns nicht entkommen kann.

Nigger, Nigger, da hilft kein Beten, Niger, winsle um Dein Leben. Nigger, mit

dealen ist jetzt Schluss, Nigger, Du stirbst durch Kopfschuss.

Nigger, Nigger, zurück an die Ketten, Nigger, als Sklave wirst du verrecken.

Nigger, man gut quälen kann, denn Niggerblut ist Schlamm.

Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, raus, raus, raus, raus!

Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, Nigger, raus, raus, raus, raus, raus!

13. Zeichen der Zeit (p. 43)

Einspiel: Wer diese Hakenkreuzfahne antastet, Volksgenossen, er muss gnadenlos

zusammengeschlagen werden.

Nun pfeifts von allen Dächern: für heut die Arbeit aus. Es ruhen die

Maschinen, wir gehen müd nach Haus. Daheim ist Not und Elend, es ist der

Arbeit Lohn! Geduld, verrat'ne Brüder, es wanket Judas Thron!

Geduld und ballt die Fäuste, sie hören nicht den Sturm, sie hören nicht sein

Brausen und nicht die Glock vom Turm. Sie kennen nicht den Hunger, sie hören

nicht den Schrei: Gebt den Raum der deutschen Arbeit, für uns die strasse

frei! Gebt den Raum der deutschen Arbeit, für uns die Strasse frei!

Deutschland erwache! Judas verrecke!

Ein Heil der deutschen Arbeit, voran die Fahne rot. Das Hakenkreuz muss

siegen, vom Freiheitslicht umloht. Es kämpft die Skinhead-Jugend für eine neue

Zeit, wir wollen nicht ruhen noch rasten bis Deutschland ist befreit, wir

wollen nicht ruhen noch rasten bis Deutschland ist befreit.

Deutschland erwache! Judas verrecke! Jetzt!

14. Kampf ums Vaterland (p. 43)

Heil! Heil! Heil!

Nach über fünfzig Jahren ist es soweit, Deutsche sind wieder zum Kampf bereit.

Wir Kämpfen für eine nationale Revolution, unser Sieg, der wartet schon. Die

Blutsfahne wird man wieder sehen, sie wird stolz in unsren Strassen wehen.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

Stürzt den deutschen Bundestag, der Tage der Rache, er ist da. Lange genug

haben wir jetzt zugeschaut, Bonn hat unser Volk verkauft.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

In Deutschlands Strassen herrscht Rassenkrieg, unsere Parole lautet: Heil dem

Sieg! Das deutsche Volk wird nie verlieren, Skinheads werden das Land zum

Endsieg Führen.

Deutsche skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, KanakenSchweine und Kommunisten. Sieg

Heil!

Skinheads marschieren an der Front, die Waffen-SS hat das früher schon

gekonnt. Unsere ideale werden weiterleben, denn uns Skinheads wird es ewig

geben.

Deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, Kanakenschweine und Kommunisten. Ja

deutsche Skinheads gegen Antifaschisten, Kanakenschweine und Kommunisten. Sieg

Heil! Deutschland, Sieg Heil!

Sieg Heil, Deutschland, Sieg Heil!

art 137e lid 1 ahf/sub 2 alinea Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina's betreft dit - tenzij anders vermeld - delen van ambtsedige processen-verbaal alsmede geschriften, als bijlagen opgenomen bij het dossier van de politie Haaglanden met het nummer PL1533/2008/49263 (blz. 1-92 en een aantal ongenummerde pagina's) of van het dossier van de Digitale Expertise (blz. 1-39 en een aantal ongenummerde pagina's)

2 Proces-verbaal PL1533/2008/49263, blz 19

3 Geanonimiseerde e-mail, bijlage bij een aanvullende brief van het MDI aan het openbaar ministerie d.d. 4 maart 2010, als ongenummerde bijlage bij proces-verbaal PL1533/2008/49263

4 een proces-verbaal van verhoor van getuige [X], op 20 oktober 2010 opgemaakt en ondertekend door de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank en de griffier.

5 Proces-verbaal PL1533/2008/49263, blz 19 en de uitdraai van de site www.longboarden.com blz. 48.

6 Proces-verbaal PL1533/2008/49263, blz 20

7 Aanvullende aangifte MDI d.d. 15 april 2009, ongenummerde bijlage bij proces-verbaal PL1533/2008/49263

8 Informatierapport Internetsurveillance, blz. 89

9 Proces-verbaal PL1533/2008/49263, blz 10/11

10 Proces-verbaal Dititale Expertise, blz 14

11 Proces-verbaal Digitale Expertise, blz 21

12 Proces-verbaal Digitale Expertise, blz 25

13 Proces-verbaal Digitale Expertise, blz 24

14 Proces-verbaal van officier van justitie W. Bos, niet genummerd, als bijlage gevoegd bij het dossier Digitale Expertise

15 Proces-verbaal ter terechtzitting 6 oktober 2011

16 Het dossier bevat door beedigde vertalers opgestelde vertalingen uit het Engels en Duits van de aangehaalde teksten (ongenummerde bijlage).

17 MDI d.d. 4 maart 2010, Bijlage 2: Hoe werkt Soulseek? Ongenummerde bijlage bij proces-verbaal PL1533/2008/49263

18 Proces-verbaal Digitale Expertise, blz 24

19 Proces-verbaal PL1533/2008/49263, blz 48