Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ9864

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
15-06-2011
Datum publicatie
30-06-2011
Zaaknummer
AWB 11/602
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bouwvergunning verleend met ontheffing Wro; UOV toegepast. Geen van de eisers in beroep heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-besluit. Zij voeren aan dat slechte bezorging van het huis-aanhuisblad "De Posthoorn" waarin publicaties hebben plaatsgevonden daaraan debet is, onder verwijzing naar jaarverslagen gemeentelijke ombudsman. Onvoldoende aannemelijk dat in de relevante periode in deze buurt de Posthoorn ondeugdelijk werd bezorgd, mede op grond van onderzoek in eigen archief. Geen plicht voor verweerder om omwonenden individueel te informeren. Eventuele rechtsdwaling komt voor eigen risico. Beroepen niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Afdeling 1, enkelvoudige kamer

Reg.nrs.: AWB 11/602, AWB 11/609, AWB 11/945, AWB 11/1329 en

AWB 11/1255

Proces-verbaal van de mondelinge UITSPRAAK ingevolge artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In de gedingen tussen

[A], eiser sub 1,

[B], eiser sub 2,

[C] en [D], eisers sub 3,

[E]. [F], [G], [H], [I], [J], eisers sub 4,

gemachtigde van [E]: mr. W. Kattouw,

gemachtigde van [H]: mr. J. Hobo,

[L], eiser sub 5,

allen wonende te Den Haag,

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, verweerder.

Derde partij: [M], wonende te Den Haag, verweerder.

Zitting

Eisers zijn allen in persoon verschenen. [E] en [H] hebben zich bij laten staan door hun gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.W. van Amerongen. De derde partij is in persoon verschenen.

Beslissing

De rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Deze beslissing is in het openbaar uitgesproken. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:

Overwegingen

1.1 Naar het oordeel van de rechtbank kleeft er geen gebrek aan de wijze waarop verweerder uitvoering heeft gegeven aan de procedure. Verweerder heeft mededeling gedaan van de aanvraag om bouwvergunning in het plaatselijke huis-aan-huisblad de Posthoorn (hierna: de Posthoorn). In de daaropvolgende publicatie van het ontwerp-besluit in de Posthoorn is aangegeven dat dit besluit ziet op het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een dakopbouw, dat deze vergunning zal worden verleend met toepassing van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:23 Wro, alsook dat dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende de in de publicatie weergegeven termijn ter inzage liggen en dat gedurende die termijn zienswijzen konden worden ingediend. Verweerder heeft hiermee voldaan aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) stelt omtrent bekendmaking en publicatie.

1.2. De rechtsmiddelenvoorlichting in de betreffende publicatie is eveneens op de juiste wijze en naar de letter van de wet geschied. Voor zover (enkele) eisers stellen dat zij als leken niet hebben begrepen welke consequenties het niet-indienen van zienswijzen kan hebben komt dat voor eigen rekening, omdat een ieder geacht wordt de wet te kennen.

2. Ingevolge artikel 6:13 van de Awb, voor zover thans van belang, kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Awb naar voren heeft gebracht.

3. Vaststaat dat geen van eisers binnen de daartoe gestelde termijn een zienswijze heeft ingediend. Zij hebben gesteld dat hen dit niet kan worden verweten omdat, kort gezegd, zij niet van het voorgenomen besluit op de hoogte konden zijn omdat de Posthoorn slecht wordt bezorgd.

4. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken is dat de Posthoorn geen geschikt medium zou zijn voor de vereiste kennisgeving. Dat eisers, zoals zij stellen, de Posthoorn destijds niet hebben ontvangen en hierdoor geen tijdige zienswijze hebben kunnen indienen, hebben zij naar het oordeel van de rechtbank niet aannemelijk gemaakt. Uit de jaarverslagen van de gemeentelijke ombudsman over 2009 en 2010 blijkt niet dat in de wijk Benoordenhout de Posthoorn in de betreffende periode niet deugdelijk zou zijn bezorgd. De jaarverslagen bieden hiervoor geen concreet aanknopingspunt. Evenmin is de enkele stelling van één van de eisers dat zij op enig moment in 2010 per e-mail een klacht heeft ingediend bij de Posthoorn, voldoende concreet om aan te nemen dat de Posthoorn in de betreffende periode niet deugdelijk is bezorgd. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking uit de navraag die verweerder heeft gedaan bij de Posthoorn en het gemeentelijk contactcentrum geen klachten over de betreffende periode naar voren zijn gekomen. Evenmin heeft de rechtbank in haar eigen archief vanaf 1 januari 2009 tot en met heden noch in het overzicht van gepubliceerde uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaken gevonden die betrekking hadden op onregelmatige bezorging van de Posthoorn in deze wijk rondom de betreffende periode. Het eigen archief heeft over deze periode slechts twee zaken uit de gemeente Den Haag opgeleverd waarin de bezorging van de Posthoorn in discussie was, beiden uit andere delen van de stad.

5. Voor zover eisers hebben gesteld dat verweerder uit het oogpunt van zorgvuldigheid tevens had moeten overgaan tot het schriftelijk informeren per huisadres in de betreffende straat en de omliggende straten, overweegt de rechtbank dat verweerder daartoe niet verplicht was. Dit zou slechts anders zijn als het verweerder duidelijk had moeten zijn dat de Posthoorn in deze buurt niet goed werd bezorgd. Hiervoor zijn naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op hetgeen over de bezorging van de Posthoorn reeds is opgemerkt, onvoldoende aanknopingspunten.

6. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een situatie waarbij eisers redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend.

7. De beroepen zijn niet-ontvankelijk.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Waarvan proces-verbaal.

Aldus vastgesteld door mr. J.L. Verbeek, in tegenwoordigheid van de griffier

mr. K. Beukhof.

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending van dit proces-verbaal hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.