Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8863

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-02-2011
Datum publicatie
23-03-2011
Zaaknummer
381933 - HA RK 10-692
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Deelgeschilprocedure. Verzoeken op grond van artikel 1019z Rv afgewezen. Meerdere deelgeschillen voorgelegd, waarbij onbetwist in aangevoerd dat voor wat betreft een aantal schadeposten voor de beantwoording van de vraag of deze (integraal) voor vergoeding in aanmerking komen nadere medische onderzoeken noodzakelijk zullen zijn. Gezien het grote aantal deelgeschillen en de complexe aard van diverse van deze geschillen, zal een beoordeling hiervan kostbaar zijn en veel tijd in beslag nemen. Bijdrage van verzochte beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling gering. Deelgeschilprocedure in onderhavig geval prematuur.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 1019z
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/182
JA 2011/101
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 381933 / HA RK 10-692

Beschikking van 28 februari 2011

in de zaak van

1. [verzoekster 1],

2. [verzoeker 2],

beiden wonende te [woonplaats],

verzoekers,

advocaat: mr. H.A.M. van den Berg-van den Berg te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verweerster,

advocaat: mr. J. Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [verzoekster 1], [verzoeker 2] (gezamenlijk: [verzoekers] c.s.) en Delta Lloyd worden genoemd.

1.De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 6 december 2010, met producties;

- het verweerschrift, met één productie;

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 9 februari 2011.

1.2.Ten slotte is een datum voor beschikking bepaald.

2.De feiten

2.1.Op 23 april 1994 is [verzoekster 1], toen 5 jaar oud, betrokken geraakt bij een verkeersongeval (hierna: het ongeval). Zij is als voetgangster bij het oversteken van een zebrapad aangereden door een bij Delta Lloyd verzekerde vrachtwagen.

2.2.[verzoekster 1] heeft door het ongeval ernstig letsel opgelopen.

2.3.Delta Lloyd heeft de aansprakelijkheid voor de als gevolg van het ongeval door [verzoekster 1] geleden en nog te lijden schade erkend.

3.Het geschil

3.1.[verzoekers] c.s. hebben op grond van artikel 1019w van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - samengevat - verzocht Delta Lloyd te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 94.800,41, te vermeerderen met de wettelijke rente. Tevens hebben [verzoekers] c.s. verzocht voor recht te verklaren dat Delta Lloyd met ingang van 1 januari 2011, jaarlijks bij vooruitbetaling in de maand januari, aan [verzoekers] c.s. in het kader van bevoorschotting op de schade van dat jaar zal voldoen een bedrag van € 5.000,--. Ten slotte hebben [verzoekers] c.s verzocht de redelijke kosten ex artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van de behandeling van dit verzoek te begroten op € 5.829,60 en Delta Lloyd in deze kosten te veroordelen.

3.1.[verzoekers] c.s. leggen aan hun verzoek ten grondslag dat zij als gevolg van het ongeval schade hebben geleden, welke schade door Delta Lloyd dient te worden vergoed. Delta Lloyd weigert echter de volledige schade te vergoeden en dient nog een bedrag van € 94.800,41 aan [verzoekers] c.s. te voldoen. Bovendien is de totale toekomstige schade nog niet bekend c.q. kan deze nog niet begroot worden en zijn [verzoekers] c.s. niet in staat deze schade te dekken met het totale bedrag dat door Delta Lloyd voor de toekomst is bevoorschot.

3.3.Delta Lloyd voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of het verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure als bedoeld in artikel 1019w-1019cc Rv. [verzoekers] c.s. menen dat dit het geval is. Delta Lloyd bepleit het tegendeel. De rechtbank overweegt als volgt.

4.2.De deelgeschilprocedure biedt volgens de memorie van toelichting bij de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (hierna: de Wet Deelgeschillen) betrokkenen bij een geschil over letsel- en overlijdensschade de mogelijkheid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase de rechter in te schakelen, waardoor partijen een extra instrument in handen krijgen ter doorbreking van een impasse in de buitengerechtelijke onderhandelingen (Kamerstukken II, 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 2). Gezien de ratio van de deelgeschilprocedure om de buitengerechtelijke onderhandelingen te bevorderen, dient te rechtbank te toetsen of de verzochte beslissing voldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. De investering in tijd, geld en moeite moeten aldus worden afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren (Kamerstukken II, 2007-2008, 31518, nr. 3, p. 18).

4.3.Het voorleggen van meerdere deelgeschillen in één procedure is in beginsel mogelijk. Daarbij moet echter wel voor ogen worden gehouden dat de deelgeschilprocedure er niet op is gericht de rechter over een groot aantal deelgeschillen te laten oordelen. Het verder onderhandelen, al dan niet met behulp van een mediator, of het instellen van een bodemprocedure, is dan een meer geëigende weg (zie ook Kamerstukken II, 2008-2009, nr. 8, p. 7).

4.4.In de onderhavige procedure hebben [verzoekers] c.s. meerdere deelgeschillen aan de rechtbank voorgelegd. Aan hun vordering tot betaling van € 94.800,41 hebben zij negen verschillende schadeposten ten grondslag gelegd, welke afzonderlijke beoordeling behoeven. Bovendien heeft de vordering om te verklaren voor recht dat Delta Lloyd jaarlijkse bevoorschotting is verschuldigd betrekking op nog eens zes schadeposten. Door Delta Lloyd is onbetwist aangevoerd dat voor wat betreft een aantal schadeposten voor de beantwoording van de vraag of deze (integraal) voor vergoeding in aanmerking komen nadere medische onderzoeken noodzakelijk zullen zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de gevorderde vergoeding voor vliegtickets en de kosten van aanschaf van een eigen auto. Partijen hebben bovendien, in gezamenlijk overleg, een arbeidsdeskundige ingeschakeld en zij hebben ter zitting aangegeven dat de uitkomst van dit arbeidsdeskundig onderzoek (ook) van belang is voor de vraag in hoeverre bepaalde schadeposten moeten worden vergoed.

4.5.De verzoeken van [verzoekers] c.s. dienen dus op grond van artikel 1019z Rv te worden afgewezen. Gezien het grote aantal deelgeschillen en de complexe aard van diverse van deze geschillen, zal een beoordeling hiervan kostbaar zijn en veel tijd in beslag nemen. Bovendien hebben partijen aangegeven dat er nog diverse andere kwesties zijn die partijen verdeeld houden, zodat ook de bijdrage die de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren gering zal zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is een deelgeschilprocedure in onderhavig geval prematuur en dienen partijen buiten rechte eerst nog verdere stappen te zetten, alvorens zij de rechtbank kunnen verzoeken over een deel van hun geschil een oordeel te geven. Wanneer zij bij de huidige stand van zaken een oordeel van een rechter wensen te verkrijgen, ligt het starten van een bodemprocedure voor de hand.

De kosten

4.6.Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019aa Rv volgt dat ook als het verzoek op grond van artikel 1019z Rv wordt afgewezen, de rechtbank de kosten van de procedure dient begroten en dat deze situatie alleen dàn anders is indien de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld. Van deze laatste situatie is naar het oordeel van de rechtbank, anders dan Delta Lloyd (kennelijk) meent, in dit geval echter geen sprake. Redengevend daarvoor is dat de Wet Deelgeschillen geen concrete aanknopingspunten bevat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een deelgeschil en de parlementaire geschiedenis het begrip deelgeschil zeer ruim uitlegt, maar de concrete invulling van dat begrip aan de rechtspraak is overgelaten. Gelet op de betrekkelijk korte tijd dat de Wet Deelgeschillen in werking is, is van een vaste lijn in de rechtspraak over het begrip deelgeschil nog geen sprake. Tegen deze achtergrond kan het door [verzoekers] c.s. ingediende verzoekschrift niet bij voorbaat als volstrekt onnodig of kansloos worden beschouwd of worden gezien als een oneigenlijke poging een bodemprocedure te ontlopen.

4.7.De kosten zullen worden begroot op het door [verzoekers] c.s. gestelde bedrag van € 5.826,60 (incl. BTW), nu Delta Lloyd de redelijkheid hiervan niet heeft bestreden. Nu Delta Lloyd de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het [verzoekster 1] overkomen ongeval heeft erkend, zal zij worden veroordeeld in deze kosten.

5.De beslissing

De rechtbank:

5.1.begroot de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv op € 5.826,60 (incl. BTW);

5.2.wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op 28 februari 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.