Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5426

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-11-2010
Datum publicatie
07-12-2010
Zaaknummer
954196/10-11834
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen verschillen van mening omtrent het antwoord op de vraag of voor het door de netbeheerders gehanteerde transporttarief voor calorische waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt. Naar het oordeel van de kantonrechter dient deze vraag - gelet op de door de NMa op grond van de Gaswet vastgestelde TarievenCode Gas en Begrippenlijst - bevestigend te worden beantwoord.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector kanton

Locatie 's-Gravenhage

JCG

Rolnr.: 954196/10-11834.

2 november 2010.

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap ENECO SERVICES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: mr. R. Elkerbout en mr. M.J.M. van der Ham, werkzaam bij Stek te Amsterdam,

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. E.S. Lassche, advocaat te Amsterdam.

Partijen worden aangeduid als "Eneco" en "[gedaagde]".

Procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 19 april 2010, met producties;

- de conclusie van antwoord, met producties;

- de nader door partijen in geding gebrachte producties.

1.2

Op 7 oktober 2010 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Eneco is daar verschenen in de persoon van mr. W.J. van Aalst en A.L.J. van der Ham. [gedaagde] is in persoon ter comparitie verschenen.

Feiten

2.1

[gedaagde] is bewoner van het pand aan de [adres] te [woonplaats]. [gedaagde] heeft op dat adres een gasaansluiting op het regionale gastransportnet van Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin). Eneco verleent namens Stedin de klantcontacten alsmede de facturering en inning van de kosten die afnemers van electriciteit en gas aan Stedin verschuldigd zijn in verband met hun aansluiting op de netten van Stedin alsmede in verband met het transport van de electriciteit en het gas.

2.2

Eneco heeft [gedaagde] een jaarnota d.d. 6 januari 2009 doen toekomen waarop onder meer het verbruikte volume gas over de periode van 13 december 2007 tot en met 17 december 2008 is weergegeven.

2.3

In de jaarnota is het verbruikte volume gas van 2.548 m3 gecorrigeerd met een calorische correctiefactor van 1,01912 voor de omrekening van het verbruikte volume gas naar het volume op basis van de kwaliteit van Groningen gas, te weten: 2.597 m3. Het verschil tussen de volumes gas voor en na de calorische correctie is 49 m3. Uitgaande van een gemiddeld transporttarief van 0,0123 per m3 is in de periode van 13 december 2007 tot en met 17 december 2008 (hierna: de betrokken periode) het verschil berekend op ongeveer

€ 0,60.

2.4

In verband met een tussen partijen gerezen geschil omtrent het in de jaarnota gehanteerde transporttarief voor gas, heeft [gedaagde] een bindend advies gevraagd aan de Geschillen-commissie Energie en Water (hierna: de geschillencommissie).

2.5

Op 8 januari 2010 heeft de geschillencommissie een bindend advies gegeven welke - voor zover hier van belang - als volgt luidt:

"De ondernemer maakt een herberekening van de op de jaarnota 2007-2008 in rekening gebrachte transportkosten zoals hiervoor is overwogen.

De ondernemer voert deze herberekening uit binnen 2 weken na de verzenddatum van dit binden advies en stuurt de consument een correctienota."

2.6

Aan het bindend advies hebben onder meer de volgende overwegingen ten grondslag gelegen:

"Met de consument is de commissie wel van oordeel dat, op grond van de bepalingen van het Besluit van de NMA tot vaststelling van de tarieven voor het transport van gas ingevolge artikel 81a lid 2 en 81c lid 1 en lid 3 van de Gastwet per 1 juli 2008 voor Eneco Netbeheer B.V., voor het transporttarief geen voor calorische waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt. Het verbruiksafhankelijke tarief dient te worden gefactureerd per normaal kubieke meter.

Uit de begrippenlijst van de Energiekamer van 1 juli 2009 blijkt dat daarmee wordt bedoeld een hoeveelheid gas die onder normaalcondities een volume inneemt van één kubieke meter.

Hieruit blijkt naar het oordeel van de commissie niet dat daarop een calorische correctie dient te worden toegepast. Aldus komt de door de consument gegeven uitleg van de betreffende bepalingen, welke uitleg, door de ondernemer als gevolg van diens afwezigheid ter zitting niet is weersproken, de commissie niet onredelijk voor."

Vordering

3.1

Eneco vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. het bindend advies wordt vernietigd op het onderdeel inhoudende het oordeel van de

geschillencommissie dat voor het berekenen van het transporttarief geen voor calorische

waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt;

2. op het te vernietigen onderdeel van het bindend advies een nieuwe beslissing te nemen

strekkende tot in stand blijven van de jaarnota, kosten rechtens.

3.2

Aan haar vordering heeft Eneco ten grondslag gelegd het bindend advies in rechte geen stand kan houden omdat het oordeel van de geschillencommissie dat voor het berekenen van het transporttarief geen voor calorische waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt, evident in strijd is met het bepaalde in de TarievenCode in samenhang met de Begrippenlijst en de Tariefbesluiten 2007 en 2009. Daarnaast is de motivering van het bindend advies zeer gebrekkig.

Verweer

4.1

[gedaagde] betwist de vordering van Eneco. Het bindend advies is naar de mening van [gedaagde] op het gewraakte onderdeel juist en deugdelijk gemotiveerd. Volgens [gedaagde] is er geen regel of tarief te vinden op grond waarvan op calorische basis moet worden afgerekend. Nu het in dezen om een consumentenovereenkomst gaat, behoren de voorwaarden van overeenkomst tot gasleverantie duidelijk te zijn. Mocht bedoelde regel of tarief er wel zijn, dan dient voor [gedaagde] de meest gunstige uitleg van de voorwaarden te prevaleren. De tarieven kunnen, aldus [gedaagde], niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Beoordeling

5.1

De kantonrechter stelt voorop dat Eneco tijdig om de (gedeeltelijke) vernietiging van het bindend advies van de geschillencommissie heeft verzocht. Eneco is mitsdien ontvankelijk in haar vordering.

5.2

Voorts wenst de kantonrechter te benadrukken dat hij het bindend advies van de geschillen-commissie slechts marginaal mag toetsen. De kantonrechter mag alleen dan tot vernietiging van dit advies overgaan indien het in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

5.3

Partijen verschillen van mening omtrent het antwoord op de vraag of voor het door de netbeheerders gehanteerde transporttarief voor calorische waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt. Naar het oordeel van de kantonrechter dient deze vraag - gelet

op de door de NMa op grond van de Gaswet vastgestelde TarievenCode Gas en Begrippenlijst - bevestigend te worden beantwoord.

5.4

Blijkens de TarievenCode Gas diende over de betrokken periode de facturering van het gasverbruik van kleinverbruikers als [gedaagde] plaats te vinden op basis van normaal kubieke meters. Gelet op de toelichting op het wijzigingsbesluit van de TarievenCode Gas van 18 juni 2008 wordt met een normaal kubieke meter gas bedoeld een kubieke meter gas onder normaalcondities met een calorische bovenwaarde van 35,17. Met andere woorden: een kubieke meter Groningen gas (zie de Begrippenlijst). Naar het oordeel van de kantonrechter is dat steeds de bedoeling geweest. Dat na voormeld wijzigingsbesluit waarin de omschrijving kubieke meter Groningen gas in de TarievenCode Gas weer is terug veranderd in normaal kubieke meter gas, doet de kantonrechter niet anders oordelen.

5.5

De kantonrechter acht het - nu een gasmeter in een pand van een kleinverbruiker een verschil in calorische waarde van de verbruikte kubieke meters gas niet constateert - alleszins begrijpelijk en aanvaardbaar dat indien in een bepaalde periode ten gevolge van een vermenging van verschillende kwaliteiten gas een calorische waarde niet volledig overeenkomt met de calorische waarde van een normaal kubieke meter gas, er een calorische verrekening plaats vindt. Onder een dergelijke verrekening wordt in de Begrippenlijst verstaan een omrekening van een volume gas met een calorische bovenwaarde naar een volume met de referentie calorische bovenwaarde, waarbij de referentie calorische bovenwaarde 35,17 MJ bedraagt.

5.6

Aangezien [gedaagde] niet betwist dat het door hem over de betrokken periode verbruikte gas een calorische waarde had welke niet volledig overeenkwam met de calorische waarde van een kubieke meter Groningen gas, te weten: 35,17 MJ, heeft Eneco terecht op het te factureren transporttarief een calorische correctie toegepast.

5.7

Onder de gegeven omstandigheden zal het bindend advies van de geschillencommissie op het omstreden onderdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen stand kunnen houden. De kantonrechter zal dit onderdeel dan ook vernietigen en bepalen dat de jaarnota in stand blijft.

5.8

Partijen hebben met een compensatie van de proceskosten ingestemd.

Beslissing

De kantonrechter:

vernietigt het bindend advies van de geschillencommissie op het onderdeel inhoudende het oordeel dat voor het berekenen van het transporttarief geen voor calorische waarde gecorrigeerde volumes moeten worden gebruikt;

bepaalt dat de jaarnota in stand blijft;

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of ander gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Gerritse, kantonrechter, en bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 november 2010.