Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4299

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
17-11-2010
Datum publicatie
17-11-2010
Zaaknummer
378022 - KG ZA 10-1285
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De Parochie heeft de brug tussen het kerkplein van de RK kerk St Jan de Doper en de Vlietlaan in Wateringen laten slopen. Stichting Wonen Wateringen vordert de Parochie te veroordelen om de brug of een vergelijkbare brug terug te plaatsen omdat de bewoners van de wijken Villa Battista en De Kwak nu een stuk moeten omlopen. Verder vordert Wonen Wateringen de Parochie te veroordelen tot betaling van de schade aan het bruggenhoofd. De voorzieningenrechter concludeert dat het vereiste spoedeisende belang aan de vorderingen ontbreekt, omdat met het omlopen maximaal 190 meter gemoeid is, de brug al twee-en-een-half jaar buiten gebruik is en de Parochie aangeboden heeft de beschadigingen aan de eigendommen van Wonen Wateringen te (doen) herstellen. Het gevorderde wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: 378022 / KG ZA 10-1285

Vonnis in kort geding van 17 november 2010

in de zaak van

de stichting

STICHTING WONEN WATERINGEN,

gevestigd te Wateringen, gemeente Westland,

eiseres,

advocaat mr. B.J.P.M. Zwinkels te Honselersdijk, gemeente Westland,

tegen:

DE ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE VAN DEN HEILIGEN JOANNES DEN DOOPER,

gevestigd te Wateringen, gemeente Westland,

gedaagde,

advocaat mr. H.A. van Basten te Utrecht.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als "Wonen Wateringen" en "de Parochie".

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 9 november 2010 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. De Parochie is eigenaar van perceel Herenstraat 162/164 te Wateringen, kadastraal bekend als gemeente Wateringen, sectie A, nummer 2717. Op dat perceel bevinden zich de Sint-Jan de Doperkerk, een parochiehuis en een kosterwoning. Vóór de kerk ligt een kerkplein. Het gehele perceel is omgeven door een sloot en was te bereiken via vier bruggen, één aan de zuidzijde (de hoofdingang), twee aan de westzijde en één aan de oostzijde. De brug aan de oostzijde verbond het kerkplein met de Vlietlaan te Wateringen. Deze brug, die hierna zal worden aangeduid als "de brug", was bestemd voor voetgangers en fietsers.

1.2. Voormeld perceel grenst aan de oostzijde aan de percelen kadastraal bekend als gemeente Wateringen, sectie A, nummers 5056 tot en met 5059 en 6875. Sedert juni 2008 zijn die percelen, waarvan de Vlietlaan onderdeel uitmaakt, geheel in eigendom van Wonen Wateringen. Na sloop van de op die percelen aanwezige woningen, heeft Wonen Wateringen daarop "Villa Batista" ontwikkeld, zijnde een woonwijk met (sociale) huurwoningen voor ouderen en mensen met een bewegingsbeperking. De bouw van de betreffende woningen was begin 2010 voltooid. Wonen Wateringen is de verhuurder van die woningen alsmede van de woningen in de naastgelegen wijk "De Kwak".

1.3. Op 2 juni 2010 heeft de Parochie aan de gemeente Wateringen vergunning gevraagd om de brug te slopen. Deze vergunning is op 10 juni 2010 verleend. De Parochie heeft vervolgens de brug op 26 juni 2010 laten slopen, waarbij schade is toegebracht aan eigendommen van Wonen Wateringen, zoals het bruggenhoofd. Wonen Wateringen heeft op 9 juli 2010 bezwaar gemaakt tegen de sloopvergunning, welk bezwaar bij besluit van 27 juli 2010 ongegrond is verklaard.

2. Het geschil

2.1. Na aanvulling van haar eis vordert Wonen Wateringen, zakelijk weergegeven:

I. de Parochie te veroordelen om binnen één maand na het wijzen van het vonnis (i) de brug of een vergelijkbare brug terug te plaatsen, teneinde een goede doorgang voor tenminste voetgangers te bewerkstelligen en voortaan te dulden dat dit verkeer daarvan gebruik maakt en (ii) alle schade aan het bruggenhoofd te repareren, een en ander onder machtiging aan Wonen Wateringen om - voor zover de Parochie daarmee in gebreke blijft - de tenuitvoerlegging van het te wijzen vonnis zelf en op kosten van de Parochie te laten uitvoeren door een aannemer;

II. de Parochie te veroordelen tot betaling van de schade die Wonen Wateringen heeft geleden, bestaande uit de schade aan het bruggenhoofd;

III. de Parochie te veroordelen in de proceskosten.

2.2. Wonen Wateringen voert daartoe - samengevat - het volgende aan.

De brug, die al sinds mensenheugenis bestaat, was erg belangrijk voor de bewoners van de wijken "Villa Batista" en "De Kwak". Deze vormde de snelste weg naar de kerk, de daarnaast gelegen begraafplaats en het centrum van Wateringen. De bewoners moeten nu een stuk omlopen, hetgeen voor enkelen een zeer grote belasting is. Wonen Wateringen en de Parochie waren met elkaar in overleg over de inrichting van het gebied rondom de kerk. Op grond van de inhoud van de gesprekken mocht Wonen Wateringen ervan uitgaan dat tussen partijen overeenstemming was bereikt over de wijze waarop dat vorm zou worden gegeven; in ieder geval zou de brug daarvan onderdeel blijven uitmaken. Nadat Wonen Wateringen al kosten had gemaakt met het oog op de inpassing van de brug, heeft de Parochie de brug - zonder enig vooroverleg met Wonen Wateringen - op 26 juni 2010 met geweld laten slopen, waardoor schade is ontstaan aan het bruggenhoofd en de reeds aanwezige bestrating. Ook de huurders van de woningen in voormelde wijken, voor wie Wonen Wateringen mede optreedt, lijden grote schade door het verwijderen van de brug.

Door de brug te laten slopen heeft de Parochie onrechtmatig gehandeld, primair wegens strijd met het (mede-)eigendomsrecht van Wonen Wateringen, subsidiair op grond van schending van haar wettelijke plicht op grond van de Wegenwet om alle verkeer over de openbare weg te dulden, meer subsidiair omdat een inbreuk is gemaakt op een erfdienstbaarheid ten behoeve van Wonen Wateringen en nog meer subsidiair aangezien de Parochie misbruik heeft gemaakt van het haar toekomende recht tot afsluiting. Bovendien heeft de Parochie gehandeld in strijd met de afspraken die partijen hadden gemaakt over het behoud van de brug.

2.3. De Parochie heeft de vorderingen van Wonen Wateringen gemotiveerd bestreden. Voor zover nodig zal haar verweer hierna worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. Alvorens over te gaan tot de verdere beoordeling van het geschil merkt de voorzieningenrechter het volgende op.

Wonen Wateringen heeft gedagvaard "het R.K. Par.Kerkbestuur van St. Jan de Doper". Op de zitting is gebleken dat het onder 1.1. vermelde perceel in eigendom toebehoort aan de Parochie, zodat Wonen Wateringen haar had moeten dagvaarden. Nu partijen eensluidend als wens naar voren hebben gebracht te willen voortprocederen op naam van de Parochie, zal aan die wens gehoor worden gegeven.

3.2. De Parochie heeft als preliminair verweer - onder meer - aangevoerd dat het vereiste spoedeisende belang bij de vorderingen van Wonen Wateringen ontbreekt. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende.

3.3. Wonen Wateringen heeft - onder 28. in de inleidende dagvaarding - enkel aangevoerd dat zij er, als vertegenwoordiger van haar huurders, een spoedeisend belang bij heeft dat de brug snel wordt hersteld, omdat het omlopen voor enkele bewoners een zeer grote belasting vormt, alsmede dat de beschadiging van de brug niet ongewijzigd kan blijven voortbestaan.

3.4. Als enerzijds aangevoerd door de Parochie en anderzijds niet weersproken door Wonen Wateringen, is op de zitting komen vast te staan dat met het omlopen maximaal 190 meter is gemoeid en dat de brug al twee-en-een-half jaar buiten gebruik is, omdat de Parochie de brug in 2008 met hekken heeft afgesloten wegens overlast van (hang)jongeren en de realisatie van "Villa Batista". Voorts is van belang dat de Parochie - onbetwist - heeft aangevoerd dat zij heeft aangeboden de beschadigingen aan de eigendommen van Wonen Wateringen, die zijn ontstaan door de sloop van de brug, te (doen) herstellen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te veronderstellen dat de Parochie die toezegging niet zal nakomen.

3.5. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het vereiste spoedeisende belang inderdaad ontbreekt aan de vorderingen van Wonen Wateringen. In de gegeven omstandigheden valt niet in te zien waarom een bodemprocedure - die zich veel beter leent voor de beantwoording van de hier aan de orde zijnde inhoudelijke vragen - niet kan worden afgewacht. De vorderingen zullen dan ook reeds om die reden worden afgewezen.

3.6. Wonen Wateringen zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt Wonen Wateringen in de proceskosten, tot op dit vonnis aan de zijde van de Parochie begroot op € 1.376,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 560,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2010.

jvl