Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM7442

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
17-05-2010
Datum publicatie
11-06-2010
Zaaknummer
10/13110
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

AC-procedure / 48 procesuren /art. 3.117 Vb 2000 /art. 1.1, aanhef en onder f, Vb 2000 /Goede vrijdag / Algemene termijnenwet

Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Algemene termijnenwet wordt voor de toepassing van deze wet de Goede Vrijdag met de in artikel 3, eerste lid genoemde dagen gelijkgesteld. Daaruit volgt niet dat Goede Vrijdag ook voor de toepassing van artikel 1.1 onder f van het Vb 2000 met een algemeen erkende feestdag gelijk gesteld kan worden. De procesuren van Goede Vrijdag dienen bij de berekening van de 48-uurstermijn te worden meegenomen. Op grond van die berekening was verweerder gehouden om op uiterlijk 7 april 2010 om 16:37 uur te beslissen op verzoekers aanvraag. Het besluit is dan ook niet binnen de 48-uurstermijn tot stand gekomen. De 48-uurstermijn is overschreden zodat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 69, tweede lid, van de Vw 2000, in samenhang met artikel 3.117, eerste lid, van het Vb 2000 en artikel 1.1, aanhef en onder f, van het Vb 2000. Het bestreden besluit zal daarom worden vernietigd.

Wetsverwijzingen
Arbeidstijdenwet
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 69
Vreemdelingenbesluit 2000
Vreemdelingenbesluit 2000 1.1
Vreemdelingenbesluit 2000 3.117
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2010/300
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

nevenzittingsplaats Zwolle

Sector Bestuursrecht, Voorzieningenrechter

Registratienummer: Awb 10/13110 (voorlopige voorziening) Awb 10/13109 (beroep)

Uitspraak

in het geding tussen:

[verzoeker],

geboren op [geboortedatum],

van Egyptische nationaliteit,

IND dossiernummer [nummer], verzoeker,

gemachtigde mr. J.J.T. van Loo, advocaat te

Oss;

en

De Minister van Justitie,

(Immigratie- en Naturalisatiedienst),

te 's-Gravenhage,

vertegenwoordigd door mr. R. Jonkman,

ambtenaar ten departemente, verweerder.

1. Procesverloop

Op 30 maart 2010 heeft verzoeker een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. Bij besluit van 8 april 2010 heeft verweerder de aanvraag afgewezen.

Bij brief van 8 april 2010 is daartegen beroep ingesteld. Verzoeker mag de behandeling daarvan niet in Nederland afwachten. Bij verzoek van 8 april 2010 is verzocht de voorlopige voorziening te treffen dat uitzetting achterwege wordt gelaten tot in beroep is beslist. Het verzoek is voorzien van gronden bij brief van 3 mei 2010. Op 6 mei 2010 zijn nadere stukken ingediend.

Het verzoek is ter zitting van 7 mei 2010 behandeld. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen.

2. Overwegingen

2.1 De voorzieningenrechter stelt vast dat wordt voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechter zal toetsen of het beroep een redelijke kans van slagen heeft en of bij afweging van de betrokken belangen uitzetting van verzoeker in afwachting van de uitspraak in beroep moet worden verboden.

2.2 Verzoeker heeft aangevoerd dat de voor de Aanmeldcentrum-procedure (AC-procedure) geldende termijn van 48 procesuren is overschreden. De aanvangstijd van de AC-procedure is op 31 maart 2010 om 8:37 uur. Op dat tijdstip zijn immers de gewijzigde identiteitsgegevens vastgelegd. Het besluit van verweerder om op Goede Vrijdag niet te werken en die tijd niet mee te tellen als proceduretijd kan niet worden gebaseerd op de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000), het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) of de Algemene termijnenwet. Op Goede Vrijdag telt de tijd tussen 8:00 uur en 18:00 uur dan ook gewoon mee voor de 48-uurstermijn, aldus verzoeker.

2.3 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat Goede Vrijdag niet wordt meegeteld voor de 48-uursprocedure, nu deze dag in artikel 3, tweede lid, van de Algemene termijnenwet wordt gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

2.4 De rechter ziet zich aldus gesteld voor de vraag of verweerder verzoekers asielaanvraag binnen 48 procesuren heeft afgewezen. De rechter stelt vast dat niet in geschil is dat de termijn aanving op 31 maart 2010 om 8:37 uur.

2.5 Ingevolge artikel 1.1 onder f van het Vb 2000 zijn procesuren de uren die voor het onderzoek naar de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vw 2000 in een Aanmeldcentrum beschikbaar zijn, waarbij de uren van 18.00 tot 08.00 en, met uitzondering van het Aanmeldcentrum Schiphol, de uren gedurende het weekeinde en de dagen die bij of krachtens de Algemene termijnenwet zijn aangemerkt als algemeen erkende feestdagen niet meetellen.

2.6 Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet zijn algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei.

2.7 Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Algemene termijnenwet wordt voor de toepassing van deze wet de Goede Vrijdag met de in het vorige lid genoemde dagen gelijkgesteld. Daaruit volgt naar het oordeel van de rechter niet dat Goede Vrijdag ook voor de toepassing van artikel 1.1 onder f van het Vb 2000 met een algemeen erkende feestdag gelijk gesteld kan worden. Naar het oordeel van de rechter dienen de procesuren van Goede Vrijdag bij de berekening van de 48-uurstermijn te worden meegenomen. Op grond van die berekening was verweerder gehouden om op uiterlijk 7 april 2010 om 16:37 uur te beslissen op verzoekers aanvraag. Het besluit is dan ook niet binnen de 48-uurstermijn tot stand gekomen.

2.8 Nu naar het oordeel van de rechter de 48-uurstermijn is overschreden, is het bestreden besluit genomen in strijd met artikel 69, tweede lid, van de Vw 2000, in samenhang met artikel 3.117, eerste lid, van het Vb 2000 en artikel 1.1, aanhef en onder f, van het Vb 2000. De rechter zal het bestreden besluit daarom vernietigen. De overige gronden behoeven geen bespreking.

2.9 Omdat nader onderzoek niet tot een andere uitkomst zal leiden, zal de voorzieningenrechter met toepassing van artikel 8:86 Awb het beroep gegrond verklaren, het bestreden besluit vernietigen en verweerder opdragen opnieuw op de aanvraag te beslissen met inachtneming van deze uitspraak. Omdat verzoeker in afwachting van dat besluit rechtmatig verblijf in Nederland heeft, zal het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen worden afgewezen.

2.10 Er bestaat aanleiding voor veroordeling van verweerder in de kosten die verzoeker in verband met de behandeling van de zaak redelijkerwijs heeft moeten maken.

3. Beslissing

De voorzieningenrechter:

- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen af;

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het besluit van 8 april 2010;

- bepaalt dat verweerder opnieuw op de aanvraag beslist met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten ad € 1.311,--, te voldoen aan de griffier van deze rechtbank.

Deze uitspraak is gedaan door mr. E. Steendijk, als rechter, en door deze en A. van den Ham als griffier ondertekend. Uitgesproken in het openbaar op 17 mei 2010.

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak, voorzover daarbij in de hoofdzaak is beslist, kunnen partijen binnen één week na de datum van verzending van deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van "Hoger beroep vreemdelingenzaken", postbus 16113, 2500 BC 's-Gravenhage.

Artikel 85 Vw 2000 bepaalt in dat verband dat het beroepschrift een of meer grieven tegen de uitspraak bevat. Artikel 6:6 Awb (herstel verzuim) is niet van toepassing.