Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK8767

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
23-12-2009
Datum publicatie
12-01-2010
Zaaknummer
AWB 09/43622
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank is van oordeel dat het zicht op uitzetting binnen redelijke termijn naar Suriname niet ontbreekt. Blijkens informatie van verweerder zijn sinds de nieuwe werkwijze 85 noodpaspoorten aangevraagd. Naar aanleiding van deze aanvragen hebben ongeveer 80 presentaties plaatsgevonden, hetgeen tot op heden tot ongeveer 10 akkoorden heeft geleid, terwijl het gemiddeld 15 dagen duurt voordat een presentatie plaatsvindt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Dordrecht

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

procedurenummer: AWB 09/43622, V-nummer: [v-nummer] ,

uitspraak van de enkelvoudige kamer

inzake

[eiser] , eiser,

gemachtigde: mr. M.T.H. Oeij, advocaat te Capelle aan den IJssel,

tegen

de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,

gemachtigde: mr. E.M. Ehrencron-Plante, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1. Op 26 november 2009 heeft eiser op grond van artikel 96 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) een beroepschrift ingediend tegen het voortduren van de bewaring van eiser nadat deze rechtbank, zitting houdende te Dordrecht, het beroep tegen het voortduren van de bewaring bij uitspraak van 9 oktober 2009 ongegrond heeft verklaard.

1.2. De zaak is op 10 december 2009 behandeld ter zitting van een enkelvoudige kamer.

Eiser is ter zitting verschenen bij gemachtigde.

Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

1.3. De rechtbank heeft op 10 december 2009 het onderzoek ex artikel 8:64 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen: Awb) ter zitting geschorst.

1.4. Naar aanleiding van deze schorsing heeft verweerder bij faxbericht van 14 december 2009 aanvullende informatie aan de rechtbank doen toekomen.

1.5. Bij faxbericht van 16 december 2009 heeft eiser zijn reactie op bovengenoemde informatie gegeven.

1.6. Hierna heeft de rechtbank, mede gelet op de daartoe door partijen verleende toestemming, ingevolge artikel 8:64, vijfde lid, van de Awb bepaald dat de nadere zitting achterwege blijft en het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. De rechtbank stelt voorop dat over de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring als zodanig reeds is beslist. Derhalve staat thans ter beoordeling of verdere voortzetting van de maatregel van bewaring in strijd is met de wet dan wel, bij afweging van alle betrokken belangen, in redelijkheid niet gerechtvaardigd is.

2.2. Eiser stelt dat onvoldoende zicht op uitzetting binnen redelijke termijn bestaat. Hiertoe voert eiser aan dat de laissez-passer (hierna: lp) aanvraag sinds 27 juli 2009 in behandeling is. Op 6 augustus 2009 heeft een schriftelijke presentatie plaatsgevonden en op 2 september 2009 is een vrijwilligersbrief aan de autoriteiten van Suriname verzonden. Ondanks alle rappellen van verweerder, de gehouden vertrekgesprekken en de acties die eiser zelf heeft ondernomen, is nog geen enkele reactie ontvangen van de autoriteiten van Suriname. Voorts merkt eiser op dat het Centraal Bureau Burgerzaken (hierna: CBB) eisers identiteit en nationaliteit nog niet heeft vastgesteld. Onduidelijk is of, en zo ja, wanneer een presentatie in persoon kan plaatsvinden. Eiser stelt zich voorts op het standpunt dat verweerder onvoldoende voortvarend handelt. In dit kader merkt eiser op dat het volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de weg van verweerder ligt om voortvarendheid te betrachten bij het verwezenlijken van verweerders streven om in samenwerking met de autoriteiten van Suriname binnen afzienbare termijn te komen tot een daadwerkelijke bespoediging van het onderzoek naar de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling. Hiervan is geen sprake, aldus eiser.

2.3. Verweerder stelt dat voldoende zicht op uitzetting binnen redelijke termijn bestaat en dat hij voldoende voortvarend handelt ten einde eiser uit te zetten. Hiertoe voert verweerder aan dat het onderzoek bij de autoriteiten van Suriname loopt. Verweerder is van mening dat de nieuwe werkwijze leidt tot afgifte van lp’s. Ter ondersteuning van zijn standpunt verwijst verweerder naar een uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Zwolle, van 15 oktober 2009. Voorts merkt verweerder op dat gelet op vaste jurisprudentie, zicht op uitzetting moet worden aangenomen, indien wordt gerappelleerd en geen lp-weigering is ontvangen van de autoriteiten.

2.4. De rechtbank acht het beroep ongegrond en komt daartoe op grond van de navolgende overwegingen.

2.4.1. De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst om verweerder in de gelegenheid te stellen aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot de nieuwe werkwijze ten aanzien van Suriname.

2.4.2. Eiser heeft in zijn reactie van 16 december 2009 primair aangevoerd dat verweerder de aanvullende informatie te laat heeft verzonden. Hierover merkt de rechtbank op dat, hoewel verweerder inderdaad een paar uur te laat heeft gereageerd, niet is gebleken dat eiser hierdoor zodanig in zijn belangen is geschaad dat dit zou moeten leiden tot opheffing van de bewaring. Hierbij is evenzo van belang dat eiser zelf niet heeft gesteld hoe hij door de handelswijze van verweerder in zijn belangen zou zijn geschaad.

2.4.3. Met betrekking tot het zicht op uitzetting overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank stelt vast dat de nieuwe werkwijze ten aanzien van uitzetting naar Suriname, waarmee op 16 april 2009 is begonnen, inhoudt dat wekelijks aanvragen om een noodpaspoort worden aangeleverd bij het Consulaat-Generaal van Suriname. Het Consulaat-Generaal geleidt deze aanvragen door naar het CBB te Paramaribo. Indien het CBB de nationaliteit en identiteit van de vreemdeling heeft bevestigd, vindt alsnog een presentatie in persoon plaats. Geenszins kan worden uitgesloten dat thans langs die weg tot een bespoediging van het onderzoek naar de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling zal kunnen worden gekomen. Ten tijde van de inbewaringstelling van eiser op 15 juli 2009 werd de nieuwe werkwijze reeds toegepast. Uit de reactie van verweerder van 14 december 2009 blijkt dat, sinds de nieuwe werkwijze, 85 noodpaspoorten zijn aangevraagd. Naar aanleiding van deze aanvragen hebben ongeveer 80 presentaties plaatsgevonden, hetgeen tot op heden tot ongeveer 10 akkoorden heeft geleid. Het duurt gemiddeld 15 dagen voordat een presentatie plaatsvindt, aldus verweerder. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het zicht op uitzetting binnen redelijke termijn naar Suriname niet ontbreekt.

2.4.4. De rechtbank is voorts van oordeel dat verweerder voldoende voortvarend handelt ten einde eiser uit te zetten. Het onderzoek bij de autoriteiten van Suriname loopt en hierop wordt maandelijks gerappelleerd, laatstelijk op 24 november 2009. Op 1 december 2009 heeft laatstelijk een vertrekgesprek met eiser plaatsgevonden. Er is vooralsnog geen grond voor het oordeel dat geen document voor grensoverschrijding zal worden verkregen. Het onderzoek bij de autoriteiten van Suriname kan vooralsnog worden afgewacht.

2.5. Ook overigens is niet gebleken dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de bewaring ten aanzien van eiser in strijd is met de Vw 2000 dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid ongerechtvaardigd is te achten.

Er bestaat derhalve geen grond voor het toekennen van schadevergoeding, zodat het verzoek daartoe wordt afgewezen.

2.6. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2.7. Gezien het voorgaande beslist de rechtbank als volgt.

3. Beslissing

De rechtbank 's-Gravenhage:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Aldus gegeven door mr. A.M.J. Adriaansen, rechter, en door deze en H. Philips, griffier, ondertekend.

De griffier, De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op: 23 december 2009